Anasayfa / Emeklilik - Malullük Çok Okunan / İsteğe Bağlı Sigorta – Şartları – Başvuru – Primlerin Miktarı ve Ödenmesi – Sağlık Yardımları ve Diğer Konular

İsteğe Bağlı Sigorta – Şartları – Başvuru – Primlerin Miktarı ve Ödenmesi – Sağlık Yardımları ve Diğer Konular

Sponsorlu Bağlantılar

1-Yasal Düzenleme: İsteğe bağlı sigorta ile ilgili düzenlemeler; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5/g, 50 ila 53, 61, 87, 88, 89, 92, 94, 96 ncı, geçici 6, 7 ve 16 ncı maddelerinde, eski Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9/d, 21, 63, 93, 97 ila 102 nci, geçici 3 ve 6 ncı maddelerinde, yeni Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9/d, 20, 59, 87, 91 ila 96 ncı, geçici 3 ve 5 inci maddelerinde yer almaktadır.

2-Sosyal Güvenlik Reformu İle Gelen Değişiklikler:

2.1-İsteğe bağlı sigorta primleri arttı, ancak isteğe bağlı sigortalılara da sağlık yardımlarından yararlanma hakkı getirildi.

2.2-4/a kapsamındaki sigortalılardan ayda 30 günden az çalışanlar da yeni dönemde ayrıca isteğe bağlı sigortaya prim ödeyebilecek ve aylık prim ödeme gün sayısını 30’a tamamlayabilecek.

2.3-İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için geçerli 1080 gün prim ödemiş olma ve Kurumda tescilli olma şartı kaldırıldı. Daha önce sigortalılık tescili bulunmayanlar (ilk defa sigortalı olacaklar) da isteğe bağlı sigortaya başvurabilecek.

2.4-İsteğe bağlı sigortalılık müracaatı takip eden aybaşından itibaren başlıyordu, artık müracaatı takip eden günden başlayacak.

2.5-5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun ilgili maddelerine göre isteğe bağlı sigortaya devam edenlerin bildirimleri 4/c kapsamında, onun dışında isteğe bağlı sigortaya devam edenlerin bildirimleri ise 4/b kapsamında değerlendirilecek. Ancak, 12.05.2010 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca; 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesine göre isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulamasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet olarak kabul edilir. Yani 01.10.2008 tarihi öncesinde SSK’ya ödenmiş olan isteğe bağlı sigorta primleri 4/a kapsamında, işçiler için ödenen primlerle aynı kapsamda değerlendirilecektir.

Öte yandan 01/10/2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortaya ödenen primler 4/b kapsamında değerlendirilmekteyken; 6111 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde 01/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik yapılmış olup, buna göre 4/a kapsamında (işçi olarak) ay içerisinde 30 günden az çalışanların, eksik günleri 30’a tamamlamak için isteğe bağlı sigortalı olarak yaptığı bildirimler 4/a kapsamında değerlendirilecektir.

3-Genel Açıklamalar:

5510 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde isteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigorta şeklinde tanımlanmıştır.

4-İsteğe Bağlı Sigorta Şartları:

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinden doğan haklar saklı kalmak kaydıyla, Türkiye’de yasal olarak ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarından;

a-18 yaşını doldurmuş olmak,

b-Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya 4/1-a (SSK) kapsamında çalışmakla birlikte, ay içinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,

c-Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

d-İsteğe bağlı sigorta giriş bildirgesiyle Kuruma başvuruda bulunmak,

şartlarını taşıyanlar isteğe bağlı sigortalı olabilir.

Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunanlardan ise Türkiye’de ikamet şartı aranmaz.

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerine tabi olan sigortalılık hali (tüm sigorta kollarına tabi olmayıp haklarında bazı sigorta kollarının uygulanacağı kısmi sigortalar) isteğe bağlı sigortalılık için engel teşkil etmez.

5-İsteğe Bağlı Sigortalılık Başvurusu:

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin daha önce Kurumda tescilleri olmadığından, bunların sigortalılık tescilini sağlamaları için örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine başvurmaları gerekir. Tekrar isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunacak sigortalıların ise daha önce sigortalı olarak tescilleri yapılmış olduğundan, bunların isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi vermelerine gerek bulunmayıp, talep dilekçesi ile müracaatları yeterlidir.

Ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayan (part-time çalışan) sigortalılardan isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi ya da talep dilekçesi ekinde ay içinde zorunlu sigortaya tabi çalışılan gün sayısının beyan edilmesi, isteğe bağlı sigortaya müracaat eden yabancı ülke vatandaşlarından ise Türkiye’de kaldıkları sürenin belgelendirilmesi istenir.

Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarından isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunanlardan ilgili ülkelere Türkiye’den gittiğinin ve halen o ülkede yaşadıklarının belgelendirilmesi amacıyla pasaport suretinin ibrazı istenir. İsteğe bağlı sigortalılığı devam edenlerden ise Kurumca belirlenecek sürelerde söz konusu ülkelerde bulunduklarının belgelendirilmeleri istenir.

Ay içerisinde kısmi çalışanlar hariç olmak üzere, yeniden isteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenler hakkında yeniden talep şartı aranır.

6-İsteğe Bağlı Sigortalılığın Başlangıcı:

İsteğe bağlı sigortalılık, isteğe bağlı sigortalılık giriş bildirgesinin veya talep dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.

İsteğe bağlı sigortalılığın başladığı tarihten itibaren, aynı zamanda 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek çalışması bulunduğu tespit edilenlerin isteğe bağlı sigortalılıkları, 5510 sayılı Kanuna tabi sigortalılıklarının sona erdiği tarihi takip eden günden başlatılır. Bunlar zorunlu sigortalılıkla çakışan sürede isteğe bağlı sigorta primi ödemişse, bu süreye ilişkin ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri talepleri halinde kendilerine iade edilir veya doğacak borçlarına mahsup edilir.

7-Ay İçinde 30 Günden Az Çalışanların İsteğe Bağlı Sigortalılığı:

5510 sayılı Kanunun 50 nci maddesi ikinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 91 ila 96 ncı maddeleri uyarınca ayda 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan sigortalılar da isterlerse ayrıca isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyerek aylık prim ödeme gün sayılarını 30’a tamamlayabilirler.

Ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri halinde, primi ödenen süreler zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenir ve eklenen bu süreler, 01/03/2011 öncesi için 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak, 01/03/2011 tarihi ve sonrası için yapılan prim ödemeleri ise 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.

Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan sigortalıların aynı ay içinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyebilmeleri için ayrıca belge istenmez.

Bunlardan, prime esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) ile prime esas kazanç üst sınırı (brüt asgari ücretin altıbuçuk katı) arasında olmak şartıyla kendi belirleyecekleri günlük kazanç ve gün sayısı üzerinden malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları (% 20) ile genel sağlık sigortası (% 12) primi alınır, yazılı olarak talepte bulunmayan sigortalıların primleri ise prime esas kazancın alt sınırı üzerinden alınır. Ayrıca bu sigortalılardan, istekleri halinde işsizlik sigortası primlerinin sigortalı ve işveren hissesi oranındaki işsizlik sigortası primi de alınır. İsteğe bağlı sigortalılardan işsizlik sigortası primini ödeyenlerin, işsizlik sigortası primini ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödememeleri halinde, o aya ait işsizlik sigortası primi ödeme hakkı düşer.

