Anasayfa / Haber / Artık Kamuda Çalışan Doktorlar da İşyeri Hekimliği Yapabilecek

Artık Kamuda Çalışan Doktorlar da İşyeri Hekimliği Yapabilecek

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı ve 38 inci maddesi uyarınca; özel sektör işyerlerinden az tehlikeli sınıfta yer alan ve 50 ve üzeri işçi çalıştıran işyerleri ile çalıştırdığı işçi sayısına bakılmaksızın tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin tamamı işyeri hekimi çalıştırmak veya görevlendirmek zorundadırlar.

İşveren; çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personeli varsa onu görevlendirerek, kendisi belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip ise tehlike sınıfı ve çalışan sayısı da dikkate alınarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenerek bu yükümlülüğü yerine getirebileceği gibi bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte daha önce belirttiğimiz üzere (İşyeri Hekimliğiyle İlgili Madde Değiştirilerek Kabul Edildi başlıklı haber) Kamuoyunda tam gün yasası olarak bilinen ve 18 Ocak 2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile işverenlere bu konuda bir imkan daha getirildi (Sağlıkta Tam Gün Yasası Olarak Bilinen Torba Yasa Yayımlandı, Torba Yasa İle Sağlık Alanında Yapılan Değişiklik ve Düzenlemelerin Ayrıntıları başlıklı haberler).

Söz konusu Torba Yasa ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde yapılan değişiklik ve düzenlemeler uyarınca;

– Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle aylık 30 saati geçmemek üzere iş yeri hekimliği yapabilecek.

– Döner sermayeli sağlık kuruluşları ise kurumsal olarak işyeri hekimliği hizmeti verebilecek.

– Tabipler, iş yeri hekimliği eğitimi alma ve iş yeri hekimliği belgesine sahip olma şartı aranmaksızın 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerlerinin iş yeri hekimliği görevini yapabilecekler.

– Bu maddenin uygulamasına ve işyeri hekimliğine ilişkin esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.

İşyeri hekimi çalıştırılması/görevlendirilmesi ve yapılacak işlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi ve açıklamalar, Uzman ve Hekim Çalıştırması / Görevlendirmesi Gereken İşyerleri ve Yapılacak İşlemler başlıklı yazıda yer almaktadır.