Anasayfa / Bağkur / Alt Komisyon Tarafından Torba Yasada Yapılan Önemli Değişiklikler

Alt Komisyon Tarafından Torba Yasada Yapılan Önemli Değişiklikler

Sponsorlu Bağlantılar

30 Mayıs 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Meclise sunulan ve 61 maddeden oluşan İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna bağlı Alt Komisyon’daki görüşmeleri sırasında önemli değişikliklere uğramış, ayrıca milletvekilleri tarafından Meclise verilmiş olan bazı kanun teklifleri de tasarıya eklenmiş ve tasarı 106 maddeye çıkmış olup, tasarının ilk halinde yapılan değişiklikler ve eklenen yeni maddelerle yapılan düzenlemelere aşağıda belirtilmiştir.

1- Tasarıda yer alan 1 ve 8 inci madde tasarıdan çıkarıldı. Bu maddelerle; 4857 sayılı İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde alt işverenlikle (taşeronluk) ilgili bazı değişiklikler yapılıyor, ikinci maddede yapılan değişikliğe aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak idari para cezası yeniden düzenleniyordu (Bkz. Bütün Ayrıntılarıyla Torba Yasada Yer Alan Değişiklik ve Düzenlemeler-1). Zaten sendikaların taşeronlaşmayı yaygınlaştıracağı gerekçesiyle itiraz ettikleri maddelerden biri de söz konusu 1 inci maddeydi (Bkz.Torba Yasadaki Taşeronlarla İlgili Bazı Maddelere İtirazlar Artıyor).

2- Tasarıyla 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Yer altı işlerinde çalışan işçiler için çalışma süresi haftada en çok otuzaltı saat olup günlük çalışma süresi altı saatten fazla olamaz.” şeklinde bir cümle ekleniyordu. Alt Komisyonda bu cümle; “Yer altı işlerinde çalışan işçiler için yer altındaki çalışma süresi; haftada en çok otuzaltı saat olup günlük altı saatten fazla olamaz.” şeklinde değiştirildi. Düzenlemenin ilk haline göre yer altı işlerinde çalışan tüm işçiler için haftalık çalışma süresi 36 saat, günlük çalışma süresi 6 saat olarak sınırlandırılıyordu. Alt komisyonda yapılan bu değişiklikle, yer altında çalışan işçilerin sadece yer altındaki çalışma süreleri haftalık 36 saat, günlük 6 saatle sınırlandırılmış oldu. Dolayısıyla İş Kanununda haftalık çalışma süresi en fazla 45 saat olduğundan, işverenler yer altında çalışan işçileri 36 saatlik sürenin dolduktan sonra yer üstünde de 45 saati tamamlayana kadar çalıştırabilecek.

3- 4857 sayılı Kanunun “İşyerini bildirme” başlıklı 3 üncü maddesi, özellikle de maddenin ikinci fıkrası, asıl işveren – alt işveren ilişki kurulması yani asıl işverenin işyerindeki işin bir kısmını taşerona vermesi halinde, İş Müfettişleri tarafından inceleme yapılacağı, bu inceleme sırasında asıl işveren – taşeron ilişkisinin muvazaalı (hileli) olduğunun yani işçilerin haklarının kısıtlanması amacıyla taşeronluk sözleşmesi yapıldığının tespiti halinde, sözleşmenin İş Müfettişi tarafından iptali ve taşeron işçilerinin asıl işveren işçisi sayılmasına imkan tanıyor. Bu hükme istinaden kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron işçisi olarak çalışanlar tarafından İş Mahkemelerinden açılan dava sonucunda mahkeme asıl işverenin ilgili kamu kurum veya kuruluşu olduğuna, dolayısıyla da taşeron işçisinin o kamu kurum veya kuruluşunun işçisi olduğuna karar verip, taşeronluk sözleşmesini geçersiz sayabiliyor. Ancak tasarıda yer alan 10 uncu madde bu fıkraları yürürlükten kaldırıyordu. Sendikaların itiraz ettiği maddelerden biri de buydu (Bkz.Torba Yasadaki Taşeronlarla İlgili Bazı Maddelere İtirazlar Artıyor).