8-Yurt Dışında Çalışan İşçilerin İsteğe Bağlı Sigortalılığı:

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi g bendi uyarınca; ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4/a (SSK) kapsamında sigortalı sayılır ve bunlar hakkında işverenleri sadece kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primi öder. Ancak bu sigortalılardan uzun vadeli sigorta kollarına da tabi olmak isteyenler isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Bunlardan Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı aranmaz. Bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz, çünkü bunların genel sağlık sigortası primi işveren tarafından ödenir. Bunlardan sadece % 20 oranında isteğe bağlı sigorta (malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları) primi alınırı.

9-Gelir Vergisinden Muaf Olan İsteğe Bağlı Kadın Sigortalılar:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen işleri, hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yaptıkları Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre tespit edilen kadın isteğe bağlı sigortalılar; 2008 yılı için prime esas günlük kazanç alt sınırının onbeş (15) katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere (2023 yılında 30 katı olacak ve o şekilde sabitlenecektir) malullük, yaşlılık, ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi ödeyerek isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekildedir;

Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.

10-İsteğe Bağlı Sigortalılığın Sona Ermesi:

İsteğe bağlı sigortalılık;

a-İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirmek isteyenlerin buna ilişkin dilekçelerinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği aya ait prim borcu bulunmaması halinde talep tarihinden, talepte bulunulan aya ait prim borcu bulunması halinde ise talep tarihinden önceki primi ödenmiş ayın sonundan,

b-Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,

c-Sigortalının ölümü halinde prim borcu bulunmuyorsa ölüm tarihinden;

d-Sigortalının ölümü halinde prim borcu varsa, borcun hak sahiplerince 12 ay içinde ödenmesi halinde ölüm tarihinden, prim borcunun 12 ay içinde ödenmemesi veya hak sahiplerinin prim borcunu ödemeden aylık talebinde bulunması halinde en son primi ödenmiş ayın sonundan,

e-5510 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere 4/1-a (SSK), 4/1-b (BAĞ-KUR) ve 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışmaya başlayanlar için çalışmaya başlanılan tarihin bir gün öncesinden, 4/1-b kapsamına tabi çalışmaya başlayanlar için ise çalışmaya başladığı tarihten,

itibaren sona erer.

Ay içerisinde kısmi çalışanlar hariç olmak üzere, sigortalılıkları sona erdikten sonra yeniden isteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenlerin bunun için Kuruma yeniden başvurmaları gerekir.

11-İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarları ve Primlerin Ödenmesi:

İsteğe bağlı sigorta primi, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak kaydıyla, sigortalı tarafından belirlenen ve yazılı olarak talep edilen prime esas aylık kazancın yüzde 32’sidir. Bunun yüzde 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, yüzde 12’si genel sağlık sigortası primidir. Güncel prim tutarlarına Pratik Bilgiler bölümünden ulaşılabilir.

Ay içinde 30 günden az çalışanlar için prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak kaydıyla belirlenen günlük kazanç ve gün sayısı üzerinden malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi olmak üzere yüzde 32 oranında prim alınır. Yazılı olarak talepte bulunmayan sigortalıların primleri prime esas kazancın alt sınırı üzerinden tahsil edilir.

İsteğe bağlı sigortalı olanlar, bakmakla yükümlü olunan kişi olsa dahi, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır ve bunlardan mutlaka genel sağlık sigortası primi de alınır.

İsteğe bağlı sigorta priminin, ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekir. Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde kendileri veya hak sahipleri tarafından gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte ödenmeyen süreler, hizmet olarak değerlendirilmez. Bu 12 aylık süreden sonra ödenen primler sigortalının veya hak sahiplerinin talebi üzerine iade veya doğacak borçlarına mahsup edilebilir.

12-İsteğe Bağlı Sigortalılık Sürelerinin Değerlendirilmesi:

İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır ve bu süreler 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir. Ancak, 12.05.2010 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca; 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesine göre isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulamasında 4/1-a kapsamında hizmet olarak kabul edilir. Yani 01.10.2008 tarihi öncesinde SSK’ya ödenmiş olan isteğe bağlı sigorta primleri 4/a kapsamında, işçiler için ödenen primlerle aynı kapsamda değerlendirilir. Aynı şekilde, 4/a kapsamında 30 günden az çalışması bulunanlardan aylık çalışma süresini isteğe bağlı sigorta primi ödemek suretiyle 30 güne tamamlayanlar ile Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin, bu sürede ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

İsteğe bağlı sigortalılıktaki prime esas kazançlar ile prim ödeme gün sayıları kısa vadeli sigorta (iş kazası ve meslek hastalığı) uygulamalarında dikkate alınmaz.

İsteğe bağlı sigortalı olanlar, bakmakla yükümlü olunan kişi olsa dahi, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır ve bunlardan genel sağlık sigortası primi de alınır. Dolayısıyla bunlar bakmakla yükümlü olan kişi üzerinden değil, kendi genel sağlık sigortaları üzerinden sağlık yardımı alırlar.www.isvesosyalguvenlik.com

92 comments

 1. (Hicran) (bağ kur üzerinden 1260 prim gününü ödeyip bırakması söylendi ) kısmını yanlış anlamış olabilirsiniz, çünkü büyük ihtimalle size bağ kur üzerinden 1260 prim günü tamamlamadan SSK’ya geçmeniz söylenmiştir. Eğer Bağ-Kur’da 1260 günü doldurursanız 3600 günle değil en erken 5400 günle emekli olabilirsiniz. Bu yüzden bağ kur üzerinden 1260 gün olmadan SGK’ya geçin, kalan 3600 günü doğum borçlanması ve prim ödeyerek tamamlayın, emekli olabilirsiniz, zaten bu durumda yaş şartı da 58 olur.

 2. 1963 doğumlu, işe giriş tarihi 11.11.1985 çalıştığı gün sayısı 720 olan SGK’lı. aradaki boşlukları için 20.12.2016 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortaya geçti bunu yatırdığı numara ile SGK numarası farklı, ödeme devam ediyor. fakat prim günü doğum borçlanmaları da hesaplanıp 3600 günü tamamlamak için bir yıl SSK’lı olarak çalışması gerektiği ve 58 yaşı beklemesi gerektiği soylendi. isteğe bağlı ödemeler dolduğu (bağ kur üzerinden 1260 prim gününü ödeyip bırakması söylendi ) zaman yaş 58 olmak üzere. o zaman SSK’dan 1 yıl çalışması söylenen gün şart oluyor mu Veya ikisi( hem isteğe bağlı ödense hem de aynı anda SGK lı olarak çalışmis olsa olur mu?)

