Anasayfa / Yazarlar / Esman DİLLİ / İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları – Nasıl Belge Alınır?

İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları – Nasıl Belge Alınır?

Sponsorlu Bağlantılar

1- Genel Açıklamalar: Bilindiği üzere; 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” başlıklı 6 ncı maddesi ile işverenlere çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü getirildi. Çalışanlar arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, işveren bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya yetkilendirilmiş toplum sağlığı merkezlerinden hizmet alarak yerine getirebilecek.

Kanunun 38 inci maddesinde yer alan geçiş hükümleri uyarınca, işyerlerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü; 50 ve daha fazla çalışanı olan özel sektör işyerleri için 30/12/2012 tarihinde başladı. 50’den az çalışanı olan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyerleri için 1/14/2013 tarihinde, Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise 30/6/2016 tarihinde başlayacak.

Not:

1-Aşağıda yer alan bilgi ve açıklamalar, 11 Ekim 2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişiklikleri doğrultusunda güncellenmiştir.

2- Aşağıdaki yazıda belge alma süreci ayrıntılı olarak açıklanmış olup, bu süreç En Basit Şekliyle İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları başlıklı yazıda ise özet olarak açıklanmıştır.

2- Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

6331 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı üçüncü maddesi ve İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde;

İş güvenliği uzmanı; iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik eleman şeklinde tanımlanmış,

Teknik eleman olarak ise; teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları sayılmıştır.

Dolayısıyla sadece aşağıda belirtilen kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sosyal güvenlik uzmanı belgesi alabilecek ve iş güvenliği uzmanı olabilecektir;

– Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler.

– Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları.

– Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları.

– Teknik öğretmenler.

– Fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar.

3- İşyerlerinin ve İş Güvenliği Uzmanlarının Sınıflandırılması:

6311 sayılı Kanun işyerlerini ve iş güvenliği uzmanlarını aşağıdaki şekilde üç ayrı sınıfa ayırmıştır.

İşyerlerinin Sınıflandırılması:

• Çok tehlikeli işyeri

• Tehlikeli işyeri

• Az tehlikeli işyeri

İş Güvenliği Uzmanlarının Sınıflandırılması

• A sınıfı iş güvenliği uzmanı

• B sınıfı iş güvenliği uzmanı

• C sınıfı iş güvenliği uzmanı

4- Sınıflandırmaya Göre İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Alabileceği İşyerleri:

6331 sayılı Kanunun “İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları” başlıklı 8 inci maddesinin beşinci fıkrası ve Yönetmeliğin 7 nci maddesi ikinci fıkrası uyarınca;

• Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde A sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı,

• Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı,

• Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı,

çalıştırılması gerekmektedir.

Dolaysıyla;

• A sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları tüm işyerlerinde,

• B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde,

• C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları ise sadece az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde,

görev alabilirler.

Genel uygulama bu şekilde olmakla birlikte; gerek 6331 sayılı Kanunda, gerekse İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te geçici süreler için aşağıdaki istisnalar tanınmıştır. Buna göre;

I- 6331 sayılı Kanunun söz konusu 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında; “Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.” hükmü yer aldığından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 14/6/2013 tarihli ve 28677 sayılı Resmî Gazete’de Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ ve eki (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının Meslek Dalı İle İşyeri Tehlike Sınıfı İlgi Tablosunu yayımlamış olup, söz konusu tabloda belirtilen işyerlerinde yine tabloda belirtilen niteliklere sahip C sınfı iş güvenliği uzmanı görev alabilecekti. Ancak daha sonra bu yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

II-6331 sayılı Kanunun “İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü” başlıklı geçici 4 üncü maddesinde; “Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.” Hükmü, yer aldığından, 30/6/2013 tarihinden itibaren dört yıl süreyle çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilebilecektir.

5- İşyerlerinin Girdiği Tehlike Sınıfı Nasıl Belirlenecek?

6331 sayılı Kanunun “Tehlike sınıfının belirlenmesi” başlıklı 9 uncu maddesinde; işyeri tehlike sınıflarının Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edileceği belirtilmiş, bu doğrultuda 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ve eki İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi (NACE kodları) yayımlanmış olup, işyerlerinin faaliyet konusuna tehlike sınıfından hangisine girdiği Tebliğ eki listede yer almaktadır.

6- İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alma Şartları?

Genel Açıklama: Daha önce iş güvenliği uzmanlığı belgesi almamış olanlar, ilk başta sadece (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilecekler, bu belgeyi alabilmeleri için de önce kursa giderek iş güvenliği uzmanlığı eğitimi almaları, ardından sınava katılarak sınavda başarılı olmaları gerekecektir. Bu durumda olanların, daha sonra nasıl (B) ve (A) sınıfı belge alabilecekleri, aşağıda “Belge Yükseltme” başlıklı bölümde anlatılmıştır. Bunun istisnası ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın aşağıda sayılan birimlerinde çalışması bulunanlar ve iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora veya yüksek lisans yapmış olanlardır. Bu istisnai durumdakiler yine aşağıda belirtilen şartlarla doğrudan (A) veya (B) sınıfı belge alabileceklerdir.

(A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar:

• (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlar,

• Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlardan; iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olanlar,

• İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlar,

• İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri,

• İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl fiilen görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanı olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları,

(A) sınıfı belge alabilirler.

(B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar:

• (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar,

• İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,

• İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri hariç, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az on yıl görev yapan müfettişlerden (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlar,

(B) sınıfı belge alabilirler.

(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar:

• (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar,

• İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri hariç Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapan müfettişlerden (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılanlar,

(C) sınıfı belge alabilirler.

Dolayısıyla iş güvenliği uzmanlığı belgesini, durumlarına göre bazı kişiler doğrudan alabilecekken, bazı kişiler İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmaları halinde belge alabilecekler, bazı kişiler ise önce iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılacaklar, eğitim sürecini tamamladıktan sonra girdikleri sınavda başarılı olmaları halinde iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabileceklerdir. Bu kişiler üç ayrı kategoriye ayrılarak aşağıda belirtilmiştir;

I- Eğitime ve Sınava Girmeden İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar:

• Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlardan; iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olanlar,

• İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlar,

• İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri,

• İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl fiilen görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanı olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları,

eğitime katılmadan ve sınava girmeden (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilirler.

II- Eğitime Katılmadan Doğrudan Sınava Girerek İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar:

• İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar eğitime katılmadan doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınava girerek sınavda başarılı olmaları halinde (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilirler. Ancak bu kapsamdaki kişiler, bu haklarını en fazla iki defa kullanabilirler. Bu kişilerin sınavlarda iki defa başarısız olması durumunda, tekrar sınava girebilmeleri için ilgili eğitim programına katılmaları gerekir.

III- Belge Alabilmeleri İçin Önce Eğitime Sonra Sınava Girmesi Gerekenler:

• (A) sınıfı belge alabilmek için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar.

• (B) sınıfı belge alabilmek için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar.

• Daha önce iş güvenliği uzmanlığı belgesi almamış olup, ilk defa belge almak isteyen mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar. Bunlar sadece (C) sınıfı belge alabilirler.

7- İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Süreci:

İş güvenliği uzmanlarının ve diğer sağlık personelinin eğitimleri, Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan eğitim kurumları tarafından verilmektedir.

Eğitimler temel eğitim ve yenileme eğitimi olarak ikiye ayrılmaktadır. Yenileme eğitimi aşağıda “Belge Almış Olanların Eğitimini Yenileme Zorunluluğu” başlıklı bölümde anlatılmıştır.

İş güvenliği uzmanlarının eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Yönetmelikte belirtilen Komisyon tarafından belirlenir. Eğitim programının süresi, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz ve bu kısımlar ancak tek bir program dâhilinde uygulanabilir. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanları için en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmiş olduğu işyerlerinde yapılır. Adaylar, teorik eğitimde mazeretli veya mazeretsiz en fazla altı ders saati devamsızlık hakkına sahiptir. Ancak uygulamalı eğitimin tamamına katılım zorunludur.

Eğitim kurumlarında eğitimler; iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitim programı için Yönetmelikte belirtilen eğitici belgesine sahip olan mühendis, mimar veya teknik elemanlarla, Komisyonca belirlenecek müfredatta belirtilen konulara uygun eğitici belgesine sahip diğer eğiticilerden tarafından verilir.

Eğitim kurumları, Komisyonca belirlenen müfredat esas alınarak hazırlanan ve eğitim verilecek konulara uygun eğiticiler ile en az bir en fazla iki olmak üzere eğiticilerin yedeklerinin de yer aldığı teorik eğitim programını ve eğitime katılacakların listesini eğitimin başlangıç tarihinden en az üç işgünü önce Genel Müdürlüğe elektronik ortamda bildirirler. Bu program Genel Müdürlük tarafından onaylandıktan sonra eğitime başlanır. Genel Müdürlükçe onaylanmamış programlarla eğitime başlanamaz. Onaylanmamış programla eğitime başlanması halinde doğacak hukuki sonuçlardan eğitim kurumları sorumludur.

