Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Tebliğ, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması başlıklı 90 ıncı maddesine 5754 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile eklenen altıncı fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere, söz konusu 90 ıncı maddenin altıncı fıkrasına dayanılarak ve Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınarak hazırlanmış, 28 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğ; devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanacak olanları kapsamaktadır.

Kapsama giren teşvik, devlet yardımı ve destekler Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilmiştir.

Tebliğde; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre (4/1-a ve 4/1-b kapsamında) sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruşlar işveren olarak, 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptırdıkları yerler ise işyeri olarak tanımlanmıştır.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğ uyarınca; işverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için; Türkiye genelinde bu tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen ve borcu yoktur yazısının verildiği veya borcun sorgulandığı tarih itibarıyla muaccel yani vadesi gelmiş borçlarının bulunmaması veya borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olması gerekmektedir.

Tebliğin;

– 4 üncü maddesinde Kapsama giren Devlet yardımı, teşvik ve destekler,

– 5 inci maddesinde Kapsama giren borç türleri,

– 6 ncı maddesinde Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanma şartı ve bunların geri alınması,

– 7 nci maddesinde Devlet yardımı, teşvik ve destekleri sağlayacak kurum ve kuruluşlarca aranacak borcu yoktur yazısı,

– Geçici 1 inci maddesinde Daha önce verilen devlet yardımı, teşvik ve destekler,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.