Anasayfa / Eski Haberler / Tarım Bağ-Kur’luların Sigorta Primleri Ürün Bedelinden Kesilecek

Tarım Bağ-Kur’luların Sigorta Primleri Ürün Bedelinden Kesilecek

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesinin on ikinci fıkrasında “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla % 1 ilâ % 5 oranları arasında olmak üzere kesinti yapılmak suretiyle tahsil etmeye Kurum yetkilidir.”

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 108 inci maddesinin beşinci fıkrasında ise “Kurum, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, diğer tahsilat yolları dışında, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek kaydıyla kesinti yapmaya, kesinti oranını % 5 oranına kadar belirlemeye yetkilidir. Kurum bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tebliğ ile belirler.”

hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulamanın ayrıntısını düzenleyen, “Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ” 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 1 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bu Tebliğle birlikte, 26/3/1994 tarihli ve 21886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu 4 Seri Nolu Uygulama Tebliği de yürürlükten kaldırıldı.

Öte yandan 5 inci maddede belirtilen kesinti oranı 1/1/2014 tarihine kadar %1 olarak uygulanacak.

Söz konusu Tebliğ aşağıda belirtilen konularda düzenlemeler içeriyor;

Kesinti yapacak olanlar,

Kesinti oranı,

Kesinti işlemlerinde kullanılacak belgeler ve bu belgelerde yer alacak bilgiler,

Kesinti Bildirim Listelerinin Kuruma verilmesi,

Kesinti tutarlarının Kurum hesabına yatırılması,

Kesinti suretiyle alınan primlerin sigortalıların prim borçlarına mahsubu ve yersiz alınan tutarların iadesi,

Kesinti Muafiyet Belgesinin verilmesi,

1/10/2008 tarihinden önce yapılan prim kesintisi nedeniyle tescil işlemleri,

Hukuki ve cezai sorumluluk,

Kurum denetleme ve kontrol yetkisi.