Eğitim programları, katılımcılar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde eğitim kurumu içerisinde ilan edilir.

Genel Müdürlükçe onaylanmış olan eğitim programının hiçbir unsurunda değişiklik yapılamaz. Ancak, zorunlu bir nedenin varlığı ve bu nedenin geçerli bir belgeye dayandırılarak Bakanlığın onayının alınması şartıyla eğitim kurumlarınca sadece programda görevli eğiticilerde değişiklik yapılabilir. Eğitim programları, katılımcılar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde eğitim kurumu içerisinde ilan edilir.

Uzaktan eğitim tamamlanmadan yüz yüze eğitim, yüz yüze eğitim tamamlanmadan uygulamalı eğitim başlatılamaz. Adayların, teorik eğitimin en az %90’ına ve uygulamalı eğitimin tamamına katılımı zorunludur. Eğitim programı tamamlandığında, eğitim kurumu tarafından eğitime katılan kişiye Yönetmeliğin 6 no’lu ekinde yer alan Eğitim Katılım Belgesi verilir.

Genel Müdürlük eğitimlerin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin izlenmesi amacıyla kendi görev ve yetki alanına giren konularda eğitim kurumlarını, eğiticileri ve sorumlu müdürleri, yetki alınan mekânı, İSG-KATİP ile diğer elektronik sistemler veya evrak üzerinden kontrol eder ve denetler.

Eğitim programlarına katılmak isteyen adayların eğitim kurumlarına aşağıdaki belgeler ile birlikte başvurmaları gerekir:

a) Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan, adayın hangi eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru yazısı.

b) Adayın katılacağı eğitim programına uygun alanda lisans eğitimi aldığını gösteren diploma veya geçici mezuniyet belgesi.

c) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belgeler.

ç) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını gösteren belgeler.

d) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.

e) İş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli yenileme eğitimlerine katılacaklar için ise geçerli mevcut belge.

Adayların eğitim programlarına katılabilmesi için, ilgili eğitim programının başlangıç tarihinden önce lisans eğitimini tamamlamış ve bu eğitime ilişkin mezuniyet diploması alabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bu duruma ilişkin gerekli inceleme, başvuru yapılan eğitim kurumu tarafından yapılır.

Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde eğitim kurumları tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim, sınav ve belgeleri geçersiz sayılır.

Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, diploma veya mezuniyet belgelerinin doğruluğunun tespitinde Yükseköğretim Kurulu kayıtları esas alınır.

Yetki almış ve yetkileri iptal edilmiş eğitim kurumları listesine Genel Müdürlük Yetkilendirme Daire Başkanlığının linki aşağıda yer alan web sayfasından ulaşılabilir.

(http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=yetkilendirmeduyurulari)

8- İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Süreci:

Yukarıda “Eğitime Katılmadan Doğrudan Sınava Girerek İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar” başlıklı bölümde belirtilenler dışındakiler, uygulamalı eğitimi tamamlamadan sınava katılamazlar.

Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılır veya yaptırılır. Sınava başvuru ve diğer işlemler, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Yetkilendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde açılan sınavlara katılabilir. Bu sınavlarda başarılı olamayan veya eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde sınava katılmayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.

Yönetmelik hükümlerine göre eğitim alma şartı aranmaksızın sınavlara katılım hakkı tanınanlar (yukarıda belirtilmiştir), bu haklarını en fazla iki defada kullanabilirler. Bu kişilerin sınavlarda iki defa başarısız olması durumunda, ilgili eğitim programını tamamlamak şartıyla sınavlara katılabilirler.

Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, sınav sonuçlarına itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.

Açılacak sınavlar ve sınav sonuçları ile ilgili duyurular Genel Müdürlüğün web sitesinden (http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal.

Sınav duyurularında başvuru yeri ve tarihi, sınav ertelenmesi, sınav ücretinin miktarı ve yatırılacağı hesap numarası, sınavın süresi ve konuları, sınav sonuçlarının öğrenilmesi ve sınava itiraz gibi konularda bilgiler yer almaktadır.

Sınav süreci ve sonrası genelde aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşmektedir.

Sınav başvurusu genelde internet üzerinden yapılmakta ve başvuru yapılacak internet adresi duyuru da belirtilmektedir.

İnternet üzerinden yapılacak sınav başvurusunda, sınav ücretinin (genelde 40 TL) duyuruda belirtilen hesaba önceden yatırılmış olması gerekmektedir. Ayrıca başvuru formu doldurulurken, adayın son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafının tarattıktan sonra yüklenmesi gerekmektedir.

Adaylara ait fotoğraflı sınav giriş belgeleri; yine duyuru da belirtilen internet adresinden yayımlanmaktadır. Sınavlar genelde M.E.B. tarafından yapıldığından, sınavla ilgili bilgi ve belgeler http://www.meb.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır. OSYM tarafından yapılan sınavlarda ise duyurular OSYM’nin web sitesinde yayımlanmaktadır.

Sınav girişinde adayların yanında, fotoğraflı sınav giriş belgesi (internet adresinden yayımlanan) ile özel kimlik belgelerinden birisinin (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunması gerekmektedir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar ile cep telefonu yanında olan adaylar sınava alınmamaktadır.

Sınav sonuçlandıktan sonra da aynı şekilde sınav sonuçları duyuruda belirtilen internet adresinden yayımlanmaktadır.

9- Sınavda Başarılı Olanların Belge Alma Süreci:

İlan edilen sonuçlara göre sınavda başarılı olan adayların belge talebi başvurularını eğitim kurumları üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Eğitim kurumlarınca sınavı kazanan ve belge almaya hak kazananlardan her bir kişi için ayrı ayrı başvuru dosyası hazırlanmaktadır.

Başvuru dosyasına aşağıdaki belgeler konulmaktadır.

• Adayın Bakanlığa hitaben yazdığı dilekçe (örnek dilekçelere ait linkler aşağıda yer almaktadır.)

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti

• Belge ücretine ilişkin dekont

• Hazırlanan dosyalar alfabetik sıraya konularak ve listeleri yapılarak bir ön dilekçe ile eğitim kurumlarınca Genel Müdürlük gelen evrak servisine teslim edilmektedir.

• Belgeler teslim tarihi sırasına göre Genel Müdürlükçe hazırlandıktan sonra toplu halde eğitim kurumlarına gönderilmekte olup, şahısların belgelerini eğitim aldıkları eğitim kurumlarından almaktadırlar.

• Eğitim alarak belge almaya hak kazananların şahsi başvuruları kabul edilmemektedir.

• Eğitim almadan doğrudan sınava giren ve belge almaya hak kazananlar ise yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretleriyle birlikte Genel Müdürlüğe doğrudan başvurabilmektedirler.

Ayrıca;

• Tek başına eklenen yüksek lisans belgesi mevzuat gereğince yeterli olmadığından; mutlaka İSG ön lisans, mühendis mimar, kimyager, fizikçi veya teknik öğretmen lisans programını tamamlandığına dair diploma/mezuniyet belgesi olması, ayrıca lisans diplomasındaki soyadı bilgisi Nüfus Cüzdanı suretindekinden farklı olan ve bu husus Kızlık Soyadı/Önceki Soyadı bölümünde belirtilmeyenlerin önceki ve şimdiki soyadlarını belirtilen Resmi Bir Belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

• Diploma veya mezuniyet belgesinin onayı; noter, eğitim kurumu veya mezun olunan üniversiteye yaptırılabilmektedir. Ancak, diplomanın Eğitim Kurumlarınca onaylanması halinde; Aslı Gibidir kaşesi ile kaşelenmesi, Onaylayan Eğitim Kurumunun Kaşesinin bulunması, Genel Müdürlüğe gönderilen imza sirkülerinde imza örneği bulunan Eğitim Kurumu Yetkilisi (Sorumlu Müdür) tarafından imzalanması gerekmektedir.

• Belge ücreti olarak; T.C. Ziraat Bankası Şubesi Kurumsal Tahsilat Programı aracılığıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sertifika Tahsilatlar hesabına (offline) KDV dahil 472 TL (2014 yılı için) yatırılması gerekmektedir. Sertifika  Kurumsal tahsilât hesabına belge ücreti, ziraat bankası şubelerinden yatırılabileceği gibi ziraat bankası internet bankacılığı kanalıyla da yatırılabilmekte, fakat EFT yoluyla bu hesaba para yatırılamamaktadır.

Adayın Bakanlığa hitaben yazacağı dilekçe örneğine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Dilekçe Örneği İçin http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/isggm/dosyalar/igu-dilekce-13-6-2013 sayfasına bakabilirsiniz.

10- Belge Almış Olanların Eğitimini Yenileme (Yenileme Eğitimi Alma) Zorunluluğu:

Yönetmeliğin 27 nci maddesi uyarınca; iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur. Yenileme eğitim programlarının süresi iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi olanlar için 30 saatten az, diğer sağlık personeli belgesi sahibi olanlar için 18 saatten az olamaz. Bu programlar, yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Komisyonca belirlenir.

Yenileme eğitiminin tamamına katılım zorunludur. Katılım zorunluluğuna aykırılığın tespiti halinde kişi hakkında vize işlemi tamamlanmış olsa dahi belgesi geçersiz sayılarak vize işlemi iptal edilir.