Alt komisyon bu fıkraları yürürlükten kaldırmak yerine bazı değişiklikler yaptı. Bu yeni düzenlemeye göre, alt işverenlik (taşeronluk) sözleşmesinin İş Müfettişi tarafından iptaline işveren tarafından 30 iş günü içinde itiraz edilmesi halinde, itiraz üzerine görülecek olan dava seri muhakeme usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılacak. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde Yargıtay altı ay içinde kesin olarak karar verecek. Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunlu olacak. Şu anki düzenlemeye göreyse, müfettiş raporuna karşı tebliğ tarihinden itibaren altı işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilmesi gerekiyor. İtiraz üzerine verilen karar kesin kesin olup, Yargıtay’a temyiz başvurusu da yapılamıyor. Bu yeni düzenleme ile mahkemeye itiraz davası açma süresi 6 işgününden 30 işgününe çıkıyor, ayrıca Yargıtay’a temyiz başvurusunun yolu açılıyor.

4- Tasarının 11 inci maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinde değişiklik yapılıyor, kamu kurum ve kuruluşlarının hangi durumlarda – hangi işler işçin hizmet alım ihalesine çıkabileceği ve taşeron işçi çalıştırabileceği belirtiliyordu. Alt Komisyon bu maddeyi; kamuda taşeron işçi çalıştırılabilecek yardımcı işlerin belirlenmesinde konfederasyonların (sendikaların) görüşlerinin alınması ile asıl işlerin alt işverene (taşerona) verilmesinde, yerleşik yargı içtihatlarının dikkate alınması, taşeron işçi çalıştırılabilmesi için yeterli nitelik ve sayıda personelin olmaması şartının ise kaldırılması amacıyla yeniden düzenledi.

5- Tasarının 13 üncü maddesiyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine eklenen fıkra ile; hizmet alımı kapsamında çalıştırılan işçilerin (taşeron işçilerin) de diğer de diğer işçiler gibi, Anayasada yer verilen sendika kurma ve toplu iş sözleşmesi yapma haklarından yararlanmalarının önü açılıyordu. Alt Komisyon; alt işveren (taşeron) işçilerinin örgütlenmesi halinde işçi sendikası ile kamu işveren sendikası arasında toplu sözleşme yapılabilmesine imkan sağlanması amacıyla bu maddeyi yeniden düzenledi.

6- Tasarının 34 üncü maddesiyle 5502 sayılı Kanunun 35 inci maddesi başlığı ile birlikte değiştiriliyor, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gelir elde etmek için gayrimaddi haklarını satmasına imkan getiriliyordu. Alt Komisyon; SGK’nın sahip olduğu gayri maddi hakların satışının, kişisel verilerin gizliliği ile güvence altında yapılması ve anonim (genel – topluma ait) veriler dışında bu verilerin paylaşılmaması, mevzuata bağlı kalınarak üçüncü kişilere satışının yapılarak gelir elde edilmesi amacıyla bu maddeyi yeniden düzenledi.

7- Tasarının 35 inci maddesi; SGK’nın muaf olduğu vergi, resim, harç ve teminatların daha anlaşılır bir şekilde sayılması suretiyle Alt Komisyon tarafından yeniden düzenlendi.

8- Tasarıda yer alan 53 üncü madde ile 5510 sayılı Kanuna çok sayıda geçici madde ekleniyordu. Alt Komisyonda yapılan düzenlemelerle tek maddeyle eklenen bu geçici maddeler ayrı ayrı maddeler halinde yeniden düzenlendi. Bu çerçevede;

– GSS (genel sağlık sigortası) prim borçlarıyla ilgili düzenleme (Bkz. Torba Yasaya Göre GSS Borçları Ne Olacak- Silinecek mi ?), kamuya olan borçlarla ilgili yapılandırma içeren maddeye dahil edildi, yani genel borç yapılandırması kapsamına alınarak diğer sigortalılarla aynı kurallara tabi olmaları ve prim borçlarının aslını peşin olarak ödemeleri halinde, sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının tamamının terkin edilmesi amacıyla yeniden düzenlendi.