 3. (Özlem hal) Şu an SGK yazılım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlandığında, hiçbir işlem yapmaya gerek kalmadan kişilerin farklı sigortalara tabi olarak geçen hizmetleri birleştirilecek veya emeklilik başvurusu yapıldığında sistemden tüm sigortalı hizmetleri görünecek. Yine de isterseniz bulunduğunuz yerdeki SGK müdürlüğü tahsis servisine başvurabilirsiniz.

 4. 2001 yılından 2002 yılına kadar çeşitli okullarda vekil öğretmenliği yaptım. 2006 yılında ssk lı oldum. Emekli sandığına tabii günlerimi nasıl birleştirebilirim. 2006 dan sonrası görünüyor gün dökümümde ve emekli yaşım daha geç oluyor.ne yapmam gerekir

 5. (ali) 1994 yılında memur olarak çalışmaya başladığınız tarihten önceki toplam sigorta prim gün sayınızı esas alarak 1994 başlangıç tarihinizi geri götürün, örneğin sigortalılığınız toplam 5 yıl memuriyet başlangıcınızı 1989 tarihine götürün, askerliğinizi de memuriyet başlangıcından önce yaptınızsa bunu da 1994 öncesi geri götüreceğiniz gün sayısına ekleyin, aşağıda linki verilen sayfadaki ERKEK MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK KADEMELİ GEÇİŞ ŞARTLARI tablosunda başlangıç tarihi hangi aralığa denk geliyorsa 25 tam yılı ve karşısındaki yaşı doldurunca emekli olabilirsiniz.
  Emeklilik Kademeli Geçiş Süreleri

 6. selam ben 11 09 1968 doğumluyum 1982 de üniveriste de işe giriş yaptım 1982 den 1994 yılına kadar 1560 gün sigorta pirimim var ve 1994 yılında aynı üniveriste de memur oldum ayrıyeten 18 ay askerlik borçlamamı da yaptım halen memur olarak çalışıyorum ne zaman emekli olabilirim lutfen bilen varsa cevap verebilirlermi ne zaman emekli olurum

 7. (Mehmet) Aleykum selam. İsteğe bağlı sigorta primi yüzde 20 uzun vadeli sigorta kolları (malullük-yaşlılık-ölüm sigortası), yüzde 12 genel sağlık sigortası (GSS) olmak üzere yüzde 32 üzerinden ödenir. En düşük (asgari ücret üzerinden) aylık isteğe bağlı sigorta primi 568 liradır.

 8. Selamun aleykum ben yaklasık 2 senedir calışmıyorum 2007 ile 2014 arası ssk lıydım şimdi gss ile gidiyorum istege baglı sigortaya gecmeyi duşünüyorum aylık acaba kac lira odemem gerek

 9. (Murat) Verdiğiniz işe giriş tarihine göre 51 yaşında 5.450 günle veya 60 yaşında 3600 günle emekli olabilirsiniz. Kalan 148 gününüzü çalışmasanız bile isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek tamamlayabilirsiniz.

 10. Merhaba sayın adamin ben 01/01/1972 doğumluyum sigorta girişim 15/06/1988 toplam 5302 çalışır sskam bulunmakta.ama yaklaşık 4 yıldır çalışmıyorum.bildiğim kadarıyla 5450 iş gününe ihtiyacım var yani SSK şu 148 iş günü yatırmak gerek bana ne önerebilirsiniz saygılar.

 11. (Şöhret) Verdiğiniz bilgilere göre 50 yaş – 5.675 günle veya 58 yaş 3600 günle emekli olabilirsiniz. Sigorta başlangıç tarihinden sonra yaptığınız doğumlar için (en fazla 3 çocuk ve her çocuk için ikişer yıl) borçlanma yapabilirsiniz.

 12. (bahar atılgan) Verdiğiniz bilgilere göre emeklilik yönünden SSK şartlarına tabisiniz gibi görünüyor. SSK şartlarında da 51 yaş – 5.750 günle veya 58 yaş – 3600 günle emekli olabilirsiniz.

 13. İyi akşamlar ben 29 temmuz1976 dogumluyum sıgorta gırısım 1994 ocak ayında işe baslama tarıhımdır .prım gunum 1243 bu esnada iki cocugum oldu ne zaman emeklı olurum. Ayrıca bu yenı cıkan yasaya gore borclanıp emeklı olabılırmıyım . Cocukları borclanıp 3600gune tamamlasam ne zaman emeklı olurum.

 14. bahar atılgan

  01.05.1977 doğumluyum. 14.06.1994 SSK girişliyim. 2004 yılına kadar 2748 gün SSK primim var. 2004 Temmuz ile 2009 Ocak arası İsteğe Bağlı 1620 gün ödedim. Sonra 2010 ve 2011 yılları arasında tekrar 495 gün SSK günüm var. Şu an çalışmıyorum. 2014 yılında bir çocuğum oldu. Hangi şartlarda emekli olabilirim. Teşekkürler…

 15. (muazzam uzunburun) Eşiniz 1989 tarihinden sonra yaptığı doğumlar için ikişer yıllık borçlanma yapabilir. İsteğe bağlı sigortadan prim öderseniz BAĞ-KUR şartlarına tabi olur, BAĞ-KUR şartlarında da 20 tam yılla yani 7200 günle emekli olabilir veya daha ileriki yaşlarda 15 tam yıl yani 5400 günle kısmi emekli olabilir.

 16. muazzam uzunburun

  esim 1969 dogumlu 1989 sigorta girişli cok boşlukları var ve şu anda calışmıyor ev hanımı
  toplamda 900 iş günü ödenmiş primi var iki çocugumuz var isteğe bağlı sigortadan faydalanırsak yani primlerini isteğe bağlı sigortadan ödersek ne zaman emekli olabilir borçlanma yapabilirmiyiz
  yaparsak ne zaman emekli olur…isteğe bağlı sigortalı olmk için illede bağkura gecmek gerekiyormu

 17. (makbule ibrahimoglu) Eğer şartlarınız tutuyorsa tabi ki Ek-5 tarım sigortasına devam etmenizi öneririz. 1260 gün prim ödeyince SSK emeklilik şartlarına tabi hale gelirsiniz. Ne kadar süre prim ödemeniz gerektiği konusuna gelince, en azından sigorta başlangıç tarihini bilmemiz gerekir ki sorunuzu cevaplayabilelim.

