Anasayfa / Dosyalar / Basın İş Mevzuatı Dosyalar / 5953 Sayılı Basın İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

5953 Sayılı Basın İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Sponsorlu Bağlantılar

1-5953/26. Madde:

a-Çalıştırdığı gazeteci ile 4 üncü maddede gösterilen şekilde yazılı hizmet akdi yapmayan işverene her bir akit için 1.024 TL,

b-6 ncı maddenin ikinci fıkrasında bahsi geçen kıdem tazminatını gazeteciye ödemeyen işverene 3.661 TL,

c-18 inci maddede yazılı ölüm tazminatını hak sahiplerine ödemeyen işverene 3.661 TL,

İdari para cezası verilir, ayrıca yukarıda b veya c bentlerinde yazılı tazminatlar da işverence hak sahiplerine ödenir.

2-5953/27. Madde:

a-14 üncü maddede yazılı ücreti gazeteciye zaruret olmaksızın zamanında ödemeyen işverene her bir gazeteci için 2.195 TL, gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaksızın ödeyen işverene her bir gazeteci için 2.195 TL,

b-16 ncı maddenin birinci veya ikinci ya da üçüncü fıkralarında yazılı bulunan hallerde (askerlik hali) gazeteciye verilmesi gereken ücreti ödemeyen işverene 2.195 TL,

c-17 nci maddenin birinci veya üçüncü fıkralarında yazılı hallerde (mahkumiyet hali) gazeteciye verilmesi gereken ücreti ya da maddenin ikinci fıkrasında sözü edilen tazminatı ödemeyen işverene 2.195 TL,

idarî para cezası verilir.

3-5953/29. Madde:

Gazeteciye 5953 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yazılı yıllık izni vermeyen veya izni vermiş olup da izin müddetine ait ücreti ödemeyen işverene, yıllık izin vermediği veya izin süresine ait ücretleri ödemediği kimsenin izin müddetine tekabül eden ücretler yekununun üç katı kadar idarî para cezası verilir; ayrıca gazeteciye ödenmesi gereken ücret toplamı, iki kat olarak ödenir.

4-5953/30. Madde:

5953 sayılı Kanunun 25 inci maddesi hükmüne (kazançların azaltılamayacağı) aykırı hareket eden işverene 3.661 TL idari para cezası verilir.

5-5953/Ek 3. Madde:

5953 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde yazılı fazla saatlerle çalışma ücretlerini gazeteciye ödemeyen veya mezkur maddede yazılı zam hadlerinden daha aşağı hesap etmek suretiyle ödeyen işverene, ödemediği fazla saat ücretleri tutarının veya eksik ödediği ücretler tutarının beş katı kadar idarî para cezası verilir.

6-Para Cezalarının Uygulanması:

5953 sayılı Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o yerin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından verilir.

Önemli Açıklama! Yukarıda belirtilen idari para cezası tutarları 2013 yılı için geçerli olup, söz konusu cezalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranında artırılır.(isvesosyalguvenlik.com)