Anasayfa / Dosyalar / SGK - Sigorta Mevzuatı Dosyalar / Sigorta Primlerinin ve İdari Para Cezalarının Ödenmesi – Tecil ve Taksitlendirme – Erken Ödeme – Diğer Konular

Sigorta Primlerinin ve İdari Para Cezalarının Ödenmesi – Tecil ve Taksitlendirme – Erken Ödeme – Diğer Konular

Sponsorlu Bağlantılar

1-Yasal Düzenleme: Sigorta primlerinin ve idari para cezalarının ödenmesi ile ilgili düzenlemeler; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87 ila 91 inci maddelerinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 115 ve 116, yeni 108 ve 109 uncu maddelerinde düzenlenmiş, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik ve İşveren Uygulama Tebliği’nde konuya yer verilmiştir.

2-Sosyal Güvenlik Reformu İle Gelen Değişiklikler:

2.1-4/a kapsamında çalışanlar için aylık prim ve hizmet belgelerini verme süresi takip eden ayın 23’ü olarak değiştirildiği halde, primleri en son ödeme tarihi eskiden olduğu gibi takip eden ayın sonu olarak kalmıştır.

2.2-SSK idari para cezalarında zaman aşımı süresi beş yıl iken, yeni dönemde idari para cezalarında da zamanaşımı süresi 10 yıla çıkarılmıştır.

2.3-İşyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler için primlerin ertelenebilmesi için ayrıca ödeme aczine düşmüş olma şartı getirilmiştir.

3-Genel Açıklamalar:

Prim, idari para cezası ve diğer Kurum alacaklarının ödenmesi ve tahsili ile ilgili düzenleme, 5510 sayılı Kanun, yönetmelik ve tebliğlerde yer almış olmakla beraber, 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinde, Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç, diğer maddelerinin uygulanacağı, Kurumun 6183 sayılı Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri kullanacağı belirtilmiştir, bu yetkilerin kullanımıyla ilgili olarak ayrıca yukarıda belirtilen yönetmelik yayımlanmıştır.

6183 sayılı Kanunun uygulanmayacak istisna maddeleri şunlardır:

• 51-Gecikme Zammı, Nispet ve Hesabı

• 102-Tahsil zamanaşımı

• 106-Tahsil imkansızlığı sebebiyle terkin

Bu konularla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

4-Primlerin Ödenmesi:

4.1-4/1-a (SSK) Kapsamında Sigortalı Olanlar Yönünden Primleri Ödeme Süreleri:

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (4/a) kapsamında sigortalıları çalıştıran işverenler, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını sigortalıların ücretlerinden keserek, kendi hisselerine isabet eden prim tutarlarını da bu tutarlara ekleyerek en geç takip eden ayın/dönemin sonuna kadar Kuruma ödemeleri gerekmektedir.

Ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde ise prim tutarlarının, en geç son günü izleyen ilk iş günü içinde ödenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, sigorta primleri ilgili olduğu ayı/dönemi takip eden ay/dönem dışında (yasal süresi dışında) ödenmekle birlikte;

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 108 inci maddesinde belirtilen istisnai durumların varlığı halinde, sigorta primleri geç ödenmiş olsa bile, maddede belirtilen sürelerde ödenmiş olması halinde süresinde ödenmiş sayılır.

Prim ödeme yükümlüleri adına üçüncü kişiler tarafından yapılan ödemeler de kabul edilir. Bu durum prim ödeme yükümlüsünü değiştirmez ve üçüncü kişiler lehine bir hak doğurmaz.

Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz.

4.2- 4/1-b (Bağ-Kur) Kapsamında Sigortalı Olanlar İle İsteğe Bağlı Sigortalılar Yönünden Primleri Ödeme Süreleri:

– Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olanların (4/b – kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların yani Bağ-Kur’luların),

– Bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tabi olanların (sosyal güvenlik destek primleri aylıklarından kesilenler hariç),

– Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi olanların (4/b-4 – kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanların),

– İsteğe bağlı sigortalı olanların,

her aya ait primlerini takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödemeleri gerekir.

Ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde ise prim tutarları, en geç son günü izleyen ilk iş günü içinde Kuruma ödenecektir. Özellikle dini bayram tatilleriyle birleşmek üzere verilen idari izinler resmi tatil sayılmamaktadır. 4/b kapsamında sigortalı sayılanların, her ay için otuz tam gün prim ödemesi zorunludur.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların (kendi adına tarımsal faaliyette bulunanların) prim borçları, diğer tahsilat yolları dışında, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla % 5 oranına kadar kesinti yapılarak tahsil de edilebilir.

4.3-Kanunun 4 üncü Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi (4/c) Kapsamında Sigortalı Olanlar Yönünden Primleri Ödeme Süreleri:

4/c kapsamında sigortalı (memur) çalıştıran kamu idareleri açısından primlerin ödenme süresi ve şekli, İşveren Uygulama Tebliği’nde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

5-İdari Para Cezalarının Ödenmesi:

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine göre;

İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir. Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz.