 18. makbule ibrahimoglu

  mrb.4135 günlük Bağkur ödemem var.dükkanımı kapattım daha calismiyorum.isteğe bağlı Sigorta’dan mi devam etsem yoksa ek-5 olan tarım sigortasından mi?ne kadar sure daha prim odemem gerekiyor?hangisi daha avantajlı bu konuda bilgi vermenizi rica ediyorum.tsk ederim

 19. (Rifat) Açıklamalarımızı yanlış anlamışsınız. Sigorta başlangıcınız 01/04/1981 veya sonraki bir tarih olsaydı, 18 yaşından önceki çalışmalarınızın sadece prim günü esas alınırdı. Ancak sigorta başlangıcınız 01/04/1981 öncesi olduğu için 18 yaşınızı doldurduğunuz tarih değil, 01.09.1975 sigorta başlangıcı olarak emeklilikte dikkate alınır. Yaş değişikliğine gelince. İlk defa sigortalı çalışmaya başladığınız tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihiniz yani yaşınız emeklilikte dikkate alınır, sonradan mahkeme kararıyla belirlenen yaş değil.
  18 Yaşından Önceki Sigortalılık Emeklilikte Dikkate Alınır mı ?

 20. Hocam
  Verdiğiniz cok değerli bilgiler için Teşekkür ederim
  Bir sorum daha var
  01.04.1981 Tarihinden önce sigorta başlangıcında 18 yas oncesi prim günleri sayılıyor ama
  Emeklilik hesap edilirken 18 yaş dan itibaren değerlendiriliyor ben bunu anladim
  Ssk Sigorta girisim 01.09.1975
  Su anda SGK kurumunda benim bilgilerime girdiğimde
  Ay dönem 01.1978 yaziyor
  Esas Doğum Tarihim 25.07.1961
  Askere erken gitmek için 2 sene yaş buyutmek için 24.11.1978 de
  Mahkeme kararıyla buyutdum doğum Tarihim 25.07.1959 oldu
  Emeklilik 3600 iş gununden
  3600 iş gunum tamam
  15 yıl Sigortalılık surec tamam
  3 cu Şarta geldiğimizde yaş 55 doldurma tarihi 2014 yada 2016 60 yaşında Emekli oluyorum
  Esas doğum tarihi 1961 olarak 2021 de mı Emekli oluyorum (yaş 62)
  Yoksa
  Buyutme doğum tarihi 1959 olarak 2019 da mi Emekli oluyorum (yaş 60)
  Bilgilendirirseniz çok sevinirim
  YENİ YILINIZI KUTLUYORUM
  SAYGILAR

 21. (yusuf) Maalesef 3600 günle emekli olamazsınız, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar için bu mümkün. Bu tarihten sonra sigorta başlangıcı olanlar için 3600 gün yerine 25 yıl – 4500 gün – 58 / 60 yaş şartı geçerli. Siz 1.12.2006 sigorta başlangıcına göre de 7000 prim günü ve 60 yaşını doldurduğunuzda normal emekli olabilirsiniz.

 22. hocam 1989 doğumluyum..ilk sgk girişim 1.12.2006 .. daha önce ki yıllar fazla çalışmışlığım yok son 1.5 yıldır çalışıyorum…kaç yaşında emekli olurum ? 3600 den emekli olursam ne kadar maaş alırım 5 bin yada 7 bin günü doldurursam ne kadar maaş alırım ?

 23. (Rifat) 3600 günü daha önce tamamlamış olabilirsiniz, ancak 55 yaşını 24.5.2014 tarihinden sonra tamamladığınız için 3600 günle 60 yaşında emekli olabilirsiniz. SSK girişiniz 1/4/1981 tarihinden önce olduğu için 18 yaşından önceki sigorta başlangıç tarihiniz aynen dikkate alınır.
  15 Yıl 3600 Günle Emeklilikte Yaş Şartı 58 – 60 Oldu
  18 Yaşından Önceki Sigortalılık Emeklilikte Dikkate Alınır mı ?

 24. Merhaba Hocsm
  Hocam benim bilmek istediyim
  Ben 25.07.1959 doğumluyum
  SSK li girişim 01.09.1975
  Askerlik 03.1979 – 12.1980
  Ve çalışmaya devam
  Türkiye’de 1383 iş gunum var
  3600 iş gununden geri kaldı 2217 iş gunu
  Ben 1984 den beri Almanyada kesintisiz calisiyorum
  Ve geri kalan 2217 iş gununu borçlandım ve yatırdım
  Maaş talebinde bulunmadim cunku ben halen Almanya’da calişıyorum
  Ben şunu bilmek istiyorum
  Ben 1959 doğumlu olarak SSK li girişim 18 yaş altı 1975
  Ben acaba 08.09.1976 oncesine mi tabiyim
  Yani ben 1993 tarihine kadar 3600 is gunu tamamladım 23.05 2002 den sonrasina takılmadan 55 yaşında emekli olabiyormuyum
  Yoksa
  18 yaş altı SSK li girişim geçerli değilde 1978 tarih olarak 08.09.1876 sonrasına tabi olarak 55 yaşını 2014 de doldurduğum için
  60 yaşında mı Emekli oluyorum bunu bilmek istiyorum
  01.04.1981 tarih oncesi 18 yaş öncesi iş başlangıcı sayılıyor diye bir kanun varmış
  Bilgilendirirseniz çok sevinirim
  SAYGILAR

 25. (Rifat) Türkiye’deki prim gün sayınız henüz 3600 gün olmadığı için, 3600 günle 60 yaşında emekli olabilirsiniz. 1979 sigorta girişinize göreyse normal emekliliğiniz için 44 yaş ve 5.000 prim gününü tamamlamanız gerekir. Eğer imkanınız varda 3600 günü beklemeden askerlik ve yurtdışı borçlanması yaparak 5000 günle daha erken emekli olabilirsiniz.

 26. Merhaba
  ben 25.07.1959 doğumluyum
  SSK li girişim 01.09.1975(18 yaş altı)
  18 yaş itibariyle 1978
  Askerlik 03.1979 -12.1980
  Tekrar SSK li çalışmaya devam
  Türkiye’de 1383 gunun var
  Almanya da 09.1984 çalışmaya başladım halen çalışıyorum
  Şimdi ben 08.09.1976 (dahil) öncesi (1975)olarak 3600 iş gununden kademeye takılmadan 55 yaşında mi Emekli oluyorum
  Yoksa
  3600 iş gününden
  08.09.1976 sonras(1978)olarakı kademe ye takılarak 15 yıl 3600 iş gunu 55 yaş 2014 de dolduğuna göre 60 yaş da mı Emekli oluyorum
  SAYGILAR

 27. (ozan) İsteğe bağlı sigorta BAĞ-KUR (4/1-b) kapsamında olup, 9000 prim gününü ve 60 yaşı (erkekler için) veya 5400 prim gününü ve 63 yaşı doldurduğunda emekli olabilir. SSK (4/1-a) kapsamında ise 7200 prim gününü ve 60 yaşı doldurduğunda emekli olabilir.

 28. hocam tekrar ben kusura bakma…biraz geç emekli olur dediniz..yani ne zaman olur tahminen ?
  mesela 29 yaşında olan biri bu şekilde bir uygulama yapsa isteğe bağlı sigorta ..ne zaman emekli olur ?

