Anasayfa / Haber / E-Defter ve E-Faturanın Kapsamı Genişletildi

E-Defter ve E-Faturanın Kapsamı Genişletildi

Sponsorlu Bağlantılar

Elektronik Defter (e-Defter) ve Elektronik Fatura (e-Fatura) kullanması zorunlu olan mükellefler 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmişti. Bu defa 20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Defter ve e-Fatura kullanması zorunlu olan mükelleflere yenileri eklendi, yani uygulamanın kapsamı genişletildi.

Yayımlanan yeni tebliğ uyarınca 421 sıra numaralı Tebliğde belirtilenlere ilave olarak aşağıda belirtilen mükellefler de e-Defter ve e-Faturaya geçme zorunluluğu getirildi.

1- 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

2- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecek.

3- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

Yukarıda 1. maddede belirtilen mükelleflerden maddede belirtilen şartı 2014 hesap döneminde sağlayanlar 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, 2. Ve 3. maddede belirtilen mükelleflerden 20 Haziran 2015 tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, 20 Haziran 2015 tarihinden tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundalar.

Öte yandan lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebilecekler.

Aynı tebliğle ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasıyla ilgili düzenlemede yapıldı. Buna göre e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyecekler.

Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye 20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinden ulaşabilirsiniz.(isvesosyalguvenlik.com)