Anasayfa / Dosyalar / Genel İş Mevzuatı Dosyalar / Çalışma Süreleri – Şekilleri – Günlük ve Haftalık Çalışma Süreleri – Fazla Çalışma

Çalışma Süreleri – Şekilleri – Günlük ve Haftalık Çalışma Süreleri – Fazla Çalışma

Sponsorlu Bağlantılar

1-Normal Çalışma Süresi:

4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca; genel olarak normal çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresi olan 45 saati aşamaz. Bu iki aylık denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar artırılabilir. Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde 7 ve haftada 35 saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde 8 ve haftada 40 saate kadar artırılabilir. Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde 2 saat ve haftada 10 saat olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri yukarıda öngörülen süreleri aşamaz.

Ayrıntılı düzenleme İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde yer almaktadır.

2-Çalışma Süresinden Sayılan Haller:

Aşağıda belirtilen süreler, işçi işyerinde çalışmamış ve herhangi iş yapmamış olsa bile, işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır:

a-Madenlerde, taşocaklarında ya da her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler.

b-İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.

c-İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.

d-İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda ya da işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.

e-Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için ayrılacak süreler.

f-Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde, bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler.

İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre ise çalışma süresinden sayılmaz.

3-Günlük Çalışmanın Başlama ve Bitiş Saatleri:

Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere duyurulur. İşin niteliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir. Burada önemli olan günlük çalışma sürelerine riayet edilmesidir.

4-Ara Dinlenmesi:

Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;

a-Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,

b-Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

c-Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,

Ara dinlenmesi verilir.

Bu dinlenme süreleri asgari olup aralıksız verilir. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralıklı olarak kullandırılabilir. Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.

5-Gece Süresi ve Gece Çalışmaları:

Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve en fazla 11 saat süren dönemdir. İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez. Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu, işe başlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir. Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler. İşçilerinin sağlık kontrollerinin masrafları işveren tarafından karşılanır. Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, mümkünse gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir. İşveren gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini ve bu işçiler için işe başlamadan önce alınan ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir. Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az 11 saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz. Konuyla ilgili ayrıntılı düzenleme Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te, kadınlar için ise daha ayrıntılı düzenleme, Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik’te yapılmıştır.

6-Telafi Çalışması:

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi ya da benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Telafi çalışmaları, günde üç saatten fazla olamaz ve telafi çalışmasıyla birlikte o günkü toplam çalışma süresi 11 saati aşamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.

7-Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği:

Kısa çalışma genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin işverence geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen ya da kısmen geçici olarak durdurulması halinde söz konusu olan bir durumdur. Böyle bir durumda işverenin, durumu derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazı ile bildirmesi gerekir. Talebin uygunluğunun tespiti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılır. Belirtilen nedenlerle işyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması veya kısa çalışma hallerinde, işçilere çalıştırılmadıkları süre için işsizlik sigortasından kısa çalışma ödeneği ödenir. Kısa çalışma süresi, zorlayıcı sebebin devamı süresini ve herhalde üç ayı aşamaz. İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarını yerine getirmiş olması gerekir. Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, işsizlik ödeneğinin miktarı kadardır. Kısa çalışma ödeneği aldığı süre içinde işçinin hastalık ve analık sigortasına ait primler İşsizlik Sigortası Fonu tarafından 2/3 oranında Sosyal Sigortalar Kurumuna aktarılır. Bu primler, sigorta primlerinin hesabında esas alınan en alt kazanç sınırı üzerinden hesaplanır. İşçi, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe başlar ve işsizlik sigortasından yararlanmak için 4447 sayılı Kanunun öngördüğü koşullar gerçekleşmeden işsiz kalırsa, kısa çalışma ödeneği aldığı süre çıkarıldıktan sonra, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneğinden yararlanır. Kısa çalışma ödeneğinin ödeme süresi içinde işçinin istirahatı söz konusu olursa, ödenmesi gereken geçici iş göremezlik ödeneğinin miktarı kısa çalışma ödeneğinin miktarından fazla olamaz. Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödendiği dönemde, bu maddede öngörülen hastalık ve analık sigortası primi ödenmez.

Ayrıntılı açıklama Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği bölümünde, ayrıntılı düzenleme ise Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte yer almaktadır.