6-Son Günün Mali Tatile Denk Gelmesi:

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi uyarınca her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil olarak belirlenmiştir. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlayıp 20’sinde (yirmisi dahil) sona erecektir.

Bu doğrultuda;

İşverenlerin Kurumca tebliğ edilen idari para cezalarını tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödemeleri veya aynı süre içinde itiraz etmeleri gerekmektedir. Yine aynı madde uyarınca tahakkuk ettirilen idari para cezalarının itiraz edilmeksizin veya yargı yoluna başvurulmaksızın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, söz konusu idari para cezası tutarının dörtte üçü tahsil edilmektedir. Ancak, idari para cezaları ile ilgili ödeme ve itiraza ilişkin onbeş günlük sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, bu süreler mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimince re’sen tahakkuk ettirilerek tebliğ edilen prim borcuna karşı işverenlerce tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilebilmekteyken, bir aylık sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde itiraz süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimince yapılan araştırma sonucunda bulunan fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanarak işverene tebliğ edilen prim, gecikme cezası ve gecikme zammından oluşan borcun kabul edildiği ve müfettiş incelemesi istenmediğine dair işverence bir ay içinde taahhütname verilmesi halinde, borç idari aşamada kesinleşmektedir. Ancak söz konusu taahhütnamenin verilmesinin son gününün mali tatile rastlaması halinde taahhütname verme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Yangın, su baskını ve deprem gibi tabi afete uğrayan ve bunu belgeleyen işverenlerin, olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenebilmektedir. Ancak, söz konusu ertelemeye ilişkin talep süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde, talepte bulunma süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

7-Gecikme Cezası ve Zammı Uygulanması:

5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Bu oran, 1/3/2010 tarihli ve 2010/260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1 inci maddesiyle 28/4/2010 tarihini takip eden aybaşından geçerli olmak üzere %2 olarak belirlendiğinden, 1/5/2010 tarihinden sonraki aylar için bu oran %2 olarak uygulanır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak, ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır. Bakanlar Kurulu, ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katına kadar artırmaya veya bu oranı % 1 oranına kadar indirmeye, yeniden kanunî oranına getirmeye ve uygulama tarihini belirlemeye yetkilidir. Dava ve icra takibi açılmış olsa bile, prim ve diğer Kurum alacaklarının ödenmemiş kısmı için gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilir.

8-Kurum Alacağının Tecil ve Taksitlendirilmesi:

Bu konuda ayrıntılı bilgi Prim ve İdari Para Cezası Borçlarına Erteleme veya Taksitlendirme Yapılır mı başlıklı yazıda yer almaktadır.

9-Afet Durumunda Primlerin Ertelenmesi:

5510 sayılı Kanunun 91 inci ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 109 uncu maddesi uyarınca;

İşyerleri yangın, su baskını, yer kayması ve deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (4/b) kapsamındaki sigortalıların bu durumu belgelemeleri kaydıyla, afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin Kurumca yapılacak inceleme neticesinde tespit edilmesi halinde, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçlarının ödeme süresi, afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince ertelenebilir. Prim borçlarının ertelenmesine karar verilen işverenlerce afetin meydana geldiği ayda verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri, afetin meydana geldiği ayı takip eden üç ay içinde Kuruma verildiği takdirde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilir.

Belirtilen sebeplerle prim borcunun ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına ertelendiği süre içinde gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz.

10-İdari Para Cezalarında Peşin Ödeme İndirimi:

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine göre;

İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Dolayısıyla % 25 oranında peşin ödeme indirimi uygulanmış olur. Peşin ödeme yapılmış olması, idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez, eğer süresi geçmemişse peşin ödemeye rağmen yargı yoluna başvurulabilir. Ancak bu durumda, Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan % 25’lik ceza tutarı, 89 uncu maddenin ikinci fıkrası doğrultusunda gecikme cezası ve zammı uygulanarak tahsil edilir.

11-Prim ve İdari Para Cezalarının Hakedişten Mahsubu:

5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesine göre;

Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işte, işverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden (borcu olmadığına dair Kurumdan yazı alındıktan) sonra iade edilir. İşverenlerin, kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, bankalar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar nezdindeki her çeşit alacak, teminat ve hakedişleri üzerinde işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Kurum alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder.

Konuyla ilgili olarak ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik 29.09.2008 tarih – 27012 (2. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

12-Prim Borçlarının Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsup Suretiyle Ödenmesi:

Prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep edilmesi durumunda, primin en geç ödenmesi gereken yasal süre; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine (4-1/a – SSK) tabi sigortalı çalıştıran işverenlerden; sigortalılara ait ücretleri her ayın 1’i ila sonu arasına ilişkin olarak ödeyen işverenler yönünden, primin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın sonu (vade) yerine, vadeyi izleyen yirminci, sigortalılara ait ücretlerin her ayın 15’inden, ertesi ayın 14’üne kadarki döneme ilişkin olarak ödendiği işverenler yönünden ise, primin ilişkin olduğu dönemi takip eden dönemin sonu (vade) yerine, vadeyi takip eden yirminci gün olacaktır.