11- Belge Yükseltme:

(C) sınıfı belge sahiplerinin (B) sınıfı, (B) sınıfı belge sahiplerinin ise (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmeleri için gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir:

I- (C) Sınıfı Belge Sahiplerinin (B) Sınıfı Belge Alma Şartları:

• (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgelemek,

• (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılmak,

• Yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olmak.

II- (B) Sınıfı Belge Sahiplerinin (A) Sınıfı Belge Alma Şartları:

• (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgelemek,

• (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılmak,

• Yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olmak.

III- Geçici Bir Süre İçin Eğitime Katılmadan Doğrudan Sınava Girerek Sınıflar Arası Yükselme:

2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Kanunla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun geçici dördüncü maddesine eklenen fıkra uyarınca Yönetmeliğe eklenen geçici 2 nci madde ile 2 Ağustos 2013 tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olmak üzere, eğitime katılmaksızın doğrudan sınava girerek (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlara (B) sınıfı veya (A) sınıfı belge, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlara da (A) sınıfı belge alma imkanı getirilmiştir. Buna göre;

• (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;

– Başvurdukları tarihte adlarına 1500 gün prim ödenenler, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

– Başvurdukları tarihte adlarına 3000 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

• (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;

– Başvurdukları tarihte adlarına 1800 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

girebilecekler, girdikleri sınavda başarı olabilmeleri halinde belge sınıflarını yükseltebileceklerdir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılacak sınavlara girip de başarılı olamayanlar ise sahip oldukları belge ile çalışmaya devam edecekler.

III- Belge Yükseltmek İçin Eğitim Programına Katılacaklardan Eğitim Kurumlarının İsteyeceği Belgeler:

• (B) veya (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi almak için eğitim kurumuna hitaben yazılmış dilekçe,

• Geçerli (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi, (30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Geçici 5 inci maddesi gereğince değiştirilmiş şekliyle)

• Lisans diploması,

• Nüfus cüzdanı,

• SGK prim ödeme belgesi ((B) sınıfı için 3 yılı, (A) sınıfı için 4 yılı kapsayan ve kişinin iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı firma tarafından, bu kişi adına yapılan prim ödemesine ilişkin belge)

• İşyerinin kişiyi iş güvenliği uzmanlı olarak görevlendirdiğine dair işyeri unvanlı, antetli ve işveren imzalı yazı veya firma ile iş güvenliği uzmanı arasında yapılan ve Bakanlığa bildirilen iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi,

• Kişinin iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı tarih aralığını gösteren işyeri unvanlı, antetli ve işveren imzalı yazı,

• Kişinin iş güvenliği uzmanı olarak imzasının bulunduğu,

– 4857 sayılı İş Kanununun 80 inci maddesine göre söz konusu işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması zorunluluğu bulunması halinde, kurul karar defteri,

– İşçilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitim tutanakları,

– Risk değerlendirme çalışmaları,

– Acil durum planları gibi ispata yönelik belge ve dokümanlar.

Bu maddede yer alan belgelerin, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için 3 yıllık, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için 4 yıllık süreyi kapsaması gerekir.

Yukarıda belirtilen belgelerin, eğitim kurumu sorumlu müdürü tarafından incelenerek “Aslı Gibidir” onayı yapılması halinde; onaylı suretler, asıl suret olarak değerlendirir. Bu belgeler; eğitim kurumlarınca aday kayıt dosyalarında saklanır, Genel Müdürlükçe yapılacak kontrol ve denetimlerde (istenildiğinde) ibraz edilir.

12- İş Güvenliği Uzmanları Nasıl İş Bulacaklar:

İstisnai de olsa, Kanun ve Yönetmelikte belirtilen şartlara ve niteliklere ve de işyerinin tehlike sınıfına göre gerekli iş güvenliği uzmanlığına sahip olan işverenler, iş güvenliği uzmanlığı görevlendirme zorunluluğunu kendileri çalışarak yerine getirebileceklerdir. Bunun dışındaki işverenler ise iş güvenliği uzmanı görevlendirme zorunluluğunu ya kendileri hizmet akdiyle iş güvenliği uzmanı çalıştırarak ya da ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getireceklerdir. İş güvenliği uzmanı çalıştırmak isteyen işverenler ile ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak faaliyet gösteren yerler ise iş güvenliği uzmanlarını genelde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü vasıtasıyla temin ettiklerinden, söz konusu genel Müdürlük; işyerlerinden gelen talepler doğrultusunda iletişim bilgilerinin Genel Müdürlük web sayfasında yayınlanmasını isteyen işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve eğiticiler için veri ekleme sistemi oluşturmuştur. http://www.isgkatip.com/ web adresinden ulaşılacak sayfada İSG PROFESYONELİ HAVUZU kısmına gerekli bilgiler girilerek havuza kayıt olunması, iş bulma konusunda kolaylık sağlayacak, iş güvenliği uzmanı arayan işverenler veya ortak sağlık güvenlik birimleri, havuzda kayıtlı iş güvenliği uzmanları arasından seçecekleri kişileri arayarak irtibata geçeceklerdir. Kendisi doğrudan ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile irtibata geçmek isteyen iş güvenliği uzmanları ise Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve yetki belgeleri iptal edilmiş OSGB listelerine Genel Müdürlük Yetkilendirme Daire Başkanlığının linki aşağıda yer alan web sayfasından ulaşabilirler.

(http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=yetkilendirmeduyurulari)

13-İş Güvenliği Uzmanlarının Görev – Yetki ve Sorumlulukları:

İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları Yönetmeliğin 9, 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilmiştir.(www.isvesosyalguvenlik.com)

144 comments

 1. (Can) İş güvenliği uzmanlığı sınavına en az iki yıllık yüksekokul (önlisans) öğrenimi almış olan ilgili bölüm mezunları girebilir, lise öğrenimi sırasında aldığınız / almadığınız eğitimler veya stajın iş güvenliği uzmanlığı sınavına girip girememenizle bir ilgisi olmaz. Önemli olan liseden sonra öğrenim göreceğiniz fakülte veya yüksekokullar.

 2. Hocam ben lise 3 gidiyorum ve is güvenligi sınavına girmek istemiyorum ama diger sene stajerlige gireceğim den stajda sorun çıkarmı iş güvenliği sertifika si alamadigimda n

 3. (emine) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış olsaydınız doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilirsiniz, ancak şu an önce kursa gidip sertifika alıp, sonra da (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girmeniz gerekir.

 4. merhabalar ben biyoloji bölümü mezunuyum. iş güvenliği alabilmem için kursa gerek var mı doğrudan sınava girip alabilir miyim?

 5. Boşuna okumayın eskisi gibi değil iş güvenliği yol oldu

 6. (yelrüm) Lise mezunları iş güvenliği uzmanı olamaz. Ayrıca üniversite mezunu olsa bile hangi bölüm mezunlarının iş güvenliği uzmanı olabileceği aşağıda linki yer alan yazıda belirtilmiştir.
  Kimler – Hangi Bölüm Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ?Kimler – Hangi Bölüm Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ?

 7. ticaret lisesi muhasebe ve finansman mezunuyum iş güvenlikçi olabilir miyim?

 8. (Trkuaz) Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış olanlar doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilir. Maalesef siz iş sağlığı ve güvenliği önlisans eğitimini tamamladıktan sonra kursa gidip sertifika aldıktan sonra (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilirsiniz.

 9. Lisans Sivil hava ulaştırma işletmeciliği mezunuyum. Aynı anda hem önlisans iş sağlığı ve güvenliği okumaya başlayıp hemde işsağlığı ve güvenliği yükseklisans yapsam teknik eleman sınıfından b sınıfı uzmanlık sınavına girmeye hak kazanırmıyım?

 10. (ECE) 24 Mayıs 2014 tarihinden önceki sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldığı için soruları bulamamış olabilirsiniz, bilgi edinme kapsamında isterseniz MEB’den talep edin, ancak sınavları artık ÖSYM yaptığından MEB’in yaptığı sınavlara ait sorular pek işinize yaramayabilir. Ayrıca normalde eğitim kurumları daha önce çıkmış soruları temin edip aslında kursiyerlere veriyorlar, siz isterseniz kursa gittiğiniz eğitim kurumuna sorun.
  Sınav ÖSYM’ye Geçince Soru Sayısı Azaldı Ücreti Arttı

 11. Merhaba hocam iktisat mezunuyum iki yıllık isg okudum şuan bir kursa kayıt yaptırdım .Sınav soruları A kitapçığı ve B kitapçığı olmak üzere iki tane .ancak çıkmış sorularda iki kitapçıkta da sorların farklı oldugunu görüyorum geçmiş yılların 2014 sonrasını bulamıyorum 2014 önceside 100 soru görünüyor lütfen bilgi verir misiniz nereden ulaşabilirim ve A VE B soru kitpçığı soruları farklı mı lütfen aydınlatın

 12. (emre) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış olsaydınız eğitim almadan doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilirdiniz. Lisans programında isg dersi almanız sonucu değiştirmez. Eğitim programına katılıp, tamamladıktan sonra (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girmeniz gerekir.

