Anasayfa / Form-Dilekçe / İşçinin Kusuru Nedeniyle İş Akdinin Feshinde Fesih Bildirim Belgesi

İşçinin Kusuru Nedeniyle İş Akdinin Feshinde Fesih Bildirim Belgesi

Sponsorlu Bağlantılar

İşçinin kusuru nedeniyle işverene iş sözleşmesinin feshi hakkını veren durumlar 4857 sayılı İş Kanununun İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 25 inci maddesinde, I- Sağlık sebepleri ve II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri başlıklı bölümlerinde belirtilmiştir. İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından ya da içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi (bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi gerekir) gibi sağlık nedenleriyle iş sözleşmesinin feshi halinde işçi işyerinde en az bir yıllık çalışma süresini de doldurmuşsa kendisine kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. İhbar tazminatı ise ödenmez.

Kanunun 25/II. maddesinde yer alan II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri nedeniyle iş sözleşmesinin feshinde ise işçiye ihbar tazminatı ödenmeyeceği gibi, kıdem tazminatı da ödenmez. İşçinin ücret, fazla mesai, kullanılmayan yıllık izin ücreti gibi işçilik alacakları varsa sadece onların ödenmesi gerekir.

Kanunun Derhal fesih hakkını kullanma süresi başlıklı 26 ncı maddesinde de; 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisinin, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamayacağı, ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık sürenin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

İşçinin kusuru nedeniyle iş sözleşmesinin feshinde işçiye tebligat için aşağıda linki yer alan yazı örneği kullanılabilir.

İşçinin Kusuru Nedeniyle İş Akdinin Feshinde Fesih Bildirim Yazısı Örneği