Sosyal Medyada Bizi Takip Edin, Gelişmelerden Anında Haberdar Olun.
facebook twitter in rss
 
TORBA YASA ÖZEL - 6552 Sayılı Torba Yasa Hakkındaki Tüm Haber - Bilgi ve Açıklamalara Buradan Ulaşabilirsiniz...
 
Anasayfa / Dosyalar / SGK - Sigorta Mevzuatı / İş Kolu Kodunun Tespiti ve Değişikliği – İşyerinin Faaliyet Konusunda Değişiklik

İş Kolu Kodunun Tespiti ve Değişikliği – İşyerinin Faaliyet Konusunda Değişiklik

Sponsorlu Bağlantılar

Önemli Açıklama:

19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yapılan değişiklikle, 1 Eylül 2013 tarihinden geçerli olmak üzere kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kolları) prim oranı 4/a (SSK) kapsamında işçi çalıştıran tüm işyerleri ile 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki tüm sigortalılar için % 2 olarak sabitlenmiş; buna bağlı olarak 5510 sayılı Kanunun “Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi” başlıklı 83 üncü maddesi ile “Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler” başlıklı 84 üncü maddeleri de yürürlükten kaldırılmış olduğundan;

Aşağıda belirtilen işkolu kodunun değişikliği ve iş kolu koduna itiraz işlemleri 1 Eylül 2013 tarihinden öncesini kapsayan işkolu kodu değişiklikleri veya bu tarihten öncesi için geriye dönük olarak yapılacak işyeri tescilleri (işyeri dosyası açılması) için geçerli olup, 1 Eylül 2013 sonrası için yapılacak işlemler Yeni Mevzuata Göre İş Kolu Kodu ve NACE Koduna İtiraz ve Değişiklik İşlemleri başlıklı yazıda yer almaktadır.

————–

1-Yasal Düzenleme:

İş kolu kodu ile ilgili düzenlemeler; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü ve 84 üncü maddelerinde düzenlenmiş, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 29, 104, 113 ve 121 yeni 27, 98, 106 ve 113 üncü maddelerinde de konuya yer verilmiştir. Ayrıca Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi 29.09.2008 tarih – 27012 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2-Sosyal Güvenlik Reformu İle Gelen Değişiklikler:

2.1-SSK uygulamasında işyerinin tehlike sınıf ve koduna bağlı olarak iş kazaları ve hastalıkları prim oranı % 1,5 ila % 7 arasında değişmekteydi. 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi ile prim oranları yarım puan düşürülerek % 1 ila % 6,5 arasında değişecek şekilde belirlenmiştir.

2.2-4/b kapsamındaki sigortalılar da iş kazaları ve meslek hastalıkları primi ödeyecek, dolayısıyla onların da yaptığı işin tehlike sınıf ve derecesi belirlenecek.

3-Genel Açıklamalar:

5510 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi uyarınca; kısa vadeli sigorta kolları primi, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre tespit edilir. İş kolları tehlikenin ağırlığına göre sınıflara, bu sınıflar da özel iş şartlarına ve tehlikeyi önlemek için alınmış olan tedbirlere göre derecelere ayrılır. Hangi iş kollarının hangi tehlike sınıfına girdiği, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak esaslar, 22.09.2008 tarih ve 2008/14173 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe konulan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi ile tespit edilir. İş kazasını ve meslek hastalığını önleyecek tedbirler hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun bulunmadığı tespit edilen işler, Kurumca daha yüksek primli derecelere konulabilir.

İşkolu kodu; işyerinde yapılan veya sigortalının yaptığı işin, prim tarifesine göre hangi işkoluna tabi olduğunu belirleyen ve bu tarife eki listenin (prim tarife cetveli) sınıf sütununda belirtilen kodları,

Tehlike sınıfı; işkollarının, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre belirlenen oniki tehlike sınıfını,

İfade etmektedir.

Tarife eki listede işkolları oniki tehlike sınıfına ayrılmış olup bu sınıfların normal prim oranları, en düşük haddi % 1, en yüksek haddi % 6,5 olarak belirlenmiştir. Bir işin normal yüzdelik prim oranı, dahil olduğu tehlike sınıfının 2’ye bölümü sonucunda bulunacak rakama, 0,5 değerinin eklenmesi suretiyle bulunur.

4-İlk Defa Tescillerde İş Kolu Kodunun Tespiti:

İş kolu kodunun tespiti, 4/a ve 4/c kapsamındaki sigortalıların çalıştığı işyerleriyle ilgili olarak, verilen işyeri bildirgesine göre yapılır. İş kolu kodu, işyeri bildirgesi verilirken bildirgede yer alan “Yapılan İşin Niteliği” bölümündeki açıklamaya göre, yapılan işin Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesinde bu işe karşılık gösterilen dört rakamlı işkolu kodu verilerek Kurumca belirlenir. İşkolu kodu ve tehlike sınıfının Kurumca doğru tayin edilebilmesi için, işyeri bildirgesinde yer alan “Yapılan İşin Niteliği” bölümünün açık ve ayrıntılı olarak açıklanması gerekmektedir. İşyeri bildirgesi ile ilgili ayrıntılı bilgi İşyeri Tescil – SGK’da İşyeri Dosyası Açtırma ve Diğer İşlemler bölümünde yer almaktadır.

4/b kapsamındaki sigortalılarla ilgili olarak ise işyeri bildirgesi verme gibi bir uygulama söz konusu olmadığından; bunlarla ilgili olarak Kuruma yapılan sigortalılık bildirimlerinde veya sigortalı işe giriş bildirgesinde (“B- SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ” bölümünde 4/b kapsamındaki sigortalıların doldurması gereken “Mesleği” bölümüne) yer alan meslek bilgilerine göre, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesinde bu işe karşılık gösterilen dört rakamlı işkolu kodu Kurumca iş kolu kodu olarak belirlenir. Sigortalı işe giriş bildirgesi ile ilgili ayrıntılı bilgi Sigortalılığın Başlangıcı, Sona Ermesi ve Bildirimler bölümünde yer almaktadır.

4/a ve 4/c kapsamındaki sigortalıların çalıştığı işyerleriyle ilgili olarak verilen işyeri bildirgesine istinaden belirlenen ve iş kolu kodunu da içeren işyeri sicil numarası Kurumca işverene tebliğ edilir.

4/b kapsamındaki sigortalılarla ilgili olarak da, Kurum bildirimden veya sigortalı işe giriş bildirgesinin verilişinden itibaren bir ay içinde tescili yapılan kişilere, sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin başladığını ve yaptığı işin iş kolu kodunu bildirir.

5-01.10.2008 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş İşyeri ve Sigortalılarla İlgili İş Kolu Kodunun Tespiti:

5510 sayılı Kanun ve Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesinin yürürlüğe girdiği;

01.10.2008 tarihinden önce 4/a kapsamında çalışan sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olan işyerleri için uygulanmakta olan iş kazası ve meslek hastalıkları sigortaları prim oranı bu tarihten geçerli olmak üzere 0,5 puan düşürülerek uygulanır. Bu işyerlerinin mevcut işkolu kodları da, işverenlerin elektronik veya kâğıt ortamında yapacakları beyana istinaden, Kurumca gerek görülen haller hariç olmak üzere, ayrıca tebligat yapılmaksızın Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesindeki uygun işkolu kodlarına dönüştürülür. 01.10.2008 tarihinden önceki işkolu kodlarından yapılmış olan prim ödeme gün sayıları, yeni işkolu kodundan yapılmış bildirim olarak kabul edilerek dereceleme hesaplamalarında dikkate alınır.

01.10.2008 tarihinden önce 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescil edilmiş sigortalıların meslek kodları Kurumca Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesindeki uygun işkolu kodlarına dönüştürülür. Bu şekilde meslek kodları Tarifedeki uygun işkolu kodlarına dönüştürülen sigortalılar, bu işleme karşı Tarifenin yürürlüğe girdiği (01.10.2008) tarihten itibaren 3 ay içerisinde Kuruma itirazda bulunabilirler.

01.10.2008 tarihinden sonra, Kurum ve diğer kamu idarelerinin denetim veya kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitlere, yargı kararlarına, işverenler tarafından verilen işyeri bildirgesi ve diğer tespitlere istinaden tescil edilen işyerlerinin tescil tarihi, 01.10.2008 tarihinden önceki bir tarih olması halinde, 01.10.2008 tarihine kadar 18.03.1981 tarihli ve 8/2569 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşkazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesi hükümlerine göre, bu tarihten sonra ise yeni Tarifeye göre işlem yapılır.