9- Tasarının 54 üncü maddesiyle 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun yapılan değişiklikle, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işlem ve uygulamalarına karşı İş Mahkemesinde dava açmadan önce Kuruma itiraz etme ve Kurumca itiraza cevap verilmemesi halinde itiraz tarihinden itibaren dava açmak için 90 gün bekleme şartı getiriliyordu (Bkz. SGK’ya İtiraz Etmeden İş Mahkemesinde Dava Açılamayacak). Alt Komisyon bu maddeyle ilgili yaptığı değişiklikle 90 gün olan itirazın sonucunu bekleme süresini 60 gün olarak değiştirdi.

Ayrıca, hizmet tespiti talebi ile sigortalılar tarafından işveren aleyhine açılan davalarda, davanın Sosyal Güvenlik Kurumuna re’sen ihbar edilmesi şartı getiren düzenlemenin daha önce açılmış olan davalara da geriye dönük olarak uygulanacağı şeklindeki tasarının 55 inci maddesi de alt komisyon tarafından madde metninden çıkarıldı.

TORBA TASARIYA YENİ EKLENEN MADDELERLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER

Söz konusu torba yasaya Alt Komisyonda yeni maddeler eklendi. Bu maddelerden bazıları, milletvekilleri tarafından Meclise verilmiş olan kanun teklifleriyle ilgili.

Eklenen yeni maddeler ile:

• Türkiye’nin 2015 yılında üstleneceği Yirmiler Grubu (G- 20) Dönem Başkanlığı kapsamında, 2014 ve 2015 yıllarında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundan ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunundan istisna tutuluyor (11 inci madde).

• 22/9/2012 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan ve Tasarının yürürlüğe gireceği tarih itibarıyla sözleşmesi devam eden ve ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde, yüklenicinin kullandığı akaryakıta ilişkin fiyat farkı hesaplanmasına esas alınan endeks yerine Türkiye İstatistik Kurumu taralından yayımlanan ilgili endekslerden uygun olan endeksin (Kok ve rafine petrol ürünleri, Kok Fırını ürünleri, Rafine edilmiş petrol ürünlerinden herhangi birinin) kullanılabilmesi ve özel tüketim vergisinde gerçekleşen değişikliğin fiyat farkı olarak hesaplanabilmesine ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor (13 üncü madde).

• Tâbi oldukları uluslararası sözleşmelerin bulunması nedeniyle, deniz ve hava taşımacılığının kendine özgü çalışma koşulları da dikkate alınarak, ülkemizdeki girişimcilerin uluslararası rekabette olumsuz etkilenmemelerini teminen uluslararası denizyolu ve havayolu taşımacılığı yapan araçların seyrüsefer halleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kapsamı dışına çıkarılıyor (15 inci madde).

• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun işyeri hekim ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi / çalıştırılması zorunluluğu da getiren “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” başlıklı 6 ncı maddesine değişiklik yaparak mali müşavirlik, bakkal ve market gibi az tehlikeli sınıfta sayılan ve mikro işletme olarak tanımlanan işyerlerinin uygulamada iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde karşılaştıkları zorlukların giderilmesini teminen bu tür işletmelere bazı kolaylıklar tanınıyor (17 nci madde).

• Uygulamada karşılaşılan tereddütleri gidermek üzere, çalışanların sağlık raporlarını çalışan sayısına bakılmaksızın hizmet alınan veya görevlendirilen işyeri hekiminden alabilmesine, ortak hizmet alınan sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin yetkisinin devam ettirilmesine ve 10’dan az çalışan bulunan ve az tehlikeli işyerleri çalışanlarının sağlık raporlarını kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilmesine imkân tanınıyor (18 inci madde).

• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı maddesinde yapılan değişikliğe ek olarak, 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işverenlerin veya vekillerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitim programlarının, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmesi imkanı getiriliyor (19 uncu madde).

• Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 41 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları ile 43 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan kurulu bulunduğu işkolunda en az yüzde üç üye şartı, Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara bağlı işçi sendikaları için yüzde bire düşürülüyor (21 inci madde).

• Aile sağlığı merkezleri ile toplum sağlığı merkezlerinde nöbet tutan personele de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33’üncü maddesi uyarınca nöbet ücreti ödenmesi imkanı getiriliyor (68 inci madde).

• Başta vergi borçları olmak üzere Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş amme alacaklarının ve büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin ve belediyelerin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, su ve atık su alacaklarıyla bunlara ilişkin caza, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakları yapılandırılıyor (71 inci madde).