8-Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri:

Karayollarında, demiryollarında, deniz, göl ve akarsularda hareket halindeki taşıtlarda yapılan ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi olmayan taşıma işlerinde olduğu gibi, iş süresinin bir haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından olanak bulunmayan işlerde, bir çalışma dönemindeki çalışma süresi bu dönem içindeki hafta sayısının, (yani işin yapılmasının gerektirdiği en az iki, en çok altı aylık bir denkleştirme süresi içindeki hafta sayısının) haftalık 45 saatlik çalışma süresi ile çarpımı sonunda bulunan miktarı aşamaz. Çalışma süresinin haftalara tam bölünemediği hallerde, çalışma süresi iş günü üzerinden ve her iş günü 7,5 saatlik iş süresi kabul edilmek suretiyle hesaplanır. Belirtilen işlerde bir çalışma dönemi içindeki haftalık iş süresi 45 saatten az ya da çok olarak belirlenebilir. Ancak kararlaştırılan çalışma dönemindeki çalışma süresinin bir iş haftasına düşen ortalaması 45 saati geçemez. Yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir.

Ayrıntılı düzenleme Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde yer almaktadır.

9-Hazırlama – Tamamlama ve Temizleme İşleri:

Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri, görevleri yalnız bu işleri yapmakla sınırlı olan işçilere yaptırılmayarak, işyerinin asıl işçilerine yürüttükleri işlere ek olarak yaptırıldığı takdirde, bu işlerin asıl işe ilişkin günlük çalışma sürelerinden önce veya sonra yaptırılabilmesi, teknik bir zorunluluğun bulunmasına veya bu işlerin, asıl işin yürütümü sırasında yapılmasının sağlık ve güvenlik yönünden sakıncalı olmasına bağlıdır. 4857 sayılı İş Kanununa göre asıl iş için belirlenmiş olan günlük çalışma sürelerine ek olarak, bu sürelerin başlama saatlerinden önce veya bitme saatlerinden sonra, hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerini yapacak olan işçiler, bu işlerde günde en çok iki saat daha çalıştırılabilir. Hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinin, işyerinde çalışan işçilere nöbetleşe yaptırılması esastır. Ancak, yapılacak olan hazırlama, tamamlama ve temizleme işinin özelliği, bu işleri ancak belli ve bu konuda yetişmiş işçilerce yaptırılmasını zorunlu kılıyor ve işyerinde de nöbetleşmeye yetecek sayıda bu nitelikte işçi bulunamıyorsa, bu işler hep aynı kişilere yaptırılabilir. Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri de dahil olmak üzere, işyerindeki günlük çalışma süresi 11 saati aşamaz. Günlük normal çalışma süresi dışında yapılan hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri ile yapılan fazla çalışma sürelerinin toplamı yılda iki yüz yetmiş saati geçemez.

Hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde çalıştırılacak işçilerin sayısı,

• 1-15 çalışanı bulunan işyerlerinde 3 işçiden,

• 16-30 çalışanı bulunan işyerlerinde 4 işçiden,

• 31-60 çalışanı bulunan işyerlerinde 6 işçiden,

• 61-80 çalışanı bulunan işyerlerinde 8 işçiden,

• 81-100 çalışanı bulunan işyerlerinde 10 işçiden,

• 100’den fazla çalışanı bulunan işyerlerinde ise çalışan sayısı toplamının yüzde onundan,

fazla olamaz.

Hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinin yapılmasının özel riskler oluşturması ve özel bilgi, beceri ve deneyim gerektirmesi halinde, bu işlerde çalıştırılacak işçilerin çalıştıkları bölümleri ve mesleki eğitimleri göz önüne alınarak uygun nitelikte olanlar seçilir.

Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri, işyerinin asıl işçilerinden ayrı olarak ve yalnızca bu işleri yapmak üzere işe alınmış işçilere yaptırıldığı takdirde ise 4857 sayılı İş Kanununun genel hükümleri uygulanır.

Ayrıntılı düzenleme Hazırlama-Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliğinde yer almaktadır.

10-Postalar Halinde İşçi Çalıştırılan İşler:

Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak işletilen veya nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, işveren veya işveren vekilleri, posta sayısı ile her postanın işe başlama ve bitirme saatlerini, postalar halinde çalıştırdıkları işçilerin ad ve soyadlarını, ara dinlenmelerini, hafta tatillerini ve bunlara ilişkin değişiklikleri düzenleyerek işyerinde işçilerin kolayca görüp okuyabilecekleri şekilde ilan etmekle yükümlüdürler.

İşçi postaları;

a-Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az üç işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir.

b-a bendi dışında kalan ve işçi postaları ile yürütülen diğer işlerde 24 saatlik süre içinde çalıştırılacak işçi postaları sayısı, her bir işçi postasının çalışma süresi, Normal Çalışma Süresi bölümünde belirtilen günlük çalışma süresini aşmayacak şekilde düzenlenir.

c-Sağlık kuralları bakımından günde 7,5 saat ya da daha az çalışılması gereken işlerde işçi postaları sayısı, her bir postanın çalışma süresi, Günde Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler bölümünde belirtilen günlük çalışma sürelerini aşmayacak şekilde düzenlenir.

d-İşçi postaları sayısının düzenlenmesinde, 10.09.1960 tarihli ve 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi ile 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 43 üncü maddesinde belirtilen olağanüstü hallerde fazla çalışmaya ilişkin hükümleri göz önünde tutulur.

Gece dönemine denk düşen 20.00-06.00 saatleri arasındaki işçi postalarında, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmaları yasaktır.

Bir işçi postası ile yürütülen işlerde, ikili ya da daha çok posta sayısının artırılması ya da üç posta halinde çalışılan işyerlerinde günlük çalışma süresinin 7,5 saatin altında saptanması sonucunda, çalışma sürelerindeki azalma nedeniyle, işçilerin ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun, indirim yapılamaz.

Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde postalar; en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirlerinin yerini alacak şekilde düzenlenir. Zorunluluk olmadıkça işçilerin postaları değiştirilemez. Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, olanakların elverdiği ölçüde gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir. İşin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği göz önünde tutularak, gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir. Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az 11 saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Bu hüküm, postası değiştirilen işçilere de uygulanır.

Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere ara dinlenmesi verilir. İşin niteliği, bir işyerinin aynı bölümündeki bütün işçilere aynı saatte ara dinlenmesi verilmesine olanak bırakmıyorsa, bu dinlenme işçilere gruplar halinde arka arkaya çalışma süresinin ortalarından başlayarak İş Kanunu ve Yönetmelikteki esaslara göre verilir. Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde işçilere ayrıca haftanın bir gününde 24 saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur.

İşveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeler ile bu işçiler için işe başlamadan önce alınan periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

Ayrıntılı düzenleme Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte

11-Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma:

11.1-Genel Açıklamalar:

Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışma ise; haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları ifade eder. Denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 50 yükseltilmesi, fazla sürelerle çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 25 suretiyle ödenir.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında da bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. İşçinin İş Kanunundan ve sözleşmelerden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman kullandırılamaz.

Ayrıntılı düzenleme İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde yer almaktadır.

11.2-Fazla Çalışma Yaptırılamayacak İşler:

• İş Kanununun 63. maddesinin son fıkrası uyarınca sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerde,

• Aynı Kanunun 69. maddesinin l inci fıkrasındaki tanıma göre gece sayılan gün döneminde yürütülen işlerde (ancak, gündüz işi sayılan çalışmalara ek olarak Yönetmelikte öngörülen fazla çalışmalar gece döneminde yapılabilir),

• Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi işlerin yer ve su altında yapılanlarında.

Fazla çalışma yaptırılamaz

11.3-Fazla Çalışma Yaptırılmayacak İşçiler:

• 18 yaşını doldurmamış işçilere,

• İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsalar bile sağlıklarının elvermediği işyeri hekiminin veya herhangi bir hekimin raporu ile belgelenen işçilere,

• Gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçilere,

• Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçilere,

Fazla çalışma yaptırılamaz.

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere fazla sürelerle çalışma da yaptırılamaz.

11.4-Fazla Çalışma Yaptırılacak İşçinin Onayı:

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz. Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.

11.5-Fazla Çalışmanın Sınırı:

Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz. Bu süre sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.

11.6-Fazla Çalışmanın Belgelenmesi:

İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak zorundadır. İşçilerin işlemiş olan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal çalışmalarına ait ücretlerle birlikte, 4857 sayılı İş Kanununun 32 ve 34 üncü maddeleri uyarınca ödenir. Bu ödemeler, ücret bordrolarında ve İş Kanununun 37 inci maddesi uyarınca işçiye verilmesi gereken ücret hesap pusulalarında açıkça gösterilir.

11.7-Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma:

Gerek bir arıza sırasında, gerekse bir arızanın mümkün görülmesi halinde ya da makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde veya zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında, işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin hepsi veya bir kısmına fazla çalışma yaptırılabilir. Bu durumda fazla çalışma yapan işçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur. Zorunlu sebeplerle yapılan fazla çalışmalarda da ücret yukarıda belirtildiği şekilde artırılarak ödenir.

