Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirlemek üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken hazırlanarak, 30 Aralık 2013 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmış; Bildirimler başlıklı 7 nci maddesi yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş, Mümkün olan en yüksek önlem seviyesi başlıklı 9 uncu maddesi ve Harici acil durum planı başlıklı 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının yürürlük tarihi 1 Ocak 2017, diğer maddelerinin yayım tarihi ise 1 Ocak 2016 tarihi olarak belirlenmiştir. Aynı konuda daha önce 4857 sayılı İş Kanununa istinaden çıkarılarak 18 Ağustos 2010 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ise bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik; mevcut, bulundurulması muhtemel, endüstriyel bir kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında oluşması beklenen tehlikeli maddeleri Bu Yönetmeliğin Uygulandığı Tehlikeli Maddeler başlıklı Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde belirtilen sınır değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda bulunduran alt ve üst seviyeli kuruluşlara uygulanacaktır. Ancak; Güvenlik raporu başlıklı 11 inci, Güvenlik raporunun güncellenmesi veya güncellenerek tekrar gönderilmesi başlıklı 12 nci, Dâhili acil durum planı başlıklı 13 üncü, Harici acil durum planı başlıklı 14 üncü, Acil durum planlarının gözden geçirilmesi ve tatbik edilmesi başlıklı 15 inci, Acil durum planlarının uygulanması başlıklı 16 ncı ve Kamunun bilgilendirilmesi başlıklı 17 nci maddeler ise sadece üst seviyeli kuruluşlara uygulanacaktır.

Yönetmeliğin kapsamadığı kurum ve kuruluşlar ile uygulanmayacağı hal ve durumlar ise İstisnalar başlıklı 3 üncü maddede belirtilmiştir.

Yönetmelik kapsamında; Alt seviyeli kuruluş, Büyük endüstriyel kaza, Kantitatif risk değerlendirmesi, Mümkün olan en yüksek önlem seviyesi, Tehlikeli madde, Tehlike, Tesis, Üst seviyeli kuruluş, Acil servis hizmetleri, Depolama, Heyet, İşletmeci, Komisyon, Kuruluş kavramlarının tanımları 5 inci maddede yapılmıştır.

Yönetmelik geçici 1 inci madde uyarınca; Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin (eski yönetmelik) 7 nci maddesine istinaden yapılmış bildirimler bu yeni Yönetmeliğin eklerinde bildirimi gerektirecek bir değişiklik yapılıncaya kadar bu Yönetmeliğe göre yapılmış sayılacaktır.

Yönetmeliğin;

– Genel Yükümlülükler başlıklı bölümünde; İşletmecinin genel yükümlülüğü, Bildirimler, Kantitatif risk değerlendirmesi, Mümkün olan en yüksek önlem seviyesi, Büyük kaza önleme politika belgesi,

– Güvenlik Raporu ile İlgili Hususlar başlıklı bölümünde; Güvenlik raporu, Güvenlik raporunun güncellenmesi veya güncellenerek tekrar gönderilmesi,

– Acil Durum Planları başlıklı bölümünde; Dâhili acil durum planı, Harici acil durum planı, Acil durum planlarının gözden geçirilmesi ve tatbik edilmesi, Acil durum planlarının uygulanması,

– Çeşitli ve Son Hükümler başlıklı bölümünde; Kamunun bilgilendirilmesi, Büyük bir kaza sonrasında işletmeci tarafından sağlanması gereken bilgiler, Domino etkisi, Bildirim ve kayıt sistemi, Gizlilik, Saha denetimleri, İdari tedbirler ve uygulanma usulleri ile yaptırımlar,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

Yönetmelik;

– Ek 1’de Bu Yönetmeliğin Uygulandığı Tehlikeli Maddeler,

– Ek 2’de Güvenlik Raporunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler,

– Ek 3’de Güvenlik Yönetim Sistemi İle İlgili Olarak Yönetmeliğin 10 Uncu Ve 11 İnci Maddelerinde Belirtilen Prensipler Ve Bilgiler İle Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesine Yönelik İşletmenin Organizasyonu,

– Ek 4’de Acil Durum Planlarında Bulunması Gereken Hususlar,

– Ek 5’de Madde 17 Uyarınca Kamuya Verilecek Bilginin İçeriği,

– Ek 6’de Büyük Endüstriyel Kaza Bildirim Kriterleri,

konularında açıklama ve ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.