Anasayfa / Soru - Cevap / İş Kazası – Meslek Hastalığında Üçüncü Kişi Kimdir ?

İş Kazası – Meslek Hastalığında Üçüncü Kişi Kimdir ?

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun “İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu” başlıklı 21 inci maddesinde “İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû edilir.” hükmü yer almakta olup, iş kazası ve meslek hastalıklarında tarafların sorumluluk halleri İş Kazalarında Sorumluluğu Olan İşveren ve Diğer Kişilere Uygulanan Yaptırım ve Cezalar başlıklı yazıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Ancak burada üçüncü kişiden kimin / kimlerin kastedildiği, kimlerin üçüncü kişi kapsamına girdiği zaman zaman karşılaşılan olaylarda tereddüte yol açmaktadır. Çünkü iş kazası ve meslek hastalıklarında sorumluluğu olan kişiler işveren, sigortalının kendisi ve üçüncü kişi olup işveren ve sigortalının kim olduğu zaten bellidir. Ancak üçüncü kişi için durum aynı şekilde net değildir. Örneğin kazaya maruz kalan sigortalı dışında aynı işyerinin işçisi olan ve kazanın meydana gelmesinde sorumluluğu bulunan kişi üçüncü kişi sayılır mı ? Birden fazla işçiyi kapsayan iş kazasında aynı kazaya maruz kalan ve kazanın meydana gelmesinde kusuru olan kişi kazaya uğrayan diğer kişiler açısından üçüncü kişi sayılır mı ?

Buradaki üçüncü kişiden, kazaya maruz kalan sigortalı ile işveren / işveren vekili dışındaki bütün kişilerin kastedildiği söylenebilir.

İşverene yardımcı olan, ancak işveren vekili sayılmayan kişiler de aynı şekilde üçüncü kişi sayılır (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi – 90. Sayı, İş Kazası Nedeniyle Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu / Mucip AVCU – Hüseyin SARAN).

Söz konusu fıkrada üçüncü kişinin sorumluluğun ne oranda olacağının belirtilmediği, kusuru çok düşük miktarda olan ve zarara sebebiyet veren üçüncü kişiyle kusuru yüksek olan ve zarara sebebiyet veren üçüncü kişinin aynı miktarda zarardan sorumlu tutulduğu, bunun da Anayasaya aykırı olduğu belirtilerek açılan iptal davasını reddetmiş olan Anayasa Mahkemesi de 26 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan gerekçeli kararında, “Kanunu’nun 21. maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “üçüncü kişi” terimi; kazaya, hastalığa veya meslek hastalığına uğrayan sigortalı ile bunun işvereni dışında kalan tüm kişileri ifade etmektedir.” şeklinde tanımlama yapmıştır.(www.isvesosyalguvenlik.com)