Anasayfa / Bağkur / Yapılandırma Kapsamına Giren Borçlar ve Yapılandırma Şartları

Yapılandırma Kapsamına Giren Borçlar ve Yapılandırma Şartları

Sponsorlu Bağlantılar

30 Mayıs 2014 tarihinde Meclis’e sunulan ve şu an Meclis Komisyonlarındaki görüşmeleri devam eden torba yasa tasarısına (İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı) göre, (Bkz. Vergi – Prim – Para Cezası Gibi Borçların Yapılandırılmasıyla İlgili Düzenleme Netleşti) kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların yapılandırılması / taksitlendirilmesi, bazı borçların kısmen veya tamamen silinmesiyle ilgili şartlar genel hatlarıyla aşağıdaki gibi olacak.

Söz konusu torba yasanın son haliyle ilgili bilgilere Alt Komisyon Tarafından Torba Yasada Yapılan Önemli Değişiklikler, Torba Yasanın Alt Komisyon Tarafından Değiştirilerek Kabul Edilen Son Hali başlıklı yazılardan ulaşabilirsiniz.

Yapılandırma / Af Kapsamına Giren Borçlar:

– 30/4/2014 tarihi ve önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları (gelir ve kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi), gecikme faizleri, gecikme zamları (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç).

– 2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç).

– 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları.

– 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce, 1111 sayılı Askerlik Kanunu, mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları (trafik cezaları bu kapsamdadır).

– Yukarıda belirtilenler dışında kalan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen; adli ve idari para cezaları ile mülga 6326 sayılı Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı, 6491 sayılı Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi, mülga 6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı, mülga 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, 3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu, mülga 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları hariç olmak üzere, asli ve fer’i amme alacakları (4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme alacakları dâhil).

– Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı.

– Belediyelerin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklar.

– 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; 4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur), 4/1-c (Emekli Sandığı) sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi.

– Bu maddeye göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi.

– SGK tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı.

– 30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup kanunun yayımlandığı tarihten önce Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi yani asgari işçilik uygulamasından doğan prim borçları.

– Genel sağlık sigortası (GSS) prim borçları.

– 30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan SGK idari para cezaları.

Yapılandırma Şartları:

Kanun Meclis’te kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra, süresinde yapılandırma için başvurulması halinde yapılandırma kapsamına giren borçlara ait gecikme zammı ve cezaları (gecikme faizleri) silinecek, bunun yerine borcun ödeme süresinin bittiği tarihten torba yasanın yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için enflasyon (Yİ-ÜFE) oranı uygulanarak borç yeniden hesaplanacak.

Taksitle ödemek isteyenler, altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte borcu ödeyebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Özellikle hem vergi – hem prim borcu olan işverenler için bu uygulama düşünülmüş olup, bunlar bir ay vergi borcuna ait taksiti, bir ay prim borcuna ait taksiti ödeyecek.

Taksitle ödemenin tercih edilmesi halinde taksitlendirilecek borç,

– Altı eşit taksit için (1,05),

– Dokuz eşit taksit için (1,07),

– Oniki eşit taksit için (1,10),

– Onsekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünecek, böyle iki ayda bir ödenecek olan taksit tutarı hesaplanacak. Yani taksit sayısına göre vade farkı uygulanacak.

Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamları silinecek. Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları ile iştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilmiş olan vergi cezaları ve idari para cezalarına ait gecikme zam ve cezaları (faizleri) ile anaparanın yüzde ellisi yani yarısı silinecek, kalan yüzde ellisi ise yukarıda belirtildiği şekilde borcun ödeme süresinin bittiği tarihten torba yasanın yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için enflasyon (Yİ-ÜFE) oranı uygulanarak yeniden hesaplanacak. Bu şekilde hesaplanan borç yukarıda belirtildiği gibi taksitlendirilebilecek.

Sigara içme yasağına uyulmaması nedeniyle verilen idari para cezaları hariç olmak üzere, 31/12/2013 tarihinden (bu tarih dâhil) önce idari yaptırım kararı verildiği halde torba yasanın yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydı gereken ve her bir kabahat için 120 Türk Lirasının (bu tutar dâhil) altında kalan idari para cezaları silinecek.

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2007 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu halde Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 50 Türk Lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 100 Türk Lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek yani borç silinecek.

Bağ-Kur ve GSS prim borcu aslının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, ödeme tarihine kadar hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların diğer şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak.

Yapılandırma / Af Kapsamında Olan Diğer Borçlar:

Borç yapılandırmasının yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan, üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı, üçer aylık dönemler halinde sekiz eşit taksitte ödenebilecek.

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişilere, torba yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar (65 yaş ve özürlü aylığı gibi) ile bunlardan doğan ceza ve faizler silinecek. İlgililer hakkında herhangi bir adli, idari ve icrai takibat yapılmayacak.