Cari aya ilişkin prim borçlarının yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihi izleyen onbeş günlük süre içinde katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi sırasında, mahsup edilen tutarın prim borcunun tamamını karşılamaması durumunda, mahsup edilen kısım yasal süresi içinde ödenmiş sayılacak, buna karşın ödenmemiş kısmı, onbeş günlük süre dikkate alınmaksızın, yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle ödenecektir.

Cari aya ilişkin prim borçlarının yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihi izleyen onbeş günlük süre geçirildikten sonra katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi halinde ise, söz konusu borçlara, yine onbeş günlük süre dikkate alınmaksızın, yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

13-İşyerini Devralanların Sorumluluğu:

5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre;

Sigortalının çalıştırıldığı işyeri aktif veya pasifi ile birlikte devralınır veya intikal ederse ya da başka bir işyerine katılır veya birleşirse eski işverenin Kuruma olan prim ile gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu hükme aykırı sözleşme hükümleri Kuruma karşı geçersizdir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir.

14-Zamanaşımı:

5510 sayılı Kanunun 93 üncü maddesine göre;

Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zamanaşımına tâbidir. Kurumun prim ve diğer alacakları; mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise mahkeme kararının kesinleşme tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden doğmuş ise rapor tarihinden, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden doğmuş ise bu soruşturma, denetim ve inceleme sonuçlarının Kuruma intikal ettiği tarihten veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden doğmuş ise bilgi ve belgenin Kuruma intikal ettiği tarihten itibaren, zamanaşımı on yıl olarak uygulanır.

Aynı şekilde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde de idarî para cezalarının on yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu, zamanaşımı süresinin fiilin işlendiği tarihten itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. Bu doğrultuda, 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinde idari para cezaları için beş yıllık zaman aşımı süresi öngörülmüşse de cezayı gerektiren fiil 506 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu dönemde yani 30/09/2008 veya öncesi tarihlerde işlenmiş olsa bile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 30/09/2008 tarihi itibariyle beş yıllık zaman aşımı süresi dolmuş olan idari para cezaları hariç bütün idari para cezaları için 10 yıllık zaman aşımı süresi uygulanmaya başlanmıştır. Ancak mahkemelerin 506 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu dönemde işlenmiş olan fiiller için beş yıllık zaman aşımı süresinin geçerli olduğu yönünde kararlar vermesi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu uygulama değişikliğine gitmiştir. Buna göre 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01/10/2008 tarihi veya sonrasında işlenen fiiller için uygulanacak idari para cezalarında zaman aşımı süresi 10 yıl olarak, 506 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu dönemde yani 30/09/2008 veya öncesi tarihlerde işlenmiş olan filler için uygulanacak idari para cezalarında ise beş yıllık zaman aşımı süresi dikkate alınmaktadır.

Zamanaşımına uğramış alacaklar ilgiliden talep edilemez, ilgili kişi ödemeye zorlanamaz, sadece zamanaşımından sonra yapılan ödemeler kabul edilir. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tâbi sigortalıların zamanaşımı nedeniyle prim ödenmeyen süreleri, sigortalılık süresinden sayılmaz ve bu süreye ilişkin sigortalılık hak ve yükümlülükleri düşer.

15-Yetkili Mahkeme:

Kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun uygulamasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Kurumun alacaklı biriminin bulunduğu yer iş mahkemesi yetkilidir. İdari para cezalarına itirazda ise yetkili mahkeme idare mahkemesidir. İtiraz süresi yazının/borcun tebliğinden ilgiliye tebliğinden itibaren idari para cezalarında 30 gün, re’sen tahakkuk ettirilen primlerde ise bir aydır.

16-Yanlış ve Yersiz Olarak Tahsil Edilen İdari Para Cezaları ve Primler:

5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre;

Yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primler, alındıkları tarihten on yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara veya genel sağlık sigortalılarına ya da hak sahiplerine kanunî faizi ile birlikte geri verilir. Kanunî faiz, primin Kuruma yatırıldığı tarihi takip eden ay başından, iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hesaplanır. Ancak 818 sayılı Borçlar Kanununun 65 inci maddesi hükmü saklıdır.

Prim iadesi nedeniyle sigortalıların, isteğe bağlı sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının aylık, gelir, ödenek ve sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarını yitirmeleri durumunda, bu Kanuna göre ödenen aylık, gelir ve ödenekler ile sağlanan sağlık hizmetleri durdurulur. Yanlış veya yersiz yapılan masraflar 96 ncı madde hükümlerine göre ilgililerden geri alınır.

Madde metninde idari para cezalarından bahsedilmemiş olmakla beraber, aynı şekilde yanlış ve yersiz alınmış olduğu tespit edilen idari para cezalarının da ilgililere geri verilmesi gerekmektedir. Ancak gerek yanlış ve yersiz alınmış olduğu tespit primlerin, gerekse idari para cezalarının geri verilmesi için, ilgilinin Kuruma başka borcunun da olmaması gerekir. Eğer ilgilinin Kuruma borcu varsa ona mahsup edilir.www.isvesosyalguvenlik.com