Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

Konut kapıcıları da her ne kadar 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sayılsa da bazı yönleriyle durumları diğer işçilerden farklılık arz etmektedir. Örneğin bunların ücretlerinden sadece yüzde 14 + 1 oranında sigorta primi kesintisi yapılmakta (Bkz. Kapıcılar İçin 2014 Yılı Net Asgari Ücretin Hesaplanması), bunun dışında herhangi bir (gelir vergisi ve damga vergisi) kesinti yapılmamakta, dolayısıyla bunlar asgari geçim indiriminden de yararlanamamaktadır. Nitekim İş Kanununun “Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları” başlıklı 110 uncu maddesinde; konut kapıcılarının hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süreleri, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutları ile ilgili hususların düzenlenmesinde uygulanacak değişik şekil ve esasların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir.

Bu Yönetmelik de kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere söz konusu 110 ıncı maddeye istinaden çıkarılmış ve 3 Mart 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Daha sonra, Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan “Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değildir.” hükmü Danıştay Onuncu Dairesinin 13/3/2007 tarihli ve 2004/6952 Esas – 2007/946 Karar sayılı kararı iptal edilmiştir.

Yönetmeliğe göre;

– Anataşınmazın (apartmanın – sitenin) bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişi konut kapıcısı,

– Konutun maliki veya ortakları işveren,

– Yönetici de işveren vekili,

– Kapıcının çalıştığı konut ile bağımsız bölüm, ortak yerler, eklenti ve tesislerin tümü ise işyeri,

sayılmaktadır.

Yönetmelikte;

– Yöneticinin yetki, görev ve sorumlulukları,

– Kapıcının görev ve sorumlulukları,

– İş sözleşmesi,

– Çalışma süresi ve ara dinlenmesi,

– Ücret ödemesi,

– Hafta tatili,

– Genel tatil ve ücreti,

– Yıllık ücretli izin,

– Geçici kapıcı,

– Kapıcı konutu ve tahliyesi,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.