 29. (ozan) Tabii ki mümkün. İsteğe bağlı sigortalı olabilir ve sağlıktan da yararlanır. Ancak isteğe bağlı sigorta 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sayıldığından biraz geç emekli olur.
  Genel Olarak Herkes İçin Geçerli Emeklilik Şartları

 30. maddi durumu çok iyi olan genç biri..hiçbir yerde çalışmadan sigorta yaptırabilir mi ? emekli olabilir mi ? sağlıktan yararlanabilir mi hocam ?

 31. (Hicran) Genel olarak SSK kapsamında emekli olanlar BAĞ-KUR kapsamında emekli olanlardan daha yüksek maaş alıyor. İstisnai de bazı durumlarda ise tam tersi oluyor. Bu durum kişinin sigortalılık süresince hangi dönem hangi tutar üzerinden prim ödendiğine bağlı olarak değişiyor. Bu nedenle Bağ-Kur’dan emekli olursa aylığı düşer mi düşmez mi kesin bir şey söylemek zor. Anneniz sigortalı bir işte çalışamayacaksa bu durumda eksik günlerini tamamlaması için geriye tek seçenek doğal olarak isteğe bağlı sigorta kalıyor. İsteğe bağlı sigorta da 1 Ekim 2008 tarihinden beri BAĞ-KUR kapsamında sayılıyor. Annenizin şartları tutuyorsa Ek-5 Tarım SSK kapsamında da prim ödeyip eksik günlerini tamamlayabilir ve SSK’dan emekli olabilir. Bekleme süresinde aylık prim ödemesi zorunlu değil, prim günün tamamladıktan sonra isteğe bağlı sigortayı durdurabilir.

 32. SGK’da annem 4a li olarak SSK’li görünüyor. Eksik primlerini tamamlayabilmesi için isteğe bağlı sigortada SGK tarafından bağkura geçmesi gerektiği söylendi. Bağkura geçtiğinde emekli olduğunda alacağı aylıkta değişiklik olacak mı? Toplu ödeme yaptıktan sonra 58 yaşına kadar beklemesi gerekiyor. Bu bekleme süresinde yine aydan aya ücret ödeyecek mi?

 33. (Hicran) Anneniz toplam 4 yıllık doğum borçlanması yapıp, kalan prim gün sayısını da SSK şartlarında tamamlarsa 58 yaşında 3600 günle emekli olabilir.

 34. Annem 1963 doğumlu 1985 yılından 1990 yılına kadar ara sıra giriş çıkışlarla 720 gün çalışmışlığı var. 1995 ve 1997 doğumlu iki çocuğu var. Kaç gün, ne kadar öder?

 35. (Beyhan) Hiç sigorta girişi ve sigortası olmadığına göre bu yaştan sonra çok zor. Çünkü doğum borçlanması yapamaz, geriye dönük toplu ödeme yapamaz, bu hak sadece bazen Tarım BAĞ-KUR kapsamında eski tarihli ziraat odası veya tarım müdürlüğü kaydı olanlara tanınıyor. İsteğe bağlı sigortalı olsa, BAĞ-KUR kapsamında sayıldığından, en az 5400 gün yani 15 yıl prim ödemesi gerekir ki emekli olabilsin.

 36. Merhaba annem 68 yasinda ve ev hanimi sigorta girisi yok istege bagli sigortali olma sansi var mi eger varsa parayi toplu yatirsak emeklilige hak kazanir mi tsk ederim simdiden

 37. (Ayse) GSS kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık hizmetlerinden yararlanmak için, kişinin sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması yeterlidir. İsteğe bağlı sigorta GSS’yi de kapsamaktadır. İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar. Dolayısıyla yârin yani 1 Aralık itibariyle isteğe bağlı sigortaya başvurup 2 Aralık itibariyle isteğe bağlı sigortanızı hemen başlatabilirseniz, 2 Ocak 2017’de 30 günlük Aralık ayı priminizi ödemeniz halinde 30 prim gününüz olur ve sağlık yardımlarına hak kazanırsınız.

 38. (Rifat) Aylık bağlandıktan sonra yurtdışında yabancı bir ülke mevzuatına tabi çalışılması, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alınması halinde bağlanmış olan aylık kesilir. İsteğe bağlı prim ödemesi bu kapsamda olmadığından ödenen aylık kesilmez.

 39. İyi günler ben Almanya da yaşıyorum benim hanım Türkiyeden 3600 iş gununden emekli oldu
  Almanyada çalışmıyor sosyal yardım almıyor hiç bir geliri yok Emekli maaş kesilmemesi için
  Hanımın %60 iş kaybı var 61 doğumlu
  Biz Alman Rente kasaya baş vurduk hanım için şu garantiyi verdi
  01.01.2016 dan itibaren calişma yapmadan isteye bağlı prim ayda 84,22 euro
  72 ay boyunca ödersiniz 2022 yılında Emekli olur dedi
  Eğer ödemesseniz 2027 yılında Emekli olur dedi
  Eğer isteye bağlı primi Alman Rente kasaya ödersek Türkiye Emekli maaşı kesilirmi
  Saygılar

 40. DOGUMUMA iki ay var sık suan istege bagli sgk yaptirsam ogum için hastane haklarından diğer sgk gibi yararlanabilir miyim.dogum izni icin demiyorum.dogum yapıp çıkmak sadece özel hastaneden amacim.

 41. (yasar) Bu söylediğiniz uygulama sadece Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortalı
  olmaları halinde geçeli olup, bunlarda ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmadığından bunların prim oranı yüzde 20’dir. Bunun dışında sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış olan bazı ülkelerde yaşayanlar hariç, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye’de ikamet etme şartı getirilmiştir. Dolayısıyla siz Rusya’da yaşıyorken isteğe bağlı sigortalı olabilmeniz için Türkiye’de ikamet ediyormuş gibi bir adres göstermeniz gerekecek. Bu durumda da otomatik olarak sizden GSS primi de kesilecektir. Aksi halde yurtdışında yaşadığınızı belirtip Türkiye’de ikamet adresi göstermezseniz başvurunuz kabul edilmeyebilir.

 42. iyi gunler. ben rusyada yasiyorum. istege bagli sigorta yaptirmak istiyorum. turkiyede saglik hizmetinden faydalanmadigim icin odeyecegim prim miktari daha az olmasi gerekmezmi? yoksa yine brut maasin %32’simi?
  tesekkur ederim

 43. 30 gün prim ödeme gün sayınız olunca sağlıktan yararlanma hakkı elde edebilirsiniz. Ancak bu hakkınızın devam edebilmesi için primlerinizi düzenli ödemeniz, tecil ve taksitlendirilmiş olanlar hariç 60 günden fazla borcunuzun olmaması gerekir.

 44. merhaba ben 05.10.2016 da isteğe bağlı bagkur sigortaya (4b) kayıt yaptırdım. Sağlıktan ne zaman yararlana bilirim?

 45. İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde almakta olduğunuz yetim (ölüm) aylığı kesilmez. Yine de isteğe bağlı sigortalı olmak için başvurduğunuz müdürlükte bunu sorabilirsiniz.

