Anasayfa / Dosyalar / T.İ.S - Grev ve Lokavt Mevzuatı Dosyalar / Toplu İş Sözleşmeleri, Grev ve Lokavt İdari Para Cezaları

Toplu İş Sözleşmeleri, Grev ve Lokavt İdari Para Cezaları

Sponsorlu Bağlantılar

6356 sayılı Kanunun 78 inci maddesi uyarınca 2013 yılında uygulanacak idari para cezaları aşağıda belirtilmiştir.

Buna göre;

a) Kanunda kanuni grev veya lokavt için belirtilen şartlar gerçekleşmeksizin alınan bir grev veya lokavt kararının uygulanması hâlinde; grev veya lokavta karar verenler, böyle bir grev veya lokavta karar verilmesine – uygulanmasına – bunlara katılmaya – devama zorlayan – teşvik edenler ile lokavta katılanlar ve devam edenler hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 5.390 TL,

b) Kanun dışı greve katılanlar ve devam edenler hakkında 754 TL,

c) Kanuni bir grev veya lokavt kararının Kanunda yazılı usul ve esaslar dışında uygulanması hâlinde, bu kararı uygulayanlar, uygulanmasına veya devamına zorlayanlar ya da teşvik edenler hakkında 5.390 TL,

d) Grev veya lokavtın mahkeme kararıyla sürekli veya geçici, tamamen veya kısmen yasaklanmasına rağmen, kararı kaldırmayanlar, uygulamaya devam edenler, devamına teşvik edenler, zorlayanlar, katılan ve katılmaya devam edenler hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 5.390 TL,

e) Greve katıldıkları veya lokavta maruz kaldıkları hâlde, grev veya lokavtın uygulandığı işyerlerinden ayrılmayanlar ile işçileri bu eylemlere zorlayan veya teşvik edenler hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 754 TL,

f) 65 inci maddede belirtilen, grev ve lokavta katılamayacak işçilerden herhangi bir nedenle çalışmayanların yerine görevli makamdan yazılı izin almadan yeni işçi alan işveren hakkında, izinsiz aldığı her bir işçiyle ilgili olarak 754 TL,

g) 68 inci madde hükmüne aykırı olarak grev yapan işçilerin yerine işçi çalıştıran işveren veya işveren vekili hakkında, aldığı her bir işçiyle ilgili olarak 1.617 TL,

h) İşçi sendikasının üyesi olmayan grev gözcüleri ile 73 üncü madde hükümlerine aykırı davranan grev gözcüleri hakkında 1.617 TL,

idari para cezası uygulanır.

Ayrıca yukarıdaki (a) ve (d) bentlerinde belirtilen fiilleri işleyenler, idari yaptırım kararının kesinleşmesinden itibaren beş yıl süreyle sendika organlarında görev alamaz.

Yukarıda uygulanması öngörülen idari para cezaları, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verilir.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 nci maddesi gereği, idari para cezasına ilişkin kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yetkili Sulh Ceza Mahkemesine itiraz davası açılabilir. Eğer 15 gün içinde mahkemeye dava açılmaz ise idari para cezası kesinleşir ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir. Başvuru, bizzat kanunî temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir.

Kabahatler Kanunu uyarınca, üç bin TL ve altındaki idari para cezaları için itiraz üzerine Sulh Ceza Mahkemesince verilecek kararlar kesindir. Başka herhangi bir mahkemeye başvurulamaz. Üç bin TL’nin üstündeki idari para cezaları için ise Sulh Ceza Mahkemesinin verdiği son karara karşı, söz konusu mahkemenin yargı çevresinde yer alan ağır ceza mahkemesine en geç yedi gün içinde itiraz edilebilir.

İdarî para cezalarının, kanun yoluna başvurulmadan, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir, yani % 25 peşin ödeme indirimi yapılır.