Anasayfa / Haber / Yeni Borç Yapılandırmasının Ayrıntıları

Yeni Borç Yapılandırmasının Ayrıntıları

Sponsorlu Bağlantılar

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 3 Ağustos 2016 tarihinde Meclis’te kabul edildi. Kanunla başta vergi ve prim borçları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan bütün borçlar için yapılandırma imkanı getirildi.

Not: Söz konusu Kanun 19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılandırma Kapsamına Giren Borçlar

Borç yapılandırması kapsamına, 30 Haziran 2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) olan;

– Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan GSS ve asgari işçilik de dahil bütün prim borçları, idari para cezaları, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ve diğer borçlar,

– Başta vergi borçları ve vergi cezaları olmak üzere Vergi Daireleri tarafından tahsili yapılan kamu alacakları (örneğin trafik cezaları), Seçim Kanunları, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu gibi birçok kanundan kaynaklanan cezalar,

– Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından tahsil edilen alacaklar,

– Belediyelere ait vergi, ceza, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları,

– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları,

– Yukarıda belirtilen borçlara ait gecikme zammı ve cezaları (gecikme faizleri),

yapılandırma kapsamına giren alacaklardan bazıları.

Ayrıca Kanunla, vergi ve matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, eczacılara stok affı, yurt dışındaki varlıklarla ilgili varlık barışı imkanı da getirildi.

Yapılandırmayla Tanınan Haklar ve Getirilen Kolaylıklar

Bazı borçlarla ilgili özellikli durumlar olmakla beraber, genel olarak; borç anaparalarında herhangi bir silme / af söz konusu değil. Daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi borç anaparalarına ait gecikme zam ve cezaları (gecikme faizleri) silinecek, bunun yerine borç anapara üzerinden vadesinin dolduğu tarihten itibaren Yİ-ÜFE aylık değişim yani enflasyon oranı esas alınarak hesaplanan tutar gecikme faizi yerine tahsil edilecek. Dolayısıyla özellikle eski tarihlere ait borçlarda hesaplanan bu tutar gecikme faizinden daha düşük olacak. Borcun tamamının ilk taksitte yani bir defada ödenmesi halinde gecikme faizi yerine hesaplanan bu tutarın da yarısı alınmayacak.

İdari para cezalarının ise yarısı silinecek, kalan yarısı üzerinden gecikme faizi yerine yukarıda belirtildiği şekilde hesaplama yapılacak, bu şekilde hesaplanan tutar yapılandırma kapsamına girecek.

Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyenler açtıkları davalardan vazgeçecekler.

Taksitlendirmenin Ayrıntıları

Yapılandırma kapsamına giren borçlar ikişer aylık süreler halinde 36 aya kadar taksitlendirilebilecek, dolayısıyla taksit sayısı en fazla 18 taksit olabilecek. Böyle hem SGK, hem de vergi ve diğer kapsam da borçları olanlar bir ay SGK borcuna ait taksiti ödeyecek, bir ay diğer borçlarına ait taksiti ödeyecek.

Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde borçlar aşağıdaki vade farkları uygulanacak;

1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) On iki eşit taksit için (1,105),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

Başvuru ve Taksit Ödeme Tarihleri

Bazı borçlar için getirilen istisnalar dışında yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin, ilgili bakanlık, kurum veya kuruluşa; Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunması gerekecek. Yani Ekim ayı sonuna kadar başvuruda bulunulması gerekecek.

İlk taksit ödemesi ise vergi ve diğer borçlar için Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayda, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlar içinse dördüncü ayda başlayacak. Bir ay vergi ve diğer borçlara ait taksitler, diğer ay Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlara ait taksitler ödenecek. Taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecek.

Bakanlar Kurulu, başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatabilecek. (isvesosyalguvenlik.com)