Anasayfa / SGK / SGK İdari Para Cezalarına ve Primlere İtiraz

SGK İdari Para Cezalarına ve Primlere İtiraz

Sponsorlu Bağlantılar

1-İdari Para Cezalarına İtiraz ve Peşin Ödeme İndirimi:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesi uyarınca, SGK tarafından uygulanan idari para cezalarına karşı cezanın tebliğ tarihinden itibaren öncelikle onbeş gün içinde idari para cezasını tebliğ eden Kurum Ünitesine itiraz edilebilir. İtiraz idari para cezasının tahsiline ilişkin takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, itiraz kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir. Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89 uncu madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir, yani % 25 peşin ödeme indirimi yapılır.

İdarî para cezaları on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar.

İdarî para cezaları hakkında, 5510 sayılı Kanun ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda hüküm bulunmayan hallerde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

2-Primlere İtiraz:

Tahakkuk ettirilen/hesaplanan sigorta primlerine itiraz konusuna gelince; öncelikle 4/a kapsamındaki sigortalılar (işçiler) için prim tahakkuku, işverenler tarafından Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgesinde sigortalılar adına gösterilen kazançlar esas alınarak yapılır. 4/b kapsamındaki sigortalılar (kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar/Bağ-Kurlular) için prim hesaplaması/tahakkuku, sigorta primine esas kazanç alt sınırı (16 yaşından büyükler için geçerli asgari ücret) ile üst sınırı (alt sınırın altıbuçuk katı) arasında kalmak üzere sigortalının beyanda bulunduğu/Kuruma bildirdiği aylık prime esas kazancı esas alınarak yapılır. İsteğe bağlı sigortalılar için de prim hesaplaması/tahakkuku aynı şekilde aylık sigorta primine esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak üzere sigortalının kendisinin belirlediği ve Kuruma bildirdiği aylık kazanç esas alınarak Kurumca hesaplanır. Dolayısıyla bu şekilde tahakkuk ettirilen/hesaplanan prim için herhangi bir itiraz düşünülemez. Buna rağmen Kurumca yanlış hesaplama yapıldığı düşünülüyorsa, ilgili kişi tarafından gerekçeleri belirtilerek tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili müdürlüğe yazılı itirazda bulunulabilir.

Sigortasız işçi çalıştırdığı veya sigortalısını 30 günden eksik bildirdiği ya da sigortalının kazancını eksik bildirdiği gerekçesiyle Kurumca tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilen prim borcuna karşılık ise Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 113 üncü maddesi uyarınca, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kurumun ilgili ünitesine dilekçe ile itiraz edilmesi gerekir. İtiraz en geç 30 gün içinde Kurumca karara bağlanır. İtirazın Kurumca reddi halinde işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. İşverenin mahkemeye dava açması Kurumun takibini durdurmaz.

Asgari işçilik uygulaması sonucu Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgarî işçilik (fark işçilik/eksik işçilik) tutarı üzerinden Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek tebliğ edilen sigorta primlerine karşı da 5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesi uyarınca, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. www.isvesosyalguvenlik.com

Örnek İtiraz Dilekçesi:

Örnek itiraz dilekçesi Form ve Dilekçe bölümünde yer almaktadır.

2 comments

  1. (Adnan güleç) Bu son günlerde birçok işyerinin karşılaştığı bir durum. Kişi hastaneye özellikle de acil servise başvurduğunda, ortada iş kazası olsa da olmasa da iş kazasından şüphelenilen vakalar hastaneler tarafından iş kazası ihbarı olarak SGK’ya bildiriliyor. Çünkü iş kazası vakalarını SGK’ya bildirmeyen hastanelere SGK ceza uyguluyor. SGK’da hastanelerin bildirimiyle ilgili olarak sistemden kontrol ediyor, eğer işyerinin bu konuda iş kazası bildirimi yoksa işyerine ceza uyguluyor. Cezanın iptaline gelince. Ceza sizden dolayı gelmiş olsa da SGK sizin başvurunuzu kabul etmeyebilir. İşyeriniz sizin hastaneye başvurduğunuz tarihte iş kazası geçirmediğinize dair imzalı bir yazınızı alsın, yazınızda o tarihte hastaneye hangi nedenle gittiğinizi de açıklayın, işyeri de idari para cezasına itiraz için bir dilekçe yazsın, ekine sizin yazınızı da koyup bağlı olduğu SGK müdürlüğüne itiraz dilekçesini versin. Büyük ihtimalle müdürlük cezayı kaldırır. Sorun hallolur. Ancak idari para cezasının işyerinize tebliğinden itibaren 15 günlük sürenin geçmemiş olması gerekir. Aksi halde SGK itirazı kabul etmez.

  2. Sgk iş kazası olmadığı halde hastahaneye müracaatımdan altı ay sonra çalışmakta olduğum şirkete iş kazası bildirim cezası gelmiştir.Bu cezanın iptalini nasıl sağlanır.Olayın iş yeriyle bir alakası yoktur.Yazılı,sözlü hicbir iş kazası imzalı beyanaatım yoktur.

Yorum yaz

E posta adresiniz yorumda görünmeyecek. Hakaret ve küfür içeren yorumlar yayımlanmayacaktır. YORUMLAR ONAYA TABİ OLUP, ONAYLANDIKTAN SONRA SAYFADA GÖRÜNECEKTİR. Sorularınız en geç iki-üç gün içinde cevaplanacaktır. Lütfen ihbar ve şikayetlerinizi http://www.alo170.gov.tr/yeni_bildirim/ sayfasından iletin. Zorunlu alanlar işaretlenmiştir. *

*