Anasayfa / Pratik Bilgiler / Tekdüzen Muhasebe Hesap Planı ve Açıklamaları

Tekdüzen Muhasebe Hesap Planı ve Açıklamaları

Sponsorlu Bağlantılar

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile tekdüzen muhasebe hesap planı düzenlenmiş, 26 Aralık 1992 tarihinde yayımlanan 1 Seri No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ekinde; I-Muhasebenin Temel Kavramları, II- Muhasebe Politikalarının Açıklanması, III-Mali Tablolar İlkeleri, IV-Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması, V-Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları yayımlanmıştır. Daha sonra da muhasebe sistemi uygulamalarına ilişkin olarak 1 seri numaralı tebliğden sonra 14 yeni tebliğ daha çıkarılmıştır.

1 Seri No’lu Tebliğde;

Bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması amacıyla bu tebliğin çıkarılacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla tek düzen hesap planı bilanço usulünde (yevmiye defteri) tutanların uymaları gereken bir hesap düzenidir.

Tebliğde de; yapılan düzenlemenin kapsamına bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişilerin girdiği, söz konusu teşebbüs ve işletmelerin bu Tebliğle belirlenen muhasebe usul ve esaslarına uymak zorunda oldukları, teşebbüs ve işletmelerin kamu idare ve müesseselerine ait olması hukuki yapılarının farklılığı, özel kanunlarının bulunması, vergi muafiyet ve istisnalarından yararlanmaları, bu mecburiyetleri yerine getirmelerine engel teşkil etmeyeceği, yani bunların da tekdüzen hesap planına uymak zorunda oldukları, bu teşebbüs ve işletmelerin ticari esaslara göre faaliyet göstermelerinin, belirlenen muhasebe usul ve esaslarına uymaları için yeterli olduğu belirtilmiştir.

Tekdüzen Muhasebe Hesap Planı ve Tekdüzen Muhasebe Hesap Planı açıklamalarına BURADAN ulaşabilirsiniz.