Türkiye İş Kurumu Kanunu İdari Para Cezaları

Türkiye İş Kurumu Kanunu İdari Para Cezaları
6 Nisan 2013 21:00

4904 sayılı ve 4447 sayılı kanunlara göre İŞKUR tarafından uygulanacak idari para cezaları aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu tutarlar kanunlarda yer alan tutarlar olup, her yıl yeniden değerleme oranında arttığından, güncel tutarlara İŞKUR’un internet sitesinden ulaşılabilir.

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

a- Türkiye İş Kurumundan İzin Alan Özel İstihdam Bürolarından;

1- 4904 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak, yurtdışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayanlara aynı Kanunun 20 nci maddesinin (a) bendi gereği, her bir hizmet akdi için 455 TL;

2- Kanunun 19 uncu maddesinin son fıkrasına aykırı olarak, Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerle, işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma vermeyenlere aynı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendi gereği 913 TL,

3- Kanunun 17 nci maddesinin son fıkrasına aykırı olarak, Kurum müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri onbeş gün içerisinde ibraz etmeyenlere aynı Kanunun 20 nci maddesinin (c) bendi gereği 1.828 TL,

4- Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullananlara aynı Kanunun 20 nci maddesinin (f) bendi gereği 3.044 TL,

5- Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olarak, 1/8/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde öngörülenler dışında iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edenlere aynı Kanunun 20 nci maddesinin (f) bendi gereği 15.226 TL,

6- Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olarak Yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlardan ücret alınmasına veya herhangi bir menfaat teminine yönelik sözlü ya da yazılı anlaşmalar, işgücünün sigortasız çalışması veya sendikaya üye olmaması ya da asgari ücretin altında ücret ödenmesi koşullarını taşıyan anlaşmalar, iş arayanın diğer özel istihdam bürolarından veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar yapılması halinde bürolara aynı Kanunun 20 nci maddesinin (g) bendi maddesi gereği 3.044 TL,

7- Kanunun 17 nci maddesine aykırı olarak ek teminatı banka mektubu ya da Türk Lirası olarak Kurum tarafından talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma vermeyenlere Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendi gereği, 913 TL (28/07/2010 tarihli tebliğ değişikliği ile eklendi),

idari para cezası uygulanır.

b- Türkiye İş Kurumundan İzin Almadan İş ve İşçi Bulmaya Aracılık Faaliyeti Yapan Gerçek ve Tüzel Kişilerden;

1- 4904 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasına ve 4857 sayılı İş Kanununun 90 ıncı maddesine aykırı olarak, Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin bir işyerinde veya 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, İnternet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile işleyenlere 4857 sayılı İş Kanununun 106 ncı maddesi ve 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendi gereği 15.226 TL; bu fiilin her bir tekrarında 30.457 TL,

2- İş arayanlardan ücret alan veya menfaat temin edenlere Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi gereği 15.226 TL.

3- Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerden;

a- Kanunun 3 üncü maddesinin (d) fıkrasına aykırı olarak, Kurumdan izin belgesi almadan veya geçerlik süresi sona eren aracı belgesini yeniletmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereği 6.651 TL, bu fiilin her bir tekrarında 13.304 TL (28/07/2010 tarihli tebliğ değişikliği ile eklendi),

b- Kurumda sözleşme imzalamayan ya da Kurum dışında imzaladığı sözleşmeyi, düzenleme tarihinden itibaren on iş günü içinde Kuruma ibraz etmeyen aracılara, eylem başka bir ihlali oluştursa dahi 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereği 3.044 TL (28/07/2010 tarihli tebliğ değişikliği ile eklendi),

c- Kurumca istenen bilgi ve belgelerle, yaptıkları çalışmalara ilişkin raporu Kurum tarafından imza karşılığı ya da iadeli taahhütlü posta ile bildirilen tarihlerde yılda bir kez Kuruma vermeyenlere 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca 3.044 TL (28/07/2010 tarihli tebliğ değişikliği ile eklendi),