 13. merhaba hocam.
  mekatronik mühendisliği bölümü okuyorum. lisans programında isg dersi aldım. sınavlara doğrudan giriş hakkım bulunuyor mu? eğitim programına katılmam şart mı? teşekkürler.

 14. (halil) Size en uygunu iş sağlığı ve güvenliği ön lisans programını (iki yıllık) bitirmek. Buradan mezun olunca kursa gitme ve sınava girme hakkı elde edebilirsiniz. Açık öğretim de olabilir fark etmez. Eğer bu bölümle ilgili açık öğretim varsa. Hangi illerde hangi üniversitelerde bu bölümün olduğunu ÖSYM tarafından üniversite giriş sınavları için hazırlanan kılavuzlardan öğrenebilirsiniz.

 15. kamu yönetimi mezunuyum iş sağlığı güvenliği uzmanlığını okumak istiyorum nasıl müracaat edebilirim ayrıca bölüm olarak hangi illerde okul var açık öğretim olarakmı okuyoruz konuyla ilgili aydınlatırsanız sevinirim

 16. (ufuk) İş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları teknik eleman kapsamında iş güvenliği uzmanı olabilmektedir. Mezun olduktan sonra C sınıfı iş güvenliği eğitimi almanız (yani kursa gitmeniz), kursu tamamladıktan sonra C sınıfı iş güvenliği sınavına girip en az 70 puan almanız gerekir. Doğrudan B sınıfı veya A sınıfı belge alamazsınız. Kimlerin B sınıfı veya A sınıfı belge alabileceği yukarıdaki yazıda ayrı başlıklar halinde belirtilmiştir.

 17. Merhaba Admin;

  İktisat Lisans mezunuyum, işgüvenliği uzmanı olmak istiyorum fakat fen edebiyat mimarlık vs bölüm mezunu olmadığımiçin olamıyorum hali ile şuan iş sağlığı ve güvenliği 2 sınıf ögrencisiyim açıktan okuyorum, mezun olursam hangi sınavlara gireceğim ?Ve hangi sınıf eğitim alacağım ?Aynı zamnda seneye iş sağlığı ve güvnliği bölümünde yuksek lisans yapacağım direk b sınıfı sınavına mı gireceğim şartlar nasıl olacak,teşekkürler..

 18. (cahit) Sınava girebilmeniz için önce kursa gitmeniz yani eğitim almanız lazım, kursa kaydolabilmeniz için de diplomanızı almış olmanız lazım. Hangi ilde eğitim kurumu olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü internet sayfasındaki İSG Katip kısmından öğrenebilirsiniz, çünkü eğitim kurumları İSG Katipte kayıtlı olur.

 19. mrb ben inşaat müh. 3. sınıf ögrencisiyim iş sağlığı ve güvenliğisınavina girebilir miyim bu yıl var mı bide eğitim her ilde var mi

 20. (Bünyamin) İş sağlığı ve güvenliği iş güvenliği uygulamasının tamamını kapsayan sürecin genel adı. Doğru adı ise iş güvenliği uzmanı. Eğitimi başarıyla tamamlayınca alacağınız belge iş güvenliği uzmanlığı sertifikası. Ancak bu sadece açılacak sınava katılma hakkı verir, başka bir işe yaramaz. Sınava girip en az 70 almanız halinde ise iş güvenliği uzmanı olma hakkı kazanırsınız ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ise …….. Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi verir. Bu arada son bir kaç yıldır sınavları ÖYSM yapıyor.

 21. mrb lar ben elektrik elektronik mühendisiyim. bazı yerlerde iş güvenliği uzmanı yazıyor bazı yerlerde iş sağlığı ve güvenliği yazıyor. ben bir kursa kayıt oldum uzaktan eğitim verecekler bide yerinde eğitim var
  (90saat uzaktan 90 saat yerinde) sonra meb sinavina girecem alacağim sertifika iş sağlıği ve güvenliği sertifikası mı yoksa iş güvenliği sertifikası mı. nedense şimdi kafama takıldı teşekkürler

 22. (Enes) İSG dersi görmüş olsanız da bitirdiğiniz okul / bölüm uygun değil. Bu nedenle iş güvenliği uzmanı olamazsınız.
  Kimler – Hangi Bölüm Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ?

 23. (mintaş DEMİRKOL) Şu anki mevzuata göre kamu kurumunda çalışanlar özel sektörde iş güvenliği uzmanlığı yapamıyor. Bu istisna sadece kamuda çalışan hekimlere özel sektörde işyeri hekimi olarak çalışma konusunda tanınmış. Kamuda çalışanlar sadece kamu kurum ve kuruluşlarında iş güvenliği uzmanı olarak görev yapabilir. Öte yandan normalde 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında da işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü başlayacaktı ancak bu zorunluluk 1 Temmuz 2017 tarihine ertelendi, dolayısıyla sözleşme için müracaat ettiğiniz kurum bu nedenle başvurunuzu şimdilik işleme almamış olabilir.

 24. (Metehan) Kastettiğiniz İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi almak için ödemeniz gereken belge ücreti ise sınavı kazanıp belge almaya hak kazandığınız için, bu ücreti daha sonra da yatırabilirsiniz. Ancak belge ücretini yatıran adayların belgeleri İSG-KATİP de tanımlanarak aktif hale getirildiğinden, ücreti yatırana kadar belgeniz İSG Katip de görünmez.

 25. Merhaba

  Hocam ben sivil savunma ve itfaiye bölümü mezunuyum isg sertifikası alabilirmiyim universitede isg dersi gördüm 1 yıl kadar nasıl bir yol izlemeliyim.

 26. mintaş DEMİRKOL

  İŞ GÜVENLİGİ C BELGEM VAR BİR KAMU KURUMUNDA ÇALIŞIYORUM SÖZLEŞME İÇİN MURACAAT ETTİM ANCAK İHTİYAÇ OLDUGU HALDE SONUC ALAMADIM B SERTİFİKASI SINAVI İÇİN İÇİN ÜÇ YIL ÇALIŞMA ZORUNLULUGU VAR DIŞARIDA ÖZEL SEK GÖREV YAPABİLİRMİYİM

 27. 3 Aralık 2016 Sınavında başarılı oldum sınav ücreti 3 ocak 2017 itibariyle yatırabileceğim yazıyor. Ucreti en son ne zamana kadar yatırabileceğim konusunda bi yazı bulamadım.Bilgi verebilirseniz sevinirim.

 28. Anladım.
  Teşekkür ederim

 29. (Yesim) Yönetmeliğe göre;
  – Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans programını tamamlayanlar,
  – Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlardan; iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans ya da doktora yapmış olanlar,
  kursa gitmeden doğrudan sınava girebilirler. Bunun dışında eğer okuduğunuz okul ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü arasında verilen iş sağlığı ve güvenliği derslerinin iş güvenliği uzmanlığı eğitimi kapsamında kabul edileceği yönünde bir anlaşma veya protokol varsa olabilir, aksi halde Yönetmeliğe göre bu mümkün değil. İsterseniz genel müdürlüğe bir sorun.

 30. Iş sağlığı ve güvenliği dersi diye geçiyor yani kurs değil.
  Hocalar bu dersi aldığınız taktirde kursa gitmenize gerek yok dediler ama emin olamadım

 31. (Yeşim) İş sağlığı ve güvenliği dersinden kastınız iş güvenliği uzmanlığı eğitimi ise sonuna kadar kursa devam edip kursu tamamlamanız lazım, aksi halde iş güvenliği uzmanlığı sınavına girme hakkı kazanamazsınız.

 32. (mehmet) Sadece teknik öğretmenler ile fen edebiyat mezunu fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olan öğretmeler belge alabiliyor, bunun dışındaki öğretmenler belge alamıyor.

 33. Iyi aksamlar
  Ben haziran 2016 mühendislik mezunuyum
  Iki dönem boyunca ise dersini zorunlu olarak aldım
  Yine de kursuna gitmem gerekiyor mu

 34. Ben haziran 2016 mühendislik mezunuyum
  Iş sağlığı ve güvenliği dersini son iki dönemde zorunlu olarak aldım
  Yine de kursuna gitmem gerekiyor mu

 35. Mrb arkadaslar mevzuat da gecen bolumlerin disinda turk dili ve edb.ya da turkce ogretmenleri de bu ve buna benzer belge alabiliyorlar mi?

 36. (Yunus Murat Başçırak) Yaptığınız görevler iş güvenliği uzmanlığı ile hemen hemen aynı olsa bile, iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle görev yapmadıysanız veya iş sağlığı ve güvenliği – iş güvenliği programında yüksek lisans veya doktora yapmamışsanız, çalışmalarınızın bir etkisi olmaz. Bu nedenle önce eğitimini alıp, sonra sınava girerek başarılı olmanız halinde (C) sınıfı belge alabilirsiniz. Doğrudan (B) sınıfı veya (A) sınıfı belge alabilecekler yukarıdaki yazının (A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar, (B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar başlıklı bölümlerinde belirtilmiştir.

