Anasayfa / Haber / Tek Asgari Ücret Uygulaması İçin Yönetmelik Değişikliği Yapıldı

Tek Asgari Ücret Uygulaması İçin Yönetmelik Değişikliği Yapıldı

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere daha önceki yıllarda asgari ücret, 16 yaşını doldurmuş olanlar ve olmayanlar için ayrı ayrı belirlenmekteydi. Ancak 2014 yılı için bu uygulamadan vaz geçilmiş ve herhangi bir yaş ayrımı yapılmadan tüm çalışanlar için tek asgari ücret belirlenmişti. Hal böyle olmakla birlikte, Asgari Ücret Yönetmeliğinde asgari ücretin 16 yaşını doldurmuş olan ve olmayanlar için ayrı ayrı belirleneceği şeklindeki hükümler aynen durmaktaydı.

Ancak, 19 Nisan 2014 tarihli ve 28977 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bu konudaki değişiklikler yapıldı.

Yönetmeliğin;

– “Ücrette Eşitlik İlkesi” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan; “Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz.” hükmü, “Asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz.” şeklinde;

– “Ücretin Belirlenmesindeki Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde yer alan; “Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı ayrı belirlenir.” hükmü “Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir.” şeklinde,

değiştirildi.

Dolayısıyla bundan sonraki yıllar için de tek asgari ücret belirlenmesinin yolu açılmış oldu.

Ayrıca, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu yürürlükten kalktığı ve yerini 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu aldığından, “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddede yer alan “İşkolu” tanımı “f) İşkolu:18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesi gereğince 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinde belirtilen işkollarını,” şeklinde değiştirildi.