Anasayfa / Haber / Bu Şirketlerin Mart Sonuna Kadar Genel Kurul Yapması Gerekiyor

Bu Şirketlerin Mart Sonuna Kadar Genel Kurul Yapması Gerekiyor

Sponsorlu Bağlantılar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre; anonim, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketlerde olağan genel kurul toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması gerekmekte olup, hesap dönemi takvim yılı olan anonim, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketlerde 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantılarının en geç Mart ayı sonuna kadar, özel hesap dönemi olan şirketlerde ise hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk üç ay içinde yapılması zorunludur.

Bu kapsamda, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) bir duyuru yayımlayarak, Mart ayının sonuna yaklaştığımız bu günlerde üyelerine ve işverenlere hatırlatmada bulundu.

Söz konusu duyuruda;

– Hesap dönemi takvim yılı olan anonim, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketlerde 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantılarının en geç Mart ayı sonuna kadar, özel hesap dönemi olan şirketlerde ise hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk üç ay içinde yapılması zorunlu olduğu,

– 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda, olağan genel kurul toplantısının zamanında yapılmaması veya şirket ortaklarının toplantıya çağrılmaması hali için herhangi bir cezaî müeyyide olsa dahi, olağan genel kurul toplantısının zamanında yapılmaması halinin, Kanunun emredici hükmüne aykırılık teşkil edeceği; ayrıca Kanunun 530  ve 636 ncı maddelerine göre uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli olan organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa pay sahiplerinin veya şirket alacaklılarının ya da anonim şirketlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın şirketin feshini talep edebileceği, anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürlerinin, genel kurulu toplantıya çağırmakla yükümlü olduğu,

– Yönetim kurulu üyeleri ile müdürlerin genel kurul yapılmamasına sebebiyet vermeleri halinde TTK’nın 553 üncü ve 644 üncü maddeleri uyarınca, ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı zararlardan dolayı sorumlu olacağı, bu zararın tazmini için şirketin, ortakların ve alacaklıların dava açabileceği,

açıklama ve hatırlatmalarına yer verildi.