Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılmış ve 12 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Daha önce 4857 sayılı İş Kanununa istinaden aynı konuda çıkarılmış ve 26 Aralık 2003 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik; işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya çıkması muhtemel risklerden çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için asgari şartları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, 6331 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinden kimyasal maddelerin bulunduğu, kullanıldığı veya herhangi bir şekilde işlem gördüğü tüm işyerlerini kapsamaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, sağlık ve güvenlik önlemleri özel mevzuatla düzenlenen; kimyasal maddelerle çalışmalar, radyoaktif maddelerle çalışmalar, zararlı kimyasal maddelerin işyeri dışında taşınması konularında özel mevzuatta belirtilen önlemler ile birlikte bu Yönetmeliğin uygulama imkanı olan hükümleri de uygulanacaktır. Aynı şekilde, 6 Eylül 2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydı ile işyerinde bulunan kanserojen ve mutajen maddeler ile ilgili olarak bu Yönetmelik hükümleri de uygulanacaktır.

Yönetmelikte bahsi geçen; Alerjik madde, Alevlenir madde, Aşındırıcı madde, Biyolojik sınır değeri, Çevre için tehlikeli madde, Çok kolay alevlenir madde, Çok toksik madde, Kanserojen madde, Kimyasal madde, Kimyasal maddelerin kullanıldığı işlemler, Kolay alevlenir madde, Mesleki maruziyet sınır değeri, Mutajen madde, Oksitleyici madde, Patlayıcı madde, Sağlık gözetimi, Solunum bölgesi, Tahriş edici madde, Tehlikeli kimyasal madde, Toksik madde, Zararlı madde, Üreme için toksik madde kavramlarının tanım ve açıklamaları Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yapılmıştır.

Yönetmeliğin;

– İşverenin Yükümlülükleri başlıklı bölümünde; Genel yükümlülük, Risk değerlendirmesi, Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemler, Acil durumlar, Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi, Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması,

– Çeşitli ve Son Hükümler bölümünde de Yasaklar, Sağlık gözetimi,

madde başlıkları altında düzenlemelere yer verilmiştir.

Yönetmelik; ek 1’de Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri, ek 2’de Biyolojik Sınır Değerler  ve Sağlık Gözetimi Önlemleri, ek 3’de Kullanımı Yasak Olan Kimyasal Maddeler İle Yapılması Yasaklanan İşler, ek 4’de Sıvı Oksijen, Sıvı Argon Ve Sıvı Azot Depolama Tankları İle İlgili Güvenlik Mesafeleri konularında tablo ve açıklamalar yer almaktadır.