Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / İşveren Uygulama Tebliği

İşveren Uygulama Tebliği

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 5510 sayılı Kanun ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinden sonraki en önemli alt mevzuatını oluşturmaktadır. 01 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiş olup çok sayıda tebliğin birleşiminden oluşmaktadır. Bu tebliğin yayımlanmasıyla birlikte 28 Eylül 2008 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamındaki Sigortalılar İle Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 9 Ekim 2008 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Çalışan Sigortalıların Prime Esas Kazancının Tespitine İlişkin Tebliğ, 22 Ekim 2008 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Ruhsat Vermeye Yetkili Mercilerce Verilen Ruhsatların Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesi İle Geçici İskan veya Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde İlişiksizlik Belgesinin Aranılması Hakkında Tebliğ, Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının KDV İade Alacağından Mahsup Edilmesi Suretiyle Ödenmesi Hakkında Tebliğ, yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğde; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; İşyeri – işyerinin bildirilmesi – devri – intikali ve nakli başlıklı 11 inci, İşveren – işveren vekili – geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işveren başlıklı 12 nci, Prime esas kazançlar başlıklı 80 inci, Prim belgeleri ve işyeri kayıtları 86 ncı, Primlerin ödenmesi başlıklı 88 inci, Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu – ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması başlıklı 90 ıncı maddeleri ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda işveren yükümlülüklerine ilişkin uygulama esasları düzenlenmiştir.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğ;

– Amaç, Dayanak ve Tanımlar,

– Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanlar Yönünden Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Düzenlenmesi, Verilmesi ve Primlerin Ödenmesi,

– Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamındaki Sigortalıların Beyanda Bulunma Esasları ve Primlerin Ödenme Süreleri,

– Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanlar Yönünden Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Düzenlenmesi, Verilmesi ve Primlerin Ödenmesi,

– Sosyal Güvenlik Destek Priminin Ödenme Şekli ve Süresi,

– Prim Borçlarının Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsup Suretiyle Ödenmesi,

– Prime Esas Kazancın Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar,

– Diğer Hususlar,

– Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler,

bölüm başlıklarından oluşmaktadır.

– Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanlar Yönünden Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Düzenlenmesi, Verilmesi ve Primlerin Ödenmesi başlıklı bölümünde; Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Düzenlenmesi, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilmesi, E-Sigorta Uygulamasına Başvurulması – Sözleşmenin Düzenlenmesi ve Şifre Zarfının Teslimi, Kanunun 4 üncü Maddenin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar Yönünden Primlerin Ödenme Süreleri ve Usulleri, Afet Durumunda Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme ve Muhteviyatı Primlerin Ödenme Süresi alt bölüm başlıkları,

– Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamındaki Sigortalıların Beyanda Bulunma Esasları ve Primlerin Ödenme Süreleri başlıklı bölümünde; Beyanda Bulunma Esasları, Primlerin Ödenme Süresi, Prime Esas Kazançlar, Geçiş Hükümleri alt bölüm başlıkları,

– Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanlar Yönünden Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Düzenlenmesi, Verilmesi ve Primlerin Ödenmesi başlıklı bölümünde; İlk Defa Sigortalı Olanlar Yönünden Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Düzenlenmesi, Emekli Kesenek ve Kurum Karşılıkları 5434 sayılı Kanunun Mülga Hükümlerine Göre Tespit Olunanlar Yönünden Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Düzenlenmesi, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Kuruma Verilme Şekli ve Süreleri, Primlerin Ödenme Süreleri ve Usulleri, Aylıksız İzinli Sayılan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Primlerinin Ödenme Şekli ve Süresi, Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgelerinin Gönderilmesi ve Primlerin Ödenmesi, İtibari Hizmet Süresi Zammından Yararlananların Kuruma Bildirilmesi ve Primlerin Ödenmesi alt bölüm başlıkları,

– Prime Esas Kazancın Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı bölümünde; Genel Açıklamalar, Ücret ve Ücret Niteliğindeki Kazançların Prime Tabi Tutulmasına İlişkin Hususlar, Hizmet Akdinin Feshinin Geçersizliği Halinde Yapılacak Ödemeler, Sigortalıların İdari Yargı Kararlarına İstinaden Görevlerine İade Edilmesi Üzerine Yapılacak İşlem, Prime Esas Kazancın Üst Sınırını Aşan Ücret Dışındaki Ödemeler, Kanunda İstisna Olarak Sayılmayan Diğer Ödemeler, Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar, Prime Tabi Tutulmayacak Kazançlar alt bölüm başlıkları,

– Diğer Hususlar başlıklı bölümünde; Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşyerlerinin Tesciline İlişkin Bazı Hususlar, Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılan İşyerlerinin Tescili alt bölüm başlıkları,

yer almaktadır.