 37. Yunus Murat Başçırak

  Merhaba,
  Maden mühendisiyim ve 2006 temmuz ayından itibaren aralıksız olarak teknik nezaretçilik ve teknik nezaretçilik kaldırıldıktan sonra da daimi Nezaretçi olarak Maden ocaklarında halen görev yapmaktayım. Yaptığım bu görevlerin temel amacı iş güvenliği uzmanlığı ile hemen hemen aynı.
  Işgüvenliği uzmanı belgesi almak istiyorum. Çalıştığım bu işlerin bana artı bir getirisi olur mu?
  Teşekkür ediyorum…

 38. (Vahap) Belgelendirme için 0312 296 73 29, İSG-KATİP İle İlgili Teknik Sorunlar (Yazılım) için 0312 296 73 24 numaralı telefonları arayabilir veya yetkilendirme.isggm@csgb.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.
   

 39. Sayın Hocam. 03 Aralık 2016 tarihinde yapılan C sınıfı İSG sınavında başarılı oldum. ÇSGB kurumsal hesabına belge ücretini de yatırdım. İSG KATİP ‘ten sistem adıma açıldı. Sistemde bilgi güncellemesini de yaptım. E-İmzalı belge basımı için “Sertifikalar” kısmına girdim. Arka planı indirdim ve çıkardım. Sistemde sertifika numaram belli, sertifika durumumun aktif, onay durumunun da onaylandı olarak yazmasına rağmen, sertifika bölümü aktif değil ve “E-imzalı Sertifika Dosyası Bulunamadı.” Yazıyor. 170’ i bir kaç kez aradım. Sağlıklı bilgi alamadım. Belli bir süresi mi var? Yoksa bir hata mı? Yardımcı olursanız sevinirim. Saygılar sunar, başarılar dilerim.

 40. (deniz) Şu an yürürlükte olan mevzuata göre bitirdiğiniz okul ve bölümler itibariyle maalesef iş güvenliği uzmanlığı belgesi alamazsınız.
  Kimler – Hangi Bölüm Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ?

 41. merhaba,
  c sınıfı iş güvenliği belgesi almak istiyorum.4 yıılık işletme,2 yıllık endüstriyel elektronik ve lojistik masterım diplomam var. isg belgesi alabilir miyim?

 42. (Baran) Slm. Bu konudaki düzenleme İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Sınavlar” başlıklı 28 inci maddesi dördüncü fıkrasında yer almakta olup söz konusu fıkra aynen “(4) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, sınav sonuçlarına itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.” şeklindedir. Dolayısıyla şu an için böyle bir düzenleme söz konusu değil. Eğer yeni bir erteleme olmazsa 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerleri için de iş güvenliği uzmanı çalıştırma / görevlendirme zorunlu hale gelecek ve çok sayıda C sınıfı iş güvenliği uzmanına ihtiyaç olacak. Belki bu nedenle belirttiğiniz şekilde bir düzenleme düşünülüyor olabilir. Eğer düzenleme yapılırsa da mutlaka Resmi Gazete’de yayımlanması gerekir. İkinci olasılık, bazen açılan davalara istinaden birden fazla sınav sorusu iptal edilebiliyor, bu durumda birçok kişinin puanı yeniden hesaplanıyor ve başarılı sayılıyor. Aldığınız duyum bununla ilgili de olabilir.

 43. slm hocam. c sertifikası için baraj 60 a düşürüldü diye duyduk doğru mu? net bilgiyi nerden öğrenebiliriz. Tşk ederim

 44. (ferhat) Normalde mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunu olup iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış olanlar kursa gitmeden doğrudan sınava girip başarılı olmaları halinde B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabiliyorlar. Sizin fakülteniz ise mimarlık veya mühendislik fakültesi değil, sadece bölümünüz mimarlıkla ilgili. Bu nedenle iş güvenliği uzmanı olamazsınız gibi geliyor. Ancak yine de isterseniz İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü veya herhangi bir iş güvenliği eğitim kursuna sorup bilgi alabilirsiniz.

 45. merhaba güzel sanatlar fakültesi iç mimarlık bölüm mezunları yüksek lisans yaparlarsa b sınıfı sertifika için sınava girme hakları varmı. teşekürler

 46. (Elif es) Hangi fakülte / bölüm lisans mezunu olduğunuzu belirtmemişsiniz. Yukarıdaki yazının başlangıç bölümünde linki yer alan En Basit Şekliyle İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları başlıklı yazıya göz atabilirsiniz.

 47. Mrb hocam ben hemşireyim lisans mezunuyum ve uzmanlık sertifikası almak istiyorum nasll bir yol izlemem gerekiyo( iş güvenliği ve sağlığı)

 48. (Elif) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden alınmış diğer sağlık personeli eğitici belgesine sahip olmanız gerekir. Bu belgeyi kimlerin hangi şartlarla alacağı İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 36 ncı maddede belirtilmiştir. Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/isyeri-hekimi-ve-diger-saglik-personelinin-gorev-yetki-sorumluluk-ve-egitimleri-hakkinda-yonetmelik/

 49. Iyi gunler hocam.ben hemsireyim.okul hemsireligi icin bir osgb ye basvurdum.bana ‘sertifikam olmadigi icin beni alamayacaklarini’ soylediler.fakat aile hekimi arkadasim sertifikanin zorunlu olmadigini soyledi.suan kafam karisti.son karar nedir acaba.tesekkur ederim

 50. (sultan) Genel olarak iş güvenliği uzmanı olabilmek için kursuna gidip eğitim almak, sınava girip başarılı olmak; hatta (B) ve (A) sınıfı uzmanlık belgesi alabilmek için belirlenen süre kadar bir alt sınıf belge ile fiili olarak iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmak gerekiyor. Eğitime girmeden doğrudan sınava girip belge alabilecekler ya da eğitime ve sınava girmeden belge alabilecekler yukarıdaki yazının 6. bölümünün I ve II alt numaralı bölümünde belirtilmiştir. Zaten mühendislik okuyorsunuz. Dolayısıyla ilaveten iş saglıgı ve güvenliği alanında önlisans veya lisans eğitimi almanız, şu anki yönetmeliğe göre belge alma yönünden size herhangi bir katkı sağlamaz. Bilgi ve kültürünüzü geliştirir, ufkunuzu genişletir o ayrı. Yani mutlaka katkısı olur. Eğer mühendisliği bitirip mezun olduktan sonra iş saglıgı ve güvenliği alanında yüksek lisans veya doktora yaparsanız o zaman belge almanıza katkısı olur, doktora yaparsanız doğrudan A sınıfı, yüksek lisans yaparsanız doğrudan B sınıfı belge alabilirsiniz.

 51. iyi gunler hocam.Ben muhendislik fakultesi 2.sınıftayim ve önlisans olarak iş saglıgı ve guvenliğini açıktan okuyorum.benim önlisanstan mezun olmam halinde bu belgenin bana yararı nedir ?eger sınavlara gireceksem yine su an okumam mantıksız mı ? en azından egitim alma zorunluluğumun kalkması gerekmez mi?

 52. (Ahmet) Mimarlık okuduğunuza göre C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilirsiniz, İSG önlisans okusanız da durum değişmez. Ancak mimarlık fakültesini bitirdikten sonra; iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmanız halinde B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına, doktora yapmanız halinde A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girme hakkı elde edersiniz.

 53. mimarlık fakültesi şehir bölge planlama 3.sınıf öğrencisiyim aynı zamanda isg 1.sınıf önlisans okuyorum fakat okuduklarıma göre direktmezun olunca sınava girip c sınıfı belgeyi alabileceğim sanırım? bu durumda isg önlisansa devam etmem nekadar doğru olur? yani mezun olunca c belgesini sınavla alabileceksem.. vede isg üzerine yüksek lisans yapabiliyormuyum?

 54. (Yasemin) Aşağıdaki linkten ulaşacağınız Yönetmeliğin Altıncı Bölümüne bakabilirsiniz.
  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

 55. Merhabalar ;
  İsg ( C sınıfı ) uzmanıyım 4 aydır aktif çalışıyorum.
  Aynı zamanda formasyon programına devam ediyorum. ( Kimya bölüm mezunuyum )
  İş sağlığı ve güvenliği eğitici olabilmek için şartlar nelerdir ? Bilginiz var mı ?

 56. (Emin Birinci) Şu an yürürlükte olan Yönetmeliğe göre maalesef sizin de belirttiğiniz gibi, lisans öğreniminizi tamamladıktan sonra sınavda başarılı olmanız şartıyla sadece (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilirsiniz. Bu belgeyle en az üç yıl fiilen iş güvenliği uzmanı olarak görev yaptıktan sonra (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilirsiniz. Ancak 1 Temmuz 2017 tarihine ertelenen az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu başladığından (C) sınıfı iş güvenliği uzmanları kolayca iş bulma imkanı elde edecektir.

 57. Hocam merhabalar bir osgb de işyeri hemşiresi olarak calismaktayim ayni zamanda isg lisans programi ogrencisiyim biz mezun olunca sadece sinava girerek b alabilmeyle ilgili bi düzenleme varmi şuan direk c olabiliyoruz yardiminizi bekliyorum.

