İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları – Nasıl Belge Alınır?

İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları – Nasıl Belge Alınır?
20 Ocak 2016 08:24

1- Genel Açıklamalar: Bilindiği üzere; 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” başlıklı 6 ncı maddesi ile işverenlere çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü getirildi.

Çalışanlar arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, işveren bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya yetkilendirilmiş toplum sağlığı merkezlerinden hizmet alarak yerine getirebilecek.

Kanunun 38 inci maddesinde yer alan geçiş hükümleri uyarınca, işyerlerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü; 50 ve daha fazla çalışanı olan özel sektör işyerleri için 30/12/2012 tarihinde başladı. 50’den az çalışanı olan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyerleri için 1/14/2013 tarihinde, Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise 30/6/2016 tarihinde başlayacak.

Not:

1-Aşağıda yer alan bilgi ve açıklamalar, 11 Ekim 2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişiklikleri doğrultusunda güncellenmiştir.

2- Aşağıdaki yazıda belge alma süreci ayrıntılı olarak açıklanmış olup, bu süreç En Basit Şekliyle İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları başlıklı yazıda ise özet olarak açıklanmıştır.

2- Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

6331 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı üçüncü maddesi ve İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde;

İş güvenliği uzmanı; iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik eleman şeklinde tanımlanmış,

Teknik eleman olarak ise; teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları sayılmıştır.

Dolayısıyla sadece aşağıda belirtilen kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sosyal güvenlik uzmanı belgesi alabilecek ve iş güvenliği uzmanı olabilecektir;

– Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler.

– Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları.

– Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları.

– Teknik öğretmenler.

– Fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar.

3- İşyerlerinin ve İş Güvenliği Uzmanlarının Sınıflandırılması:

6311 sayılı Kanun işyerlerini ve iş güvenliği uzmanlarını aşağıdaki şekilde üç ayrı sınıfa ayırmıştır.

İşyerlerinin Sınıflandırılması:

• Çok tehlikeli işyeri

• Tehlikeli işyeri

• Az tehlikeli işyeri

İş Güvenliği Uzmanlarının Sınıflandırılması

• A sınıfı iş güvenliği uzmanı

• B sınıfı iş güvenliği uzmanı

• C sınıfı iş güvenliği uzmanı

4- Sınıflandırmaya Göre İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Alabileceği İşyerleri:

6331 sayılı Kanunun “İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları” başlıklı 8 inci maddesinin beşinci fıkrası ve Yönetmeliğin 7 nci maddesi ikinci fıkrası uyarınca;

• Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde A sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı,

• Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı,

• Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı,

çalıştırılması gerekmektedir.

Dolaysıyla;

• A sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları tüm işyerlerinde,

• B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde,

• C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları ise sadece az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde,

görev alabilirler.

Genel uygulama bu şekilde olmakla birlikte; gerek 6331 sayılı Kanunda, gerekse İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te geçici süreler için aşağıdaki istisnalar tanınmıştır. Buna göre;

I- 6331 sayılı Kanunun söz konusu 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında; “Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.” hükmü yer aldığından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 14/6/2013 tarihli ve 28677 sayılı Resmî Gazete’de Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ ve eki (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının Meslek Dalı İle İşyeri Tehlike Sınıfı İlgi Tablosunu yayımlamış olup, söz konusu tabloda belirtilen işyerlerinde yine tabloda belirtilen niteliklere sahip C sınfı iş güvenliği uzmanı görev alabilecekti. Ancak daha sonra bu yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

II-6331 sayılı Kanunun “İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü” başlıklı geçici 4 üncü maddesinde; “Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.” Hükmü, yer aldığından, 30/6/2013 tarihinden itibaren dört yıl süreyle çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilebilecektir.

5- İşyerlerinin Girdiği Tehlike Sınıfı Nasıl Belirleniyor ?

6331 sayılı Kanunun “Tehlike sınıfının belirlenmesi” başlıklı 9 uncu maddesinde; işyeri tehlike sınıflarının Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edileceği belirtilmiş, bu doğrultuda 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ve eki İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi (NACE kodları) yayımlanmış olup, işyerlerinin faaliyet konusuna tehlike sınıfından hangisine girdiği Tebliğ eki listede yer almaktadır.

6- İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alma Şartları?

Genel Açıklama: Daha önce iş güvenliği uzmanlığı belgesi almamış olanlar, ilk başta sadece (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilecekler, bu belgeyi alabilmeleri için de önce kursa giderek iş güvenliği uzmanlığı eğitimi almaları, ardından sınava katılarak sınavda başarılı olmaları gerekecektir. Bu durumda olanların, daha sonra nasıl (B) ve (A) sınıfı belge alabilecekleri, aşağıda “Belge Yükseltme” başlıklı bölümde anlatılmıştır. Bunun istisnası ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın aşağıda sayılan birimlerinde çalışması bulunanlar ve iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora veya yüksek lisans yapmış olanlardır. Bu istisnai durumdakiler yine aşağıda belirtilen şartlarla doğrudan (A) veya (B) sınıfı belge alabileceklerdir.

(A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar:

• (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlar,

• Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlardan; iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olanlar,

• İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlar,

• İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri,

• İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl fiilen görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanı olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları,

(A) sınıfı belge alabilirler.

(B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar:

• (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar,

• İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,

• İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri hariç, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az on yıl görev yapan müfettişlerden (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlar,

(B) sınıfı belge alabilirler.

(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar:

• (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar,

• İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri hariç Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapan müfettişlerden (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılanlar,

(C) sınıfı belge alabilirler.

Dolayısıyla iş güvenliği uzmanlığı belgesini, durumlarına göre bazı kişiler doğrudan alabilecekken, bazı kişiler İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmaları halinde belge alabilecekler, bazı kişiler ise önce iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılacaklar, eğitim sürecini tamamladıktan sonra girdikleri sınavda başarılı olmaları halinde iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabileceklerdir. Bu kişiler üç ayrı kategoriye ayrılarak aşağıda belirtilmiştir;

I- Eğitime ve Sınava Girmeden İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar:

• Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlardan; iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olanlar,

• İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlar,

• İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri,

• İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl fiilen görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanı olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları,

eğitime katılmadan ve sınava girmeden (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilirler.

II- Eğitime Katılmadan Doğrudan Sınava Girerek İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar:

• İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar eğitime katılmadan doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınava girerek sınavda başarılı olmaları halinde (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilirler. Ancak bu kapsamdaki kişiler, bu haklarını en fazla iki defa kullanabilirler. Bu kişilerin sınavlarda iki defa başarısız olması durumunda, tekrar sınava girebilmeleri için ilgili eğitim programına katılmaları gerekir.

III- Belge Alabilmeleri İçin Önce Eğitime Sonra Sınava Girmesi Gerekenler:

• (A) sınıfı belge alabilmek için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar.

• (B) sınıfı belge alabilmek için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar.

• Daha önce iş güvenliği uzmanlığı belgesi almamış olup, ilk defa belge almak isteyen mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar. Bunlar sadece (C) sınıfı belge alabilirler.

7- İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Süreci:

İş güvenliği uzmanlarının ve diğer sağlık personelinin eğitimleri, Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan eğitim kurumları tarafından verilmektedir.

Eğitimler temel eğitim ve yenileme eğitimi olarak ikiye ayrılmaktadır. Yenileme eğitimi aşağıda “Belge Almış Olanların Eğitimini Yenileme Zorunluluğu” başlıklı bölümde anlatılmıştır.

İş güvenliği uzmanlarının eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Yönetmelikte belirtilen Komisyon tarafından belirlenir. Eğitim programının süresi, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz ve bu kısımlar ancak tek bir program dâhilinde uygulanabilir. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanları için en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmiş olduğu işyerlerinde yapılır. Adaylar, teorik eğitimde mazeretli veya mazeretsiz en fazla altı ders saati devamsızlık hakkına sahiptir. Ancak uygulamalı eğitimin tamamına katılım zorunludur.

Eğitim kurumlarında eğitimler; iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitim programı için Yönetmelikte belirtilen eğitici belgesine sahip olan mühendis, mimar veya teknik elemanlarla, Komisyonca belirlenecek müfredatta belirtilen konulara uygun eğitici belgesine sahip diğer eğiticilerden tarafından verilir.

Eğitim kurumları, Komisyonca belirlenen müfredat esas alınarak hazırlanan ve eğitim verilecek konulara uygun eğiticiler ile en az bir en fazla iki olmak üzere eğiticilerin yedeklerinin de yer aldığı teorik eğitim programını ve eğitime katılacakların listesini eğitimin başlangıç tarihinden en az üç işgünü önce Genel Müdürlüğe elektronik ortamda bildirirler. Bu program Genel Müdürlük tarafından onaylandıktan sonra eğitime başlanır. Genel Müdürlükçe onaylanmamış programlarla eğitime başlanamaz. Onaylanmamış programla eğitime başlanması halinde doğacak hukuki sonuçlardan eğitim kurumları sorumludur.

Eğitim programları, katılımcılar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde eğitim kurumu içerisinde ilan edilir.

Genel Müdürlükçe onaylanmış olan eğitim programının hiçbir unsurunda değişiklik yapılamaz. Ancak, zorunlu bir nedenin varlığı ve bu nedenin geçerli bir belgeye dayandırılarak Bakanlığın onayının alınması şartıyla eğitim kurumlarınca sadece programda görevli eğiticilerde değişiklik yapılabilir. Eğitim programları, katılımcılar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde eğitim kurumu içerisinde ilan edilir.

Uzaktan eğitim tamamlanmadan yüz yüze eğitim, yüz yüze eğitim tamamlanmadan uygulamalı eğitim başlatılamaz. Adayların, teorik eğitimin en az %90’ına ve uygulamalı eğitimin tamamına katılımı zorunludur. Eğitim programı tamamlandığında, eğitim kurumu tarafından eğitime katılan kişiye Yönetmeliğin 6 no’lu ekinde yer alan Eğitim Katılım Belgesi verilir.

Genel Müdürlük eğitimlerin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin izlenmesi amacıyla kendi görev ve yetki alanına giren konularda eğitim kurumlarını, eğiticileri ve sorumlu müdürleri, yetki alınan mekânı, İSG-KATİP ile diğer elektronik sistemler veya evrak üzerinden kontrol eder ve denetler.

Eğitim programlarına katılmak isteyen adayların eğitim kurumlarına aşağıdaki belgeler ile birlikte başvurmaları gerekir:

a) Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan, adayın hangi eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru yazısı.

b) Adayın katılacağı eğitim programına uygun alanda lisans eğitimi aldığını gösteren diploma veya geçici mezuniyet belgesi.

c) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belgeler.

ç) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını gösteren belgeler.

d) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.

e) İş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli yenileme eğitimlerine katılacaklar için ise geçerli mevcut belge.

Adayların eğitim programlarına katılabilmesi için, ilgili eğitim programının başlangıç tarihinden önce lisans eğitimini tamamlamış ve bu eğitime ilişkin mezuniyet diploması alabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bu duruma ilişkin gerekli inceleme, başvuru yapılan eğitim kurumu tarafından yapılır.

Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde eğitim kurumları tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim, sınav ve belgeleri geçersiz sayılır.

Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, diploma veya mezuniyet belgelerinin doğruluğunun tespitinde Yükseköğretim Kurulu kayıtları esas alınır.

Yetki almış ve yetkileri iptal edilmiş eğitim kurumları listesine Genel Müdürlük Yetkilendirme Daire Başkanlığının linki aşağıda yer alan web sayfasından ulaşılabilir.

(http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=yetkilendirmeduyurulari)

8- İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Süreci:

Yukarıda “Eğitime Katılmadan Doğrudan Sınava Girerek İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar” başlıklı bölümde belirtilenler dışındakiler, uygulamalı eğitimi tamamlamadan sınava katılamazlar.

Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılır veya yaptırılır. Sınava başvuru ve diğer işlemler, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Yetkilendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde açılan sınavlara katılabilir. Bu sınavlarda başarılı olamayan veya eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde sınava katılmayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.

Yönetmelik hükümlerine göre eğitim alma şartı aranmaksızın sınavlara katılım hakkı tanınanlar (yukarıda belirtilmiştir), bu haklarını en fazla iki defada kullanabilirler. Bu kişilerin sınavlarda iki defa başarısız olması durumunda, ilgili eğitim programını tamamlamak şartıyla sınavlara katılabilirler.

Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, sınav sonuçlarına itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.

Açılacak sınavlar ve sınav sonuçları ile ilgili duyurular Genel Müdürlüğün web sitesinden (http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal.

Sınav duyurularında başvuru yeri ve tarihi, sınav ertelenmesi, sınav ücretinin miktarı ve yatırılacağı hesap numarası, sınavın süresi ve konuları, sınav sonuçlarının öğrenilmesi ve sınava itiraz gibi konularda bilgiler yer almaktadır.

Sınav süreci ve sonrası genelde aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşmektedir.

Sınav başvurusu genelde internet üzerinden yapılmakta ve başvuru yapılacak internet adresi duyuru da belirtilmektedir.

İnternet üzerinden yapılacak sınav başvurusunda, sınav ücretinin (genelde 40 TL) duyuruda belirtilen hesaba önceden yatırılmış olması gerekmektedir. Ayrıca başvuru formu doldurulurken, adayın son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafının tarattıktan sonra yüklenmesi gerekmektedir.

Adaylara ait fotoğraflı sınav giriş belgeleri; yine duyuru da belirtilen internet adresinden yayımlanmaktadır. Sınavlar genelde M.E.B. tarafından yapıldığından, sınavla ilgili bilgi ve belgeler http://www.meb.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır. OSYM tarafından yapılan sınavlarda ise duyurular OSYM’nin web sitesinde yayımlanmaktadır.

Sınav girişinde adayların yanında, fotoğraflı sınav giriş belgesi (internet adresinden yayımlanan) ile özel kimlik belgelerinden birisinin (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunması gerekmektedir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar ile cep telefonu yanında olan adaylar sınava alınmamaktadır.

Sınav sonuçlandıktan sonra da aynı şekilde sınav sonuçları duyuruda belirtilen internet adresinden yayımlanmaktadır.

9- Sınavda Başarılı Olanların Belge Alma Süreci:

İlan edilen sonuçlara göre sınavda başarılı olan adayların belge talebi başvurularını eğitim kurumları üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Eğitim kurumlarınca sınavı kazanan ve belge almaya hak kazananlardan her bir kişi için ayrı ayrı başvuru dosyası hazırlanmaktadır.

Başvuru dosyasına aşağıdaki belgeler konulmaktadır.

• Adayın Bakanlığa hitaben yazdığı dilekçe (örnek dilekçelere ait linkler aşağıda yer almaktadır.)

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti

• Belge ücretine ilişkin dekont

• Hazırlanan dosyalar alfabetik sıraya konularak ve listeleri yapılarak bir ön dilekçe ile eğitim kurumlarınca Genel Müdürlük gelen evrak servisine teslim edilmektedir.

• Belgeler teslim tarihi sırasına göre Genel Müdürlükçe hazırlandıktan sonra toplu halde eğitim kurumlarına gönderilmekte olup, şahısların belgelerini eğitim aldıkları eğitim kurumlarından almaktadırlar.

• Eğitim alarak belge almaya hak kazananların şahsi başvuruları kabul edilmemektedir.

• Eğitim almadan doğrudan sınava giren ve belge almaya hak kazananlar ise yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretleriyle birlikte Genel Müdürlüğe doğrudan başvurabilmektedirler.

Ayrıca;

• Tek başına eklenen yüksek lisans belgesi mevzuat gereğince yeterli olmadığından; mutlaka İSG ön lisans, mühendis mimar, kimyager, fizikçi veya teknik öğretmen lisans programını tamamlandığına dair diploma/mezuniyet belgesi olması, ayrıca lisans diplomasındaki soyadı bilgisi Nüfus Cüzdanı suretindekinden farklı olan ve bu husus Kızlık Soyadı/Önceki Soyadı bölümünde belirtilmeyenlerin önceki ve şimdiki soyadlarını belirtilen Resmi Bir Belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

• Diploma veya mezuniyet belgesinin onayı; noter, eğitim kurumu veya mezun olunan üniversiteye yaptırılabilmektedir. Ancak, diplomanın Eğitim Kurumlarınca onaylanması halinde; Aslı Gibidir kaşesi ile kaşelenmesi, Onaylayan Eğitim Kurumunun Kaşesinin bulunması, Genel Müdürlüğe gönderilen imza sirkülerinde imza örneği bulunan Eğitim Kurumu Yetkilisi (Sorumlu Müdür) tarafından imzalanması gerekmektedir.

• Belge ücreti olarak; T.C. Ziraat Bankası Şubesi Kurumsal Tahsilat Programı aracılığıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sertifika Tahsilatlar hesabına (offline) KDV dahil 472 TL (2014 yılı için) yatırılması gerekmektedir. Sertifika  Kurumsal tahsilât hesabına belge ücreti, ziraat bankası şubelerinden yatırılabileceği gibi ziraat bankası internet bankacılığı kanalıyla da yatırılabilmekte, fakat EFT yoluyla bu hesaba para yatırılamamaktadır.

Adayın Bakanlığa hitaben yazacağı dilekçe örneğine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Dilekçe Örneği İçin http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/isggm/dosyalar/igu-dilekce-13-6-2013 sayfasına bakabilirsiniz.

10- Belge Almış Olanların Eğitimini Yenileme (Yenileme Eğitimi Alma) Zorunluluğu:

(Not: 30/4/2015 tarihli Yönetmelik değişikliği ile yenileme eğitimiyle ilgili söz konusu 27 nci madde yürürlükten kaldırılmıştır.)

11- Belge Yükseltme:

(C) sınıfı belge sahiplerinin (B) sınıfı, (B) sınıfı belge sahiplerinin ise (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmeleri için gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir:

I- (C) Sınıfı Belge Sahiplerinin (B) Sınıfı Belge Alma Şartları:

• (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgelemek,

• (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılmak,

• Yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olmak.

II- (B) Sınıfı Belge Sahiplerinin (A) Sınıfı Belge Alma Şartları:

• (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgelemek,

• (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılmak,

• Yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olmak.

III- Geçici Bir Süre İçin Eğitime Katılmadan Doğrudan Sınava Girerek Sınıflar Arası Yükselme:

2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Kanunla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun geçici dördüncü maddesine eklenen fıkra uyarınca Yönetmeliğe eklenen geçici 2 nci madde ile 2 Ağustos 2013 tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olmak üzere, eğitime katılmaksızın doğrudan sınava girerek (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlara (B) sınıfı veya (A) sınıfı belge, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlara da (A) sınıfı belge alma imkanı getirilmiştir. Buna göre;

• (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;

– Başvurdukları tarihte adlarına 1500 gün prim ödenenler, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

– Başvurdukları tarihte adlarına 3000 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

• (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;

– Başvurdukları tarihte adlarına 1800 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

girebilecekler, girdikleri sınavda başarı olabilmeleri halinde belge sınıflarını yükseltebileceklerdir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılacak sınavlara girip de başarılı olamayanlar ise sahip oldukları belge ile çalışmaya devam edecekler.

IV- Belge Yükseltmek İçin Eğitim Programına Katılacaklardan Eğitim Kurumlarının İsteyeceği Belgeler:

• (B) veya (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi almak için eğitim kurumuna hitaben yazılmış dilekçe,

• Geçerli (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi, (30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Geçici 5 inci maddesi gereğince değiştirilmiş şekliyle)

• Lisans diploması,

• Nüfus cüzdanı,

• SGK prim ödeme belgesi ((B) sınıfı için 3 yılı, (A) sınıfı için 4 yılı kapsayan ve kişinin iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı firma tarafından, bu kişi adına yapılan prim ödemesine ilişkin belge)

• İşyerinin kişiyi iş güvenliği uzmanlı olarak görevlendirdiğine dair işyeri unvanlı, antetli ve işveren imzalı yazı veya firma ile iş güvenliği uzmanı arasında yapılan ve Bakanlığa bildirilen iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi,

• Kişinin iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı tarih aralığını gösteren işyeri unvanlı, antetli ve işveren imzalı yazı,

• Kişinin iş güvenliği uzmanı olarak imzasının bulunduğu,

– 4857 sayılı İş Kanununun 80 inci maddesine göre söz konusu işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması zorunluluğu bulunması halinde, kurul karar defteri,

– İşçilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitim tutanakları,

– Risk değerlendirme çalışmaları,

– Acil durum planları gibi ispata yönelik belge ve dokümanlar.

Bu maddede yer alan belgelerin, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için 3 yıllık, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için 4 yıllık süreyi kapsaması gerekir.

Yukarıda belirtilen belgelerin, eğitim kurumu sorumlu müdürü tarafından incelenerek “Aslı Gibidir” onayı yapılması halinde; onaylı suretler, asıl suret olarak değerlendirir. Bu belgeler; eğitim kurumlarınca aday kayıt dosyalarında saklanır, Genel Müdürlükçe yapılacak kontrol ve denetimlerde (istenildiğinde) ibraz edilir.

12- İş Güvenliği Uzmanları Nasıl İş Bulacaklar:

İstisnai de olsa, Kanun ve Yönetmelikte belirtilen şartlara ve niteliklere ve de işyerinin tehlike sınıfına göre gerekli iş güvenliği uzmanlığına sahip olan işverenler, iş güvenliği uzmanlığı görevlendirme zorunluluğunu kendileri çalışarak yerine getirebileceklerdir. Bunun dışındaki işverenler ise iş güvenliği uzmanı görevlendirme zorunluluğunu ya kendileri hizmet akdiyle iş güvenliği uzmanı çalıştırarak ya da ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getireceklerdir. İş güvenliği uzmanı çalıştırmak isteyen işverenler ile ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak faaliyet gösteren yerler ise iş güvenliği uzmanlarını genelde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü vasıtasıyla temin ettiklerinden, söz konusu genel Müdürlük; işyerlerinden gelen talepler doğrultusunda iletişim bilgilerinin Genel Müdürlük web sayfasında yayınlanmasını isteyen işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve eğiticiler için veri ekleme sistemi oluşturmuştur. http://www.isgkatip.com/ web adresinden ulaşılacak sayfada İSG PROFESYONELİ HAVUZU kısmına gerekli bilgiler girilerek havuza kayıt olunması, iş bulma konusunda kolaylık sağlayacak, iş güvenliği uzmanı arayan işverenler veya ortak sağlık güvenlik birimleri, havuzda kayıtlı iş güvenliği uzmanları arasından seçecekleri kişileri arayarak irtibata geçeceklerdir. Kendisi doğrudan ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile irtibata geçmek isteyen iş güvenliği uzmanları ise Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve yetki belgeleri iptal edilmiş OSGB listelerine Genel Müdürlük Yetkilendirme Daire Başkanlığının linki aşağıda yer alan web sayfasından ulaşabilirler.

(http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=yetkilendirmeduyurulari)

13-İş Güvenliği Uzmanlarının Görev – Yetki ve Sorumlulukları:

İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları Yönetmeliğin 9, 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilmiştir.(isvesosyalguvenlik.com)

YORUMLAR - Değerli ziyaretçilerimiz; emeklilik, borçlanma, ihya, hizmet tespiti ve EYT konusunda çok fazla soru geldiğinden, isvesosyalguvenlik.com olarak şu an bu konularla ilgili soruları cevaplayamıyoruz, üzgünüz.

 1. Abubekir dedi ki:

  İş güvenliği ve sağlığı mezunları sınavsız iş sağlığı ve güvenliği belgesi alabiliyorlarmı
  alabiliyorlarsa hangi sınıf İş sağlığı ve güvenliği belgesini alabiliyorlar
  saygılar

  1. admin dedi ki:

   Bahsettiğiniz sorunun cevabı yukarıdaki yazının;
   I- Eğitime ve Sınava Girmeden İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar,
   II- Eğitime Katılmadan Doğrudan Sınava Girerek İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar,
   başlıklı bölümlerinde yer almaktadır.

 2. semih dedi ki:

  İş güvenliği ve sağlığı mezunları nasıl c sınıfı belge alabilirler. eğer sınavla alınıyorsa sınavı kim veya hangi kurum yapıyor.

  1. admin dedi ki:

   İş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları iş güvenliği uzmanı olabilir. Ancak bunun için önce yetkili eğitim kurumuna yani kursa gidip sertifika almak, ardından sınava girmek gerekir. Şu an sınavları ÖSYM yapıyor. Ayrıntılar yukarıdaki yazıda mevcut.

  2. Aysunvardar dedi ki:

   Merhabalar iş sağlığı ve güvenliği önlisans mezunuyym c sertifika uzmanlık belgesi aldıktan sonra belge yükseltmek için iş sağlığı lisans mezunu olmam gerekiyormh

   1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

    Şart değil, yönetmelikte belirlenen süre kadar (3 yıl) fiilen C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak görev yaptıktan sonra (İSK Katip sisteminde kayıtlı olmalı) eğitime katılıp sınava girip kazanmanız şartıyla B sınıfı uzmanlık belgesi alabilirsiniz. Baştaki yazının 11- Belge Yükseltme başlıklı bölümünde açıklanmıştır.

 3. Recep dedi ki:

  2 yıllık gıda teknolojisi mezunları isg belgesi alabiliyorlarmi

  1. admin dedi ki:

   Yönetmeliğe göre teknik eleman kapsamında sadece; teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları iş güvenliği uzmanı olabiliyor. Bunlar arasında gıda teknolojisi yok. (Tanımlar bölümünde belirtilmiştir.)
   https://www.isvesosyalguvenlik.com/is-guvenligi-uzmanlarinin-gorev-yetki-sorumluluk-ve-egitimleri-hakkinda-yonetmelik/

 4. Kazım dedi ki:

  İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan bir kişi C sınıfı belge alabilir mi? İş Güvenliği Uzmanı olabilir mi, İş Güvenliği uzmanı olabilmek için herhangi bir yaş sınırı var mı?

  1. admin dedi ki:

   1- Sadece mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik eleman kapsamındakiler (bu kapsama kimlerin girdiği aşağıda Recep isimli üyenin sorusuna verilen cevapta belirtilmiştir) iş güvenliği uzmanı olabilir. Maalesef bunlar arasında belirttiğiniz bölüm yok.
   2- Şu anki düzenlemeye göre iş güvenliği uzmanı olacaklar için herhangi bir yaş sınırı getirilmemiştir.

 5. Halil dedi ki:

  Merhabalar,
  1) İş güvenliği uzmanı c sınıfından b ile a sınıfına geçerken iki yıllık iş sağlığı ve güvenliği önlisans diploması yeterli mi acaba ?
  2) İnsan kaynakları bölümünde çalışmaktayım aynı zamanda farklı firmalarda c sınıfı uzmanlık yapabilir miyim ayrıyeten ,
  Teşekkürler şimdiden.

  1. admin dedi ki:

   1- İş güvenliği uzmanı olabilmek için ilk başta aranan eğitim şartları neyse, sınıflararası yükselmede de aynı eğitim şartı aranmaktadır. Dolayısıyla, bir üst sınıfa geçiş için gerekli olan bulunduğunuz sınıftaki çalışma süresini, eğitim ve sınav şartını yerine getirdikten sonra iş sağlığı ve güvenliği önlisans diploması ile A sınıfı uzman bile olabilirsiniz.
   2- İş güvenliği uzmanlık belgesine sahip olan Devlet memurları mevcut görevlerine ilaveten kamu kurumlarında iş güvenliği uzmanı olarak görev yapacak. Bir işyerinde çalışan ve iş güvenliği uzmanlığı belgesi olan kişi işyerinde sürdürülen asli görevin yanı sıra iş güvenliği uzmanlığı hizmeti de verebiliyor. Dolayısıyla sizin de bir işyerinde çalışıyorken farklı firmalarda iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmanıza herhangi bir engel görünmüyor. Burada önemli olan iş güvenliği uzmanlığını yapacağınız işyerinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısına uygun olarak Yönetmelikte belirtilen süre kadar görev yapmanızdır. https://www.isvesosyalguvenlik.com/isyeri-hekimi-ve-is-guvenligi-uzmaninin-calisma-sureleri-degisti/ Ayrıca bu işi yapabilmeniz için İSG Katip’te kayıtlı olmanız ve herhangi bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OGSB) üzerinden bu görevi yerine getirmeniz gerekir. Doğrudan kendiniz bu işi yapamazsınız.

  2. Ahmed ötün dedi ki:

   Merhaba . Ben sosyoloji bolümü mezunuyum . Yüksek lisansı iş sağliğı ve güvenliğındrm yaptim. Ben aöf isg önlisanstan mezun olursam kursa girmeden c belgesi sınavına girebilirmiyim

 6. Hatice dedi ki:

  Hocam, bir konuda fikrinizi öğrenmek istiyorum. İş güvenliği bölümünü bitirdim. Şu an staj yapıyorum. Diplomamı Ağustos ayında alacağım. DGS de yerleşirsem C belgesi sınavına giremez miyim acaba?

  1. admin dedi ki:

   Buna engel hiçbir durum yok, bir başka işyerinde memur, sözleşmeli veya işçi olarak çalışıyor olsanız dahi, şartlarınız tutuyorsa sınavlara girebilir ve kazanmanız halinde iş güvenliği belgesi alabilirsiniz.

 7. DERYA YERİŞENOĞLU dedi ki:

  4 yıllık işletme bölümü mezunuyum iş güvenliği ve uzmanlığı konusunda tezsiz yüksek lisans yapsam uzmanlık sertifakası alabilirmiyim.Devlet memuru olarak görev yapıyorum şu anda.

 8. Memetali Aslan dedi ki:

  Merhabalar benim size bir sorum olacaktı. Ben İş sağlığı ve Güvenliği bölümünü bitirdim. Şuan iki aylık stajımı yapıyorum. Benim eğitime girmeme gerek varmı ve Aralık sınavına yetişebiliyor muyum?
  II- Eğitime Katılmadan Doğrudan Sınava Girerek İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar:
  • İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar eğitime katılmadan doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınava girerek sınavda başarılı olmaları halinde (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilirler. Ancak bu kapsamdaki kişiler, bu haklarını en fazla iki defa kullanabilirler. Bu kişilerin sınavlarda iki defa başarısız olması durumunda, tekrar sınava girebilmeleri için ilgili eğitim programına katılmaları gerekir.
  Ben mezun olunca teknik eleman oluyorum burada dediğiniz gibi C belgesi almadan direk B sınavına girme gibi bir hakkım mı var? Şimdiden teşekkür ederim.

  1. admin dedi ki:

   Yazıda da belirtildiği üzere bu hak sadece iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış olan mimar, mühendis ve teknik elemanlar için geçerli.

   1. Doğan dedi ki:

    Merhaba,
    Yukarıdaki cevabınıza istinaden sormaktayım.
    İş sağlığı ve iş güvenliği yüksek lisans yapıyorum ve ayrıca iş sağlığı ve iş güvenliği ön lisans diplomam var. eğitime katılmam gerekir mi?

    Yazıda da belirtildiği üzere bu hak sadece iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış olan mimar, mühendis ve teknik elemanlar için geçerli.

    1. Admin dedi ki:

     Merhaba, şu anki Yönetmeliğe göre durum sizin de belirttiğiniz gibi, iş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans veya doktora yapmak sadece mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanların işine yaramaktadır. Ancak Yönetmeliğin 4/1-a maddesindeki teknik eleman tanımı kapsamına iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları da girdiğinden, yüksek lisansı tamamlayıp mezun olduğunuzda aynı Yönetmeliğin 8/1/b-2 maddesine göre eğitime girmeden doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilirsiniz. Şu an ise eğitime katılmak şartıyla sadece (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilirsiniz.

     1. Nevin dedi ki:

      Önlisans veya lisans mezunu olmak arasında bir fark yok anladığım kadarıyla, herikisi de kursa gidip sınava girmeli değil mi?

     2. Admin dedi ki:

      Evet, çünkü Yönetmeliğe göre üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları teknik eleman sayılıyor, aralarında herhangi bir ayrım yapılmamış. Mimar ve mühendisler açısından iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yapılmış yüksek lisans veya doktora arasında fark var sadece.

   2. Srcns dedi ki:

    Peki İSG alanında yüksek lisansı bitirdikten sonra ÇSGB nin sınavına girmeden direk C sinifi İSG uzmani belgesine sahip oluyor muyuz

    1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

     Yönetmeliğin 8 inci maddesi böyle bir imkan tanımamıştır, sınava yine girilmesi gerekir. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e bakabilirsiniz.

   3. Metin dedi ki:

    Merhaba
    İsg ön lisans mezunuyum
    Anadolu üniversitesinden de e sertifikam bulunmakta isg uzmanlığı sınavına girebilirmiyim nasıl bilgi rica ederim

    1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

     İSG lisans veya önlisans mezunlarının sınava girmeden önce kursa gidip eğitim almaları gerekir, Anadolu üniversitesinden aldığınız e sertifikanın kapsamı nedir bilmiyoruz.

 9. eren dedi ki:

  Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenlerinin teknik öğretmen sayıldığına dair bir kanun çıkmıştı. Bilgisayar öğretmenleri iş güvenliği sertifikası alabiliyor mu acaba?

 10. Asiye dedi ki:

  Ben orman mühendisiyim. Bizim sertifika alma imkanımız var mı acaba? Eğer varsa ne zaman ve nasıl başvuru yapabilirim?

  1. admin dedi ki:

   Mevzuatta sadece mühendislik ve mimarlık ibaresi geçiyor, herhangi bir ayrım yapılmamış, dolayısıyla siz de sertifika alabilirsiniz. Bu konuda eğitim veren kurumlardan biriyle görüşüp bilgi alabilirsiniz.

 11. ersin dedi ki:

  27 Aralık 2014 tarihinde girdiğim sınav sonucunda (25 Ocak 205 tarihinde açıklandı) C sınıfı İSG Uzmanlığı sertifikasını almaya hak kazandım. Sertifikayı almak için şu ana kadar herhangi bir başvurum olmadı. Sertifika almak için zaman kısıtlaması var mı?

  1. admin dedi ki:

   Bahsettiğiniz sertifika değil belge, eğitim sonunda sertifika, sınav sonucunda ise belge veriliyor.

 12. YUSUF dedi ki:

  Hocam size bir sorum olacaktı. Makine Müh. 1. sınıf öğrencisiyim. ikinci ünv. olarak aynı dönemde 2 yıllık iş sağlığı ve güvenliği bölümünü tercih etmek istiyorum. iki yıllık isg bölümünü bitirdiğimde makine müh. diplomamın yanında bana bir artısı olurmu cevaplarsanız çok memnun olurum. selamlar

  1. admin dedi ki:

   Eğitim ve sınav konusunda herhangi bir artısı olmaz. Yüksek lisans veya doktora yapmanız halinde artısı olur.

 13. Sercan dedi ki:

  Hocam kolay gelsin iş saglıgı ve güvenlik egitim veren üniversitelerde 4 yıllık bölümden cıkınca hangi sertifikaya sahip olunuyor a,b veya c den cok teşşekür ederim
  4 yıllık egitim veren kurum uşak üniversitesi tutuyor hocam ama hangi sertifikayı sahip olunuyor

  1. admin dedi ki:

   Yazıda eğitim almadan veya eğitim ve sınav zorunluluğu olmadan kimlerin belge alabileceği belirtilmiştir. Burada belirtilen istisnalar dışında, eğer siz kapsama giren bir üniversiteden mezun oldunuzsa, gerekli eğitimi de almanız şartıyla sadece C sınıfı için geçerli sertifika alabilirsiniz. Sınava girip kazanmanız halinde de C sınıfı belge alabilirsiniz.

 14. Said dedi ki:

  İki yıllık bilgisayar programlama mezunuyum.
  İş güvenliği sertifikası nasıl alabilirim. Hangi yolları takip etmeliyim.

  1. admin dedi ki:

   Yorumlarda da belirttiğimiz üzere bölümünüz iş güvenliği uzmanı olunabilecek bölümler arasında yer almıyor.

 15. öznur dedi ki:

  Merhabalar. Yeni ruhsat almış avukatım. Bu alanda hukuk mezunlarının yeri yok gibi görünüyor sanırım ?

 16. Ali Emre dedi ki:

  Merhabalar, İş sağlığı ve güvenliği kursu veren kurumlara ulaşabileceğim bir site var mı ?

  1. admin dedi ki:

   https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx linkinden ulaşacağınız İSG-Katip sayfasında solda yer alan haritadan bulunduğunuz ildeki yetkili kurumları öğrenebilirsiniz.

 17. Ali Emre dedi ki:

  iş sağlı ve güvenliği kursu veren kurumlarla ilgili vermiş olduğunuz bu link açılmıyor.(http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=yetkilendirmeduyurulari)

  1. admin dedi ki:

   Bunun maalesef bizimle ilgisi yok. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü sayfayı kaldırmış veya linki değiştirmiş olabilir. Genel Müdürlüğün sitesindeki İSG Hizmetleri kısmında duyurulara ulaşabilirsiniz.

 18. Esra dedi ki:

  Hemşirelik Halk sağlığı dersi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği gördük. Bu programa hemşireler dahil olamıyor mu?

  1. admin dedi ki:

   Maalesef uzman olamazsınız. Ancak, 6331 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca; on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu. Bu kapsamda herhangi bir işyerinde çalışabilirsiniz.

 19. hamza dedi ki:

  C Sınıfı sertifikası için ücretsiz eğitim veren yerler var mı? Eğer yoksa ortalama ücret ne kadardır?

  1. admin dedi ki:

   Aşağıda eğitim veren kuruluşların listesine nasıl ulaşılacağını belirtmiştik. Oradan ulaşacağınız herhangi bir eğitim kurumundan ücretlere ilişkin bilgi alabilirsiniz.

 20. Abdurrahman dedi ki:

  iyi günler hocam kamu yönetimi mezunuyum iş güvenliği yüksek lisan yapabilirmiyim iş güvenliği ile ilgili kafama takılan sorulara cvp. bulmam çok zor kimse birşey bilmiyor yardımcı olursanız sevinirim iyi günler.

  1. admin dedi ki:

   İş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunu olmanız lazım, yüksek lisans yapsanız bile kabul edilmez. Yine de bilgi edinme kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden bilgi talep edebilirsiniz.

  2. Kardelen dedi ki:

   İyi günler Mühendislik mezunuyum.Okul bölümümde İş sağlığı ve güvenliği dersi gördüm. C sertifikası alabilmek için sadece sınava girmem yeterlimi eğitimde mi almam şartı gerek .

   1. Admin dedi ki:

    Sınavdan önce eğitim almanız gerekir

 21. ismail polat dedi ki:

  inşaat mühendislerinin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmeleri için ayriyetten isg ön-lisans veya lisans programlarından birini okumalarına gerek var mıdır? Yoksa alacakları kurslar onlar için yeterli midir? Şimdiden teşekkürler.İyi günler.

  1. admin dedi ki:

   Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları doğrudan gerekli eğitimi alıp yani kursa gidip (eğitim ve sınav şartı olmayanlar hariç), sınava girip uzman olabilirler. İSG önlisans veya lisans eğitimi almaları gerekmez.

 22. Ahmet dedi ki:

  Merhaba ben yapı denetimi mezunuyum yani yardımcı kontrol elamani yım iki yıl haftalık 2 saat iş sağlığı ve güvenliği dersi aldık sertifika almak için sınava girebilir miyim?

  1. admin dedi ki:

   Maalesef mezun olduğunuz bölüm iş güvenliği uzmanlığı için uygun bir bölüm değil. İş sağlığı ve güvenliği dersi almanız da sonucu değiştirmez. Dolayısıyla sertifika alma ve sınava girmeniz mümkün değil. Yine de İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bir sorun isterseniz.

 23. Ferah dedi ki:

  Merhabalar ..ben mef moda tasarimi ogretmwnligi mezunuyum ..2008 de alınmış bir karar var mef mezunları nin teknik ogretmen unvanını kullanabilecwgiyle ilgili bir karar var …bunun lâ kayıt yapiyormusuniz …soruyorum çünki bnmle aynı ünden ve bölümden mezun birçok kişi suan isg olarak çalışıyor ..ama yinede emin olmak için sorma gereği duydum …bu belgeyle gidip kayıt olmuslar

  1. admin dedi ki:

   Bu durumu iş güvenliği uzmanlığı sertifika eğitimi veren kurumlardan birine sorabilirsiniz.

 24. Koray dedi ki:

  4 yıllık kimya mezunuyum İSG sertifikası almak istiyorum herhangi bir kursa gitmeden ÖSYM nin düzenlemiş olduğu sınava girebiliyormuyum ?

  1. admin dedi ki:

   Yukarıdaki yazıda eğitim almadan doğrudan sınava girebilecekler belirtilmiştir.

   1. Rum dedi ki:

    Fen bilimleri öğretmenliği İSG sertifikası alabilir mi

    1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

     Hangi fakülte/bölüm mezunlarının iş güvenliği uzmanı olabileceği (eğitime girip sertifika alabileceği, sınava girebileceği) https://www.isvesosyalguvenlik.com/kimler-is-sagligi-ve-guvenligi-uzmani-olabilir/ başlıklı yazıda açıklanmıştır.

 25. demet dedi ki:

  Hocam merhaba, ben maliye mezunuyum şimdi uzaktan eğitimle iş güvenliği ve sağlığı bölümünü okuyup gerekli şartları sağlayarak uzman olmak istiyorum. Maliye mezunu olmam herhangi bir mühendislik fakültesi mezunu olmamam ön lisans programını tamamlamama rağmen buna engel mi? uzmanlık kısmında sorun olur mu? teşekkürler

  1. admin dedi ki:

   İş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunu olduktan sonra herhangi bir problem çıkmaz, ayrıca mühendislik fakültesi mezunu olmanız gerekmez.

 26. SERAP dedi ki:

  Sayın Yetkili,
  Kimya Muhendisligi mezunuyum iş guvenliği belgesine direk sınava girmeden sahip olabildigimi okudum bu durumda hangi sertifikayı alabiliyorum ve sertifika alımında yapılacak prosedurleri paylaşabilirseniz çok sevinirim,Izmir’de ikamet ediyorum,teşekkurler,iyi çalısmalar

  1. admin dedi ki:

   Yazıyı yanlış okumuşsunuz, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış olan mühendislik veya mimarlık mezunları eğitim almadan direkt sınava girebilirler, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış ise eğitim almadan ve sınava girmeden direkt iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilirler. Siz iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans ya da doktora yapmadınızsa bu imkanlardan yararlanamazsınız. Eğitim alıp, sınava girerek başarılı olmanız halinde (C) sınıfı belge alabilirsiniz.

 27. adem guneysu dedi ki:

  Merhaba hocam.
  Acikogretim isletme lisans mezunuyum…egitim alarak c sinifi belge alabilirmiyim…yani okudugum okul sartlar aranan sartlar arasina giriyormu.

  1. admin dedi ki:

   Maalesef işletme mezunları iş güvenliği uzmanı olamıyor.

   1. Mehmet Akkayagil dedi ki:

    İş idaresi mezunuyum kurs alarak isg uzmanı olarak olabilirmiyim.

 28. faik dedi ki:

  Ziraat fakültesi mezunuyum Anadolu Üniversitesi e sertifika iş veren iş vekili iş sağlığı ve güvenliği tamamlama belgesi aldım ben bu belgeyle c sertifikası olur mu iş yapabilir miyim?

  1. admin dedi ki:

   Ziraat mühendisliği mezunu iseniz olur, yoksa aldığınız belge iş güvenliği uzmanlığı için yeterli olmaz. Ancak eğer işyeriniz varsa bu belge sizi iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma/görevlendirme yükümlülüğünden kurtarır.
   https://www.isvesosyalguvenlik.com/isverenleri-uzman-ve-hekim-calistirmaktan-kurtaracak-egitim-basliyor/

 29. faik dedi ki:

  Ziraat mühendislik diplomam var bir okulda öğretmen olarak çalışmaktayım.Anadolu üniversitesi işveren iş veren vekili iş sağlığı ve güvenliği olarak sertifika aldım. Bu sertifikayla iş sağlığı ve güvenliği ile okullarda görevlendirme olur mu? Bu belge ile iş sağlığı ve güvenliği c sertifikasına sahip olur mu?

  1. admin dedi ki:

   Bu sertifika kendi adınıza işyeri varsa sadece orada işe yarar. Onun dışında eğitime ve sınava girmeniz gerekir iş güvenliği uzmanı olabilmeniz için.

 30. faik dedi ki:

  Ziraat mühendisliği mezunu iseniz olur, yoksa aldığınız belge iş güvenliği uzmanlığı için yeterli olmaz. Ancak eğer işyeriniz varsa bu belge sizi iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma/görevlendirme yükümlülüğünden kurtarır, demişsiniz. Ancak bu belge sıradan alan bir kişi aynı haklara sahip olmuyor mu? Ziraat mühendisliğin bir anamı yoksa Anadolu Üniversitesi böyle bir çalışmayı ÇSGB böyle bir protokolü hazırlamadaki anlamı nedir? Yoksa iş güvenliği uzmanlığı çalışma alanını kısıtlamak mı herkes kendi iş alanın uzmanı olduktan sonra iş güvenliğin uzmanın önemi bitmiştir. Demek olmuyor mu? Sonuçta Anadolu Üniversitesi merkezi sınav yaparak bu belgeleri dağıtmakta.

  1. admin dedi ki:

   6331 sayılı Kanunun işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme / çalıştırma yükümlülüğünü düzenleyen 6 ncı maddesine 6552 sayılı Kanun ile “Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.” şeklinde bir cümle eklenmişti. Anadolu Üniversitesi ile ÇSGB arasında yapılan protokole dayalı olarak verilen eğitim ve sertifika sadece bununla ilgili. İş güvenliği uzmanlığı sertifikası / belgesi almayla ilgisi yok.

 31. faik dedi ki:

  meb diyor ki iş sağlığı güvenliği sertifikası olan memur, norm kadro fazlalığı olan öğretmen görevlendirme yapar, acaba Anadolu üniversitesi iş veren iş veren vekili iş sağlığı iş güvenliği eğitimi tamamlama belgesi olup ziraat mühendisliği diploması olan kişi okullarda meb görevlendirme yapar mı?1997 yılında ziraat mühendisleri sınıf öğretmeni olarak ataması yapıldı. Bu konuda bilgilendirin(1 temmuz 2016 yasa gereği) iş sağlığı ve güvenliği zorunluğu olduğundan.

  1. admin dedi ki:

   Kamu kurumlarında iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmayı kastediyorsanız, birincisi 6745 sayılı Kanunun 71 inci maddesi ile uygulama 1/7/2017 tarihine ertelendi. İkincisi özel sektörde olduğu gibi okullar da dahil kamu kurum kuruluşlarında da iş güvenliği uzmanı görevlendirmelerinin Bakanlık İSG Katip sistemi üzerinden yapılması, bunun içinde uzman olarak görevlendirilecek kişinin İSG Katip sisteminde iş güvenliği uzmanı olarak tanımlı olması gerekir. Ancak yine de isterseniz meb.gov.tr internet sayfasından bilgi edinme kapsamında bu hususu sorabilirsiniz.

 32. Serdar dedi ki:

  Halihazırda mühendislik eğitimine devam eden bir öğrenci olarak sertifikayı mezun olmadan alabilir miyim?

  1. admin dedi ki:

   Mümkün değil, çünkü eğitim kurumuna müracaat edeceğiniz zaman sizden diploma talep ederler.

 33. kadir dedi ki:

  S.A hocam okudum ama herseyi bi sorum olacak meslek lisesi mezunuyum 2 yıllık üniyi bitirmeden dondurdum is güvenliği uzmanının yanında çalısabilirmiyim kursa gidip yoksa benim lisansım bu meslege yetmiyor mu ?
  Tesekkürler

  1. admin dedi ki:

   İş güvenliği uzmanının yanında çalışmaktan kastınız sonunda iş güvenliği uzmanı olmaksa bu mümkün değil, yukarıdaki yazıda belirtilen fakülte veya bölümlerden birini bitirmeniz, eğitim almanız ve sınava girerek en az 70 almanız gerekir.

 34. Ferhat dedi ki:

  Meslek lisesi mezunuyum olabilir miyim

  1. admin dedi ki:

   Maalesef lise mezunları iş güvenliği uzmanı olamıyor.

 35. koray dedi ki:

  mühendisler sınava direkt girebilir diyor ama ösym nin sitesinden başvurduğum da “Bu sınava yalnızca İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından ÖSYM’ye bildirilen adaylar başvurabilir.” diyor

  1. admin dedi ki:

   Yazıda iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış olan mühendis ve mimarların eğitim almadan doğrudan sınava girebileceği, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olanların ise eğitime ve sınava girmeden doğrudan belge alabileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla sadece fakülte mezunu olan mühendisler için böyle bir durum söz konusu değil. Eğitim almaları ve sınava girmeleri gerekir.

 36. Melek dedi ki:

  Merhaba inşaat Mühendisiyim. Staj yaparken zorunlu olrak c sınıfı isg belgesi istenmiştir. Bu belgeyi özel bi firmada kursa giderek aldim .fakat bu ÖSYM’nin yaptığı bir sınav değildi. Oradaki kursta yapılan bir sınavı. Bu belgenin herhangi bir hükmü yokmu. B sınıfı isg için kursta egitim aldiktan sonra ÖSYM’nin yaptığı sınava girmem gerekiyor değilmi? Birde benim kurstan almış olduğum belge suan kullanilmiyor benim b sınıfı belgeyi almam.için c sınıfı isg arayan bi firmada çalışıp bu çalışma yılını doldurduktan sonrami b sınıfı için sınava girmeye hak kazanırim. Bilgilendirme için teşekkür ederim

  1. admin dedi ki:

   Kurstan aldığınız sadece sertifika. Bu sertifika ile iş güvenliği uzmanı olarak görev yapamazsınız, C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girmeniz gerekir. Sınavda başarılı olmanız halinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünde C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilirsiniz. B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmeniz içinse, sözleşmeli olarak herhangi bir işyerinde en az üç yıl iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmanız, bu süreyi tamamladıktan sonra eğitim almanız (kursa gitmeniz) ve sınava girip kazanmanız gerekir.

 37. BÜŞRA dedi ki:

  Merhaba. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü mezunuyum. İSG uzmanlığı sınavına nasıl başvuru yapabilirim? ÖSYM de bu sınava sadece İŞ Güvenliği Merkezinden bildirilen adaylar başvuru yapabilir diye uyarı geliyor. Bu durumla ilgili bilgi verebilir misiniz?

  1. admin dedi ki:

   Sizin iş güvenliği uzmanlığı eğitimi veren eğitim kurumlarından birine başvurup, eğitimi tamamlayıp sınava girme hakkı kazanmanız gerekir. İş güvenliği uzmanı olma süreci biraz sürücü belgesi alma sürecine benziyor. Sizinle ilgili tüm işlemleri kursa gittiğiniz eğitim kurumu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün İSG Katip sistemi üzerinden yapıyor.

 38. poyraz dedi ki:

  hocam iki yıllık isg bölümü okuyan sınava girmeden kurs alması lazımmı veya da isg uzamnı olunca çalşırken sonra kursa gidebilirmi

  1. admin dedi ki:

   Önce eğitim alması (kursa gitmesi), eğitimi tamamlayıp sertifika aldıktan sonra sınava girip en az 70 puan alması gerekir. Bu şekilde C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmaya hak kazanır.

 39. duygu dedi ki:

  Merhaba, 2017 yılı için sertifika ücreti ne kadar biliyor musunuz?

  1. admin dedi ki:

   2017 yılı belge ücreti büyük ihtimalle İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Ocak ayında açıklanır, şimdiden belli olmaz.

 40. Burcu dedi ki:

  Cevaplarsaniz çok sevinirim. C sınıfı is guvenligi uzmani yim. Okullarda iş güvenliği uzmani calistirilacagini duydum. Nereden başvurabilirim. İL Milli Eğitim Müdürlüğündenmi yoksa bizzat okuldanmi

  1. admin dedi ki:

   Kamu kurumlarında iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 1 Temmuz 2017 tarihine ertelendi. Dolayısıyla şuan iş güvenliği uzmanı görevlendirmeleri yapmıyor olabilirler. Yine de bulunduğunuz yerdeki milli eğitim müdürlüğü ile görüşebilirsiniz.

 41. Kübra dedi ki:

  Merhaba ziraat fakültesi bahçe bitkileri bölümü mezunuyum iş güvenliği uzmanı olabilir miyim

  1. admin dedi ki:

   Maalesef olamazsınız, Ziraat Mühendisliği fakültesi olsaydı olurdu.

 42. yunus dedi ki:

  Merhaba hocam öncelikle böyle bir yazı hazırladığınız için teşekkür ederim. Yukarıda belirtmiş olduğunuz iş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans yapanlar direk b sınıfı isg’ye girebilir yazmışsınız. Bu yüksek lisans programının tezli veya tezsiz olması bir şey değiştiriyor mu. Ben tezsiz yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. admin dedi ki:

   Yönetmeliğin 8/1/b maddesinde; İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanların doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına katılabileceği belirtilmiş, tezli veya tezsiz ayrımı yapılmamış, dolayısıyla tezsiz yüksek lisansın bir engel teşkil etmemesi lazım.

 43. zirve dedi ki:

  merhabalar ;
  Anadolu üniversitesi açık öğretim den işveren ve işveren vekili iş sağlığı ve iş güvenliği sertifika programına başladım buradan aldığım sertifika kendi iş yerimde yeterli olur mu yoksa uzman çalıştırma zorunluluğum var mı ?
  birde kaç çalışanım olması gerekiyor bu zorunluluk için yanıtlarsanız sevinirim
  iyi çalışmalar …

  1. admin dedi ki:

   Eğer işyerinizde 10’dan az çalışanınız varsa ve işyeriniz ve az tehlikeli sınıfta yer alıyorsa, aldığınız sertifika yeterli olur ve iş güvenliği uzmanı – işyeri hekimi çalıştırmanız, görevlendirmeniz gerekmez. Tabi işe giriş ve periyodik muayeneler ile tetkikler hariç. Bu konuya aşağıda linki yer alan yazımızda değinmiştik.
   İşverenleri Uzman ve Hekim Çalıştırmaktan Kurtaracak Eğitim Başlıyor

 44. Emine dedi ki:

  Ben bu belgeyi almak istiyorum ama açık öğretim Üniv. Uluslar arası ilişkiler okuyorum daha 1. Siniftayim bu belgeyi alamaz miyim kursuna gitsem sınavlarına falan giremez miyim acaba bi bilgi verir misiniz

  1. admin dedi ki:

   (Emine) Maalesef şu anki mevzuata göre iş güvenliği uzmanı olamazsınız, dolayısıyla okulu bitirseniz bile sınava giremezsiniz, hatta kursa dahi gidemezsiniz, çünkü bölümünüz uygun olmadığı için sizi kursa kabul etmezler. Şu anki mevzuata göre hangi fakülte, yüksekokul ve bölüm mezunlarının iş güvenliği uzmanı olabileceği aşağıda linki yer alan yazıda belirtilmiştir.
   Kimler – Hangi Bölüm Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ?

   1. Serhat dedi ki:

    İSG önlisans öğrencisiyim belgemi nasıl alabilirim detaylı anlatirmisiniz

 45. Feride dedi ki:

  Merhabalar,
  Yurt dışında (Amerika’da) Department of Safety Sciences (iş güvenliği bilimleri) olarak geçen bölümde master veya doktoranın acaba Türkiye’de geçerliliği var mi? Cevap verebilirseniz çok memnun olurum.
  Teşekkürler

  1. admin dedi ki:

   (Feride) Mevzuatta; iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunlarının iş güvenliği uzmanı olabileceği belirtilmiştir. Sizin belirttiğiniz yüksek lisans veya doktora. Lisans eğitimi olsaydı YÖK tarafından da denkliğinin kabul edilmesi halinde olabilirdi. Ancak yine de ALO 170 telefon hattından veya http://www.alo170.gov.tr/ sayfasından sorup öğrenebilirsiniz.

 46. Emin Birinci dedi ki:

  Hocam merhabalar bir osgb de işyeri hemşiresi olarak calismaktayim ayni zamanda isg lisans programi ogrencisiyim biz mezun olunca sadece sinava girerek b alabilmeyle ilgili bi düzenleme varmi şuan direk c olabiliyoruz yardiminizi bekliyorum.

  1. admin dedi ki:

   (Emin Birinci) Şu an yürürlükte olan Yönetmeliğe göre maalesef sizin de belirttiğiniz gibi, lisans öğreniminizi tamamladıktan sonra sınavda başarılı olmanız şartıyla sadece (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilirsiniz. Bu belgeyle en az üç yıl fiilen iş güvenliği uzmanı olarak görev yaptıktan sonra (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilirsiniz. Ancak 1 Temmuz 2017 tarihine ertelenen az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu başladığından (C) sınıfı iş güvenliği uzmanları kolayca iş bulma imkanı elde edecektir.

 47. Yasemin dedi ki:

  Merhabalar ;
  İsg ( C sınıfı ) uzmanıyım 4 aydır aktif çalışıyorum.
  Aynı zamanda formasyon programına devam ediyorum. ( Kimya bölüm mezunuyum )
  İş sağlığı ve güvenliği eğitici olabilmek için şartlar nelerdir ? Bilginiz var mı ?

  1. admin dedi ki:

   (Yasemin) Aşağıdaki linkten ulaşacağınız Yönetmeliğin Altıncı Bölümüne bakabilirsiniz.
   İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

 48. ahmet dedi ki:

  mimarlık fakültesi şehir bölge planlama 3.sınıf öğrencisiyim aynı zamanda isg 1.sınıf önlisans okuyorum fakat okuduklarıma göre direktmezun olunca sınava girip c sınıfı belgeyi alabileceğim sanırım? bu durumda isg önlisansa devam etmem nekadar doğru olur? yani mezun olunca c belgesini sınavla alabileceksem.. vede isg üzerine yüksek lisans yapabiliyormuyum?

  1. admin dedi ki:

   (Ahmet) Mimarlık okuduğunuza göre C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilirsiniz, İSG önlisans okusanız da durum değişmez. Ancak mimarlık fakültesini bitirdikten sonra; iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmanız halinde B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına, doktora yapmanız halinde A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girme hakkı elde edersiniz.

 49. sultan dedi ki:

  iyi gunler hocam.Ben muhendislik fakultesi 2.sınıftayim ve önlisans olarak iş saglıgı ve guvenliğini açıktan okuyorum.benim önlisanstan mezun olmam halinde bu belgenin bana yararı nedir ?eger sınavlara gireceksem yine su an okumam mantıksız mı ? en azından egitim alma zorunluluğumun kalkması gerekmez mi?

  1. admin dedi ki:

   (sultan) Genel olarak iş güvenliği uzmanı olabilmek için kursuna gidip eğitim almak, sınava girip başarılı olmak; hatta (B) ve (A) sınıfı uzmanlık belgesi alabilmek için belirlenen süre kadar bir alt sınıf belge ile fiili olarak iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmak gerekiyor. Eğitime girmeden doğrudan sınava girip belge alabilecekler ya da eğitime ve sınava girmeden belge alabilecekler yukarıdaki yazının 6. bölümünün I ve II alt numaralı bölümünde belirtilmiştir. Zaten mühendislik okuyorsunuz. Dolayısıyla ilaveten iş saglıgı ve güvenliği alanında önlisans veya lisans eğitimi almanız, şu anki yönetmeliğe göre belge alma yönünden size herhangi bir katkı sağlamaz. Bilgi ve kültürünüzü geliştirir, ufkunuzu genişletir o ayrı. Yani mutlaka katkısı olur. Eğer mühendisliği bitirip mezun olduktan sonra iş saglıgı ve güvenliği alanında yüksek lisans veya doktora yaparsanız o zaman belge almanıza katkısı olur, doktora yaparsanız doğrudan A sınıfı, yüksek lisans yaparsanız doğrudan B sınıfı belge alabilirsiniz.

 50. Elif dedi ki:

  Iyi gunler hocam.ben hemsireyim.okul hemsireligi icin bir osgb ye basvurdum.bana ‘sertifikam olmadigi icin beni alamayacaklarini’ soylediler.fakat aile hekimi arkadasim sertifikanin zorunlu olmadigini soyledi.suan kafam karisti.son karar nedir acaba.tesekkur ederim

  1. admin dedi ki:

   (Elif) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden alınmış diğer sağlık personeli eğitici belgesine sahip olmanız gerekir. Bu belgeyi kimlerin hangi şartlarla alacağı İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 36 ncı maddede belirtilmiştir. Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
   https://www.isvesosyalguvenlik.com/isyeri-hekimi-ve-diger-saglik-personelinin-gorev-yetki-sorumluluk-ve-egitimleri-hakkinda-yonetmelik/

 51. Elif es dedi ki:

  Mrb hocam ben hemşireyim lisans mezunuyum ve uzmanlık sertifikası almak istiyorum nasll bir yol izlemem gerekiyo( iş güvenliği ve sağlığı)

  1. admin dedi ki:

   (Elif es) Hangi fakülte / bölüm lisans mezunu olduğunuzu belirtmemişsiniz. Yukarıdaki yazının başlangıç bölümünde linki yer alan En Basit Şekliyle İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları başlıklı yazıya göz atabilirsiniz.

 52. ferhat dedi ki:

  merhaba güzel sanatlar fakültesi iç mimarlık bölüm mezunları yüksek lisans yaparlarsa b sınıfı sertifika için sınava girme hakları varmı. teşekürler

  1. admin dedi ki:

   (ferhat) Normalde mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunu olup iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış olanlar kursa gitmeden doğrudan sınava girip başarılı olmaları halinde B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabiliyorlar. Sizin fakülteniz ise mimarlık veya mühendislik fakültesi değil, sadece bölümünüz mimarlıkla ilgili. Bu nedenle iş güvenliği uzmanı olamazsınız gibi geliyor. Ancak yine de isterseniz İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü veya herhangi bir iş güvenliği eğitim kursuna sorup bilgi alabilirsiniz.

 53. Baran dedi ki:

  slm hocam. c sertifikası için baraj 60 a düşürüldü diye duyduk doğru mu? net bilgiyi nerden öğrenebiliriz. Tşk ederim

  1. admin dedi ki:

   (Baran) Slm. Bu konudaki düzenleme İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Sınavlar” başlıklı 28 inci maddesi dördüncü fıkrasında yer almakta olup söz konusu fıkra aynen “(4) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, sınav sonuçlarına itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.” şeklindedir. Dolayısıyla şu an için böyle bir düzenleme söz konusu değil. Eğer yeni bir erteleme olmazsa 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerleri için de iş güvenliği uzmanı çalıştırma / görevlendirme zorunlu hale gelecek ve çok sayıda C sınıfı iş güvenliği uzmanına ihtiyaç olacak. Belki bu nedenle belirttiğiniz şekilde bir düzenleme düşünülüyor olabilir. Eğer düzenleme yapılırsa da mutlaka Resmi Gazete’de yayımlanması gerekir. İkinci olasılık, bazen açılan davalara istinaden birden fazla sınav sorusu iptal edilebiliyor, bu durumda birçok kişinin puanı yeniden hesaplanıyor ve başarılı sayılıyor. Aldığınız duyum bununla ilgili de olabilir.

 54. deniz dedi ki:

  merhaba,
  c sınıfı iş güvenliği belgesi almak istiyorum.4 yıılık işletme,2 yıllık endüstriyel elektronik ve lojistik masterım diplomam var. isg belgesi alabilir miyim?

  1. admin dedi ki:

   (deniz) Şu an yürürlükte olan mevzuata göre bitirdiğiniz okul ve bölümler itibariyle maalesef iş güvenliği uzmanlığı belgesi alamazsınız.
   Kimler – Hangi Bölüm Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ?

 55. Vahap dedi ki:

  Sayın Hocam. 03 Aralık 2016 tarihinde yapılan C sınıfı İSG sınavında başarılı oldum. ÇSGB kurumsal hesabına belge ücretini de yatırdım. İSG KATİP ‘ten sistem adıma açıldı. Sistemde bilgi güncellemesini de yaptım. E-İmzalı belge basımı için “Sertifikalar” kısmına girdim. Arka planı indirdim ve çıkardım. Sistemde sertifika numaram belli, sertifika durumumun aktif, onay durumunun da onaylandı olarak yazmasına rağmen, sertifika bölümü aktif değil ve “E-imzalı Sertifika Dosyası Bulunamadı.” Yazıyor. 170’ i bir kaç kez aradım. Sağlıklı bilgi alamadım. Belli bir süresi mi var? Yoksa bir hata mı? Yardımcı olursanız sevinirim. Saygılar sunar, başarılar dilerim.

  1. admin dedi ki:

   (Vahap) Belgelendirme için 0312 296 73 29, İSG-KATİP İle İlgili Teknik Sorunlar (Yazılım) için 0312 296 73 24 numaralı telefonları arayabilir veya yetkilendirme.isggm@csgb.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.
    

 56. Yunus Murat Başçırak dedi ki:

  Merhaba,
  Maden mühendisiyim ve 2006 temmuz ayından itibaren aralıksız olarak teknik nezaretçilik ve teknik nezaretçilik kaldırıldıktan sonra da daimi Nezaretçi olarak Maden ocaklarında halen görev yapmaktayım. Yaptığım bu görevlerin temel amacı iş güvenliği uzmanlığı ile hemen hemen aynı.
  Işgüvenliği uzmanı belgesi almak istiyorum. Çalıştığım bu işlerin bana artı bir getirisi olur mu?
  Teşekkür ediyorum…

  1. admin dedi ki:

   (Yunus Murat Başçırak) Yaptığınız görevler iş güvenliği uzmanlığı ile hemen hemen aynı olsa bile, iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle görev yapmadıysanız veya iş sağlığı ve güvenliği – iş güvenliği programında yüksek lisans veya doktora yapmamışsanız, çalışmalarınızın bir etkisi olmaz. Bu nedenle önce eğitimini alıp, sonra sınava girerek başarılı olmanız halinde (C) sınıfı belge alabilirsiniz. Doğrudan (B) sınıfı veya (A) sınıfı belge alabilecekler yukarıdaki yazının (A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar, (B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar başlıklı bölümlerinde belirtilmiştir.

 57. mehmet dedi ki:

  Mrb arkadaslar mevzuat da gecen bolumlerin disinda turk dili ve edb.ya da turkce ogretmenleri de bu ve buna benzer belge alabiliyorlar mi?

  1. admin dedi ki:

   (mehmet) Sadece teknik öğretmenler ile fen edebiyat mezunu fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olan öğretmeler belge alabiliyor, bunun dışındaki öğretmenler belge alamıyor.

 58. Yeşim dedi ki:

  Ben haziran 2016 mühendislik mezunuyum
  Iş sağlığı ve güvenliği dersini son iki dönemde zorunlu olarak aldım
  Yine de kursuna gitmem gerekiyor mu

  1. admin dedi ki:

   (Yeşim) İş sağlığı ve güvenliği dersinden kastınız iş güvenliği uzmanlığı eğitimi ise sonuna kadar kursa devam edip kursu tamamlamanız lazım, aksi halde iş güvenliği uzmanlığı sınavına girme hakkı kazanamazsınız.

 59. Yeşim dedi ki:

  Iyi aksamlar
  Ben haziran 2016 mühendislik mezunuyum
  Iki dönem boyunca ise dersini zorunlu olarak aldım
  Yine de kursuna gitmem gerekiyor mu

 60. Yesim dedi ki:

  Iş sağlığı ve güvenliği dersi diye geçiyor yani kurs değil.
  Hocalar bu dersi aldığınız taktirde kursa gitmenize gerek yok dediler ama emin olamadım

  1. admin dedi ki:

   (Yesim) Yönetmeliğe göre;
   – Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans programını tamamlayanlar,
   – Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlardan; iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans ya da doktora yapmış olanlar,
   kursa gitmeden doğrudan sınava girebilirler. Bunun dışında eğer okuduğunuz okul ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü arasında verilen iş sağlığı ve güvenliği derslerinin iş güvenliği uzmanlığı eğitimi kapsamında kabul edileceği yönünde bir anlaşma veya protokol varsa olabilir, aksi halde Yönetmeliğe göre bu mümkün değil. İsterseniz genel müdürlüğe bir sorun.

 61. Yeşim dedi ki:

  Anladım.
  Teşekkür ederim

 62. Metehan dedi ki:

  3 Aralık 2016 Sınavında başarılı oldum sınav ücreti 3 ocak 2017 itibariyle yatırabileceğim yazıyor. Ucreti en son ne zamana kadar yatırabileceğim konusunda bi yazı bulamadım.Bilgi verebilirseniz sevinirim.

  1. admin dedi ki:

   (Metehan) Kastettiğiniz İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi almak için ödemeniz gereken belge ücreti ise sınavı kazanıp belge almaya hak kazandığınız için, bu ücreti daha sonra da yatırabilirsiniz. Ancak belge ücretini yatıran adayların belgeleri İSG-KATİP de tanımlanarak aktif hale getirildiğinden, ücreti yatırana kadar belgeniz İSG Katip de görünmez.

 63. mintaş DEMİRKOL dedi ki:

  İŞ GÜVENLİGİ C BELGEM VAR BİR KAMU KURUMUNDA ÇALIŞIYORUM SÖZLEŞME İÇİN MURACAAT ETTİM ANCAK İHTİYAÇ OLDUGU HALDE SONUC ALAMADIM B SERTİFİKASI SINAVI İÇİN İÇİN ÜÇ YIL ÇALIŞMA ZORUNLULUGU VAR DIŞARIDA ÖZEL SEK GÖREV YAPABİLİRMİYİM

  1. admin dedi ki:

   (mintaş DEMİRKOL) Şu anki mevzuata göre kamu kurumunda çalışanlar özel sektörde iş güvenliği uzmanlığı yapamıyor. Bu istisna sadece kamuda çalışan hekimlere özel sektörde işyeri hekimi olarak çalışma konusunda tanınmış. Kamuda çalışanlar sadece kamu kurum ve kuruluşlarında iş güvenliği uzmanı olarak görev yapabilir. Öte yandan normalde 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında da işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü başlayacaktı ancak bu zorunluluk 1 Temmuz 2017 tarihine ertelendi, dolayısıyla sözleşme için müracaat ettiğiniz kurum bu nedenle başvurunuzu şimdilik işleme almamış olabilir.

 64. Enes dedi ki:

  Merhaba
  Hocam ben sivil savunma ve itfaiye bölümü mezunuyum isg sertifikası alabilirmiyim universitede isg dersi gördüm 1 yıl kadar nasıl bir yol izlemeliyim.

  1. admin dedi ki:

   (Enes) İSG dersi görmüş olsanız da bitirdiğiniz okul / bölüm uygun değil. Bu nedenle iş güvenliği uzmanı olamazsınız.
   Kimler – Hangi Bölüm Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ?

 65. Bünyamin dedi ki:

  mrb lar ben elektrik elektronik mühendisiyim. bazı yerlerde iş güvenliği uzmanı yazıyor bazı yerlerde iş sağlığı ve güvenliği yazıyor. ben bir kursa kayıt oldum uzaktan eğitim verecekler bide yerinde eğitim var
  (90saat uzaktan 90 saat yerinde) sonra meb sinavina girecem alacağim sertifika iş sağlıği ve güvenliği sertifikası mı yoksa iş güvenliği sertifikası mı. nedense şimdi kafama takıldı teşekkürler

  1. admin dedi ki:

   (Bünyamin) İş sağlığı ve güvenliği iş güvenliği uygulamasının tamamını kapsayan sürecin genel adı. Doğru adı ise iş güvenliği uzmanı. Eğitimi başarıyla tamamlayınca alacağınız belge iş güvenliği uzmanlığı sertifikası. Ancak bu sadece açılacak sınava katılma hakkı verir, başka bir işe yaramaz. Sınava girip en az 70 almanız halinde ise iş güvenliği uzmanı olma hakkı kazanırsınız ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ise …….. Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi verir. Bu arada son bir kaç yıldır sınavları ÖYSM yapıyor.

 66. cahit dedi ki:

  mrb ben inşaat müh. 3. sınıf ögrencisiyim iş sağlığı ve güvenliğisınavina girebilir miyim bu yıl var mı bide eğitim her ilde var mi

  1. admin dedi ki:

   (cahit) Sınava girebilmeniz için önce kursa gitmeniz yani eğitim almanız lazım, kursa kaydolabilmeniz için de diplomanızı almış olmanız lazım. Hangi ilde eğitim kurumu olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü internet sayfasındaki İSG Katip kısmından öğrenebilirsiniz, çünkü eğitim kurumları İSG Katipte kayıtlı olur.

 67. ufuk dedi ki:

  Merhaba Admin;
  İktisat Lisans mezunuyum, işgüvenliği uzmanı olmak istiyorum fakat fen edebiyat mimarlık vs bölüm mezunu olmadığımiçin olamıyorum hali ile şuan iş sağlığı ve güvenliği 2 sınıf ögrencisiyim açıktan okuyorum, mezun olursam hangi sınavlara gireceğim ?Ve hangi sınıf eğitim alacağım ?Aynı zamnda seneye iş sağlığı ve güvnliği bölümünde yuksek lisans yapacağım direk b sınıfı sınavına mı gireceğim şartlar nasıl olacak,teşekkürler..

  1. admin dedi ki:

   (ufuk) İş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları teknik eleman kapsamında iş güvenliği uzmanı olabilmektedir. Mezun olduktan sonra C sınıfı iş güvenliği eğitimi almanız (yani kursa gitmeniz), kursu tamamladıktan sonra C sınıfı iş güvenliği sınavına girip en az 70 puan almanız gerekir. Doğrudan B sınıfı veya A sınıfı belge alamazsınız. Kimlerin B sınıfı veya A sınıfı belge alabileceği yukarıdaki yazıda ayrı başlıklar halinde belirtilmiştir.

 68. halil dedi ki:

  kamu yönetimi mezunuyum iş sağlığı güvenliği uzmanlığını okumak istiyorum nasıl müracaat edebilirim ayrıca bölüm olarak hangi illerde okul var açık öğretim olarakmı okuyoruz konuyla ilgili aydınlatırsanız sevinirim

  1. admin dedi ki:

   (halil) Size en uygunu iş sağlığı ve güvenliği ön lisans programını (iki yıllık) bitirmek. Buradan mezun olunca kursa gitme ve sınava girme hakkı elde edebilirsiniz. Açık öğretim de olabilir fark etmez. Eğer bu bölümle ilgili açık öğretim varsa. Hangi illerde hangi üniversitelerde bu bölümün olduğunu ÖSYM tarafından üniversite giriş sınavları için hazırlanan kılavuzlardan öğrenebilirsiniz.

 69. emre dedi ki:

  merhaba hocam.
  mekatronik mühendisliği bölümü okuyorum. lisans programında isg dersi aldım. sınavlara doğrudan giriş hakkım bulunuyor mu? eğitim programına katılmam şart mı? teşekkürler.

  1. admin dedi ki:

   (emre) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış olsaydınız eğitim almadan doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilirdiniz. Lisans programında isg dersi almanız sonucu değiştirmez. Eğitim programına katılıp, tamamladıktan sonra (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girmeniz gerekir.

 70. ECE dedi ki:

  Merhaba hocam iktisat mezunuyum iki yıllık isg okudum şuan bir kursa kayıt yaptırdım .Sınav soruları A kitapçığı ve B kitapçığı olmak üzere iki tane .ancak çıkmış sorularda iki kitapçıkta da sorların farklı oldugunu görüyorum geçmiş yılların 2014 sonrasını bulamıyorum 2014 önceside 100 soru görünüyor lütfen bilgi verir misiniz nereden ulaşabilirim ve A VE B soru kitpçığı soruları farklı mı lütfen aydınlatın

  1. admin dedi ki:

   (ECE) 24 Mayıs 2014 tarihinden önceki sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldığı için soruları bulamamış olabilirsiniz, bilgi edinme kapsamında isterseniz MEB’den talep edin, ancak sınavları artık ÖSYM yaptığından MEB’in yaptığı sınavlara ait sorular pek işinize yaramayabilir. Ayrıca normalde eğitim kurumları daha önce çıkmış soruları temin edip aslında kursiyerlere veriyorlar, siz isterseniz kursa gittiğiniz eğitim kurumuna sorun.
   Sınav ÖSYM’ye Geçince Soru Sayısı Azaldı Ücreti Arttı

 71. Trkuaz dedi ki:

  Lisans Sivil hava ulaştırma işletmeciliği mezunuyum. Aynı anda hem önlisans iş sağlığı ve güvenliği okumaya başlayıp hemde işsağlığı ve güvenliği yükseklisans yapsam teknik eleman sınıfından b sınıfı uzmanlık sınavına girmeye hak kazanırmıyım?

  1. admin dedi ki:

   (Trkuaz) Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış olanlar doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilir. Maalesef siz iş sağlığı ve güvenliği önlisans eğitimini tamamladıktan sonra kursa gidip sertifika aldıktan sonra (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilirsiniz.

 72. yelrüm dedi ki:

  ticaret lisesi muhasebe ve finansman mezunuyum iş güvenlikçi olabilir miyim?

  1. admin dedi ki:

   (yelrüm) Lise mezunları iş güvenliği uzmanı olamaz. Ayrıca üniversite mezunu olsa bile hangi bölüm mezunlarının iş güvenliği uzmanı olabileceği aşağıda linki yer alan yazıda belirtilmiştir.
   Kimler – Hangi Bölüm Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ?Kimler – Hangi Bölüm Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ?

 73. Bilk dedi ki:

  Boşuna okumayın eskisi gibi değil iş güvenliği yol oldu

  1. Ayse dedi ki:

   Ne demek istediniz. Eskiden nasildi. simdi nasil?

 74. emine dedi ki:

  merhabalar ben biyoloji bölümü mezunuyum. iş güvenliği alabilmem için kursa gerek var mı doğrudan sınava girip alabilir miyim?

  1. admin dedi ki:

   (emine) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış olsaydınız doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilirsiniz, ancak şu an önce kursa gidip sertifika alıp, sonra da (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girmeniz gerekir.

 75. Can dedi ki:

  Hocam ben lise 3 gidiyorum ve is güvenligi sınavına girmek istemiyorum ama diger sene stajerlige gireceğim den stajda sorun çıkarmı iş güvenliği sertifika si alamadigimda n

  1. admin dedi ki:

   (Can) İş güvenliği uzmanlığı sınavına en az iki yıllık yüksekokul (önlisans) öğrenimi almış olan ilgili bölüm mezunları girebilir, lise öğrenimi sırasında aldığınız / almadığınız eğitimler veya stajın iş güvenliği uzmanlığı sınavına girip girememenizle bir ilgisi olmaz. Önemli olan liseden sonra öğrenim göreceğiniz fakülte veya yüksekokullar.

 76. Ayhan dedi ki:

  Merhaba isg 2 yillik okuyorum yüksek lisans yaparsam yine kurs eğitimi alarak mi B sınıfı sınavına girmeye hak kazaniyoruz

  1. admin dedi ki:

   (Ayhan) Maalesef öyle. Eğer mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunu ya da teknik eleman olsaydınız ve iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış olsaydınız doğrudan sınava girebilirdiniz.

 77. Anıl dedi ki:

  Merhaba ben 12. Sinif ogrencisiyim suan lys hazirlaniyorum ve ozel egitim ogretmenligi okumak istiyorum ve ayni zamanda 2 yillik is guvenlik uzmani beraberinde okumak istiyorum bu mümkün mü ? Ve de bu meslegin çalisma ortamlari aldığı maaş ve atanma imkanlari nelerdir ?

  1. admin dedi ki:

   (Anıl) İş sağlığı ve güvenliği bölümünde ön lisans eğitimi (iki yıllık) alırsanız kursa ve ardından sınava girme hakkı elde eder, sınavı kazanırsanız da C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabiliriniz. Mesleğin çalışma şartları ve maaş ve atanma imkanlarına gelince. Atanma diye bir şey yok, çünkü Devlet sizi işe almayacak, eğer erteleme olmazsa 1 temmuz 2017 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında da iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü başlayacak, sadece bu kapsamda imkanını bulanlar Devlette iş güvenliği uzmanı olarak görev alabilecek. Bunun dışında iş güvenliği uzmanları tamamen kendi imkanlarıyla iş buluyor.

 78. ayşe dedi ki:

  makina teknikeri mezunuyum, maliye lisans mezunuyum ve sosyal hizmetler ön lisans mezunuyum bu diplomalardan isg kursuna katıla bilir miyim?

  1. admin dedi ki:

   (ayşe) Maalesef. Hangi bölüm mezunlarının iş güvenliği uzmanı olabileceği aşağıda linki yer alan yazıda belirtilmiştir.
   Kimler – Hangi Bölüm Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ?

 79. ayşe dedi ki:

  ayrıca yaş şartı var mı?

  1. admin dedi ki:

   (ayşe) İş güvenliği uzmanı olabilmek için herhangi bir yaş şartı yoktur.

 80. gamze dedi ki:

  Merhaba, kimya mühendisiyim isg alanında yüksek lisans yapıp C sınıfı belge almadan B sınıfı belge almak istiyorum. Yüksek lisans programı örgün olmak zorunda mı? herhangi bir üniversitenin uzaktan eğitim tezsiiz yüksek lisansına katılarak B sınıfı belge alabilir miyim?

  1. Admin dedi ki:

   Yönetmelikte, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanların doğrudan B sınıfı iş güvenliği uzmanı sınavına girebileceği belirtilmiş, eğitimin örgün olması veya tezli olması şartına yer verilmemiştir. Dolayısıyla burada sadece diplomaya bakılır.

 81. ayse dedi ki:

  merhaba ;
  iş güvenliği ön lisans okumak sonra 1 ay eğitim alıp sınava girmek zaman kazanma açısından daha iyi gibi görünüyor. lisans bitirmenin tek faydası bir üst seviyeye geçme hakkını kazanmak sanırım ama sınıf atlamak için 3 yıl geçmesi gerekiyor bu durumda acıkan 4 yıllığa tamamlamak daha sağlıklı gibi. lisan yada ön lisans arasında kı fark yada avantajı açıklarsanız çok mutlu olurum.tesekkürler

  1. Admin dedi ki:

   Dört yıllık iş güvenliği lisans eğitiminin iki yıllık iş güvenliği ön lisans eğitimine göre tek amacı eğitime katılmak zorunda kalmadan (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına doğrudan girebiliyor olmak. C sınıfı iş güvenliği uzmanı olduktan sonraki süreçte yükselmek için iki yıllık veya 4 yıllık mezunu olmak hiç fark etmiyor, ikisi de aynı şartlara tabi.

 82. yasemin dedi ki:

  merhaba. ben tezsiz yüksek lisans yapıyorum b belgesi almak için aralıkda sınava gireceğim. şimdi bizim sınava girm hakkımız 2 mi oluyor? kazanamazsak 3.yü deneyemiyor muyuz? iyi günler.

  1. Admin dedi ki:

   Merhaba. 6631 sayılı Kanunla birlikte yayımlanan yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtiğiniz kısıtlama vardı. İki kez girip sınavı kazanamayanların tekrar sınava girebilmeleri için yeniden eğitim almaları gerekiyordu. Ancak söz konusu 28 inci maddede daha sonra değişiklik yapıldı ve o şart kaldırıldı. Yönetmeliğin şu anki 28 inci maddesinde herhangi bir sayı sınırlandırması yok.

 83. Mehmet dedi ki:

  Merhabalar. Ben 2018 yılında Mühendislik lisans programını bitirdim. İSG Uzmanı olmak için izlemem gereken yol nedir acaba?

  İstediğim bir İSG eğitimi veren kurumla anlaşıp, eğitimlere gidip, eğitimi tamamladıktan sonra ÖSYM nin yapacağı sınava girip 100 üzerinden en az 70 almak mıdır?
  Hatam ya da eksiğim var mı?

  ÖSYM nin yaptığı sınavı geçtikten sonraki süreç nasıl peki? Sertifika vs nasıl alınıyor.

  İyi günler. Teşekkürler.

  1. Admin dedi ki:

   Doğru, önce C ınfı iş güvenliği eğitimi almanız, ardından sınava girip en az 70 almanız halinde C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilirsiniz. Eğer iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yaparsanız eğitim almadan doğrudan B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilirsiniz.

 84. emine dedi ki:

  Merhaba. Ben kamu personeliyim. 4 yıllık iktisat mezunuyum. İkinci Üniversite kapsamında bu bölümü okumayı düşünüyorum. Şuan İstanbul Üniversitesinde bulunan 4 yıllık mı, Atatürk Üniv. de bulunan 2 yıllık mı okusam kararsızım. Tek farkın lisans eğitimi sonucu eğitim almadan direk c sınıfı için sınava giriş hakkı olduğunu görüyorum. Bu doğru mu? 2 yıllık bitirip fazladan harcanmayan harç (materyal) ücretini eğitim kurumlarına verip 2 yılımı satın almak daha mı mantıklı sanki?
  5 Yıl sonunda belge yenileme işleminden bahsetmişsiniz. Kısa bir eğitim programı alınacak sanırım. bunun sonrası da sınav uygulaması olacak mı?
  Bir de memuriyette bu benim işime yarayabilir mi? Bu konuda tahmininiz var mı? Önerir misiniz?
  Ya da ikinci üniversite olarak maaşımı etkileyebilecek başka bir bölüm öngörünüz var mı? Teşekkür ederim.

  1. Admin dedi ki:

   Merhaba. Aynen belirttiğiniz gibi eğitime katılmadan sınava giriş hakkı dışında iki yıllık ile dört yıllık eğitim arasında fark yok. Yenileme eğitimi 2015 yılında yapılan yönetmelik değişikliği ile kaldırıldı. Zaten sadece eğitime tekrar girilmesi gerekiyordu, sınav uygulaması yoktu. Kamuda işinize yarar mı bilemeyiz, kamuda iş güvenliği uzmanı görevlendirme zorunluluğu ertelenip duruyor, en son 1 Temmuz 2020 tarihine ertelendi.

   1. emine dedi ki:

    Teşekkür ederim cevabınız için. Bir de kurumlardan alım oldu mu hiç isg uzmanı olarak ve oldu ise ön lisans mı, lisans mı alındı. Ertelendiği için alınmamış olduğunu tahmin ediyorum. Tekrar teşekkür ederim.

    1. Admin dedi ki:

     Hatırladığımız kadarıyla 2017 Temmuz ayında kamu kurumları da iş güvenliği uzmanı görevlendirme kapsamına girdi, o arada bazı kamu kurumları iş güvenliği uzmanı görevlendirdi, kendi çalışanları arasında iş güvenliği uzmanı olan Kurumlar bu kişileri görevlendirdi. Ancak kısa süre sonra 7033 sayılı Kanunun 86 ncı maddesiyle kamu kurumları için bu zorunluluk 1 Temmuz 2020 tarihine ertelenince görevlendirme yapan kamu kurumları görevlendirmeleri iptal etti. Kamu kurumları da özel sektör de normalde görevlendireceği isg uzmanının belge türüne bakar. İşyerinin niteliğine göre isg uzmanının örneğin gıda mühendisi ile elektrik mühendisi olması tercihte etkili olabilir. Ancak isg uzmanının ön lisans mezunu mu yoksa lisans mezunu mu olduğu sonuca pek etki etmez herhalde.

 85. aydın akbaş dedi ki:

  Merhaba ben endüstri müh. mezunuyum alanım isg ye uygun eğitimlere katılmadan c sınıfı alabileceğimi okudum ancak tam tersi durumda okudum kesin bilgi nedir. Birde ösym den başvuru için uğraştım ancak isg genel müdürlüğü işlemleri diye bir yazı çıktı yapamadım bu merciden onay almam için izleyeceğim yol nedir.

  1. Admin dedi ki:

   Merhaba. Yönetmelik uyarınca, mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanların c sınıfı belge alabilmesi için önce (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılmaları, ardından yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olmaları gerekir. Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans programını tamamlayanlar eğitime katılmadan doğrudan sınava girebilir. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 8/c maddesine bakabilirsiniz.

 86. Büşra dedi ki:

  Ben fen bilgisi öğretmeni mezunuyum kurs alıp iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilir miyim

  1. Admin dedi ki:

   Maalesef. Hangi bölüm mezunlarının iş güvenliği uzmanı olabileceği Kimler – Hangi Bölüm Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ? başlıklı yazımızda yer almaktadır.

 87. berkan dedi ki:

  merhabalar ben 1.sınıf inşaat mühendisi öğrencisiyim.Bölümümü okurken bir yandan da kursa gitmeden sınava girebilirmiyim?

  1. Admin dedi ki:

   Merhaba. Öncelikle okulu bitirip mezun olmanız, ardından kursa gitmeniz, daha sonra da sınava girmeniz gerekir.

 88. SAADET dedi ki:

  merhaba ben lise hemşirelik mezunuyum.Diğer sağlık personeli kategorisinden yararlanarak ösym nın yaptığı sınava girip sertifika alabilir miyim.kursa gitmem gerekiyor mu

  1. Admin dedi ki:

   Merhaba, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in 15/1-a maddesi uyarınca diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlamanız yani kursa gitmeniz ve eğitim sonunda ÖSYM’nin yaptığı sınava katılmanız gerekir.
   İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlar ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlar kursa ve sınava girmeden belge alabiliyor.

 89. Sarper dedi ki:

  merhaba maden iş yerlerinde çalıştırılacak iş güvenliği uzmanının maden mühendisi olma zorunluluğu ile ilgili düzenlemeden bahsediliyor. Bu düzenleme bakanlıkça belirlenir der ve şuanki durum nedir tam olarak teşekkürler…

  1. Admin dedi ki:

   Merhaba;
   6331 sayılı Kanunun “İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları” 8 inci maddesinin beşinci ; “Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır. Daha sonra aynı fıkraya 6645 Kanunla, “Sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer sektörlerde öncelikli olarak hangi meslekî unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının görev yapacağının ve bunların yanında görev yapacak diğer mesleklere sahip iş güvenliği uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenir.” şeklinde cümle eklendi. Aynı hüküm 2015 yılında Yönetmeliğin 8 inci maddesine de eklendi.
   Ancak bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar Bakanlık tarafından bu konuda herhangi bir düzenleme yapılmadı, en azından böyle bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanmadı.

 90. Zübeyir dedi ki:

  Merhabalar,

  Ben üniversitenin inşaat teknolojileri bölümü önlisansından mezunum. bu bölümü bitirdiğim halde c sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesi alabilirmiyim. Şu anda yurt dışında görev yapmış bulunmaktayım ve OSHA’dan 40 saatlik sertifikam var. Lütfen bana bu konuda yardımcı olurmusunuz.

  1. Admin dedi ki:

   Merhaba, hangi bölüm mezunlarının iş güvenliği uzmanı olabileceği Kimler – Hangi Bölüm Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ? başlıklı yazıda belirtilmiş olup, şu anki Yönetmeliğe göre bitirdiğiniz bölüm itibariyle maalesef iş güvenliği uzmanı olamazsınız.

 91. mehdi dedi ki:

  merhaba ben inşaat mühendisliğinden yeni mezun oldum iş güvenliği uzmanı olmak istiyorum c sınıfını alabilmem için illaki ücretli eğitim veren kurslara mı katılmam gerekiyor. ücretsiz eğitim veren kurslar varmı varsa bunlara katılıp sonra sınava girebiliyormuyum.

  1. Admin dedi ki:

   Merhaba, C sınıfı belge alabilmek için eğitime ve sınava katılmanız şart, ücretsiz eğitim veren herhangi bir eğitim kurumu olduğunu zannetmiyoruz, çünkü sürücü belgesi alır gibi kursa gitmeniz gerekiyor, yine de internetten veya İSG Katip’in sayfasından araştırabilirsiniz, ücretsiz olmasa da belki düşük ücretle eğitim veren yer vardır.

 92. Mehmet dedi ki:

  Hocam iyi günler 2019 aralik dönemindeki b sınıfı isg uzmanı sınavına girebilmek icin sınav tarihine kadar yüksek lisansı bitirme sarti var mi yoksa belgeyi hak almaya kazandığı tarihte mezun olma sarti mi var dönüş yağlarsanız sevinirim

 93. yasin dedi ki:

  Merhaba,
  Ben müh. mezunuyum , İş güvenliği yüksek lisansımı tamamladım. Sınava direk başvurabilir miyim, yoksa öncesinde bir herhangi bir işlem var mı ?

 94. Baki dedi ki:

  C sınıfı sertifikayı almak için ne yapmalıyım halk eğitim merkezlerinde bu eğitim veriliyormu

 95. hikmet dedi ki:

  merhabalar iş sağlığı ve güvenliği ön lisans son sınıftayım. staj zorunlu mu yada yapmamız gerekıyor mu

 96. hikmet dedi ki:

  merhabalar iş sağlığı ve güvenliği ön lisans son sınıftayım staj yapmamız gerekıyor mu gerekıyorsa ne yapmamız gerekıyor.

 97. Deniz kaya dedi ki:

  Merhaba inşaat mühendisligi mezunuyum
  İsg ne gibi avantajlar var sınavlar ne zaman sınavı kazanınca kurs mu var

 98. Metin Şen dedi ki:

  Merhabalar;
  24 Mayıs 2014 tarihinde sınava girmiştim.70 üzerinde puanın var (C sınıfı İş güvenliği uzmanı).Bu tarihten sonra tam zamanlı iş bulduğum için kayıt yaptırıp belgemi alamamıştım.Dolayısıyla hiç iş güvenliği uzmanlığı yapmadım.Şimdi işimiz bitti.Eğitim aldığım İSGOB’de kapanmış.Bu belgeyi almam konusunda nasıl alabilirim bilgi verebilirseniz seviniriz.

 99. Faruk Orhan dedi ki:

  Türkçe öğretmeniyim. Şimdi de 2 yıllık isg okudum diplomamı aldım. C sınıf İSG Uzmanı sınavına girmek için ne yapmalıyım? Kurs gerekli midir? Kurs gerekli ise süresi ne kadardır?

  1. Admin dedi ki:

   Siz teknik eleman sınıfında sayılıyorsunuz. Yukarıdaki yazının “(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar” başlıklı bölümünde de belirtildiği üzere önce (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak eğitimi tamamlamanız, ardından (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girmeniz gerekir. Süreç tıpkı sürücü belgesi alma sürecine benziyor, herhangi bir eğitim kursuna kaydolmanız halinde birçok işlemi onlar yapıyor.

 100. GAMZE dedi ki:

  Merhabalar,
  Mühendislik fakültesi mezunları eğitim almadan sınava girerek B sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesi alabiliyor mu?
  Teşekkürler.

  1. Admin dedi ki:

   İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları eğitim almadan doğrudan B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilirler, sadece mühendislik fakültesi mezunu olup yüksek lisans yapmamış olanların sınavdan önce eğitim almaları gerekir.

 101. fatma dedi ki:

  ben maliye bölümü mezunuyum isg yüksek lisans geldi bir işime yarar mı? gitmelimiyim belge alabiliyormuyum ve çalışma hayatımda bir işime yararmı?

  1. Admin dedi ki:

   Yönetmeliğe göre üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları iş güvenliği uzmanı olabiliyor. İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış olmak sadece mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunlarının işine yarıyor. Dolayısıyla sizin bir işinize yaramaz, yani iş güvenliği uzmanı olamazsınız.

 102. mehmet dedi ki:

  merhaba uluslararası ilişkiler mezunuyum ve işg tezsiz yüksek lisans yapmayı düşünüyorum b sınıfı sertifika alabilir miyim?

  1. Admin dedi ki:

   Maalesef yüksek lisans eğitimi sizin işinize yaramaz, İSG ön lisans veya lisans eğitimi olması gerekir.

 103. fatih dedi ki:

  ben inşaat mühendisliği lisans mezunuyum , aynı zamanda açık öğretim isg mezunu . açık öğretim diplomamın olması c sınıf anlamına geliyor mu ? gelmiyorsa ne okudum ? şimdi ben hangi sınıf için başvuru yapabilirim.
  cevabınızı bekliyorum teşekkürler.

  1. Admin dedi ki:

   Mühendislik lisans diploması aldıktan sonra iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış olanlar eğitim almadan doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girme hakkı elde ediyor, doktora yapmış olanlar ise eğitime ve sınava girmeden doğrudan (A) sınıfı belge alma hakkı elde diyor. Sizin öğretim İSG diplomasına sahip olmanız ise size ekstra herhangi bir hak vermiyor. Şu an siz eğitim almanız ve sınava girip kazanmanız şartıyla sadece (C) sınıfı belge alabilirsiniz.

 104. Esra dedi ki:

  Merhaba Hocam, ben İSG yüksek lisanasımı yaptım . lisans olarak işetme mezunuyum ama aynı zamanda on lisans isg bölümünü bitirdim. Şimdi doğrudan B sınıfı isg uzmanlığı sınavına girmem için izleyeceğim yol nedir ?

  1. Admin dedi ki:

   Eğitim almadan doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girme hakkı iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara ait. Öte yandan iş sağlığı ve güvenliği ön lisans programı mezunları da teknik eleman sayılıyor. Bu nedenle doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilirsiniz.

 105. sırac dedi ki:

  şuan isg aöf ön lisans 2.sınıf öğrencisiyim. bu sene yapılacak isg uzmanlık sınavına girebiliyor muyum? yoksa seneye mi girebilirim. Teşekkürler

  1. Admin dedi ki:

   Önce mezun olmanız, ardından C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılmanız gerekir, ancak bunlardan sonra sınava girme hakkı elde edebilirsiniz.

 106. ARİF dedi ki:

  Fizikçi, kimyacı İSG eğitimi için kursu zorunlu yaparsın anladık. ancak İSG lisans ve ön lisans mezunlarını niye kursa alıyorsun mantıksızlık değil mi.

 107. Veysel dedi ki:

  Aöf e sertifika işgüvenliği sertifikası alıp isg uzmanlık şansımız oluyormu bu arada ben lisans mezunuyum iktisat çalışma ekonomisi endüstri ilişkiler mezunuyum c girebilme şansım varmı acil

  1. Admin dedi ki:

   Kimler – Hangi Bölüm Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ? başlıklı yazıdan da anlaşılacağı üzere bitirdiğiniz bölüm itibariyle İSG uzmanı olamazsınız. Bu arada AÖF iş güvenliği ile ilgili nasıl bir sertifika veriyor anlayamadık, ön lisans veya lisans eğitimi veriyordur.

 108. Buse dedi ki:

  Ben aöf kayıt yaptıracağım iki bölüm arasında kaldım.bunlarda birisi iş sağlığı ve güvenliği. Benim anlamadığım isg sınavına kimler girip belge almaya hak kazanabilir diye yukarida acıklama yapılmış.mimarlık mühendislik fakültelerinden veya isg bölümünden mezun olanlar diye belirtilmiş.
  Peki ben isg bölümü okumasam cesitli kurs vs hic bisekilde isg belgesi almaya hakkim yok mu çünkü internette bir takim kurslara denk geldim isg kursu adi altinda

  1. Admin dedi ki:

   Bu konu daha anlaşılır bir şekilde Kimler – Hangi Bölüm Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ? başlıklı yazıda açıklanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda önlisans veya lisans eğitimi almanız halinde, kursa katılıp sınava da girerek C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilirsiniz.

 109. Musa BASKIN dedi ki:

  merhabalar ben şuan dgs ile kazandığım elektrik elektronik mühendisliği 2.sınıf öğrencisiyim ve ayrıca anadolu üniversitesi açık öğretimden isg okuyorum mühendislik fak mezunları eğitim alarak b sertifikası alabiliyorsa ben açık öğretim kaydımı sildirmelimiyim mezun olduktan sonra almak mantıklı geldi sizce neyapmalıyım

  1. Admin dedi ki:

   Tam olarak ne sormak istediniz anlayamadık ama istiyorsanız açık öğretim isg eğitimini de devam ettirebilirsiniz, iş güvenliği uzmanlığı başvurusunda mühendislik diplomanızı kullanırsınız, yani öğretim isg mezunu olmanız sizi olumsu etkilemez.

 110. İsmail dedi ki:

  Merhaba ben önlisans inşaat teknikerliği mezunuyum iş güvenliği sınavına girebiliyor muyum

 111. erkan dedi ki:

  Öncelikle yardımcı olduğunuz için önceden teşekkür ederim.2 yıllık ziraat teknikeri seracılık mezunuyum. Açık öğretim ile 2 yıl daha okuduğumda isg uzmanı olabilir miyim yada direk isg sınavına girip uzman olabilir miyim tesekkürler

  1. Admin dedi ki:

   Okuduğu okul ve bitirdiği bölüm itibariyle kimlerin iş güvenliği uzmanı olabileceği Kimler – Hangi Bölüm Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ? başlıklı yazıda belirtilmiş olup, ziraat teknikerleri iş güvenliği (İSG) uzmanı olamazlar. Eğer iki yıllık iş sağlığı ve güvenliği (iki yıllık okul – yüksek okul – açıköğretim) bölümünü bitirirseniz İSG uzmanı olabilirisiniz.

  2. Ali yiğit dedi ki:

   İl Sağlığı ve Güvenliği 4 yıl lisans mezunları sınava giriyormu? Yada B veya C sınıfı uzman oluyormu

   1. Admin dedi ki:

    Kursa gitmek (eğitime katılmak) ve sınava girmek şartıyla C sınıfı uzman olabiliyorlar. Eğitime katılmama ve/veya sınava girmeme, doğrudan B sınıfı veya A sınıfı uzman olma İSG yüksek lisans veya doktora yapanlar için geçerli.

 112. Musa dedi ki:

  Atatürk üniversitesi uzaktan eğitim ile iş sağlığı ve güvenliği yuksek lisans yapsam. B sınıfı isg sınavına girebilirmiyim.

  1. Admin dedi ki:

   Mezun olduğunuz programı veya bölümü belirtmemişsiniz, mühendislik – mimarlık mezunu iseniz olur. Değilseniz iş sağlığı ve güvenliği ön lisans veya lisans programı mezunu olmanız gerekir ki C sınıfı iş güvenliği eğitimine katılıp sınavına girebilesiniz.

   1. Musa dedi ki:

    İnşaat Mühendisiyim. Kursa gidip c sınıfı alabilirim ama uzaktan eğitim bitirip b sınıfı almak daha mantıklı geldi. Çünkü atatürk üniversitesi toplamda 5100 tl ile uzaktan eğitim veriyo. Devam zorunluluğu yok internetten video izleyip internetten sınava giriyorsun uzaktan eğitim olduğu için. Tek sorun diplomada uzaktan eğitim isg yüksek lisans diploması yazması buda b sınıfı isg ye girmeme engel olmaz demi

    1. Admin dedi ki:

     Örgün eğitim, açık öğretim, uzaktan eğitim gibi konularda mevzuatta bir ayrım yok, önemli olan diploma.

 113. Halil İbrahim dedi ki:

  Merhaba ben Paramedik mezunuyum bize ders olarak isg derside vardı mezun oldum ve yeni fark ettim katılım belgesi verilmiş ne yapmam gerekiyor yeniden isg eğitimi görüp sertifika mı almalıyım yoksa direk gidip herhangi bir yerden talep edebilir miyim sertifikayı ??

  1. Admin dedi ki:

   İSG dersi görmüş olmanız, katılım belgesi almış olmanız bir anlam ifade etmez, iş güvenliği uzmanı olabilmeniz için Kimler – Hangi Bölüm Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ? başlıklı yazıda belirtilen bölümlerden birini bitirmiş olmanız gerekir.

 114. mustafa dedi ki:

  Merhaba, inşaat mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Önümüzdeki isg sınavına girmek istiyorum. Sorum şu bu sınava girmek için öncelikle mezun olmam mı gerekiyor acaba?

  1. Admin dedi ki:

   Evet, mezun olmanız gerekir. Ayrıca yukarıdaki yazının (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar başlıklı kısmında da açıklandığı üzere sınava girmeden önce eğitim almanız gerekmekte olup, eğitim için başvurduğunuzda da sizden geçici mezuniyet belgesi veya diploma istenecektir.

 115. Sacit Demir dedi ki:

  Hocam inşaat muhendisiyim kursa katilmadan sinava girebilirmiyim

  1. Admin dedi ki:

   Yönetmelikte; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanların iş güvenliği uzmanı olabileceği belirtilmiştir, dolayısıyla kursa katılmanız gerekir.

 116. Gmz dedi ki:

  Merhaba ben mimarlık fakültesi mezunuyum şu anda iş sağlığı güvenliğinden yüksek lisans yapıyorum bitirince b sınıfı için sınava gireceğim devlette çalışma ve maaş durumları nelerdir b sınıfı ve c sınıfı için bilgi verebilir misiniz

  1. Admin dedi ki:

   Kamu kurumlarında iş güvenliği uzmanı çalıştırma / görevlendirme yükümlülüğü henüz başlamadı, sürekli erteleniyor, en son 7 Temmuz 2020 tarihine ertelendi.

   1. Gmz dedi ki:

    Eğer 7 temmuzda olursa atanmamız için kpss puanımızın olması gerekiyor değil mi

 117. İrem dedi ki:

  Hocam merhabalar ben şu an ikinci üniversite olarak açıktan isg lisans okuyorum mezun olduğumda hangi sınıf oluyorum sonrasında yükseltme şansım var mı sınıfımı

  1. Admin dedi ki:

   İş sağlığı ve güvenliği lisans bölümünde eğitim görüyorsanız, mezun olduktan sonra C sınıfı iş güvenliği uzmanı eğitimine (kursa) katılmanız ve sınavı kazanmanız şartıyla C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilirsiniz.

 118. Emre yaşar dedi ki:

  Acil durum ve Afet yönetimi bolumunden mezunum İSG dersi aldım. C sınıfı İSG belgesi alabilirmiyim.

  1. Admin dedi ki:

   Alamazsınız, Kimler – Hangi Bölüm Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ? başlıklı yazıda belirtilen bölümlerden birini bitirmeniz gerekir.

 119. uğurcan dedi ki:

  adli yönden herhangi bir ceza almış olanlar isg uzmanı şartlarına haiz olarak sınava girip başarılı olmaları halinde sertifikalarını alabilirlermi? uzmanlık sertifikasını almak için adli sicil kaydının temiz olması diye bir şart varmıdır?

  1. Admin dedi ki:

   Kanunda veya yönetmelikte böyle bir şart yok, ancak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün farklı bir uygulaması var mı bilmiyoruz.

 120. ihsan dedi ki:

  merhaba ben veteriner hekimim iş güvenliği uzmanı olabilirmiyim

  1. Admin dedi ki:

   Hangi bölüm mezunlarının iş güvenliği uzmanı olabileceği Kimler – Hangi Bölüm Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ?
   başlıklı yazıda belirtilmiştir. Bunlar arasında veterinerlik bölümü bulunmamaktadır.

 121. damla dedi ki:

  merhabalar müh. fakültesi mezunuyum aynı zamanda ikinci üniversite olarak aöf den önlisans isg okumaktayım. sormak istediğim eğitime (kurslara) katılmadan ösym nin açtığı isg sınavına katılma hakkım var mı yoksa eğitim almak zorundamıyım

  1. Admin dedi ki:

   İş sağlığı ve güvenliği konusunda yüksek lisans yapmanız halinde kursa katılmadan sınava girme hakkına sahip olabilirsiniz, İSG ön lisans bunu değiştirmez kursa ve sınava katılmanız gerekir.

 122. damla dedi ki:

  10 eylül 2019 tarihli soru cevabınızda şu ifadeyi gördüm
  ”Öte yandan iş sağlığı ve güvenliği ön lisans programı mezunları da teknik eleman sayılıyor. Bu nedenle doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilirsiniz.” yukarıdaki soruma ilaveten müh. mezunu ve İSG önlisans mezunu hangi sınıf (B)-(C) İSG uzmanlığı alabilir, bunun için egitim (kurs) almaya gerek var mı yoksa eğitime(kursa) katılmadan direkt sınava giriş hakkı var mı

  1. Admin dedi ki:

   Belki o kişinin özel bir durumu olduğu için bu cevabı vermişizdir, çünkü teknik elemanlar eğitime katılarak ve sınava girerek (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı olabiliyor, sadece bu vasfa sahip olan kişinin doğrudan hem de eğitim almadan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girmesi mümkün değil, Yönetmeliğin 8 inci maddesine bakabilirsiniz. Aynı durum mühendislik mezunu olanlar için de geçerli, İSG alanında yüksek lisansa veya doktora yapmamışlarsa eğitime ve sınava katılarak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilirler.

 123. HALİL IŞIK dedi ki:

  ben hemşirelik lisans mezunuyum iş sağlığı ön lisans okuyorum bitince yüksek lisans okumak istiyorum okula iş sağlığı ön lisans ve hemşirelik lisans diplomamı ikisini birdenmi vermem gerekiyor

  1. Admin dedi ki:

   İş sağlığı önlisans diplomanız önemli, yüksek lisans mimar ve mühendislerin işine yarıyor, sizin için bir katkısı olmaz.

 124. HALİL IŞIK dedi ki:

  ben hemşirelik lisans mezunuyum şimdi işg yüksek lisans yaparken yüksek lisans için 4 yıllık fakülte diyor ve iş sağlığı ön lisans diplomam ne işe yarıyacak isg uzmanlık sınavına müraccat ederken isg ön lisan diploması nerde devreye girecek

  1. Admin dedi ki:

   İSG ön lisans diploması eğitime ve sınava katılarak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı olma hakkı verir. İSG yüksek lisans yapmanız size ilave bir katkı sağlamaz, mühendislik ve mimarlık fakültesi mezunları için İSG yüksek lisans katkı sağlar.

 125. feyza dedi ki:

  merhaba, ben mimarım, eğitimim esnasında zorunlu iki dönem isg dersleri aldım ve yüksek notlarla verdim. sınava girmeden önce yinede bir kursa katılmam gerekir mi ? şimdiden teşekkürler.

  1. Admin dedi ki:

   Sorunuz biraz karışık olmuş, ancak mimarlık fakültesini bitirdikten sonra iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yaptınızsa eğitim almanıza gerek kalmadan doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilirsiniz.

   1. Su dedi ki:

    Merhaba, bu cevabınıza istinaden soruyorum. Mühendislik mezunuyum. B sınıfı almam için tezsiz iş sağlığı güvenliği yüksek lisans programına katılıp sınava girmem yeterli olacak mı? B sınıfı isg belgesi alındığında, C sınıfına giren işletmelerde de çalışma hakkı var mı?

    1. Admin dedi ki:

     Evet aynen öyle, yüksek lisans yapmanız halinde eğitime katılmadan doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilirsiniz, yönetmelikte yüksek lisansın tezli olması gerektiğine dair bir hüküm yok. (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ile de (B) sınıfı yanında (C) sınıfı iş güvenliği uzmanının çalıştırılması / görevlendirilmesi gereken işyerlerinde çalışabilir, görev alabilirsiniz.

 126. Ömer dedi ki:

  Merhaba,

  Metalurji bölümü ön lisans mezunuyum. İSG C sınıfı uzmanı olma imkanım var mıdır ? Yoksa direkt lisans mühendislik fakültesi mi olması gerekir ?

  Teşekkürler,

 127. bahar dedi ki:

  merhaba açık öğretim fakültesi ön lisans programı İSG okuyorum C sınıfı olmak için benimde eğitime katılmam gerekli mi

  1. Admin dedi ki:

   Evet mezun olduktan sonra önce kursa gidip eğitim almanız gerekir.

 128. Çiğdem dedi ki:

  Merhaba ben akdeniz üni iktisat bölümü mezunuyum. Isg c sınıfı olmak için ne yapmam gerekiyor .Bilgi alabilir miyim ???

  1. Admin dedi ki:

   İş sağlığı ve güvenliği lisans (fakülte – dört yıllık okul) veya ön lisans (iki yıllık okul – yüksek okul) programını bitirmeniz gerekir.

 129. Emre dedi ki:

  Ben ziraat mühemdisliği bölümünden mezun oldum isg yüksek lisans yapsam b sınıfı için direk sınavına girme hakkım var mı? Sonucta mühendisim girebilirim diye düşünüyorum.

 130. Kadir dedi ki:

  Merhabalar
  İnşaat Teknikerleri İSG sınavına girebilir mi? Teknikerler de Teknik Eleman Sonuçta (kamu kurumunda tekniker (Teknik Eleman)olarak görev yapmaktayım

  1. Admin dedi ki:

   Yönetmelikte teknik eleman: teknik öğretmenler, (Değişik ibare:RG-11/10/2013-28792) fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları şeklinde tanımlanmıştır. İnşaat Teknikerleri bu tanım içerisinde yer almamaktadır. Ancak isterseniz yine de İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden sorabilirsiniz.

 131. hüseyin dedi ki:

  merhabalar hocam ben 2 yıllık iş güv uzmanlıgı mezunu oluyorum iş güv c belgesi veya diğer belgeyi almak için bir sonraki aşama nedir…ve iş güv belgesi sınav soruları için bir kaynak. varmı. teşekürler

  1. Admin dedi ki:

   İş güvenliği uzmanlığı diye bir bölüm yok, anladığımız kadarıyla iş sağlığı ve güvenliği ön lisans (iki yıllık okul – yüksek okul) programı mezunusunuz. (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmeniz için önce kursa gidip eğitim almanız, ardından sınava girip kazanmanız gerekir, kursa gitmeden sınava giremezsiniz. Kursa gittiğiniz eğitim kurumu size daha önce çıkmış soruları ve sorularla ilgili kaynakları verir herhalde.

 132. Emrah dedi ki:

  Ben MYO Elektrik mezunuyum isg uzmanı olabilirmiyim?

 133. Mehmet Kurtuluş dedi ki:

  Merhabalar
  İnşaat Mühendisiyim. Yazılarınızdan anladığım kadarıyla sınavsız olarak C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi alabiliyorum. Bunu B Sınıfına yükseltmek için üniversitelerin açık ve uzaktan eğitim veren lisans veya önlisans bölümlerini okumak mı doğru olur? Yoksa 2 yıllık iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans programını bitirmek mi? Ayrıca bu bölümü bitirince B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı için sınav hakkımı kazanıyorum yoksa belgeyi direk mi alıyorum? Teşekkürler.

  1. Admin dedi ki:

   İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesine göre mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları eğitime katılmaları yani kursa gitmeleri ve sınava girip başarılı olmaları şartıyla (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilirler.
   Bunlardan iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış olanlar eğitime katılmadan doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girip belge alabilirler; iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olanlar ise eğitime katılmadan ve sınava girmeden doğrudan (A) sınıfı belge alabilirler.

   1. ali dedi ki:

    Hocam ben Türkçe bölümünden mezunum. İş Güvenliği için herhangi bir üniversite okumadım sadece isg sertifikasına sahibim iş bulabilmem için neler yapmam gerek sertifika dışında bilgilendirirseniz memnun olurum??

    1. Admin dedi ki:

     İki yıllık iş sağlığı ve güvenliği bölümünü bitirmeniz halinde kursa gidip eğitim almak ve sınava da girmek şartıyla C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilirsiniz. Şu anki mevzuata göre isg sertifikası iş güvenliği uzmanı olma konusunda bir işe yaramaz.

 134. Mesut dedi ki:

  merhaba Hocam, ben İSG yüksek lisansı bitirdim. lisans olarak çeko mezunuyum aynı zamanda ön lisans isg bölümünü bitirdim. Şimdi doğrudan B sınıfı isg uzmanlığı sınavına girebilirmiyim.

  1. Admin dedi ki:

   Yönetmelikte iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanların kursa gitmeden doğrudan B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebileceği belirtilmiştir. Siz de teknik eleman kapsamına girdiğinizden, doğrudan sınava girebilirsiniz.

   1. Fatih Eryılmaz dedi ki:

    Merhabalar ben işletme lisans mezunuyum. Yüksek lisans tercihlerimde iş sağlığı ve güvenliği bölümünü kazandım.Yüksek lisansın sonunda her hangi bir sınıf iş güvenlik uzmanı olabilecek miyim

 135. fevzi dedi ki:

  merhaba. eşim 2014/ 2. dönem iş güvenliği sınavını 70 puan alarak kazandı. fakat şimdiye kadar biz serftikayı almadık. Şimdi bu serftikayı almak istiyoruz. almamız mümkünkü

  1. Admin dedi ki:

   İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün İSG Katip uygulaması üzerinden eşiniz iş güvenliği uzmanlığı belgesini alabilir, ancak bunun için belge ücretini söz konusu genel müdürlüğün banka hesabına yatırması gerekir. Genel Müdürlüğün sitesinde bu konuda açıklama vardır.

   1. fevzi dedi ki:

    teşekkür ederim. bir şey daha sormak istiyorum. yukarıda 5 yılda egitim yenileme yazıyor. aradan 6 yıl geçmiş. bu durum serftikayı almaya engel olur mu. ya da tekrar egitim almaya gerek var mı

    1. Admin dedi ki:

     Yukarıda nerede 5 yılda eğitim yenileme yazdığını belirtmemişsiniz ancak baştaki yazının 10- Belge Almış Olanların Eğitimini Yenileme (Yenileme Eğitimi Alma) Zorunluluğu başlıklı kısmının hemen altıda “(Not: 30/4/2015 tarihli Yönetmelik değişikliği ile yenileme eğitimiyle ilgili söz konusu 27 nci madde yürürlükten kaldırılmıştır.)” kaldırılmıştır şeklinde açıklama yer alıyor. Dolayısıyla yenileme eğitimi alma zorunluluğu kaldırıldı.

 136. ufuk dedi ki:

  ATA AÖF 2 yıl önlisans İSG okudum. İSG uzman belgesi alabilmek için ne yapmam gerekiyor. Bu iki yıllık İSG önlisans diplomasının bana faydası nedir.

  1. Admin dedi ki:

   C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine ve sınavına katılıp C sınıfı uzmanlık belgesi alabilirsiniz.

   1. ufuk dedi ki:

    C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine girmek zorunlu mu?
    Eğitime girmeden sadece sınava katılıp C sınıfı uzmanlık alınabilir mi?

    Ve bu 2 yıllık ön lisans mezuniyetinin hiçbir anlamı/faydası yok mu?

    1. Leyla dedi ki:

     Merhabalar isg lisans mezunlarida bu fakultelerde yuksek lisans yapip B sinifi belge icin basvuruda bulunabiliyorlarmi illa muhendislik mezunumu olmak gerekir

     1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

      İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış teknik elemanlar da doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebiliyor. Teknik eleman kapsamına da teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları girmektedir. Dolayısıyla İSG lisans mezunlarından İSG programında yüksek lisans yapmış olanlar da doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilir.

 137. hülya dedi ki:

  merhabalar ben 2018 yılında iş güvenliği (diğer sağlık personeli) sınavına 64 puan aldım fakat bana başarılı olduğuma dair bir evrak gelmedi ben bunu kullanmak istersem ne yapmam lazım

  1. Admin dedi ki:

   Genelde sınavda baraj 70 oluyor, eğer baraj 60 idiyse iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü ile görüşün veya İSG Katip sayfanıza girip kontrol edin, diğer sağlık personeli belgesi alma hakkınız doğduysa belge ücretini genel müdürlüğün banka hesabına yatırıp belgenizi İSGK Katip sisteminden alabilirsiniz.

 138. alp dedi ki:

  merhabalar ben inşaat teknolojisi bölümü öğrencisiyim 2. üniversite olarak iş sağlığı ve güvenliği okumanın sizce bir faydası olabilirmi sahada ? ve bitirdikten sonra sınavlarına girip sertifika aldığımda c belgesiylemi başlıyorum ?

  1. Admin dedi ki:

   İnşaat teknolojisi bölümünü bitirmek iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olma imkanı sağlamaz, ancak iş sağlığı ve güvenliği alanında iki veya dört yıllık bir okul/bölüm bitirirseniz kursa gitmek ve sınava girip kazanmak şartıyla C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilirsiniz.

 139. Gül dedi ki:

  Merhaba bu bölümün önlisansından mezun olduktan sonra kpssye girsem nerelerde çalışa bilirim

  1. Gül dedi ki:

   Ben madenlerde inşaatlarda değilde devlet kurumlarında çalışma imkanı var mı bu bölümün

 140. Can dedi ki:

  Ben inşaat mühendisliği 3. Sınıf öğrencisiyim. Bitirdikten sonra kurs eğitimi alıp zaman kaybetmek istemediğimden şuan açıköğretimden iş sağlığı ve güvenliği ön lisans programını bitirdiğim zaman devletin bakanlıkça yaptığı sınava katılma hakkı kazanabiliyor muyum ? Yoksa yine bi kursa yazılıp eğitim alma durumum mu olacak ? Şimdiden teşekkürler

  1. Admin dedi ki:

   Açıköğretim önlisans programını bitirmiş olmanız durumu değiştirmez, yine kursa gidip, ardından sınava girmeniz gerekir. Doğrudan sınava girebilmeniz için İSG yüksek lisans yapmış olmanız gerekir.

 141. Mehmet Akkayagil dedi ki:

  İsg uzmanlığında yaş sınırı varmı.Kendim iş idaresi mezunu olup,İnsan kaynaklarının değişik pozisyonlarında
  Çalıştım sonra emekli oldum.58 yaşındayım.Uzman olunca iş bulmada yaş kriteri aranıyormu.?şayet işletmelerde iş imkanı olmazsa eğitim veren İSG şirketlerinde eğitimci olarak çalışabilirmiyim.

  1. Admin dedi ki:

   Mevzuatta yaş sınırı yok, ancak bitirdiğiniz bölüm iş güvenliği mezunu olmaya uygun değil. (Bkz. https://www.isvesosyalguvenlik.com/kimler-is-sagligi-ve-guvenligi-uzmani-olabilir/)

   1. Mehmet Akkayagil dedi ki:

    Hocam teşekkür ederim.2 yıllık İSG m.y.okulunu yüksek puanla bitirmek uzmanlık sınavına etki edermi ?
    Sınavdan önce kaç saat teori ve pratik eğitim almak gerekiyor.Devlet yılda kaç kere bu sınav yapılıyor.

 142. metin dedi ki:

  merhaba ben çevre mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim eğitimi hangi kurumlardan alabilirim ?

  1. Admin dedi ki:

   Eğitim veren Kurumlara ait bilgilere İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün internet sayfasındaki İSG Katip kısmından öğrenebilirsiniz. Ancak eğitimi alabilmeniz için mezun olmanız gerekir.

   1. metin dedi ki:

    peki diyelim ki eğitimi mezun olur olmaz buldum ve sınava girdim bu süreç toplam kaç ay veya 1 yılı buluyor mu ?

 143. Asya dedi ki:

  İSG yüksek lisans bitirdikten sonra B sınıfını alıncaya kadar C sınıfı olarak direkt çalışılabilir mi?

  1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

   Tabii ki çalışabilir, çünkü B sınıfı belge almak kişinin kendi isteğine bağlıdır, isterse yüksek lisanstan sonra B sınıfı belge için başvurmayıp C sınıfı belge ile de devam edebilir.

   1. Asya dedi ki:

    Hocam çok teşekkür ederim ama galiba tam anlatamamışım. Aslında sormak istediğim şu y.lisans öncesinde C sınıfı belgeye sahip olmayıp y.lisans bitimi sonrası direkt C sınıfı belgeye sahip olunuyor mu ve bununla çalışılabilir mi? B seviyesini alana kadar.

    1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

     Yönetmelikte buna ilişkin bir hüküm yok, isterseniz İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne sorabilirsiniz.

     1. Aslı dedi ki:

      Merhabalar. Aklıma bir soru takıldı, yardımcı olabilir misiniz? Ben İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü okuyorum. Mayıs ayında mezun olacağım inşallah. Bu bölümde de zorunlu staj var diye biliyorum. Stajımı mezun olmadan önce yapabiliyor muyum hocam?

     2. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

      Zorunlu stajdan okuduğunuz İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü ile ilgili stajı mı yoksa iş güvenliği uzmanlığı ile ilgili stajı mı kastediyorsunuz ?

 144. Engin dedi ki:

  Merhaba Ben İnşaat Mühendisiyim İsg yüksek lisans yapıp B ehliyeti almayı hedefliyorum ancak kafamı karıştıran husus B ehliyetle Şantiyeler de İnşaatlar da çalışabilir miyim?
  İnşaat alanları çok tehlikeli gruba girdiği için soruyorum şimdiden teşekkürler

  1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

   6631 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesiyle; çok tehlikeli işyerlerinde (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı yerine 31/12/2023 tarihine kadar (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirme / çalıştırma imkanı getirilmiştir. 31/12/2023 tarihi az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirme / çalıştırma tarihi olup, bu tarih tekrar uzatılırsa çok tehlikeli işyerlerinde (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı çalıştırılabilmesi için tanınan süre de aynı şekilde uzatılmış olacak.
   Ayrıca Yönetmeliğin 7/3. maddesinde de çok tehlikeli işyerlerinde tam gün çalışan (A) sınıfı bir iş güvenliği uzmanı olması halinde diğer iş güvenliği uzmanları (B) veya (C) sınıfı olabilir.

 145. Ceren dedi ki:

  Merhabalar, ben Kimya Mühendisi mezunuyum. Anladığım kadarıyla ilk olarak C sınıfı belgesi alabilirim. Sormak istediğim, öncelikle eğitim alıp daha sonra sınava gireceğim de ilk olarak bir eğitim kurumundan mı bu eğitimi almak zorundayım (yani kendim çalışıp eğitimi tamamlayamaz mıyım), ikinci olarak eğitimi bitirip aldığım sertifika sınav başvuru kısmında nerede etkisi olacak? ( İSG-KATİP den bireysel başvuru olursa onu görmek amaçlı başvuru adımlarını takip ettiğim de eğitimle ilgili herhangi bir kısım göremedim o yüzden aklıma takıldı), Teşekkürler.

  1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

   Sayfa başındaki yazıda da açıkladığımız üzere bu konudaki eğitim süreci aynen sürücü kurslarının verdiği eğitim gibi, İSG katipten kayıt işlemlerinizin, eğitim tamamlandıktan sonra sertifika işlemlerinizin tamamını eğitim kurumu yapıyor.

 146. Mert dedi ki:

  Merhaba ben şehirler arası taşımacılık yaparken ABC firmasında tır şoförü olarak çalışıyorum ve marastan Bitlis e oksijen gazı getiriyorum oksijen gazını Bitlis ilindeki hastaneler e dağıttıktan sonra maraş’a geri dönmek için yola çıkıyorum ben Batman’daki yol kenarındaki dinlenme tesislerinde arabamı park edip restoranda doğru giderken hızlı gelen bir otobüs bana çarpıyor olay yerinde yapılan ilk müdahalelere rağmen hayatımi kaybediyorum bu olay iş kazasına girer mi nedenini ve gerekçesini açıklar mısınız bana ? Ve benim ailem maddi manevi destekten yoksun kalma haklarından hangilerine hak kazanabilir yada kazanamaz nedenlerini açıklar misinz

 147. Muhammet dedi ki:

  Dört yıllık kamu yönetimi ve iki yıllık iş guvenligi mezunuyum, İSG yüksek lisans yapıyorum.
  B sınıf İSG uzmani nasıl olabilirim.

 148. Tuğba dedi ki:

  Merhaba, isg önlisans mezunuyum eğitim almadan sadece sınava girerek B sınıf belge alabiliyor muyum

  1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

   Bu imkan yüksek lisans yapanlar için geçerli, sizin kursa gidip eğitim almanız ve sınava girmeniz gerekir.

 149. Gülçin dedi ki:

  merhaba, hemşireyim ve bunun yanında c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikam var. işyeri hemşireliği de yapabilmek için sertifika almama gerek var mı? yani aynı anda hem işyeri hemşireliği hem de iş güvenliği uzmanlığı sertifikası alabilir miyim?

  1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

   6331 sayılı Kanunda işyeri hemşireliği şeklinde bir düzenleme yok, diğer sağlık personeli olarak adı geçiyor. İşyerlerinde diğer sağlık personeli olarak görev yapabilmek için, eğitime (kursa) katılmak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün açtığı sınavda başarılı olmak ve ardından Genel Müdürlükten diğer sağlık personeli belgesi almak, dolayısıyla İSG Katip sisteminde diğer sağlık personeli olarak kayıtlı olmak gerekiyor. Ancak iş güvenliği uzmanlığı görevi ile diğer sağlık personeli görevinin ikisi birlikte yapılabilir mi bilmiyoruz, çünkü mevzuatta bu konuda hüküm yok, bu konudaki bilgiyi de İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden alabilirisiniz.

 150. Tugba dedi ki:

  Merhaba,
  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İliskileri mezunuyum. Isg tezsiz yuksek lisans yapmak istiyorum .

  Yuksek lisansim bittikten sonra b sinif ehliyet sinavina hak kazanirmiyim?

  Tesekkurler

  1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

   Ehliyeti yanlışlıkla mı yazdınız bilmiyoruz, iş güvenliği uzmanlığı açısından ancak iş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans yapmış olmak mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunlarının işine yarar, sizin hiçbir işinize yaramaz. Siz eğer iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programından mezun olursanız C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılma (kursa gitme) ve sınavına girme hakkı elde edersiniz.

 151. Fatih dedi ki:

  İşletme lisans mezunuyum, Şuan tezsiz yüksek lisans iş sağlığı ve güvenliği bölümünü kazandım.Yüksek lisansın sonunda her hangi bir sınıf iş güvenlik uzmanı olabilecek miyim acaba

  1. Erdem TOKUŞ dedi ki:

   Maalesef. İş Güvenliği Uzmanı olabilmek için ilave İSG ön lisans okumanız gerekir

 152. Meral dedi ki:

  Merhaba ben peyzaj mimarlığı lisans mezunuyum.Sanat ve tasarım fakültesi olarak geçiyor bizim fakülte İSG belgesi alabilir miyim acaba ?

  1. Erdem TOKUŞ dedi ki:

   Evet meral hanım; Ünvanınızda MİMAR ibaresi olduğu için ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş İSG Eğitim Kurumlarından eğitim alabilir ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına girebilirsiniz.

 153. Civan mert dedi ki:

  Uzaktan eğitimle isg yüksek lisans yapanlar eğitim almadan direk b sınavına girme hakkı elde edebilirler mi

  1. Erdem TOKUŞ dedi ki:

   Üniversitelerin;
   Mühendislik fakültesi,
   Mimarlık fakültesi,
   Fen fakültesi (Kimya, Biyolog, Fizik bölümü),
   Teknik Eğitim fakültesi,
   İş Sağlığı ve Güvenliği (Ön Lisans & Lisans) bölümlerinden mezun olanlar İSG YL yaparsa B sınıfı İGU sınavına girmeye hak kazanır.

 154. Birgül dedi ki:

  Merhaba sağlık yönetimi lisans mezunuyum. Yüksek lisansımı iş sağlığı ve güvenliği yapsam sınava girme hakkım oluyormu

  1. Erdem TOKUŞ dedi ki:

   Maalesef. İSG ön lisans okumanız gerekir

  2. Erdem TOKUŞ dedi ki:

   Maalesef. B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına girebilmek için asgari olarak İSG ön lisans okumanız gerekir

 155. Serap dedi ki:

  Peki bu meslekte yaş sınırı varmi

  1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

   Gerek 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda gerekse İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te iş güvenliği uzmanlığı için herhangi bir yaş sınırı belirtilmemiştir.

 156. Yasin dedi ki:

  Merhaba,
  Mühendislik Fakültesinde 4 yıl eğitim gördüm. Son senemde detaylıca İSG-I ve İSG-II derslerini aldım. C sınıfı sertifika için kursa gerek var mı? Direkt olarak C sertifika sınavına katılabilir miyim?
  Şimdiden teşekkürler.

  1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

   Yine de kursa katılmanız gerekir. https://www.isvesosyalguvenlik.com/kimler-is-guvenligi-uzmani-olabilir-nasil-belge-alinir/ başlıklı yazının “6- İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alma Şartları ?” başlıklı bölümünde bu konu ayrıntılı açıklanmıştır.

 157. Bünyamin dedi ki:

  İSG önlisans okuyanlar c sınıfı belge için yetkili kurslardan eğitim alması gerekir demişsiniz ozaman ne anlamı var okumanın okumadan direk kurslardan eğitimi alıp sınava girmek daha mantıklı niye iki sene okul okuyoruz

 158. Bünyamin dedi ki:

  İsgy önlisans başvurularinda mezun olmanın avantajları açıklanmış Anadolu üniversitesi ÖSYM bin sınavlarına girme hakkiy kazanırsınız yazmışlar o zaman yanlış Bilgi veriyorlar

 159. Gül dedi ki:

  Merhaba. Eğitim fakültesi mezunları isg sınavlarına girip, sertifika alabilir mi? Teşekkür ederim.

  1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

   Eğitim fakültesi mezunları iş güvenliği uzmanı olamaz, dolayısıyla İSG kursuna da sınavına da giremez. En azından iş sağlığı ve güvenliği ön lisans mezunu olmak gerekir.

 160. Metin dedi ki:

  Merhaba isg ön lisans mezunuyum isg uzmanı nasıl olurum sınava girme hakkım varmıdır teşekkürler

  1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

   Önce kursa gidip C sınıfı iş güvenliği eğitimi almanız gerekir, sonrasında sınava girme hakkınız doğar.

   1. Sefa Bayraktar dedi ki:

    Merhaba
    Ben Sakarya üniversitesi SBF 4 yıllık örgün eğitim mezunum ve yine Kocaeli üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tezli yüksek lisans yaptım. Ayrıca 4 yıllık AÖF Ulus.ticaret ve Lojistik bitirdim. Bunlar ve yazıda belirtilen bölüm ve fakülteler dışında kalanlar isg uzmanı olamazlar. Fakat herhangi bir bölümden lisans mezunu olan biri olarak şuanda tezsiz yüksek lisans yapıyorum İSG alanında. Bu da yine hiçbir şeye yaramayacak tek başına çünkü ilgili bölümlerden veya İSG önlisans/lisans diplomam olmadığından. Bu yüzden aynı anda hem İSG alanında tezsiz Yüksek lisans yapıyorum hem de AÖF de 2 yıllık İSG önlisans okuyorum. İkisi de aynı zamanda bitecek. Net olarak yazıda ve yorumlarda anlaşılmadığı için soruyorum;
    Soru 1-) Ben ikisini de aynı anda bitirdiğimde herhangi bir eğitime girmek zorunda kalmadan B sınıfı sınavına girmeye hak kazanır mıyım ?
    Soru 2-) Şayet eğitime girmek zorundaysam bu eğitim direk B sınıfı eğitimi ve ardından B sınıfı sınavı mı olur ?
    Soru 3-) Eğer C sınıfı eğitimi veya sınavına girme zorunluluğum yukarıdaki şartlara rağmen mecburi ise C sınıfı eğitimi ve sınavını geçtikten sonra C sınıfı uzman olup ama 3 yıl çalışma şartı olmadan B sınıfı sınavına girebilir miyim?
    Soru 4-) Üçüncü soru ile beraber lütfen cevaplayın. Şayet C sınıfı sınavına girmek zorundaysam ve 3 yıl çalışmama gerek olmadan B sınıfı sınavına girme hakkım varsa, bir daha ki sınav ne zaman senede kaç defa sınav oluyor
    Soru 5-) Sektörü çok iyi bilmediğimizden C, B ve A sınıfı uzmanların maaşları genel olarak ne durumda bir de sektörde hangi uzmanlık sınıfının daha çok iş bulma imkanı var )
    Soru 6-) Sektörde her sınıf için çalışma koşulları nasıldır ? Mesela C sahada daha çok B ve A ise daha çok masa başı yönetici pozisyonunda mı çalışmaktadır ?
    Hepsine sabırla okuyup cevap verebilerseniz çok sevinirim. Bilgilendirmeler için teşekkürler 🙂

    1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

     İSG ön lisans eğitimini bitirmeniz halinde teknik eleman sayılırsınız, üstüne İSG yüksek lisansı tamamladığınızda da doğrudan (eğitime katılmadan) B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girme hakkı kazanırsınız. Sayfa başındaki yazının 6- İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alma Şartları ?/ (B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar başlıklı kısmına bakabilirsiniz.

     1. Sefa Bayraktar dedi ki:

      Merhaba cevabınız için çok teşekkür ederim. Yalnız ben bu durumun garip bir hal aldığını düşünüyorum. Bir kişi teknik olarak bir alanda lisans eğitimi almadan (isg de yalnızca önlisansı bitirip, daha önce başka bir alandan lisans bitirdiği için isg alanında yüksek lisans yapıp) nasıl o alanın yüksek lisans mezunu olabilir ? Bu normalde çok saçma bir uygulama. Ama asıl saçmalık önlisans ile lisans arasında İSG de bir şey fark etmemesi. Bu bakımdan bu durumu açıklar mısınız çok önemli benim için bu bilgi cevabınızı muhakkak bekliyorum. Yani önlisan ve tezsiz yüksek lisans diploması ile doğrudan B sınıfı olabilmek mümkün hem de c veya b sınıfı eğitim almaya gerek kalmadan doğru anlamış mıyım?

     2. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

      Evet doğru, sadece İSG ön lisans eğitimi almış olanlar eğitime katılma ve sınavda başarılı olma şartıyla C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilir, üstüne İSG yüksek lisans yapmış olanlar ise eğitim dahi almadan yani kursa gitmeden doğrudan B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilir. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi bu şekilde. (Bkz. https://www.isvesosyalguvenlik.com/is-guvenligi-uzmanlarinin-gorev-yetki-sorumluluk-ve-egitimleri-hakkinda-yonetmelik/)

 161. Rabia dedi ki:

  Merhaba,
  C sınıfı İSG uzmanıyım.2014 yılında prim günüm yeterli olduğu için eğitim almadan B sınıfı İSG sınavına girip başarılı oldum fakat o dönemde sertifikamı almadım. C sınıfı için eğitim aldığım kurum kapandı bireysel olarak da başvurmadım.şu an B sınıfı sertifikamı alabilmek için ne yapmalıyım?

  1. Rabia dedi ki:

   isg katipten bireysel başvurabildim.benzer süreç yaşayanların bilgisine

  2. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile görüşün isterseniz, belki size yol gösterebilirler. Bildiğimiz kadarıyla kursa gidip eğitim alanlara ilgili bilgiler söz konusu genel müdürlüğün sisteminde kayıtlı oluyor.