Anasayfa / Soru - Cevap / Asgari Geçim İndirimini Çalışana Ödemeyen İşverenin Sorumluluğu Nedir ?

Asgari Geçim İndirimini Çalışana Ödemeyen İşverenin Sorumluluğu Nedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Asgari geçim indirimi, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren vergi iadesi uygulamasının yerini almış bir uygulama olup, bu uygulama ile Devlet çalışanların ücretlerinden kesilmesi gereken gelir vergisinden, asgari geçim indirimi miktarı kadarını almaktan vazgeçmektedir. Yani, işveren tarafından çalışanın ücretinden kesilip Devlete ödenmesi gereken gelir vergisi üzerinden, Devlet asgari geçim indirimi miktarı kadarının düşülmesini ve bu miktarın işveren tarafından çalışana ödenmesini istemektedir.

Eğer işveren veya işyeri, çalışanın ücretinden kesilmesi gereken gelir vergisini hesaplayıp, asgari geçim indirimini düşüp, kalanını çalışan adına Devlete öderken, Devlete ödenmesi gereken vergiden düştüğü asgari geçim indirimi tutarını ise işçiye / çalışana ödemezse, Devletin vergi kaybına sebep olmuş, dolayısıyla suç işlemiş olur. Çünkü burada devlet, çalışan adına kendisine ödenmesi gereken vergiden yapılan asgari geçim indirimine, bunun çalışana ödenmesi şartıyla razı olmaktadır.

Nitekim, asgari geçim indirimiyle ilgili 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde;

“Buna göre, işverenler tarafından hizmet erbabının ücret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarının, o ayki ücretiyle birlikte ücretliye nakden ödenmesi gerekir. Aksi takdirde, ücretliye nakden ödenmeyen asgari geçim indirimi, işverenler tarafından haksız yere yapılan bir mahsup işlemi niteliği taşıyacak ve tevkif suretiyle kesilen verginin bu tutar kadar olan kısmı, muhtasar beyanname ile eksik beyan edilmiş olacaktır.

Bu nedenle, yukarıda belirtilen şekilde ücretliye nakden ödenmeyen  asgari geçim indirimi o ayda eksik beyan edilmiş vergi tevkifatı olarak kabul edilerek, bu vergiler için de işverenler hakkında cezalı tarhiyat yapılacaktır.”

açıklamasına yer verilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinde ise; “341 inci maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.” hükmüne, 339 uncu maddesinde de “Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere vergi ziyaında beş, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında artırılmak suretiyle uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ ve Kanun hükümleri uyarınca, asgari geçim indirimini çalışana ödemeyen işverenden, söz konusu asgari geçim indirimi tutarları aynen alınacağı gibi, Maliye tarafından bir o kadar da vergi ziyaı cezası uygulanacak, beş yıl içerisinde işverenin aynı durumu tekrarlaması halinde ceza yüzde elli artırılarak uygulanacaktır.

Ayrıca, asgari geçim indirimi ücretin bir parçası sayılacağından, 4857 sayılı İş Kanununun 102/1-a maddesinde işçinin Kanundan veya toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücret ödemelerini süresi içinde kasden ödemeyen veya eksik ödeyen işverene, her işçi ve her ay için 139 lira idari para cezası uygulanacaktır.

Çalışanlar bu konudaki şikayetlerini vergi mevzuatı açısından Vergi Dairelerine veya 444 0 189 nolu telefona, iş mevzuatı açısından ise Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya Alo 170 nolu telefona bildirebilirler.

Ancak yukarıda belirttiğimiz hususla asgari geçim indiriminden yararlanma hakkı bulunmayanlar için geçerli değildir (Bkz. Asgari Geçim İndiriminden Kimler Yararlanamaz ?).