Anasayfa / Eski Haberler / Yeşil Kartlıların Resmi – Özel – Üniversite Hastanelerine Başvuru Usul ve Esasları Belirlendi

Yeşil Kartlıların Resmi – Özel – Üniversite Hastanelerine Başvuru Usul ve Esasları Belirlendi

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, 01/01/2012 tarihi itibariyle yeşil kart uygulaması sona ermiş ve yeşil kart sahipleri genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı (05/12/2011, 26/12/2011, 28/12/2011, 11/01/2012, 20/01/2012, 24/01/2012 tarihli haberler ve Genel Sağlık Sigortası İle İlgili Yeni Düzenlemeler). Dolaysıyla, yeşil kartlıların tedavi giderleri ”Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmakta iken 01/01/2012 tarihinden itibaren bunların tedavi giderlerini Sağlık Uygulama Tebliği doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu karşılamaya başladı. Bu kapsamdakilerin sağlık hizmet sunucularına, yani sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuru şekli söz konusu Yönetmelik hükümlerine tabiyken, devir işleminden sonra bunlar da Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine tabi hale geldiler.

Ayrıca konuyla ilgili olarak Yeşil Kartlılar Özel Hastanelere Gidebilir mi ? başlıklı yazıya göz atılabilir.

Bu doğrultuda, 26/1/2012 tarihli ve 28185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la 5510 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin ikinci fıkrasına “60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaralı alt bentlerinde sayılanların, Kurumla sözleşmeli üniversite ve istisnai hallerde özel sağlık hizmeti sunucularına müracaat edebilme koşulları ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.” cümlesi eklendi. Eklenen bu cümleye istinaden de 29/02/2012 tarihli ve 28219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin Sağlık Hizmeti Sunucularına Müracaat İşlemleri başlıklı 3.1.1. numaralı maddesi değiştirildi. Bu değişiklik ile;

Yeşil kart kapsamındayken genel sağlık sigortası kapsamına alınanlar 5510 sayılı Kanunun “Genel sağlık sigortalısı sayılanlar” başlıklı 60 ıncı maddesi doğrultusunda 60/c-1, 60/c-3, 60/c-9 olarak tanımlandı.

60/c-1: Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşları; yani ödeme gücü olmadığı için 01/01/2012 tarihinden önce yeşil kart verilmiş olup  ile 01/01/2012  tarihinde genel sağlık sigortası kapsamına alınmış olan, dolayısıyla genel sağlık sigortası primi devlet tarafından ödenen kişiler ile yine 01/01/2012 tarihinden sonra aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu için genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından ödenecek kişiler statüsünde genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişileri,

60/c-3: 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişileri, (kamu oyunda 65 yaş aylığı olarak bilinen aylığı alan kişiler bu kapsama girmektedir.)

60/c-9: 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kişileri yani geçici köy koruculuğu görevi yapanlar ile geçici köy koruculuğundan emekli olan kişileri,

kapsamaktadır.

60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 kapsamındaki kişilerin sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuru ve sevk işlemleri Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara tabi olacak.(www.isvesosyalguvenlik.com)