Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Türkiye-Belçika Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Belçika Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti İle Belçika Krallığı Arasında sosyal güvenlik sözleşmesi 4 Temmuz 1966 tarihinde Brüksel’de, Türkçe, Flamanca, Fran­sızca ve her üç metin aynı derecede muteber olmak üzere ikişer nüsha olarak düzenlenmiş ve aynı gün imzalanmış, 11 Mayıs 1967 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Mayıs 1968 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Kısmının; 1 inci maddesinde tanımlar, 2 nci maddesinde uygulanacak mevzuat, 3 üncü madde (yürürlükten kaldırılmıştır), 4 üncü maddesinde işçilerin tabi olduğu mevzuat, 5 inci maddesinde devlet memurları ve benzeri personelin tabi olduğu mevzuat, 6 ncı maddesinde yardımların birleşmesi halinde yapılacak işlemler,

– Özel Hükümler başlıklı İkinci Kısmının Hastalık ve Analık Yardımları başlıklı Birinci Bölümünün; 7 nci maddesinde hastalık sigortası yardımlarından yararlanma şartları, 8 inci maddesinde analık sigortası yardımlarından yararlanma şartları, 9 uncu maddesi (yürürlükten kaldırılmıştır), 10 uncu maddesinde bir ülkede sağlık yardımlarından yararlanmaya hak kazanan kişinin diğer ülkede bulunduğu sırada hastalık ve analık sigortasıyla sağlanan sağlık yardımlarından faydalanma şartları, 11 inci maddesinde sigortalıların geçici olarak bulundukları ülkede hastalık ve analık sigortası sağlık yardımlarından yararlanma şartları, 12 nci maddesinde bir ülke mevzuatına göre yardım görmeye başlamış bulunan işçilerin ikametgahını diğer ülkeye taşıması halinde yardımların devam etme şartı, 13 üncü maddesinde sağlık yardımlarından yararlanmada iki ülkede geçen sigortalılık süresinin nazara alınması,

– İş Kazaları veya Meslek Hastalığı Sonucu Malullük Halleri Dışındaki Malullük Yardımları başlıklı İkinci Bölümünün; 14 üncü maddesinde iki ülkede geçmiş sigortalılık sürelerinin birleştirileceği haller, 15 inci maddesinde madenlerde çalışmış bulunan işçilere yapılacak malullük yardımları, 16 ncı maddesinde maden işçisinin malullükle sonuçlanan iş göremezlik halinin meydana gelmesi hali, 17 nci maddesinde malullük aylığının durdurulmasından sonra sigortalının bu yardıma tekrar hak kazanması halinde aylığı ödeyecek kurum, 18 inci maddesinde malullük aylığı ödenmesine başlamadan önce ilgili hastalık sigortasından ödeme yapılacak süre, 19 uncu maddesinde malullük aylığının yaşlılık aylığına çevrilmesi,

– Yaşlılık Yardımları ve İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sonucu Ölüm Halleri Dışındaki Ölüm Yardımları başlıklı Üçüncü Bölümünün; 20 nci maddesinde yardımlara hak kazanma yönünden iki ülkede geçen sigortalılık süresinin birleştirilmesi, 21 inci maddesinde sigortalılık birleştirilmesinde yardım hakkının doğması şartları, 22 inci maddesinde Belçika mevzuatında maden işçilerine erken aylık bağlanmasını öngören hükümlerin uygulanması, 23 üncü maddesinde her sigortalının aylığa hak kazandığı tarihte hizmet birleştirmesini isteyebileceği, 24 üncü maddesinde 20 ila 23 üncü maddelerin, ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylıklar hakkında da kıyas yoluyla uygulanabileceği,

– II ve III. Bölümlere İlişkin Müşterek Hükümler başlıklı Dördüncü Bölümünün; 25 inci maddesinde bazı sigorta yardımlarının yapılmasının ikamet şartına bağlı olduğu durumlarda yapılacak işlemler, 26 ncı maddesinde yapılacak sigorta yardımlarının hesabında dikkate alınacak kazanç, 27 nci maddesinde sigortalının bağlı bulunduğu sosyal sigorta kurumlarından yalnız birine yaptığı müracaatın, diğer yetkili kurumlara da yapılmış sayılacağı, 28 inci maddesinde sigorta başlangıcının tespiti,

– Aile Yardımları başlıklı Beşinci Bölümünün; 29 uncu maddesinde aile yardımına hak kazanmak için iki ülkede geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi,

– İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde Yapılacak Yardımlar başlıklı Altıncı Bölümünün; 30 uncu maddesinde bir iş kazası veya meslek hastalığı halinde yapılacak yardımların ödenmesinin ikamet şartına bağlı olduğu durumlarda yapılacak işlemler, 31 inci maddesi (yürürlükten kaldırılmıştır), 32 nci maddesinde iş kazası veya meslek hastalığının işveren tarafından bildirilmesi, 33 üncü maddesinde meslek hastalığı sebebiyle kendisine yardım yapılmış olan kişinin tekrar yardıma hak kazanması hali, 34 üncü maddesinde meslek hastalığından yardıma hak kazanmada sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi, 35 inci maddesinde meslek hastalığına yakalanan kişinin aile fertlerinin yardıma hak kazanması,

– Cenaze Yardımları başlıklı Yedinci Bölümünün; 36 ncı maddesinde ölüm sigortasından yardıma hak kazanma şartları,

– Üçüncü Kısmında İdari Yardımlar,

– Dördüncü Kısmında çeşitli hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz