Anasayfa / Pratik Bilgiler / 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları – 6331 Para Cezaları

2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları – 6331 Para Cezaları

Sponsorlu Bağlantılar

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE 2018 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Önceki yıllara ait 6331 idari para cezalarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezaları, ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden az tehlikeli sınıfta yer alanlar için geçerli olup, çalışan sayısı fazla olan işyerleri ile tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için uygulanacak idari para cezalarına BURADAN ulaşabilirsiniz. (Bkz. 6331 Para Cezalarının Uygulanmasına Esas İşçi Sayısının Tespiti)

Yükümlülük Maddesi

Ceza Maddesi

Yerine Getirilmeyen YükümlülükUygulanacak İdari

Para Cezası

4/1-a

26/1-a

İşverenin; mesleki riskleri önlenme, çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri alma, organizasyon yapma, gerekli araç ve gereçleri sağlama, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirme ve mevcut durumu iyileştirme yükümlülüklerini yerine getirmemesi.Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 3.092 TL
4/1-b

26/1-a

İşverenin; işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleme, denetleme ve uygunsuzlukları giderme yükümlülüklerini yerine getirmemesi.Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 3.092 TL
6/1-a

26/1-b

İşverenin; belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmemesi / çalıştırmaması.Görevlendirilmeyen/çalıştırılmayan her bir kişi için 7.738 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 7.738 TL
İşverenin; diğer sağlık personeli çalıştırmaması / görevlendirmemesi.3.867 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 3.867 TL
6/1-b

26/1-b

İşverenin; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan araç, gereç, mekân ve zaman gibi ihtiyaçlarını karşılamaması.2.319 TL
6/1-c

26/1-b

İşverenin; işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamaması.2.319 TL
6/1-ç

26/1-b

İşverenin; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak kendisine bildirilen tedbirleri yerine getirmemesi.Yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı 1.545 TL
6/1-d

26/1-b

İşverenin; çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkileme ihtimali olan konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmemesi.2.319 TL
8/1

26/1-c

İşverenin; iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlaması.2.319 TL
8/6

26/1-c

İşverenin; gerektiği halde işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmaması2.319 TL
10/1

26/1-ç

İşverenin; mevzuat çerçevesinde risk değerlendirmesi yapmaması veya yaptırmaması.4.641 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay içi 6.963 TL
10/4

26/1-ç

İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği yönünden; çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik olarak gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yaptırmaması.2.319 TL
11

26/1-d

İşverenin; acil durumları belirleme, acil durumlar için tedbir alma, acil durum planlarını hazırlama, destek elemanı görevlendirme, araç gereç sağlama, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak düzenlemeleri yapma yükümlülüklerini yerine getirmemesi.Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 1.545 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 1.545 TL
12

26/1-d

Ciddi ve yakın tehlike durumunda işverenin; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gidebilmesini, özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanların işe devam etmemesini, müdahalede bulunan çalışanların sorumlu tutulmamasını sağlama yükümlülüklerini yerine getirmemesi.Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 1.545 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 1.545 TL
14/1

26/1-e

İşverenin; iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutma, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenleme, işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışanları, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenleme yükümlülüklerini yerine getirmemesi.Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2.319 TL
14/2

26/1-e

İşverenin, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi.3.092 TL
14/4

26/1-e

Sağlık hizmet sunucularının, iş kazaları ve meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi.Yükümlülüğü yerine getirmeyen sağlık hizmet sunucusuna 3.092 TL
15/1

26/1-f

İşverenin; işçilerin sağlık gözetimini yapma/yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmemesi.Sağlık gözetimine tabi tutulmayan her çalışan için 1.545 TL
15/2

26/1-f

İşverenin; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacak kişileri, yapacakları işe uygun olduklarını belirtir sağlık raporu olmadan işe başlatması.Sağlık raporu alınmayan her çalışan için 1.545 TL
16

26/1-g

İşverenin; Çalışanların bilgilendirilmesi başlıklı 16 ncı maddede belirtilen konularda çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi.Bilgilendirilmeyen her bir çalışan için 1.545 TL
17

26/1-ğ

İşverenin; Çalışanların eğitimi başlıklı 17 nci maddede belirtilen konularda çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğünü yerine getirmemesi.Her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı 626 TL
18

26/1-h

İşverenin; Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması başlıklı 18 inci maddede belirtilen konularda çalışanların görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi.Her bir aykırılık için ayrı ayrı 1.545 TL
20/1

26/1-ı

İşverenin; çalışan temsilcisi görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi.1.545 TL
20/3

26/1-ı

Çalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını istemelerini sağlama konusunda işverenin üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmemesi.2.319 TL
20/4

26/1-ı

Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının haklarının işverence kısıtlanması ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânların sağlanmaması.1.545 TL
22

26/1-i

İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma, kurul kararlarını uygulama, işyerinde alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturma, kurullar arasında koordinasyonu sağlama, aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması halinde kurul kararları hakkında diğer işvereni bilgilendirme yükümlüklerini yerine getirmemesi.Her bir aykırılık için ayrı ayrı 3.092 TL
23/2

26/1-j

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde yönetimin; iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon sağlamak, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarmak, bu uyarılara uymayan işverenleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmek yükümlülüklerini yerine getirilmemesiBildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen yönetime 7.738 TL
24/2

26/1-k

İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olması.7.738 TL
25/6

26/1-l

İşverenin; işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödeme veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek ya da durumlarına göre başka bir iş verme yükümlülüğünü yerine getirmemesi.İhlale uğrayan her bir çalışan için 1.253 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 1.253 TL
29

26/1-m

İşverenin; büyük kaza önleme politika belgesi hazırlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi.77.400 TL
İşverenin; güvenlik raporunu hazırlayıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmesi.123.840 TL
İşverenin; işletilmesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca izin verilmeyen işyerini açması.123.840 TL
İşverenin; durdurulan işyerinde faaliyete devam etmesi.123.840 TL
30

26/1-n

İşverenin; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler başlıklı 30 uncu maddeye istinaden iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi.Uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak 1.545 TL
26/1-oÇalışanlara, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin edilmemesi.Çalışan başına 626 TL
26/1-öYer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş -çıkışlarını gösteren takip sisteminin kurulmaması.Çalışan başına 626 TL
Not:

– 14 üncü madde belirtilen iş kazası ve meslek hastalığı bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemeyle ilgili idari para cezası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, diğer idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce uygulanır.

– Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır. 2018 yılı için yeniden değerleme oranı 14,47 olarak belirlenmiştir.