Anasayfa / Eski Haberler / Hiçbir Sosyal Güvenliği Olmayanların Genel Sağlık Sigortasına Zorunlu Geçişi Ertelenecek

Hiçbir Sosyal Güvenliği Olmayanların Genel Sağlık Sigortasına Zorunlu Geçişi Ertelenecek

Sponsorlu Bağlantılar

Genel sağlık sigortası (GSS) uygulaması ülkemizde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 01/10/2008 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte hayata geçmiş bir uygulama olup, GSS kapsamına ilk önce 4/a (işçi), 4/b (Bağ-Kurlu-kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan) kapsamında sigortalı olanlar, emekli, dul ve yetim aylığı alanlar girmiş, daha sonra da 15/01/2010 tarihinde TSK personeli hariç 4/c (memur) kapsamında sigortalı olanlar GSS kapsamına alınmıştı (15/01/2010 tarihli haber). 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi uyarınca da 01/10/2010 tarihinde yeşil kart uygulamasının sona ermesi, yeşil kart uygulamasına tabi olanlar da dahil herhangi bir sosyal güvenliği bulunmayanların GSS kapsamına alınması gerekiyordu. Ancak, 19/06/2010 tarih – 27616 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5997 sayılı Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesiyle söz konusu geçici maddede değişiklik yapılarak yeşil kart uygulamasının 1/1/2012 tarihine kadar devam edeceği hükme bağlandı (19/06/2010 tarihli haber). Bu durumda da geçici 12 nci maddede yer alan “60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri gereğince sigortalı sayılanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde bildirimlerini yapmak zorundadır.” şeklindeki ibarenin de değiştirilmesi, yani bunlar için de GSS kapsamına alınış tarihinin ertelenmesi zorunluluğu doğmuştur. Çünkü burada bahsi geçen (d) ve (g) bentleri mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler ile herhangi bir sosyal güvenliği olmayan, herhangi bir yerden gelir-aylık almayan, başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşları kapsamaktadır. Çünkü bunlardan herhangi bir sosyal güvenliği olmayan, herhangi bir yerden gelir-aylık almayan kişilerden önemli bir kısmı yeşil kart uygulaması kapsamındaki kişiler olup zaten bunlar için GSS kapsamına geçiş 1/1/2012 tarihine ertelenmiştir.

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun “Kurumca verilecek idari para cezaları” başlıklı 102 nci maddesi birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde; genel sağlık sigortası giriş bildirgesini bir ay içerisinde Kuruma vermeyen veya Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun verilmeyen ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre yukarıda belirtilen (d) ve (g) bentleri kapsamındaki kişilerin genel sağlık sigortasına tescillerini yaptırmamaları, yani genel sağlık sigortası giriş bildirgesini vermemeleri halinde kendilerine Sosyal Güvenlik Kurumunca 760,50 TL idari para cezası uygulanması gerekecektir. Ancak bu durum çok sayıda kişiyi ilgilendirdiği için muhtemelen çok kısa süre içerisinde bu konuda kanuni değişikliğe gidilecek, dolayısıyla bu durumdakilere idari para cezası uygulanmayacaktır.

Özellikle belirtilen kişiler için GSS kapsamına geçiş tarihindeki ertelemenin gerçekleşmesi için Kanunda değişiklik yapılması ve değişikliğin Resmi Gazete’de yayımlanarak en geç 30/09/2010 tarihinde yürürlüğe girmiş olması gerekmekteydi. Ancak bu konuda şu ana kadar herhangi bir yasal değişiklik yapılmadığı gibi, TBMM tatilde olup, 01/10/2010 tarihinde yeni yasama yılına başlayacağından büyük olasılıkla geriye dönük yasal değişiklik yapılacak.(www.isvesosyalguvenlik.com)