Anasayfa / Yazarlar / Esman DİLLİ / İndirimden Yararlanmak İçin İtirazsız Peşin Olarak Ödenen İdari Para Cezasına Daha Sonra İtiraz Edilebilir mi

İndirimden Yararlanmak İçin İtirazsız Peşin Olarak Ödenen İdari Para Cezasına Daha Sonra İtiraz Edilebilir mi

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu üniteleri tarafından uygulanan idari para cezalarının, aynı maddenin beşinci fıkrası uyarınca, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Yani % 25 oranında peşin ödeme indirimi yapılır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca da; 4857 sayılı İş Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun başta olmak üzere diğer kanunlar uyarınca yetkili kurumlar tarafından uygulanan idari para cezalarının, kanun yoluna başvurmadan, yani itiraz edilmeden ödenmesi halinde dörtte üçü tahsil edilir, yani % 25 peşin ödeme indirimi yapılır.

Bu peşin ödeme indiriminden yararlanabilmek için, tebliğ edilen idari para cezasının süresi içerisinde ve itirazsız ödenmesi gerekir. Ödeme süresi idari para cezasının tebliği edildiği yazıda belirtilir ve genelde tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. Bu şartlara uygun olarak ödenen idari para cezalarında, cezanın dörtte üçü tahsil edilir, dolayısıyla dörtte birlik (% 25’lik) peşin ödeme indirimi cezanın tahsili aşamasında uygulanır.

Bu Şekilde İtirazsız Peşin Ödenen İdari Para Cezalarına Daha Sonra İtiraz Edilebilir mi?

Yukarıda belirtildiği şekilde, üçte birlik peşin ödeme indiriminden yararlanabilmek için itirazsız ve peşin olarak ödenmiş olan idari para cezalarına, ödeme yapıldıktan sonra itiraz etme hakkı ortadan kalkmış olmaz. Çünkü;

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin beşinci fıkrasında; “Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez.” hükmü,

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında ise “Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.” hükmü,

yer almaktadır.

Söz konusu mevzuat hükümleri uyarınca, peşin ödeme indiriminden yararlanmak için itirazsız ve peşin olarak ödenen idari para cezalarına karşı daha sonra ilgili makama itiraz edilebilir, yargı yoluna başvurulabilir. Ancak bunun için itiraz etme veya yargı yoluna başvurma süresinin geçmemiş olması gerekir. İtiraz süresi genelde ödeme süresi ile aynı olup, idari para cezasının tebliğ edildiği yazıda belirtilir.

İdari Para Cezası Peşin Olarak Ödendikten Sonra İtiraz Edilirse Sonuç Ne Olur?

Peşin olarak ödendikten sonra ilgili makama itiraz edilmesi veya yargı yoluna başvurulması halinde, itiraz haklı bulunur ve idari para cezası miktarı düşürülür veya tamamen ceza kaldırılırsa, haksız olarak alındığı anlaşılan idari para cezası ilgiliye iade edilir veya ilgilinin cezayı uygulayan Kuruma borcu varsa borcuna mahsup edilir.

Öte yandan; 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan; “Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörttebirlik ceza tutarı, 89 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir.” hükmü yer almaktaydı. Bu hükme istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili ünitesi tarafından tebliğ edilen idari para cezasını, itirazsız ve peşin olarak ödediği için peşin ödeme indiriminden yararlanan kişi, daha sonra itirazda bulunur ve haksız çıkarsa, kendisinden daha önce alınmamış olan dörtte birlik kısım gecikme zammı ve cazsıyla birlikte kendisinden alınıyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi bu hükmü iptal ettiğinden, artık şikayet veya dava kaybedilse bile dörtte birlik kısım geri alınmıyor.

Önce Peşin Olarak Ödeyip Daha Sonra İtiraz Etmenin Bir Faydası Var mı?

İdari para cezalarının, tebliğ edildikten sonra süresi içerisinde ödenmesi, peşin ödeme indiriminden yararlanmak bir tarafa, kişiyi gecikme zammı, gecikme cezası, gecikme faizi ödemekten kurtarır. Eğer, idari para cezasına itiraz edip veya yargı yoluna başvurup, başvuru sonuçlandıktan sonra idari para cezasını ödeme yoluna gidilirse, bu durumda peşin ödeme imkanı ortadan kalkmış olacağı gibi, aradan geçen süreye ait gecikme zammı, gecikme cezası, gecikme faizi de idari para cezasına eklenir ve ödenecek cezanın miktarı artmış olur. (isvesosyalguvenlik.com)