 46. Merhaba lar benim sorum dul ve yetimim babamın maaşını alıyorum ama isteğe bağlı sgk yaptırmayı düşünüyorum babamın maaşı kesilmeden isteğe bağlı sgk yapabilirmiyim benimde kendimin ssk baslangicim 1998 prim düşük özel sektör çalıştığım yerlerde hep girdi çıktı yapmışlar 10 yildan fazla çalışan biriyim şimdide kendim isteğe bağlı yaptırıp emekli oluyum derdindeyim bu konu hakkında bilgilendirirseniz ama rahmetli babamın maaşını alıyorum o maaş kesilmeden nasıl uygulama olabilir bilgilendirirseniz sevinirim tşkler saygılar hayırlı cumalar

 47. Tarım sigortası SSK’mı yoksa Bağ-Kur’mu belirtmemişsiniz. Ancak eğer isteğe bağlı sigortalı olursa emeklilik yönünden BAĞ-KUR şartlarına tabii hale gelir ve daha geç emekli olur. Eğer Ek-5 tarım sigortalısı (Tarım SSK) kapsamında sigortalı olursa daha erken emekli olur. Bunun için gelir beyanı gerekmez. Bu konudaki bilgiyi aşağıda linki yer alan yazının “III- 24/2/2011 Tarihinden Sonraki Dönemde Tarımda Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanların Sosyal Güvenliği” başlıklı kısmında bulabilirsiniz.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/tarim-iscilerinin-sosyal-guvenligi/

 48. Merhabalar, annem eskiden tarım sigortalıydıı. 10 yıldan uzun süredir çalışmıyor ve isteğe bağlı sigorta yaptırmak istiyoruz. Yine tarım sigorta olmak zorunda mı yoksa çalışmadan isteğe bağlı sigorta yaptırabilir miyiz? Gelir beyan etmemiz gerekir mi isteğe bağlı sigorta için?

 49. Yakınlarınızdan biri yurtdışında olduğunuzu gösterir bir evrakla SGK müdürlüğüne başvuruda bulunsun, eğer kabul etmezlerse ilgili müdürlüğe posta yoluyla bir dilekçe gönderirsiniz.

 50. İsteğe bağlı bağkurdan sigortam var.şu an türkiyede değilim sigortamı dondurmak istiyorum.yurt dışından dondurabilirmiyim.yani yakınlarım yardımıyla bunu yapabilirmiyim..

 51. 1961 dogumluyum 1980 ssk girisli 450 gun ve 2005 girisli 1300 gun bagkur toplam 1750 gun hizmetim var 1983 ve 1985 tarihlerinde iki dogum yaptim dogum borclanmasi yapip istege bagli sigortali olarak ne kadar surede emekli olurum. Saygilarimla

 52. Sayın ziyaretçimiz, 31/5/2013 tarihinde Forumumuz hizmete girdiğinden, artık Yorum bölümünden soru cevaplanmamaktadır. Sorularınız için lütfen Forum bölümünü kullanınız.

 53. 01.08.1968 doğum luyum 13 .04 1987 sigorta girişim var 4000 yakın pirimim var ne zaman emekli olabilirim ve askerden önce sigotalı oldum için askerlik borçlanmamı devlet karşiliyormu.cevap verirseniz sevinirim teşeküüüürler

 54. Sayın ziyaretçimiz, 31/5/2013 tarihinde Forumumuz hizmete girdiğinden, artık Yorum bölümünden soru cevaplanmamaktadır. Sorularınız için lütfen Forum bölümünü kullanınız.

 55. 01.01.1946 doğumluyum.01.01.1972 ssk girişim var.ssk devam ediyor.2100 gün primim ve 24 ay askerlik hizmetim var.isteğe baglı sigorta yaptırarak emekli olablir miyim? yoksa 3600 gün bitim 2016 tarihini beklemek zorundamıyım.Yaşım itibariyle çalışma koşulları ağır gelmekte.Cevap yazarsanız sevinirim.

 56. Sayın ziyaretçimiz, 31/5/2013 tarihinde Forumumuz hizmete girdiğinden, artık Yorum bölümünden soru cevaplanmamaktadır. Sorularınız için lütfen Forum bölümünü kullanınız.

 57. Ben 01.09.1964 dogumluyum.15.06.1982 tarihinde SSK,li oldum.Toplam 300 gun prim odenmis gunum var.1987 ve 1999 dogumlu 2 cocugum var.1440 gun dogum borclanmasi yapsam kac gun ve ne zaman istege bagli emekli olabilirim.Dogum borclanmasini basvurudan hemen sonrami yapmam gerekiyor yoksa sonradan yapsam olurmu.Cok tesekkurler.

 58. Sayın ziyaretçimiz, sorularınız için lütfen Forum bölümünü kullanınız.

 59. Ben 01.09.1964 dogumluyum.15.06.1982 tarihinde SSK,li oldum.Toplam 300 gun prim odenmeis gunum var.1987 ve 1999 dogumlu 2 cocugum var.1440 gun dogum borclanmasi yapsam kac gun ve ne zaman istege bagli emekli olabilirim.Dogum borclanmasini basvurudan hemen sonrami yapmam gerekiyor yoksa sonradan yapsam olurmu.Cok tesekkurler.

 60. 1-SSK kapsamında ilk sigorta giriş tarihinden önce yaptığınız doğumlar için doğum borçlanması yapamazsınız, çünkü SSK (4/a) kapsamında doğum borçlanması yapabilmeniz için doğumdan öncesi için en az bir gün de olsa SSK sigortalılığınızın olması gerekir. SSK giriş tarihinden sonraki en fazla iki doğum için ve ikişer yıl olmak üzere en fazla dört yıl borçlanabilirsiniz. Eğer SSK giriş tarihinden önceki doğumunuz memuriyet dönemine denk geldiyse, bu dönem için ücretsiz izinli olduğunuz günleri borçlanabilirsiniz.
  2-Belirttiğiniz ilk işe giriş tarihine göre, SSK (4/a) şartlarında 46 yaş, 5.375 prim ödeme gün sayısıyla emekli olabilirsiniz.

 61. 27 mayis 2013 saat 14.03 te yeliz adiyla gonderdigim mesaja sorularima yanit vermediniz isterseniz sadelestirip tekrar sorayim
  1. Ise baslangic 1989 yilinda toplan 11 ay vakiflar bankasinda memur olarak calistim
  2. Daha sonra 2000 yilinda istege bagli sigortali olup 469 gun prim odedim
  Sigortalilik giris ve surelerim bunlar
  3.1993 ve 2006 yillarinda iki dogum yaptim
  Bir yerde sigortali olarak 1 haziran 2013 ise basliyorum , dogum borclanmalarimi 2 adet emekliligime yakin
  Yapabilirmiyim cunku su an pesin odeme gucum yok, ve hangi sartlarla kac yasinda kac gun prim odeyerek emekli olabilirim
  Dogum yilim 26.11.1971
  Ise ilk giris 26.04.1989

 62. SSK şartlarında eşiniz 20 yıl sigortalılık süresini, 47 yaşı ve 5.450 prim ödeme gününü tamamladığında emekli olabilir. 20 yıl 01.06.2010 tarihinde dolmuş. Öte yandan, eşiniz 01.06.1990 tarihinden önce yaptığı doğumları borçlanamaz.

