Anasayfa / Haber / C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Görevlendirilebileceği Çok Tehlikeli İşler Belirlendi

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Görevlendirilebileceği Çok Tehlikeli İşler Belirlendi

Sponsorlu Bağlantılar

Not: Danıştay Kararı ile bu uygulama durdurulmuş, ayrıca söz konusu tebliğ 26/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. (Bkz. C Sınıfı Uzmanların Çok Tehlikeli İşyerlerinde Görevlendirilmesi Durduruldu)

30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca işverenlere, işyerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü getirilmiş, bu yükümlülük 50 ve daha fazla çalışanı olan özel sektör işyerleri için 30/12/2012 tarihinde başlamıştı. Aynı yükümlülük, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyerleri için 30/6/2013 tarihinde, Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise 30/6/2014 tarihinde başlayacak.

Öte yandan, aynı Kanun uyarınca iş güvenliği uzmanları (A), (B) ve (C) olarak üç sınıfa ayrılmış olup, Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında;  çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip uzmanların görevlendirilmesi gerektiği, ancak Bakanlığın iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabileceği belirtilmiştir.

Söz konusu fıkra uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ ve eki (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının Meslek Dalı İle İşyeri Tehlike Sınıfı İlgi Tablosu, 14/6/2013 tarihli ve 28677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu Tebliğ uyarınca;

–  (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görev alabileceği işyerlerinin tespitinde, NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre altılı faaliyet kodu dikkate alınacak.

– Üç yıllık mesleki tecrübe ve (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar Tebliğ ve eki (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının Meslek Dalı İle İşyeri Tehlike Sınıfı İlgi Tablosunda belirtilen işlerde görevlendirilebilecekler.

– Tebliğ eki tabloda belirtilen meslek unvanlarını haiz olan (C) sınıfı iş güvenliği uzmanının, unvanı ile eşleştirilmiş olan kodlarda, mezuniyetinden itibaren en az üç yıl görev yapmış olması ve bu üç yıl içinde kişi adına asgari 750 günlük prim ödenmiş olması durumunda ve İSG-KATİP üzerinden başvurulması halinde, başvurusu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce değerlendirilerek, onaylanacak.

– Tebliğ kapsamında yapılacak görevlendirmelere ilişkin başvurular yalnızca İSG-KATİP üzerinden Bakanlığa bildirilecek ve işlemler bu program üzerinden sonlandırılacak.

– İSG-KATİP üzerinden yürütülecek iş ve işlemlerde takip edilecek yola ilişkin hususlar İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü internet sayfasında ilan edilecek.