 58. (Feride) Mevzuatta; iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunlarının iş güvenliği uzmanı olabileceği belirtilmiştir. Sizin belirttiğiniz yüksek lisans veya doktora. Lisans eğitimi olsaydı YÖK tarafından da denkliğinin kabul edilmesi halinde olabilirdi. Ancak yine de ALO 170 telefon hattından veya http://www.alo170.gov.tr/ sayfasından sorup öğrenebilirsiniz.

 59. Merhabalar,
  Yurt dışında (Amerika’da) Department of Safety Sciences (iş güvenliği bilimleri) olarak geçen bölümde master veya doktoranın acaba Türkiye’de geçerliliği var mi? Cevap verebilirseniz çok memnun olurum.
  Teşekkürler

 60. (Emine) Maalesef şu anki mevzuata göre iş güvenliği uzmanı olamazsınız, dolayısıyla okulu bitirseniz bile sınava giremezsiniz, hatta kursa dahi gidemezsiniz, çünkü bölümünüz uygun olmadığı için sizi kursa kabul etmezler. Şu anki mevzuata göre hangi fakülte, yüksekokul ve bölüm mezunlarının iş güvenliği uzmanı olabileceği aşağıda linki yer alan yazıda belirtilmiştir.
  Kimler – Hangi Bölüm Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ?

 61. Ben bu belgeyi almak istiyorum ama açık öğretim Üniv. Uluslar arası ilişkiler okuyorum daha 1. Siniftayim bu belgeyi alamaz miyim kursuna gitsem sınavlarına falan giremez miyim acaba bi bilgi verir misiniz

 62. Eğer işyerinizde 10’dan az çalışanınız varsa ve işyeriniz ve az tehlikeli sınıfta yer alıyorsa, aldığınız sertifika yeterli olur ve iş güvenliği uzmanı – işyeri hekimi çalıştırmanız, görevlendirmeniz gerekmez. Tabi işe giriş ve periyodik muayeneler ile tetkikler hariç. Bu konuya aşağıda linki yer alan yazımızda değinmiştik.
  İşverenleri Uzman ve Hekim Çalıştırmaktan Kurtaracak Eğitim Başlıyor

 63. Yönetmeliğin 8/1/b maddesinde; İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanların doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına katılabileceği belirtilmiş, tezli veya tezsiz ayrımı yapılmamış, dolayısıyla tezsiz yüksek lisansın bir engel teşkil etmemesi lazım.

 64. merhabalar ;

  Anadolu üniversitesi açık öğretim den işveren ve işveren vekili iş sağlığı ve iş güvenliği sertifika programına başladım buradan aldığım sertifika kendi iş yerimde yeterli olur mu yoksa uzman çalıştırma zorunluluğum var mı ?
  birde kaç çalışanım olması gerekiyor bu zorunluluk için yanıtlarsanız sevinirim
  iyi çalışmalar …

 65. MERHABA HOCAM ÖNCELİKLE BÖYLE BİR YAZI HAZIRLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. YUKARIDA BELİRTMİŞ OLDUĞUNUZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPANLAR DİREK B SINIFI İSG’YE GİREBİLİR YAZMIŞSINIZ. BU YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ TEZLİ VEYA TEZSİZ OLMASI BİR ŞEY DEĞİŞTİRİYOR MU. BEN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM. CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

 66. Maalesef olamazsınız, Ziraat Mühendisliği fakültesi olsaydı olurdu.

 67. Kamu kurumlarında iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 1 Temmuz 2017 tarihine ertelendi. Dolayısıyla şuan iş güvenliği uzmanı görevlendirmeleri yapmıyor olabilirler. Yine de bulunduğunuz yerdeki milli eğitim müdürlüğü ile görüşebilirsiniz.

 68. Merhaba ziraat fakültesi bahçe bitkileri bölümü mezunuyum iş güvenliği uzmanı olabilir miyim

 69. Cevaplarsaniz çok sevinirim. C sınıfı is guvenligi uzmani yim. Okullarda iş güvenliği uzmani calistirilacagini duydum. Nereden başvurabilirim. İL Milli Eğitim Müdürlüğündenmi yoksa bizzat okuldanmi

 70. 2017 yılı belge ücreti büyük ihtimalle İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Ocak ayında açıklanır, şimdiden belli olmaz.

 71. Merhaba, 2017 yılı için sertifika ücreti ne kadar biliyor musunuz?

 72. Önce eğitim alması (kursa gitmesi), eğitimi tamamlayıp sertifika aldıktan sonra sınava girip en az 70 puan alması gerekir. Bu şekilde C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmaya hak kazanır.

 73. hocam iki yıllık isg bölümü okuyan sınava girmeden kurs alması lazımmı veya da isg uzamnı olunca çalşırken sonra kursa gidebilirmi

 74. Sizin iş güvenliği uzmanlığı eğitimi veren eğitim kurumlarından birine başvurup, eğitimi tamamlayıp sınava girme hakkı kazanmanız gerekir. İş güvenliği uzmanı olma süreci biraz sürücü belgesi alma sürecine benziyor. Sizinle ilgili tüm işlemleri kursa gittiğiniz eğitim kurumu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün İSG Katip sistemi üzerinden yapıyor.

 75. Merhaba. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü mezunuyum. İSG uzmanlığı sınavına nasıl başvuru yapabilirim? ÖSYM de bu sınava sadece İŞ Güvenliği Merkezinden bildirilen adaylar başvuru yapabilir diye uyarı geliyor. Bu durumla ilgili bilgi verebilir misiniz?

 76. Kurstan aldığınız sadece sertifika. Bu sertifika ile iş güvenliği uzmanı olarak görev yapamazsınız, C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girmeniz gerekir. Sınavda başarılı olmanız halinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünde C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilirsiniz. B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmeniz içinse, sözleşmeli olarak herhangi bir işyerinde en az üç yıl iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmanız, bu süreyi tamamladıktan sonra eğitim almanız (kursa gitmeniz) ve sınava girip kazanmanız gerekir.

 77. Merhaba inşaat Mühendisiyim. Staj yaparken zorunlu olrak c sınıfı isg belgesi istenmiştir. Bu belgeyi özel bi firmada kursa giderek aldim .fakat bu ÖSYM’nin yaptığı bir sınav değildi. Oradaki kursta yapılan bir sınavı. Bu belgenin herhangi bir hükmü yokmu. B sınıfı isg için kursta egitim aldiktan sonra ÖSYM’nin yaptığı sınava girmem gerekiyor değilmi? Birde benim kurstan almış olduğum belge suan kullanilmiyor benim b sınıfı belgeyi almam.için c sınıfı isg arayan bi firmada çalışıp bu çalışma yılını doldurduktan sonrami b sınıfı için sınava girmeye hak kazanırim. Bilgilendirme için teşekkür ederim

 78. Yazıda iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış olan mühendis ve mimarların eğitim almadan doğrudan sınava girebileceği, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olanların ise eğitime ve sınava girmeden doğrudan belge alabileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla sadece fakülte mezunu olan mühendisler için böyle bir durum söz konusu değil. Eğitim almaları ve sınava girmeleri gerekir.

 79. mühendisler sınava direkt girebilir diyor ama ösym nin sitesinden başvurduğum da “Bu sınava yalnızca İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından ÖSYM’ye bildirilen adaylar başvurabilir.” diyor

 80. Maalesef lise mezunları iş güvenliği uzmanı olamıyor.

 81. Meslek lisesi mezunuyum olabilir miyim

 82. İş güvenliği uzmanının yanında çalışmaktan kastınız sonunda iş güvenliği uzmanı olmaksa bu mümkün değil, yukarıdaki yazıda belirtilen fakülte veya bölümlerden birini bitirmeniz, eğitim almanız ve sınava girerek en az 70 almanız gerekir.

 83. Mümkün değil, çünkü eğitim kurumuna müracaat edeceğiniz zaman sizden diploma talep ederler.

 84. S.A HOCAM OKUDUM AMA HERSEYİ Bİ SORUM OLACAK MESLEK LİSESİ MEZUNUYUM 2 YILLIK ÜNİYİ BİTİRMEDEN DONDURDUM İS GÜVENLİĞİ UZMANININ YANINDA ÇALISABİLİRMİYİM KURSA GİDİP YOKSA BENİM LİSANSIM BU MESLEGE YETMİYOR MU ?
  TESEKKÜRLER

 85. Halihazırda mühendislik eğitimine devam eden bir öğrenci olarak sertifikayı mezun olmadan alabilir miyim?

 86. Kamu kurumlarında iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmayı kastediyorsanız, birincisi 6745 sayılı Kanunun 71 inci maddesi ile uygulama 1/7/2017 tarihine ertelendi. İkincisi özel sektörde olduğu gibi okullar da dahil kamu kurum kuruluşlarında da iş güvenliği uzmanı görevlendirmelerinin Bakanlık İSG Katip sistemi üzerinden yapılması, bunun içinde uzman olarak görevlendirilecek kişinin İSG Katip sisteminde iş güvenliği uzmanı olarak tanımlı olması gerekir. Ancak yine de isterseniz meb.gov.tr internet sayfasından bilgi edinme kapsamında bu hususu sorabilirsiniz.

