Anasayfa / Haber / Risk Değerlendirmesi Yapmamış İşverene SGK’dan Yüklü Ceza Gelebilir

Risk Değerlendirmesi Yapmamış İşverene SGK’dan Yüklü Ceza Gelebilir

Sponsorlu Bağlantılar

Risk değerlendirmesi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun temel hareket noktalarından biridir. Çünkü iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için bu Kanunla hedeflenenlerden biri de risklerin önceden tespiti ve önlenmesi, bu mümkün değilse en aza indirilmesidir.

Risk değerlendirmesi konusunda ayrıntılı bilgi Bütün Yönleriyle Risk Değerlendirmesi ve Analizi başlıklı yazıda, risk değerlendirilmesinin yapılmaması halinde uygulanacak idari para cezaları da 2016 Yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları sayfasında belirtilmiştir.

Öte yandan risk değerlendirmesi ve analizi sonucunda düzenlenen raporun veya planlama ve risk analizi formunun mevzuat gereği notere onaylatılması veya herhangi bir yere verilmesi gerekmemekle birlikte, (Bkz. Risk Değerlendirme Raporunun Herhangi Bir Yere Verilmesi veya Onaylatılması Gerekir mi ?) iş müfettişleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde veya SGK müfettişleri tarafından iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle yapılacak incelemelerde risk değerlendirme raporları ve formları istenebilmektedir. Konunun SGK ile ilgisini SGK Risk Değerlendirmesinin Neresinde?, SGK Her An Ortam Analizi ve Risk Değerlendirme Raporlarını İsteyebilir ! başlıklı yazılarımızda belirtmiştik.

SGK müfettişleri tarafından herhangi bir sigortalıyla ilgili olarak iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle yapılacak incelemeler sırasında da genelde diğer kayıt ve belgeler yanında ayrıca risk değerlendirmesi raporu veya formunun ya da bununla ilgili belgenin ibrazı da istenmektedir. Eğer işyerinde risk değerlendirilmesi yapılmamışsa veya yapılmış olmakla birlikte düzenlenen rapor veya belge saklanmamışsa, bu durumda müfettişe ibraz edilemeyeceğinden, müfettiş tarafından ibraz etmememe nedeniyle idari para cezası uygulanabilmektedir. SGK mevzuatına göre de hiçbir kayıt – belge ibraz etmemekle sadece tek bir belge ibraz etmemek aynı sonucu doğurmakta, sonuçta aynı ceza uygulanmaktadır. Kayıt ibraz edilmemesi veya eksik kayıt ibrazı halinde uygulanacak idari para cezası tutarları 2016 Yılında 5510 Sayılı Kanuna Göre Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları sayfasında yer almaktadır.

SGK müfettişlerinin, risk değerlendirme raporu veya formunun ibraz edilmemesi halinde uyguladıkları idari para cezasının dayanağı madde ve hükümler aşağıda yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun;

– 86/2. maddesinde; “İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde 15 gün içinde ibraz etmek zorundadır.”

– 102/1-e maddesinde de “86 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki yükümlülüğü Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak yerine getirmeyenlere;

1) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında,

2) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında,

3) Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarında,”

idari para cezası uygulanacağı,

hükmü yer almaktadır.