4- Aracının olmadığı yerlerde Kurumda sözleşme imzalamayan ya da Kurum dışında imzaladığı sözleşmeyi, düzenleme tarihinden itibaren on iş günü içinde Kuruma ibraz etmeyen tarım işverenlerine, eylem başka bir ihlali oluştursa dahi 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereği 3.044 TL (28/07/2010 tarihli tebliğ değişikliği ile eklendi),

idari para cezası uygulanır.

c- Türkiye İş Kurumunun İzni Olmaksızın Yurtdışına İşçi Götürme Faaliyetinde Bulunan Firmalardan;

1- Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine aykırı olarak, Kurum izni olmaksızın kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurtdışına götürenlere aynı Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi gereği 3.044 TL,

2- Kurumdan alınan yurtdışına işçi götürme izni olsun veya olmasın yurtdışı hizmet akdini Kuruma onaylatmayanlara, onaylatmadıkları her bir yurtdışı hizmet akdi için Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi gereği 455 TL,

3- Kurumdan izin almaksızın yurtdışına götürülecek işçilerin teminine yönelik olarak 9/6/2004 tarih ve 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, İnternet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ile ilan verenlere aynı Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi gereği 3.044 TL,

idari para cezası uygulanır.

d- Türkiye İş Kurumu Aracılığı Olmaksızın Daimi veya Geçici İşçi Alan Kamu Kurum ve Kuruluşlarından;

Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine aykırı olarak, Kurum aracılığı dışında daimi ve geçici kadrolara işçi alanlara aynı Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi gereği geçici kadrolara işçi alımı için 2.2842 TL, daimi kadrolara işçi alımı için 38.070 TL idari para cezası uygulanır.

e- Bilgi İsteme İle İlgili Olarak Özel Kesim İşyerlerinden;

Kanunun 21 inci maddesine aykırı olarak, Kurum tarafından istenilen bilgileri verilen süre içerisinde ibraz etmeyen özel kesim işyerlerine aynı Kanunun 20 nci maddesinin (e) bendi gereği 3.044 TL idari para cezası uygulanır.

f- Yabancı Uyruklu Kişilere Yönelik İş ve İşçi Bulma Faaliyeti Yürütenlerden;

27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun gereği çalışma izni almayanlar için aracılık faaliyetinde bulunan özel istihdam büroları ve diğer gerçek ve tüzel kişilere aynı 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (j) bendi maddesi gereği kişi başına 7.613 TL idari para cezası uygulanır.

g- Yazılı, Görsel Veya Elektronik Ortamda Yayın Yapanlara;

Türkiye İş Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapan kişiler ile Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürmek isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını, 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, İnternet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçları ile yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere, Kanunun 20 nci maddesinin (ı) bendi gereği 7.613 TL idari para cezası uygulanır. (Kurumdan izin alan özel istihdam büroları Kurum internet sayfasında yayınlanmaktadır. Yayın kuruluşlarının, iş ve işçi bulma ilanı veren aracı kişilerin Kurumdan izin belgesi alıp almadıkları ve izin verilen faaliyet sürelerini kontrol etmeleri gerekmektedir.)

II- 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları:

4447 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin (a) bendi uyarınca Türkiye İş Kurumu tarafından, işsizlik sigortasına ilişkin yükümlülükleri nedeniyle sigortalıların ücretlerinden indirim veya kesinti yapan işverenlere her bir sigortalı için 759 TL idari para cezası uygulanır. Aynı maddenin (b) bendi uyarınca da 48 inci maddede öngörülen işten ayrılma bildirgesini Kuruma vermeyen işverenlere de her bir fiil için ayrı ayrı idari para cezası uygulanıyor idi, ancak 01.08.2009 tarihinden itibaren sadece Sosyal Güvenlik Kurumuna İşten Ayrılma Bildirgesi verildiğinden, söz konusu belgenin verilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesi (j) bendi gereğince, Sosyal Güvenlik Kurumunca her bir sigortalı için aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. SGK tarafından uygulanacak idari para cezası miktarları Pratik Bilgiler/SGK İdari Para Cezaları bölümünde yer almaktadır.