• Bilanço esasına göre defter (yevmiye defteri) tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31/12/2013 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını düzeltebilmelerine olanak sağlanıyor (72 nci madde).

• Borç ödeme gücü bulunmayan Devlet yükseköğretim kurumları tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi döner sermaye işletme birimlerinin ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarına ilişkin muaccel (vadesi gelmiş) borçlarının ödenmesi amacıyla yükseköğretim kuramlarının bütçelerinde öz gelir karşılığı ödenekleştirilen tutarlardan, 2015 yılı sonuna kadar döner sermaye işletme birimi hesabına kaynak aktarımına imkânı sağlanıyor (73 üncü madde).

• Türkiye İhracatçılar Meclisinin, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu bütçesine katkı payı ödemesini öngören düzenleme yapılıyor (74 üncü madde).

• 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre oda ve borsa üyelerinin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan borçları yapılandırılıyor (75 inci madde).

• 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara, odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan borçları yapılandırılıyor (76 ncı madde).

• Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları yeniden yapılandırılıyor (77 nci madde).

• 2022 sayılı sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişilere, Tasarının yasal olarak yürürlüğe gireceği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizlerin silinmesi ve ilgililer hakkında herhangi bir adli, idari ve icrai takibat yapılmamasını öngören düzenleme yapılıyor (78 inci madde).

• TÜRKSAT A.Ş.’nin 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen kısıtlamalardan muaf tutuluyor (79 uncu madde).

• 6360 sayılı Kanunla tüm büyükşehir belediyelerinde belediye sınırının il mülki idare sınırı olarak kabul edilmesi nedeniyle büyükşehir belediyeleri dışında kalan belediyelerde eski uygulamanın devamı sağlanırken, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde görev yapan memur ve hizmetliler için yeni bir memuriyet mahalli tanımı yapılarak, büyükşehir olan illerde; aynı ilçe sınırları içinde ilçe belediye merkezi ile yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerlerin memuriyet mahalli olarak kabul edilmesini, aynı ilçe sınırları içinde belediye merkezi ile yerleşim özellikleri itibariyle bütünlük arz etmeyen yerlerin ise memuriyet mahalli dışı kabul edilerek harcırah ödenmesi imkânı getirilmesini, ayrıca ilçe belediyelerinin yerleşim yerlerinin birbirlerine yakınlaşması sonucu iç içe girmesi nedeniyle ilçe sınırları dışına çıkmakla birlikte bütünlük arz eden ve aralarında yerleşim özellikleri bakımından ayrım bulunmayan yerlerin de memuriyet mahalli olarak kabul edilmesini öngören düzenleme yapılıyor (80 inci madde).

• Avukatlık Kanununun 182’nci maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanıp Adalet Bakanlığına gönderilen yönetmeliklerin Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde karar verilmediği veya onaylandığı takdirde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesini, geri gönderilen yönetmeliklerin ise Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesini ve yönetmelikle veya diğer bir düzenleyici işlemle avukatlık stajına kabulde, staj döneminde ve avukatlık mesleğine kabulde sınav veya benzeri bir rejim öngörülemeyeceğini belirten düzenleme yapılıyor (81 inci madde).

• Kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekaleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişiklikleri işlemleri hakkında verilen yargı kararlarının gereğinin Anayasaya uygun olarak idarenin takdir yetkisini ortadan kaldırmayacak şekilde yerine getirilmesini öngören düzenleme yapılıyor (82 nci madde).

• 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 1’inci maddesinde belirtilen cihazları ithal edenlerin bandrol mükellefiyetinin söz konusu cihazların serbest dolaşıma girişinde olmasını öngören, böylece Kurum aleyhine oluşan kayıp kaçağı önlemeyi amaçlayan düzenleme yapılıyor (83 üncü madde).

• Türkiye Radyo – Televizyon Kurumunun, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsili öngörülen alacakları açısından uygulanmak üzere söz konusu Kanunun Maliye Bakanlığı, tahsil dairesi ve diğer makam, merci ve komisyonlara verdiği yetkileri Kurumun da kullanabilmesini, merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini tahsil dairesi sıfatıyla görevlendirebilmesini, ithalatçı firmaların bandrol ücreti yükümlülüklerinin gümrük işlemlerinden önce ifa edilmesini, bandrole tabi cihaz imalatçıları ve ithalatçıları ile nihai tüketicilere elektrik enerjisi satışı yapan firmaların Kuruma olan yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmelerini teminen talep edilen bilgilerin Kuruma verilmesini sağlayan düzenleme yapılıyor (84 üncü madde).