11.8-Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma:

Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartıyla yurt savunmasının gereklerini karşılayan işyerlerinde fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin çeşidine ve ihtiyacın derecesine göre Bakanlar Kurulu günlük çalışma süresini, işçinin en çok çalışma gücüne çıkarabilir. Bu suretle fazla çalıştırılan işçiler için verilecek ücretler de yukarıda belirtildiği şekilde artırılarak ödenir.

12-Günde Yedibuçuk veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler:

Ayrıntılı düzenleme Sağlık Kuralları Bakımından Günde Yedibuçuk veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelikte yer almaktadır.

Başka İşte Çalıştırma Yasağı:

Yukarıda I ve II. maddede belirtilen işlerde çalıştırılan işçiler, o iş için belirtilen günlük en çok çalışma sürelerinden sonra diğer herhangi bir işte çalıştırılmazlar.

Fazla Çalışma Yasağı:

Yukarıda I ve II. maddede belirtilen işlerde fazla çalışma yapılamaz.

Bildirim Yükümlülüğü:

Yukarıda I ve II. maddede sayılan işlerden herhangi birini veya birkaçını sürekli olarak veya zaman zaman yapan işverenler, bu işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, anılan işlerde çalıştırdıkları işçilerin erkek ve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle sayılarını, işin yürütüldüğü yerin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.www.isvesosyalguvenlik.com

37 comments

 1. (DENİZ) Günlük 9 saatlik çalışmanızla siz haftalık normal çalışma süresini tamamlamış oluyorsunuz, dolayısıyla hiç çalışmadığınız halde haftanın iki gününe ait ücreti de alıyorsunuz, dolayısıyla 1 gün devamsızlık yaptığınızda 9 saatlik ücretinizin değil bir günlük ücretinizin kesilmesi gerekir.

 2. (emre) Alacakları taşeron işçi sayısını kurum ve kuruluşlar ihtiyaçlarına ve ödenek durumuna göre kendileri belirliyor. Ancak kontenjan nasıl belirlenirse belirlensin, işçinin haftalık çalışma saati en fazla 45 saattir, en az 24 saat süreyle hafta tatili verilmesi, 45 saati aşan haftalık çalışma için fazla mesai ödenmesi, işçiye günlük çalışma saatine göre ara dinlenmesi verilmesi gerekir. Bunlara uyulmuyorsa ALO 170’e şikayette bulunabilirsiniz.

 3. Merhabalar, haftada 5 gün 9 saat çalışmaktayız, işveren 1 gün devamsızlıkta maaş/30 değilde 9 saat üzerinden kesinti yapıyor, doğru uygulama mıdır?

 4. selamlar; ben odtüde taşeron temizlik işçisiyim. bulunduğumuz bölümde 9 derslik 11 wc ve 300 ofis 11 labratuvar bulunuyor 4 katlı bir bina. yanlızca 3 kişi çalışıyoruz. kamuda bölümlere ayrılan işçi kontenjanı nasıl belirleniyor.şimdiden tşk ediyorum.

 5. (Cumali) İş Kanununda işçinin günlük çalışma süresi (Yer altı maden işleri ve gece çalışmaları hariç) belirtilmemiş, sadece haftalık normal çalışma süresinin en fazla 45 saat olduğu, günlük 11 saati geçmemek üzere işverenin bu 45 saati haftanın günlerine dağıtacağı, işverenin işçiye ayrıca haftada en az 24 saat hafta tatili vereceği belirtilmiştir. 45 saati geçen çalışmalar ise fazla mesai sayılacaktır. Dolayısıyla günlük mesai saatleri konusunda işverenle aranızda bir sözleşme, anlaşma yoksa işveren belirttiğiniz çalışma saati değişikliğini yapabilir. Burada önemli olan haftalık 45 saatin aşılıp aşılmadığı ve işverenin ara dinlenmesi verip vermediğidir.
  Günlük Ara Dinlenme Süreleri Ne Kadardır ?

 6. Mrb ben 8 saat çalışmaktayım yarım saat molam var ama işveren artık 9 saat çalışacaksınız fazlasını ara dinlenme yani 1 buçuk saati hergün kullanacaksınız diyor ben istemiyorum bu şekilde çalışmak bu yasalmidir. .

