Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak özel veya kamuya ait kurum ve kuruluş laboratuvarlarının yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma başlıklı 10 uncu, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler başlıklı 30 uncu ve Belgelendirme, ihtar ve iptaller başlıklı 31 inci maddelerine istinaden çıkarılmış, 20 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış, Yürürlük maddesinde Laboratuvarın yükümlülükleri başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra, 6 ncı maddenin diğer fıkraları ile Yönetmeliğin diğer maddeleri ise yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik, 6331 sayılı Kanun kapsamında yer alan işyerleri ile bu işyerlerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak kişi ve kuruluşları kapsamakta olup, Yönetmeliğin kapsamına girmeyen faaliyet ve kuruluşlar 2 nci maddenin (2) numaralı fıkrasında belirtilmiştir.

Yönetmelikte bahsi geçen; akreditasyon, Akreditasyon Kurumu, akreditasyon standardı, deney personeli, iş hijyeni ölçüm, test ve analizi, kalite yöneticisi, laboratuvar, laboratuvar yöneticisi, ön yeterlik belgesi, yerinde inceleme, yeterlik belgesi, yeterlik yoklaması kavramlarının tanımları 4 üncü maddede yapılmıştır.

Yönetmeliğin;

– Yükümlülükler ve Uyulması Gereken Kurallar başlıklı bölümünde; İşverenlerin yükümlülükleri, Laboratuvarın yükümlülükleri, Metot seçimi, Numune alma ve taşıma, Numune kabul, Rapor hazırlama,

– Laboratuvarın Genel Özellikleri ve İlkeleri başlıklı bölümünde; Laboratuvar bölümleri, Asgari özellikler, Laboratuvarlar arası işbirliği, Gizlilik, Personel sağlık ve güvenliği, Bildirim zorunluluğu,

– Başvuru ve Belgelendirme ile İlgili Usul ve Esaslar başlıklı bölümünde; Belgelendirme yetkisi, Başvuru dosyası, Belge yenileme, Kapsam genişletme, Başvuru kabulü, Yerinde inceleme, Belgelendirme süreci, Ön yeterlik, İş hijyeni ölçüm – test ve analizleri yeterlik belgesi, İş hijyeni ölçüm – test ve analiz parametrelerinde kapsam genişletme,

– Laboratuvarın Yeterlik Yoklaması başlıklı bölümünde; Yeterlik yoklaması yetkisi, Yeterlik yoklaması, Yerinde inceleme ve yeterlik yoklaması personeli,

– Belgenin Askıya Alınması ve İptali başlıklı bölümünde; Belgenin veya parametrenin askıya alınması, Belgenin askı süreci, Belge iptali,

– Çeşitli ve Son Hükümler bölümünde ise; İtiraz, Laboratuvar sonuçlarının doğrulanması, Mevcut laboratuvarlar, Yeterlik belgesi kapsamının ilanı, Uygulama esasları,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

– Laboratuvarın iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmetleri kapsamında akreditasyon belgesi alması zorunluluğu olan parametre listesi ise Yönetmelik ekinde yer almaktadır. Yönetmelik ekinde ayrıca yapılacak işlemlerle ilgili form, dilekçe, yazı, matbu belge örnekleri yer almaktadır.