• Tasarının kanunlaşarak yürürlüğe gireceği tarihten itibaren devir ve teslim işlemlerinin tamamlanmasının üzerinden beş yıl geçmiş olan özelleştirmeler hakkında verilmiş olan yargı kararlarının uygulanmasıyla ilgili olarak, uygulamada karşılaşılan sorunların ve ortaya çıkan hukuki belirsizliğin giderilmesi amacıyla sözleşme ve/veya şartnamelerinde belirtilen haller dışında bu kuruluşların geri alınması yönünde herhangi bir işlem tesis edilmemesini öngören düzenleme yapılıyor (85 inci madde).

• 4458 sayılı Gümrük Kanununun 218’inci maddesinde yer alan “demirbaş eşya ile telefon ve diğer teknik donanımları” ibaresi “telefon ve büro eşyasını” şeklinde değiştirilerek işletmelerin yükümlülüklerinin belirgin hale getirilmesi; Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilen, 6455 sayılı Kanunun 8’ i nci maddesi ile 4458 sayılı Kanuna eklenen 218/A maddesinin ikinci cümlesinde yer alan devirlerin yöntemi, değer tespit komisyonu ve görevlendirme komisyonu üyeleri, bu komisyonların çalışma usul ve esasları ile diğer hususların belirlenmesi amacıyla yeniden düzenleme yapılıyor (86 ncı madde).

• TCDD’nin 2014-2018 Yılı Yatırım Programlarında yer alan projelerine karşılıksız tahsis yoluyla dış finansman sağlanmasına imkân sağlanıyor (87 nci madde).

• Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenen aile sağlığı merkezlerinde, çalışma saatleri dışında acil başvuran hastalara hizmet vermek amacıyla aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline nöbet görevi verilebilmesini sağlayan düzenleme yapılıyor (88 inci madde).

• Havalimanı veya terminal binası işletmeciliğinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tekelinde olmaması nedeniyle buna ilişkin kiralamaların da imtiyaz sayılmamasına ve yapılan sözleşmelerin özel hukuk hükümlerine tabii olması hususunun açık ve net olarak belirlenmesine yönelik düzenleme yapılıyor (89 uncu madde).

• Belediyelerin görev ve sorumlulukları arasına orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları yapma ve yaptırma yetkisinin eklenmesini öngören düzenleme yapılıyor (90 ıncı madde).

• Belediyelerin sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla önceki düzenlemedeki arsa yerine taşınmaz tahsis edebilmesini öngören düzenleme yapılıyor (91 inci madde).

• Kalkınma ajanslarında genel sekreter görevlendirmesinde Yönetim Kurullarının da önerebilecekleri adaylar arasından doğrudan Kalkınma Bakanlığınca görevlendirme ve görevden almaya imkân sağlayan düzenleme yapılıyor (92 nci madde).

• Ülkemizdeki nitelikli Ar-Ge personeli sayısının 2023’e kadar artarak devam etmesi açısından, 5746 ve 4691 sayılı Kanunlarda verilen Ar-Ge indirimi, gelir vergisi stopajı desteği, damga vergisi istisnası gibi destek unsurlarının süresinin 2023 yılma kadar devam etmesine yönelik düzenleme yapılıyor (93 üncü madde).

• Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca kurulan İhracatçı Birliklerinin görevleri arasına dış ticarete ilişkin konularda çalışma yapmanın yanı sıra yurt dışı hizmetlere ilişkin konularda da çalışmalar yapmasını öngören düzenleme yapılıyor (94 üncü madde).

• Şirketler tarafından ticari vekillik görevi verilen kişiler tarafından yapılan hangi işlemlerin yetki kapsamında olduğunun üçüncü kişilerce bilinmesi ve yetkisiz temsil nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri ile şirkete istihdam ilişkisi ile bağlı olanların ve yetki sınırlarının, bu kişilerin görev yaptıkları pozisyonlara ilişkin görev tanımı, yetki ve sorumlulukların Türk Ticaret Kanununun 367’nci maddesi uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirtilmek şartıyla, ticaret siciline tescil ve ilan edilebilmesine imkân sağlayan düzenleme yapılıyor (95 inci madde).

