Anasayfa / Soru - Cevap / Taşeron İşçisi Diğer İşçilerle Aynı Haklara Sahip midir?

Taşeron İşçisi Diğer İşçilerle Aynı Haklara Sahip midir?

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde; bir iş sözleşmesine (hizmet akdine) dayanarak çalışan kişi işçi sayılmıştır. Buradaki iş sözleşmesinin yazılı olarak yapılmış olması şart değildir. Nitekim, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 1 inci maddesinde sözleşmenin, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla işçi çalışmayı, işveren de çalıştırmayı kabul ettiğinde iş sözleşmesi kurulmuş demektir.

4857 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde ise bu Kanunun amacının işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek olduğu, bu Kanunun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacağı belirtilmiştir.

4857 sayılı Kanunun yine aynı 2 nci maddesinde;

Asıl işveren-alt işveren yani taşeron ilişkisinde,

Asıl işverenin, alt işverenin (taşeronun) işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumlu olduğu,

Asıl işverenin işçilerinin alt işveren (taşeron) tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle haklarının kısıtlanamayacağı veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamayacağı, aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı (hileli) işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçilerinin başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem göreceği,

açıkça belirtilmiştir.

Bu hükümler karşısında, başta ücret, izin, kıdem tazminatı, çalışma saati ve süresi, fazla mesai olmak üzere, 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiş olan bütün işçi hakları yönünden taşeron işçilerinin diğer işçilerden hiçbir farkı bulunmamaktadır.

Aynı durum sigorta mevzuatı (sosyal güvenlik hakları) açısından da geçerlidir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinde hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar sigortalı sayılmış, Kanunun 12 nci maddesinde de sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işverenin, bu Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren (taşeron) ile birlikte sorumlu olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla sosyal güvenlik mevzuatı yönüyle de taşeron işçileri diğer işçilerle aynı haklara sahiptirler.

Not: 6552 sayılı Kanunla taşeron işçilerine önemli haklar verilmiştir. (Bkz. Torba Yasa İle Taşeron İşçileri Hangi Hak ve Güvencelere Kavuştu ?, Taşeron İşçilerine Kıdem Tazminatı Ödenmesi Şartları Belirlendi)