Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek üzere; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları başlıklı 8 inci, Teftiş – inceleme – araştırma – müfettişin yetki – yükümlülük ve sorumluluğu başlıklı 24 üncü, Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet başlıklı 27 inci, Belgelendirme – ihtar ve iptaller başlıklı 31 inci maddelerine istinaden çıkarılarak 29 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 30 Aralık 2012 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Bu konuda daha önce 4857 sayılı İş Kanununa istinaden çıkarılmış ve 27 Kasım 2010 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikte bahsi geçen Çalışan temsilcisi, İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB), Onaylı defter, Toplum Sağlığı Merkezi Birimi (TSMB), Sorumlu müdür, İtiraz komisyonu, Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) kavramlarının tanımı 4 üncü maddede yapılmıştır.

Yönetmelikte esasen işverenlerin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma / görevlendirme yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) veya toplum sağlığı merkezi biriminde hizmet alarak nasıl yerine getireceği, OSGB’lerin kuruluş – çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin;

– Hak ve Yükümlülükler başlıklı bölümünde; İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri, İşverenin katılım sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü, İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri, Çalışanların hak ve yükümlülükleri, Hizmetin çalışanlara ücretsiz verilmesi,

– İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi için Sağlanacak Şartlar başlıklı bölümünde; İşyeri sağlık ve güvenlik birimi, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sağlanacak şartlar, Ortak sağlık ve güvenlik birimi,

– İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin Çalışma Usul ve Esasları başlıklı bölümünde; İSGB ve OSGB’lerin görev – yetki ve sorumlulukları, Görevlendirme belgesi ve sözleşme, İşbirliği ve koordinasyon,

– Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Başvuruları ve Yetkilendirilmesi başlıklı bölümünde; Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin başvuru işlemleri, Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi,

– Çeşitli ve Son Hükümler başlıklı bölümünde; Sorumlu müdürün görev – yetki ve sorumlulukları, OSGB’lerin faaliyet alanları, Belge alma ve vize işlemleri, İhtarlar, Yetkilerin askıya alınması – iptali ve itiraz, İtiraz komisyonunun çalışma şekli, Yürürlükten kaldırılan yönetmelik, Elektronik tebligat, Mevcut OSGB’lerin durumu, 50’den fazla çalışanı bulunan kamu kurumları, Elektronik ortamlarda başvuru işlemleri ve geçiş hükümleri,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

Yönetmelik ekleri ise aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır;

– Ek 1 / İSGB ve OSGB’lerde Bulunacak Asgari Malzeme Listesi

– Ek 2 / Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi

– Ek 3 / OSGB İle İşyeri Arasındaki Hizmet Sözleşmesi

– Ek 4a / İşyeri Hekimliği Çalışma Sözleşmesi/Görevlendirmesi

– Ek 4b / İş Güvenliği Uzmanlığı Çalışma Sözleşmesi/Görevlendirmesi

– Ek 4c / Diğer Sağlık Personeli Çalışma Sözleşmesi/Görevlendirmesi

– Ek 5a – 5b – 5c / Kamu Personelinin Görevlendirilmesi Yazı Örnekleri

– Ek 6 / İşverenin Kendi İşyerinde Yapacağı Çalışma Taahhütnamesi

– Ek 7 / Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri İçin İhtar Tablosu

– Ek 8 / OGSB Tabela Örneği