  47

 63. ali osman yıldız

  eşim 09.04.1974 doğumlu işe başlangıç tarihi 01.06.1990 şu an çalışmıyor toplam 2970 gün primi var 2 çocuk var ne zaman emekli olabilir. çocuk parasını ne zaman ödeyeyim emeklliğe yakın zamanda ödesem olur mu kolay gelsin

 64. 1-Eğer herhangi bir yerde çalışmıyor, herhangi bir işle (ticaret, tarım v.s.) iştigal etmiyorsanız sadece isteğe bağlı sigortalı olabilirsiniz.
  2-Şu anki düzenlemeler çerçevesinde geriye dönük 13 yılı borçlanma imkanınız bulunmamaktadır. Eğer SSK’lı olarak işe girdikten sonra doğum yaptıysanız, ikişer yıl olmak üzere (toplam dört yıl) iki doğum borçlanması yapabilirsiniz.
  3-Hangi durumlar için hizmet borçlanması yapılabileceği ve borçlanma şartları http://www.isvesosyalguvenlik.com/hizmet-borclanmasi-borclanma-yapilabilecek-hal-ve-durumlar/#.UabqOL5rN2E linkte yer almaktadır.

 65. 10.06.1998 işe giriş 11.19.1999 işten çıkış toplam 518 gün çalıştım 13 yıldır hiç çalışmadım ben dışardan sigorta yatırmak istiyorum bu mümkünmü ve bu 13 yıl için borçlanma yapabilirmiyim yani 13 yıllık toplam sigorta yatırabilirmiyim yatırırsam da bu mevla ne kadardır acaba

 66. Size yanlış bilgi verilmiş. isteğe bağlı sigorta kalkmadı, aksine isteğe bağlı sigortalı olmak daha kolay hale geldi. Alo 170’i arayıp durumunuzu iletirseniz, size yardımcı olurlar.

 67. cıhan kayabası

  13/05/2013 te ilk defa istege bagli ssk ya basvuruda bulundum. bana istege bali ssk olma kalkti .tarim bagkur ssk var dediller ve bana ek 5 adinda bir dilekce verdiler .dilekceyi gerekli yerlere onaylattiktan sonra sssk mudurlugune teslim ettim.bana en kisa zamanda adresinize tebliğ gonderılır dedıler fakat gelmedı .gecende ssk ya gıttım bana olumsuz cevap verdıler.ne yapmalıyım.

 68. Eşim bir kaç aydır Haiti’de bir Fransız firmasında çalışıyor. Ben ise bir firmada Türkiyede çalışıyorum. Bu ay içinde istifa edip ben de eşimin yanına gideceğim. İkimizin de isteğe bağlı sigortaya geçmemiz mümkün mü? Ve isteğe bağlı sigortalı olarak sağlık hizmetlerinden normal sigortalı gibi istifade edebilir miyiz? Bir de o Haitide olduğu için onun isteğe bağlı sigortaya geçiş işlemlerini ben burdan yapabilir miyim???? En kısa zamanda cevaplayabilirseniz çok sevinirim.

 69. Ödeyeceğiniz aylık prim tutarlarını http://www.isvesosyalguvenlik.com/2013-istege-bagli-sigorta-prim-tutari/#.UaT0aWxrOFk linkinden öğrenebilirsiniz. Öte yandan 1 Ekim 2008 tarihinden beri isteğe bağlı sigortalılar 4/b (Bağkur) kapsamında değerlendirildiğinde, eğer eşiniz ilk defa sigortalı olacaksa, şu anki şartlara göre 58 yaş, 9000 günle emekli olabilir.

 70. nurettin karakurt

  eşim 1961 doğumlu olup bugün isteğe bağlı sigorta için başvursa aylık ne kadar ödeme yapacağız ve ne zaman emekli olabilir ve aylık maaşı ne kadar olabilir.saygılar

 71. 30 günlük prim ödedikten sonra sağlık yardımı almaya hak kazanırsınız.

 72. isteğe bağlı sigorta primini yatırdıkdan hemen sonra hizmet alabiliyormuyuz

 73. Kasim 1971 dogumluyum 1989 yilinda ise girisim ve 11 ay memuriyetim var daha sonra evlendim ve isi biraktim , 1993 yilinda ve 2006 yillarinda iki dpgum yaptim ve 2000 li yillarda 460 gun istege bagli prim odedim.sormak istedigim sorum su su an isyege bagli prim odemeye baslayip son dort sene kalinca ssk ya gecsem ve emeklilik yasima vie kac ay kala 2 adet dogum borclanmalarimi yapmam mumkunmu, istege baglida odemem gereken prim ne kadar olur hangi yil sskya becmem gerekir ve hangi tarihte emekli olurum kac gun prim esasina gore birde istege bagli sigortaliyken esimden faydalanmakta oldugum saglik giderinden faydanlanmamda bir sorun veya sekte olurmu . Simdiden cok tesekkurler.

 74. Anne veya babanız üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde sağlık yardımı alabilirsiniz. Bunun için müdürlükteki kısa vadeli sigorta kolları servisine (yani gss işlemlerine bakan servise) başvuruda bulunun. Bu şekilde bakmakla yükümlü olunan kişi konumunda gss kapsamına alındığınızda artık SGK sizi gss’li olarak tescil etmez, prim borcu çıkmaz. Hatta gss prim borcu çıkarılan aylarda anne-babanız üzerinden sağlık yardımı alma hakkınız varsa, bu durumda çıkarılmış olan gss prim borcu da silinir.

 75. zekiye firdevs fide

  Önerdiğiniz linki okudum.Uzun yıllardır annem SSK babam ise Bağ-kur emeklisi.Ben üniversite mezunuyum ve 16 yıl önce boşandım.Acaba bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde miyim?Devletten sağlık konusunda bu güne kadar hiç faydalanmadım ve bu borcu ödemek istemiyorum.Pazartesi FATİH SİGORTA MD..lüğüne gidicem nasıl bir prosedür uygulayabilirim?
  Tekrar çok teşekkür ederim.
  SAYGILARIMLA

 76. zekiye firdevs fide

  Çok çok teşekkür ederim ilginize…Eksik olmayın,sağolun.