 87. meb diyor ki iş sağlığı güvenliği sertifikası olan memur, norm kadro fazlalığı olan öğretmen görevlendirme yapar, acaba Anadolu üniversitesi iş veren iş veren vekili iş sağlığı iş güvenliği eğitimi tamamlama belgesi olup ziraat mühendisliği diploması olan kişi okullarda meb görevlendirme yapar mı?1997 yılında ziraat mühendisleri sınıf öğretmeni olarak ataması yapıldı. Bu konuda bilgilendirin(1 temmuz 2016 yasa gereği) iş sağlığı ve güvenliği zorunluğu olduğundan.

 88. 6331 sayılı Kanunun işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme / çalıştırma yükümlülüğünü düzenleyen 6 ncı maddesine 6552 sayılı Kanun ile “Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.” şeklinde bir cümle eklenmişti. Anadolu Üniversitesi ile ÇSGB arasında yapılan protokole dayalı olarak verilen eğitim ve sertifika sadece bununla ilgili. İş güvenliği uzmanlığı sertifikası / belgesi almayla ilgisi yok.

 89. Ziraat mühendisliği mezunu iseniz olur, yoksa aldığınız belge iş güvenliği uzmanlığı için yeterli olmaz. Ancak eğer işyeriniz varsa bu belge sizi iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma/görevlendirme yükümlülüğünden kurtarır, demişsiniz. Ancak bu belge sıradan alan bir kişi aynı haklara sahip olmuyor mu? Ziraat mühendisliğin bir anamı yoksa Anadolu Üniversitesi böyle bir çalışmayı ÇSGB böyle bir protokolü hazırlamadaki anlamı nedir? Yoksa iş güvenliği uzmanlığı çalışma alanını kısıtlamak mı herkes kendi iş alanın uzmanı olduktan sonra iş güvenliğin uzmanın önemi bitmiştir. Demek olmuyor mu? Sonuçta Anadolu Üniversitesi merkezi sınav yaparak bu belgeleri dağıtmakta.

 90. Bu sertifika kendi adınıza işyeri varsa sadece orada işe yarar. Onun dışında eğitime ve sınava girmeniz gerekir iş güvenliği uzmanı olabilmeniz için.

 91. Ziraat mühendislik diplomam var bir okulda öğretmen olarak çalışmaktayım.Anadolu üniversitesi işveren iş veren vekili iş sağlığı ve güvenliği olarak sertifika aldım. Bu sertifikayla iş sağlığı ve güvenliği ile okullarda görevlendirme olur mu? Bu belge ile iş sağlığı ve güvenliği c sertifikasına sahip olur mu?

 92. Ziraat mühendisliği mezunu iseniz olur, yoksa aldığınız belge iş güvenliği uzmanlığı için yeterli olmaz. Ancak eğer işyeriniz varsa bu belge sizi iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma/görevlendirme yükümlülüğünden kurtarır.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/isverenleri-uzman-ve-hekim-calistirmaktan-kurtaracak-egitim-basliyor/

 93. Maalesef işletme mezunları iş güvenliği uzmanı olamıyor.

 94. Ziraat fakültesi mezunuyum Anadolu Üniversitesi e sertifika iş veren iş vekili iş sağlığı ve güvenliği tamamlama belgesi aldım ben bu belgeyle c sertifikası olur mu iş yapabilir miyim?

 95. Merhaba hocam.
  Acikogretim isletme lisans mezunuyum…egitim alarak c sinifi belge alabilirmiyim…yani okudugum okul sartlar aranan sartlar arasina giriyormu.

 96. Yazıyı yanlış okumuşsunuz, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış olan mühendislik veya mimarlık mezunları eğitim almadan direkt sınava girebilirler, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış ise eğitim almadan ve sınava girmeden direkt iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilirler. Siz iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans ya da doktora yapmadınızsa bu imkanlardan yararlanamazsınız. Eğitim alıp, sınava girerek başarılı olmanız halinde (C) sınıfı belge alabilirsiniz.

 97. Sayın Yetkili,

  Kimya Muhendisligi mezunuyum iş guvenliği belgesine direk sınava girmeden sahip olabildigimi okudum bu durumda hangi sertifikayı alabiliyorum ve sertifika alımında yapılacak prosedurleri paylaşabilirseniz çok sevinirim,Izmir’de ikamet ediyorum,teşekkurler,iyi çalısmalar

 98. İş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunu olduktan sonra herhangi bir problem çıkmaz, ayrıca mühendislik fakültesi mezunu olmanız gerekmez.

 99. Yukarıdaki yazıda eğitim almadan doğrudan sınava girebilecekler belirtilmiştir.

 100. Bu durumu iş güvenliği uzmanlığı sertifika eğitimi veren kurumlardan birine sorabilirsiniz.

 101. Hocam merhaba, ben maliye mezunuyum şimdi uzaktan eğitimle iş güvenliği ve sağlığı bölümünü okuyup gerekli şartları sağlayarak uzman olmak istiyorum. Maliye mezunu olmam herhangi bir mühendislik fakültesi mezunu olmamam ön lisans programını tamamlamama rağmen buna engel mi? uzmanlık kısmında sorun olur mu? teşekkürler

 102. 4 yıllık kimya mezunuyum İSG sertifikası almak istiyorum herhangi bir kursa gitmeden ÖSYM nin düzenlemiş olduğu sınava girebiliyormuyum ?

 103. Merhabalar ..ben mef moda tasarimi ogretmwnligi mezunuyum ..2008 de alınmış bir karar var mef mezunları nin teknik ogretmen unvanını kullanabilecwgiyle ilgili bir karar var …bunun lâ kayıt yapiyormusuniz …soruyorum çünki bnmle aynı ünden ve bölümden mezun birçok kişi suan isg olarak çalışıyor ..ama yinede emin olmak için sorma gereği duydum …bu belgeyle gidip kayıt olmuslar

 104. Maalesef mezun olduğunuz bölüm iş güvenliği uzmanlığı için uygun bir bölüm değil. İş sağlığı ve güvenliği dersi almanız da sonucu değiştirmez. Dolayısıyla sertifika alma ve sınava girmeniz mümkün değil. Yine de İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bir sorun isterseniz.

 105. Merhaba ben yapı denetimi mezunuyum yani yardımcı kontrol elamani yım iki yıl haftalık 2 saat iş sağlığı ve güvenliği dersi aldık sertifika almak için sınava girebilir miyim?

 106. Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları doğrudan gerekli eğitimi alıp yani kursa gidip (eğitim ve sınav şartı olmayanlar hariç), sınava girip uzman olabilirler. İSG önlisans veya lisans eğitimi almaları gerekmez.

 107. inşaat mühendislerinin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmeleri için ayriyetten isg ön-lisans veya lisans programlarından birini okumalarına gerek var mıdır? Yoksa alacakları kurslar onlar için yeterli midir? Şimdiden teşekkürler.İyi günler.

 108. İş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunu olmanız lazım, yüksek lisans yapsanız bile kabul edilmez. Yine de bilgi edinme kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden bilgi talep edebilirsiniz.

 109. iyi günler hocam kamu yönetimi mezunuyum iş güvenliği yüksek lisan yapabilirmiyim iş güvenliği ile ilgili kafama takılan sorulara cvp. bulmam çok zor kimse birşey bilmiyor yardımcı olursanız sevinirim iyi günler.

 110. Aşağıda eğitim veren kuruluşların listesine nasıl ulaşılacağını belirtmiştik. Oradan ulaşacağınız herhangi bir eğitim kurumundan ücretlere ilişkin bilgi alabilirsiniz.

 111. Maalesef uzman olamazsınız. Ancak, 6331 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca; on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu. Bu kapsamda herhangi bir işyerinde çalışabilirsiniz.

 112. C Sınıfı sertifikası için ücretsiz eğitim veren yerler var mı? Eğer yoksa ortalama ücret ne kadardır?

 113. Hemşirelik Halk sağlığı dersi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği gördük. Bu programa hemşireler dahil olamıyor mu?

 114. Bunun maalesef bizimle ilgisi yok. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü sayfayı kaldırmış veya linki değiştirmiş olabilir. Genel Müdürlüğün sitesindeki İSG Hizmetleri kısmında duyurulara ulaşabilirsiniz.

 115. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx linkinden ulaşacağınız İSG-Katip sayfasında solda yer alan haritadan bulunduğunuz ildeki yetkili kurumları öğrenebilirsiniz.

 116. iş sağlı ve güvenliği kursu veren kurumlarla ilgili vermiş olduğunuz bu link açılmıyor.(http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=yetkilendirmeduyurulari)

 117. Merhabalar, İş sağlığı ve güvenliği kursu veren kurumlara ulaşabileceğim bir site var mı ?

 118. Yorumlarda da belirttiğimiz üzere bölümünüz iş güvenliği uzmanı olunabilecek bölümler arasında yer almıyor.

 119. Merhabalar. Yeni ruhsat almış avukatım. Bu alanda hukuk mezunlarının yeri yok gibi görünüyor sanırım ?

 120. İki yıllık bilgisayar programlama mezunuyum.
  İş güvenliği sertifikası nasıl alabilirim. Hangi yolları takip etmeliyim.

