Anasayfa / Haber / Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin Liste Verme Yükümlülüğü Kaldırıldı

Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin Liste Verme Yükümlülüğü Kaldırıldı

Sponsorlu Bağlantılar

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesine istinaden çıkarılan, 4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ’in “VII- BEYANNAMELERİN VERGİ DAİRELERİNE VERİLMESİ” başlıklı bölümünde;

“Meslek mensuplarına imzalattırılan beyannameler, mükellef veya vekili tarafından vergi dairesine bizzat verilecek veya posta ile taahhütlü olarak gönderilecektir. Ancak meslek mensupları, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerin adı-soyadı, bağlı bulundukları vergi dairesi ve vergi numaralarını içeren bir listeyi Mayıs ayının 15 inci günü mesai bitimine kadar kendilerinin bağlı bulundukları vergi dairesine vermek zorundadırlar. Bu listeler, meslek odasına kayıtlı olduğunu “Oda Kayıt Belgesi” veya “Oda Faaliyet Belgesi” ile belgeleyen meslek mensubu tarafından bizzat imzalanarak vergi dairesine yazı ekinde teslim edilecektir.”

hükmü yer almaktaydı.

Ancak, 4/5/2013 tarihli ve 28637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ’de;

“…… meslek mensuplarınca 340 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, mükellefler ile düzenlemiş oldukları hizmet sözleşmesi eki olan “elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi”ni internet vergi dairesine elektronik ortamda bildirilmiş olan mükellefler için, 4 sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliği’nin “VII- BEYANNAMELERİN VERGİ DAİRELERİNE VERİLMESİ” başlıklı bölümündeki liste bildirimini verme yükümlülüğü bulunmamaktadır” hükmüne yer verilerek, her yıl Mayıs ayının 15 inci günü mesai bitimine kadar yerine getirilmesi gereken liste verme zorunluluğu koşullu olarak kaldırıldı.

Söz konusu yükümlülüğün kaldırılmasına gerekçe olarak; “340 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyannamelerin elektronik ortamda alınmasının sağlanmış ve elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmelerinin internet vergi dairesine bildirimine ilişkin olarak düzenlemeler yapılmış olması” gösterildi.