 77. Emeklilik başvurusu yapacağınız zaman, prim ödemesi yapılmış son yedi yıl içerisinde isteğe bağlı sigortaya ödediğiniz prim SSK’ya ödediğiniz primi bir gün dahi geçtiğinde, hatta ikisi eşit sayıda olsa bile en son isteğe bağlı sigortaya prim ödemişseniz, bu durumda 4/b yani bağkur’a tabi hale gelirsiniz ve ancak bağkur şartlarında emekli olabilirsiniz. Bu nedenle, eğer şu anki prim ödeme gün sayınız SSK şartlarında emeklilik için yeterliyse, sadece yaşı bekleyecekseniz, isteğe bağlı sigortaya prim ödemeniz şart değil. Sağlıktan yararlanmak için gelir testine başvurup sonucuna göre sadece GSS’ye prim ödeyebilirsiniz. GSS prim borcuna gelince, http://www.isvesosyalguvenlik.com/genel-saglik-sigortasi-prim-borcu-cikarilanlar-ne-yapmali/#.UaDeAmxrOFk linkinde yer alan yazıyı ve yorumlar bölümünde sorulara verilen cevapları okumanızı öneririz. Sorunuzun cevabını bulamazsanız tekrar yardımcı oluruz.

 78. zekiye firdevs fide

  Sayın Yetkili,
  İsteğe bağlı ödeme tarihlerim=12.11.2008 ve 28.12.2009 (toplam=451 gün) (10.2009 da 2 aylık ödedim)Bu tarih aralığında çalışmadığımdan isteğe bağlı prim ödemiştim fakat işe girince kapattırdım.
  En son sigorta çıkış tarihim=30.05.2012 (Bu tarihten itibaren hiç ödeme yapmadım ve çalışmıyorum)
  Doğum tarihim=21.06.1969
  1330 TL ÇIKARILAN GSS BORCU İÇİN BENİ BİLGİLENDİRİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM.
  iLGİNİZE TEŞEKKÜRLERİMİ BİR BORÇ BİLİRİM.
  SAYGILARIMLA

 79. SSK çıkış tarihi ve isteğe bağlı başlangıç tarihinizi bildirirseniz yardımcı oluruz.

 80. zekiye firdevs fide

  sayın yetkili,
  1993 yılından beri sigortalıyım.5030 gün SSK(4-A) ve 451 gün isteğe bağlı(4-B) ödemem var.Şu an çalışmıyorum.49 yaşında (2018 yılında)emekli olucam. isteğe bağlıya geçersem SSK dan emekli olabilir miyim?Bağ-kur emeklisi olmak istemiyorum.Öte yandan GSS den 1330 TL borç çıkarmışlar.İsteğe bağlı sigortamı açtırırsam artık GSS primi ödemem gerekecek mi?Yoksa muaf mı olucam?

 81. Emekli olabilirsiniz. Ancak isteğe bağlı sigorta 4/b (bağ-kur)kapsamında değerlendirildiğinden, bağ-kur şartlarında emekli olabilirsiniz.

 82. Ayda 30 günden az gösterilen sigortalılardan aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni “06-Kısmi İstihdam” veya “17- Ev hizmetinde çalışan” olarak seçilenlerin GSS primlerinin 30 güne tamamlamaları gerekir. Bunun dışında kalanlar ayda 30 günden az sigortalı gösterilse de gss primlerini 30 güne tamamlamaları zorunlu değil. Eğer sizin durumunuz “06-Kısmi İstihdam” olarak gösteriliyorsa, gss primlerini 30 güne tamamlamanız gerekir. Bu durumda, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı adresinize göre bağlı olduğunuz kaymakamlık sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi için başvurmanız gerekir. Gelir testi sonucuna göre aylık geliriniz asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa kalan eksik günlerin primini devlet öder. Üçte birinden fazla çıkarsa, gelir durumunuza göre http://www.isvesosyalguvenlik.com/genel-saglik-sigortasi-prim-tutarlari/#.UZ-x4WxrOFk linkte belirtilen tutarda prim ödemeniz gerekir. Yalnız burada yer alan prim tutarları 30 gün için geçerli prim tutarları olup, eksik gün sayınıza göre siz ödemeniz gereken primi hesaplayabilirsiniz.

 83. bir işyerinde Ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayan (part-time çalışan) bir çalışan işitme engelli bayanım,hastahaneye gittiğimde bana bakılmadı şimdi benim sağlık sigortasından yararlanmam için ne yapmam gerekiyor? her ay 5-10 gün ancak gösteriliyorum kalan prim günleri için benden genel sağlık prim borcu çıkarılacak mı? lütfen bana bir açıklama yaparmısınız? e-posta adresime bilgi gönderirseniz ayrıca sevinirim .
  iyi çalışmalar.

 84. 1999 ssk girişliyim 1800 gün ödenmiş primim var.şu an çalışmıyorum. kendim çalışmadan dışarıdan isteye baplı prim yatırarak emekli olabilirmiyim. cevap yazarsanız sevinirim.

 85. 1999 ssk girişliyim 1800 gün ödenmiş primim var. şu an çalışmıyorum. kendim çalışmadan sışarıdan isteye prim yatırarak emekli olabilirmiyim.

 86. Bunun SGK’yı ilgilendiren yönü yok. Belki İŞKUR sistem üzerinden sizi sigortalı olarak görüp ödeneğinizi kesebilir. Bu durumda İŞKUR’a başvurarak isteğe bağlı sigortalı olduğunuzu bildirirsiniz.

 87. burdan anladığım ödeyebileceğim yönünde . peki işkur ile sgk bu konuda bir itilafa düşer ise benim izleyeceğim yol ne olmalı. teşekkür ederim.

 88. İşsizlik ödeneği (maaşı) alan kişinin gelir getirici bir işte çalışması halinde işsizlik ödeneği kesilir. İsteğe bağlı sigortalı olmak gelir getirici bir iş olmadığından işsizlik ödeneğini etkilemez.

 89. İŞSİZLİK MAAŞI ALINAN DÖNEM İÇİNDE İSTEĞE BAĞLI ÖDEYEBİLİR MİYİM? (S.S.K.)

 90. Eğer hep 4/a (ssk) kapsamında bildirildinizse, 49 yaşı doldurdunuzsa prim ödeme gün sayınızı da 5330 güne tamamladınız mı emekli olabilirsiniz. Bunun için bir yerde çalışmanız şart değil. İsteğe bağlı sigortalı olarak veya askerlik borçlanması yaparak eksik günü tamamlayabilirsiniz. Ancak 49 yaşı doldurmadınızsa, şu anki duruma göre yaşı beklemeniz gerekir.

 91. benım sgk. kaydım agustos 1986 yıl sımdıkı toplam gunum 5294 gun.prosedure gore 5300 doldurmam gerekıyor ve 49 yası beklemem gerekıyor.ama sımdı calışma bakanlıgı erken emeklılık ıle ılgılı bır çalışma yurutuyor.fakat 6 gunum eksık bunu sgk kendım odesem olurmu.saygılarımla

Yorum yaz

E posta adresiniz yorumda görünmeyecek. Hakaret ve küfür içeren yorumlar yayımlanmayacaktır. YORUMLAR ONAYA TABİ OLUP, ONAYLANDIKTAN SONRA SAYFADA GÖRÜNECEKTİR. Sorularınız en geç iki-üç gün içinde cevaplanacaktır. Lütfen ihbar ve şikayetlerinizi http://www.alo170.gov.tr/yeni_bildirim/ sayfasından iletin. Zorunlu alanlar işaretlenmiştir. *

*