 121. Yazıda eğitim almadan veya eğitim ve sınav zorunluluğu olmadan kimlerin belge alabileceği belirtilmiştir. Burada belirtilen istisnalar dışında, eğer siz kapsama giren bir üniversiteden mezun oldunuzsa, gerekli eğitimi de almanız şartıyla sadece C sınıfı için geçerli sertifika alabilirsiniz. Sınava girip kazanmanız halinde de C sınıfı belge alabilirsiniz.

 122. Hocam kolay gelsin iş saglıgı ve güvenlik egitim veren üniversitelerde 4 yıllık bölümden cıkınca hangi sertifikaya sahip olunuyor a,b veya c den cok teşşekür ederim

  4 yıllık egitim veren kurum uşak üniversitesi tutuyor hocam ama hangi sertifikayı sahip olunuyor

 123. Eğitim ve sınav konusunda herhangi bir artısı olmaz. Yüksek lisans veya doktora yapmanız halinde artısı olur.

 124. Hocam size bir sorum olacaktı. Makine Müh. 1. sınıf öğrencisiyim. ikinci ünv. olarak aynı dönemde 2 yıllık iş sağlığı ve güvenliği bölümünü tercih etmek istiyorum. iki yıllık isg bölümünü bitirdiğimde makine müh. diplomamın yanında bana bir artısı olurmu cevaplarsanız çok memnun olurum. selamlar

 125. Bahsettiğiniz sertifika değil belge, eğitim sonunda sertifika, sınav sonucunda ise belge veriliyor. Bunun için de bir süre yok herhalde.

 126. 27 Aralık 2014 tarihinde girdiğim sınav sonucunda (25 Ocak 205 tarihinde açıklandı) C sınıfı İSG Uzmanlığı sertifikasını almaya hak kazandım. Sertifikayı almak için şu ana kadar herhangi bir başvurum olmadı. Sertifika almak için zaman kısıtlaması var mı?

 127. Mevzuatta sadece mühendislik ve mimarlık ibaresi geçiyor, herhangi bir ayrım yapılmamış, dolayısıyla siz de sertifika alabilirsiniz. Bu konuda eğitim veren kurumlardan biriyle görüşüp bilgi alabilirsiniz.

 128. Ben orman mühendisiyim. Bizim sertifika alma imkanımız var mı acaba? Eğer varsa ne zaman ve nasıl başvuru yapabilirim?

 129. Yazıda da belirtildiği üzere bu hak sadece iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış olan mimar, mühendis ve teknik elemanlar için geçerli.

 130. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenlerinin teknik öğretmen sayıldığına dair bir kanun çıkmıştı. Bilgisayar öğretmenleri iş güvenliği sertifikası alabiliyor mu acaba?

 131. Merhabalar benim size bir sorum olacaktı. Ben İş sağlığı ve Güvenliği bölümünü bitirdim. Şuan iki aylık stajımı yapıyorum. Benim eğitime girmeme gerek varmı ve Aralık sınavına yetişebiliyor muyum?

  II- Eğitime Katılmadan Doğrudan Sınava Girerek İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar:
  • İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar eğitime katılmadan doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınava girerek sınavda başarılı olmaları halinde (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilirler. Ancak bu kapsamdaki kişiler, bu haklarını en fazla iki defa kullanabilirler. Bu kişilerin sınavlarda iki defa başarısız olması durumunda, tekrar sınava girebilmeleri için ilgili eğitim programına katılmaları gerekir.

  Ben mezun olunca teknik eleman oluyorum burada dediğiniz gibi C belgesi almadan direk B sınavına girme gibi bir hakkım mı var? Şimdiden teşekkür ederim.

 132. DERYA YERİŞENOĞLU

  4 yıllık işletme bölümü mezunuyum iş güvenliği ve uzmanlığı konusunda tezsiz yüksek lisans yapsam uzmanlık sertifakası alabilirmiyim.Devlet memuru olarak görev yapıyorum şu anda.

 133. Buna engel hiçbir durum yok, bir başka işyerinde memur, sözleşmeli veya işçi olarak çalışıyor olsanız dahi, şartlarınız tutuyorsa sınavlara girebilir ve kazanmanız halinde iş güvenliği belgesi alabilirsiniz.

 134. 1- İş güvenliği uzmanı olabilmek için ilk başta aranan eğitim şartları neyse, sınıflararası yükselmede de aynı eğitim şartı aranmaktadır. Dolayısıyla, bir üst sınıfa geçiş için gerekli olan bulunduğunuz sınıftaki çalışma süresini, eğitim ve sınav şartını yerine getirdikten sonra iş sağlığı ve güvenliği önlisans diploması ile A sınıfı uzman bile olabilirsiniz.
  2- İş güvenliği uzmanlık belgesine sahip olan Devlet memurları mevcut görevlerine ilaveten kamu kurumlarında iş güvenliği uzmanı olarak görev yapacak. Bir işyerinde çalışan ve iş güvenliği uzmanlığı belgesi olan kişi işyerinde sürdürülen asli görevin yanı sıra iş güvenliği uzmanlığı hizmeti de verebiliyor. Dolayısıyla sizin de bir işyerinde çalışıyorken farklı firmalarda iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmanıza herhangi bir engel görünmüyor. Burada önemli olan iş güvenliği uzmanlığını yapacağınız işyerinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısına uygun olarak Yönetmelikte belirtilen süre kadar görev yapmanızdır. http://www.isvesosyalguvenlik.com/isyeri-hekimi-ve-is-guvenligi-uzmaninin-calisma-sureleri-degisti/ Ayrıca bu işi yapabilmeniz için İSG Katip’te kayıtlı olmanız ve herhangi bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OGSB) üzerinden bu görevi yerine getirmeniz gerekir. Doğrudan kendiniz bu işi yapamazsınız.

 135. Hocam, bir konuda fikrinizi öğrenmek istiyorum. İş güvenliği bölümünü bitirdim. Şu an staj yapıyorum. Diplomamı Ağustos ayında alacağım. DGS de yerleşirsem C belgesi sınavına giremez miyim acaba?

 136. Merhabalar,
  1) İş güvenliği uzmanı c sınıfından b ile a sınıfına geçerken iki yıllık iş sağlığı ve güvenliği önlisans diploması yeterli mi acaba ?
  2) İnsan kaynakları bölümünde çalışmaktayım aynı zamanda farklı firmalarda c sınıfı uzmanlık yapabilir miyim ayrıyeten ,
  Teşekkürler şimdiden.

 137. 1- Sadece mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik eleman kapsamındakiler (bu kapsama kimlerin girdiği aşağıda Recep isimli üyenin sorusuna verilen cevapta belirtilmiştir) iş güvenliği uzmanı olabilir. Maalesef bunlar arasında belirttiğiniz bölüm yok.
  2- Şu anki düzenlemeye göre iş güvenliği uzmanı olacaklar için herhangi bir yaş sınırı getirilmemiştir.

 138. İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan bir kişi C sınıfı belge alabilir mi? İş Güvenliği Uzmanı olabilir mi, İş Güvenliği uzmanı olabilmek için herhangi bir yaş sınırı var mı?

 139. Yönetmeliğe göre teknik eleman kapsamında sadece; teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları iş güvenliği uzmanı olabiliyor. Bunlar arasında gıda teknolojisi yok. (Tanımlar bölümünde belirtilmiştir.)
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/is-guvenligi-uzmanlarinin-gorev-yetki-sorumluluk-ve-egitimleri-hakkinda-yonetmelik/

 140. 2 yıllık gıda teknolojisi mezunları isg belgesi alabiliyorlarmi

 141. İş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları iş güvenliği uzmanı olabilir. Ancak bunun için önce yetkili eğitim kurumuna yani kursa gidip sertifika almak, ardından sınava girmek gerekir. Şu an sınavları ÖSYM yapıyor. Ayrıntılar yukarıdaki yazıda mevcut.

 142. İş güvenliği ve sağlığı mezunları nasıl c sınıfı belge alabilirler. eğer sınavla alınıyorsa sınavı kim veya hangi kurum yapıyor.

 143. Bahsettiğiniz sorunun cevabı yukarıdaki yazının;
  I- Eğitime ve Sınava Girmeden İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar,
  II- Eğitime Katılmadan Doğrudan Sınava Girerek İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar,
  başlıklı bölümlerinde yer almaktadır.

 144. İş güvenliği ve sağlığı mezunları sınavsız iş sağlığı ve güvenliği belgesi alabiliyorlarmı

  alabiliyorlarsa hangi sınıf İş sağlığı ve güvenliği belgesini alabiliyorlar
  saygılar

Yorum yaz

E posta adresiniz yorumda görünmeyecek. Hakaret ve küfür içeren yorumlar yayımlanmayacaktır. YORUMLAR ONAYA TABİ OLUP, ONAYLANDIKTAN SONRA SAYFADA GÖRÜNECEKTİR. Sorularınız en geç iki-üç gün içinde cevaplanacaktır. Lütfen ihbar ve şikayetlerinizi http://www.alo170.gov.tr/yeni_bildirim/ sayfasından iletin. Zorunlu alanlar işaretlenmiştir. *

*