 7. (Ahmet) Haftalık normal çalışma süresi 45 saat. 45 saati aşan her bir saatlik fazla çalışma için saat başına düşen normal ücretinizin yüzde 50 fazlasının yani bir buçuk katının, çalıştığınız bayram tatil günleri için de günlük ücretinizin iki katının ödenmesi gerekir. Bunların işverence tarafınıza ödenmesi için İŞKUR’a şikayet dilekçesi verin, eğer yine ödenmezse İş Mahkemesinde dava açmanız gerekir.

 8. 7 aydır bişirketde calişıyorum sabah 8 akşam 5 beşten sonra gece 12 1 e kadar calışıyorum işı biraktırdılar mesai saatım 10 lira özel bayram lari hehep câliştım mesai m kaćlira olmasi lazım maaşı 1.750 para ala bilirmiyim hakkım varmidir

 9. (unal) Memurlarda olduğu gibi işçiler için mesai saati düzenlemesi bulunmamaktadır. İş Kanununun “Çalışma Süresi” başlıklı 63 üncü maddesinde sadece “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır” şeklinde hüküm yer almaktadır. Sizin çalışma sürelerinize bir anormallik yok, ancak haftada 3 saat fazla mesai yapmış olduğunuzdan size her hafta için 3 saatlik fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir.

 10. Bir sorum olacak ben Erciyes Üniversitesi de özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum haftanın 6 günü 8 saat olarak çalışıyorum 1 gün izin kullanıyorum buda haftalik 48 saat olur ve hiçbir hak elde edemiyorum sizden haftalik ve aylık olarak çalışma saati nasıl hesaplanır onu istiyorum

 11. (yasin) İşçilerin durumu memurlar gibi değil. İş Kanununda işçiler için mesai başlangıcı düzenlenmemiştir. Sadece haftalık normal çalışma süresinin 45 saat olduğu, işçi-işveren arasında aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı belirtilmiştir.

 12. Merhabalar Harbiş sendikasına bağlı bir işçinin her gün mesaiye keyfe keder 2 saat 1 saat erken gelmesi normalmidir kanunlar nediyor. bu diger devlet daireleri içinde olabilir. tesekkürler

 13. (Yeliz) İşyerlerinde vardiyalı çalışmalarda uyulması gereken kurallar aşağıda linki yer alan yazıda belirtilmiştir. Eğer çocuğunuz çok küçükse ve şartlarınız tutuyorsa 6663 sayılı Torba Kanunla getirilen yarım gün çalışma imkanından yararlanabilirsiniz. Bu arada yazınızdaki “12 saati geçmeme kaidesi”nden neyi kastettiğinizi tama anlayamadık. Vardiyalar arasındaki boşluğun mu 12 saati geçmemesi gerekiyor ?
  Vardiyalı Çalışmalarda Uyulması Gereken Kurallar
  Yönetmeliğe Göre Yarım Çalışma ve Kısmi Çalışma Uygulamasının Ayrıntıları

 14. Merhaba ben devlet hastanesinde taşeron bi firmada çalışmaktayım çocuğuma bakma durumu sıkıntı olduğu için geceye geçmiştim.16-8 çalışıyordum.bir hafta boyunca Bi gün gidip bi gün gitmiyordum ikinci haftada Pazartesi Çarşamba cuma bu bu saattlerde çalışıyorum Cumartesi sabah geceden çıkıp salı akşamı gidiyordum böyle dönüyordu nöbet. Şimdi ise Yen’i bi düzenleme geliyor bu en fazla 12 saati geçmeme kaidesi. Bu durumda ben dinlenmeden işe gitmek zorunda kalıcam şöyle söyliyim sabah çıkıp akşamı tekrar gidicem 4 gün boyunca böyle bu.sadece 3 gün aralıksız dinlenmiş olucam.lütfen bi akıl verin yardımcı olun bunun bi oluru yokmudur ben nasıl çocuğuma evime nasıl Zaman ayırıcam işimde nasıl verimli olucam hakmıdır bu.11 yıllık emeğim var . Dile kolay yıllarımı verdim ben bu işe ve mesleğe şimdi böyle bi olayla mağdur ediliyorum lütfen yardımcı olun bi yol gösterin. Şimdiden teşekkürler

 15. Çalışmaya devam ettiğinize göre tek yol İŞKUR’a veya ALO 170’e şikayet başvurusu yapmak.