• Türk Ticaret Kanununun 371’inci maddesinde anonim şirketler bakımından getirilen temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri ile şirkete istihdam ilişkisi ile bağlı olanların ve yetki sınırlarının, bu kişilerin görev yaptıkları pozisyonlara ilişkin görev tanımı, yetki ve sorumlulukların Türk Ticaret Kanununun 367’nci maddesi uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirtilmek şartıyla, ticaret siciline tescil ve ilan edilebilmesine imkân sağlayan yeni düzenlemenin limited şirketler bakımından da uygulanmasını sağlayan düzenleme yapılıyor (96 ncı madde).

• Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun gelirleri arasında yer alan yayın lisans ücretinin, on yıl olan lisans süresi esas alınarak her yıl olmak üzere on eşit taksitte ödenmesini, katma değer vergisi beyannamesi ile paralellik sağlanması için beyanname verme süresinin ayın “20’si” yerine ayın “sonu” olarak belirlenmesini ve Üst Kurulun taşra teşkilatı bulunmadığından yapılacak icra takiplerinde Ankara icra dairelerinin yetkili olmasını sağlayan düzenleme yapılıyor (97 nci madde).

• Karasal sayısal yayın lisanslarının verilmesi için 6112 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde sıralama ihalesi yapılması öngörülmüş olup, ihaleler yapılmakla birlikte yargı tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararları nedeniyle belirlenen süreçte lisanların verilememesi nedeniyle, 6112 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde sıralama ihalesi yapılması zorunluluğunun kaldırılmasını ve radyo yayınları için yapılacak sıralama ihalesinin televizyon yayınlarından bağımsız hale getirilmesini öngören düzenleme yapılıyor (98 inci madde).

• Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Organize Sanayi Bölgelerinin müteşebbis heyetine Yüksek Planlama Kurulu kararı ile katılımına imkan sağlayan düzenleme yapılıyor (99 uncu madde).

• Ekonomi Bakanlığınca görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile oluşturulan geçici çalışma gruplarına farklı illerden katılım sağlanması halinde, katılımcıların ulaşım ve konaklama giderlerinin Bakanlık bütçesinden karşılanmasına imkân sağlayan düzenleme yapılıyor (100 üncü madde).

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde sürekli kurul olarak faaliyet gösteren Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunca ihtiyaç duyulması halinde, çözümü özel uzmanlık veya teknik bilgiyi gerektiren kaza araştırma ve incelemelerinde bilirkişi görevlendirilmesine olanak sağlayan düzenleme yapılıyor (101 inci madde).

• Baraj bölgesi olması nedeniyle hizmet götürülemeyen Artvin ili Yusufeli ilçe merkezinde ve Denizli ili Acıpayam ilçesinde baraj projesi kapsamında kalan yerleşim yerlerinde yaşayan ailelerin, yeni yerleşim yerlerine nakillerinde mağdur olmamaları ve söz konusu yerlerin sosyal ve idari bütünlüğünün bozulmaması için iskân edilme koşullarının yeniden belirlenmesine yönelik düzenleme yapılıyor (102 nci madde).

• Sakarya İli, Kocaali İlçesinde bulunan yerleşim yerlerinin Melen Barajı rezervuar alanı ile mutlak koruma alanında kalması nedeniyle, bu yerlerde yaşayan ailelerin yeni yerleşim yerine nakillerinde TOKİ yetkilendirilerek mağdur olmamalarına ve ilçenin sosyal/idari bütünlüğünün bozulmaması için yeniden yerleşim koşullarının belirlenmesine yönelik düzenleme yapılıyor (103 üncü madde).

• Evrensel Posta Hizmet Yükümlülüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile imzalanacak görev sözleşmesi ile yürütüleceğinden, bu hizmetleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun denetimi altında yapacak olması nedeniyle PTT’ye ait işyerlerinin ruhsatlandırmalardan muaf tutulmasını öngören düzenleme yapılıyor (104 üncü madde).(www.isvesosyalguvenlik.com)