III- 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları:

4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinde belirtilen özürlü ve eski hükümlü çalıştırma hükümlerine aykırı olarak özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için 1.903 TL idari para cezası uygulanır. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.

IV- Ortak Açıklamalar:

Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (f), (g) ve (j) bentlerinde yer alan fiillerin ayrı ayrı veya birlikte üç kez tekrarlanması halinde özel istihdam bürolarına verilen izinler iptal edilir.

Söz konusu idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren bir (1) ay içinde İŞKUR il/şube müdürlüğü veznesine ödenmesi veya İŞKUR il/banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Tebliğ tarihinden itibaren idari para cezasının 15 gün içerisinde ödenmesi halinde idari para cezasından ¼ oranında (% 25) peşin ödeme indirimi uygulanır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 nci maddesi gereği kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karara karşı yetkili Sulh Ceza Mahkemesine başvuru hakkı bulunmaktadır. Bu sürede yargı yoluna başvurulmaması halinde karar kesinleşir. Karar kesinleşmesine rağmen ödeme yapılmayan dosyalar yasal yollardan tahsil edilmek üzere İŞKUR Genel Müdürlüğüne gönderileceğinden, yargı yoluna başvurulması halinde, durumun Kurumuma bildirilmesi gerekmektedir.

Sulh Ceza Mahkemesine başvurulması halinde, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 7 nci maddesi gereği Kurumu temsil yetkisi M.Rauf İnan Sokak No: 9 Sıhhiye Ankara adresinde yerleşik Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne ait olup, tebligatın belirtilen adrese yapılması gerekmektedir, Ödemenin banka aracılığı ile yapılması halinde, dekontun açıklama bölümüne bu tebligatın tarih ve sayısı ile işyeri adı yazdırılarak, dekont örneğinin İŞKUR il/şube müdürlüğü verilmesi gerekmektedir.

Önemli Açıklama! Yukarıda belirtilen idari para cezası tutarları 2014 yılı için geçerli tutarlardır. 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17 nci maddesi uyarınca, idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için Maliye Bakanlığı’nca ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. (isvesosyalguvenlik.com)

YORUMLAR - Değerli ziyaretçilerimiz; emeklilik, borçlanma, ihya, hizmet tespiti ve EYT konusunda çok fazla soru geldiğinden, isvesosyalguvenlik.com olarak şu an bu konularla ilgili soruları cevaplayamıyoruz, üzgünüz.

 1. Murat dedi ki:

  Ben işkurlu olarak bi lokanta’da çalışmaktayım burada komiler 1100 lira alıyorlar diğe benden her ay elden işveren 200 lira geri almaktadır.Ayrıca işkurun verdiyi saatler dışında çalışmaktayım resmi tatillerde paramız kesildiği halde izin kullanmayıp çalışmaktayım nereye başvurmam gerekiyor

  1. admin dedi ki:

   (Murat) Gecikmeden İŞKUR’a şikayet edin. İŞKUR sizin ücretinizi asgari ücretten ödüyor, işveren cebinden ödemiyor ki. Üstelik İŞKUR’un size verdiği paradan kendisi 200 lira alıyor. İşverenin yaptığı büyük ahlaksızlık.

 2. Adem dedi ki:

  Işsizlik maaşı alırken günü dolduktan sonra İşsizlik maaşını kesilmesini biz mi bildiriyoruz yoksa sigorta olarak çalıştığımız zaman işsizlik maaşı otomatikman kesiliyor mu

  1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

   Sigortalı olarak çalışmaya başlamanız halinde durumu İŞKUR’a bildirmeniz gerekir. Ancak maaşın günü dolduktan sonra kesilmesi için İŞKUR’a bildirmenize gerek yok, otomatik ödeme sona erer. (Bkz. https://www.isvesosyalguvenlik.com/issizlik-maasi-aliyorken-is-kura-bilgi-verilmesi-gereken-durumlar/)