 16. Merhaba , ben bir mağaza da satış danışmanlığı yapıyorum haftada 55 saat çalışıyorum bunun dışında gece çalışmaları oluyor görsel düzenleme, sayım ve depo toplamak için bu gece çalışmaları için ne mesai parası nede izin olarak kullandırılmıyorlar işe giriş ve çıkışlarımızla ilgili de hiç bir düzenleme yok Hakkımı nasıl alabilirim bana bir yol gösterirseniz sevinirim

 17. Ara dinlenmesi yani mola hakkı her işçinin yasal hakkıdır. Gece çalışsın, gündüz çalışsın fark etmez. Dolayısıyla işverenin yaptığı yasal değil.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/gunluk-ara-dinlenme-sureleri-ne-kadardir/
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/ara-dinlenme-sirasinda-isci-calismaya-zorlanabilir-mi/

 18. Vardiyalı çalışma hakkında ayrıntılı bilgi aşağıda linki verilen sayfada yer almaktadır. 7 günlük haftalık çalışma süresi içerisinde 45 saati geçen çalışmalar fazla mesaiye girmektedir. Ancak bu yedi günlük zaman zarfında işçinin en az 24 saat izin kullanması (hafta tatili) gerekir. Dolayısıyla hesaplamayı 6 gün üzerinden yapmak gerekir. Dolayısıyla fazla mesai hakedip etmediğinizi buna göre hesaplayabilirsiniz.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/vardiyali-calismalarda-uyulmasi-gereken-kurallar/

 19. Haftalık normal çalışma süresi 45 saat olup, bunu bir saat bile geçse fazla çalışmaya (fazla mesaiye) girer ve her bir saatlik çalışma için yüzde 50 fazla ödeme yapılması gerekir. İŞKUR veya ALO 170’e şikayette bulunabilirsiniz.

 20. Çağrı merkezinde gece vardiyasında tek kişi çalışıyorum. 00:00/07:00 olarak tek başıma olduğum için mola hakkı verilmiyor bu durum yasal mıdır mola hakkım var mıdır?

  Not:Normalde de 8 saat çalışıyorum 1 saat mola kullanım iznimiz var.

  Teşekkürler

 21. Merhaba,

  Vardiyalı sistemde çalışıyorum. 6 gün çalışıp 2 gün izin yapıyoruz. 8 saat çalışıyoruz. 1 saat molamız var. (7*6=42) 45 saat dolduktan sonra mı mesai alma hakkımız oluyor? Aylık olarak 4 haftadan 8 gün izin yapmamız gerekiyor eğer ki 8 gün yerine 7 veya 6 gün izin yaptıysak onlar mesai yerinemi geçiyor veya tekrardan izin olarak talep edebilir miyiz?

  Teşekkürler

 22. Merhaba ben bir mağazada satış görevlisiyim haftalık 55 saat çalışıyorum bunun dışında görsel düzenleme , depo toplama gibi çalışmalar için gece çalışmaları yapıyoruz bu çalışmalar hiç bir şekilde belgelenmiyor ve fazla çalıma saatlerini de ne para nede izin olarak alabiliyoruz bunun için ne yapmam gerekiyor

 23. Eğer hafta içi 12.00-13.00 saatleri arası ve hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) çalışmıyorsanız, 08.00-18.00 arası çalışmanız gerekir, bu durumda günlük 9 saat çalışmış ve 45 saatlik normal haftalık çalışma süresini doldurmuş olursunuz. Eğer öğlen 12.00-13.00 saatleri arası da çalışıyorsanız bu durumda 08.30-17.30 saatleri arası çalışmanız gerekir. Burada önemli olan haftalık 45 saatlik çalışma süresinin doldurulması ve aşmamasıdır. Çünkü artan süreler fazla mesaiye girer.

 24. ben bir okulda büro işlerinde görevliyim. milli eğitim saatleri 08.30-17.30 arası ve öğlen saati 12.00-13.00 arası bu hususta ben 08.00-18.00 arası mı çalışmam gerekiyor. yoksa çalıştığım yerin saatleri olan 08.30-17.30 saatleri arasındamı olmalı. bukonuda yardımcı olurmusunuz.

 25. Pazartesi/Cuma arası har akşam yaptığınız 3 saatlik mesai 17:30’dan sonra mı yoksa belirttiğiniz sürelere dahil mi. Ayrıca bu 3’er saatlik çalışma için fazla mesai ödeniyor mu. Eğer bu 3’er saatlik fazla mesai 17:30’dan önceki süreye dahilse ve fazla mesai ücreti ödeniyorsa bu durumda toplam çalışma süreniz 45 saatlik haftalık çalışma süresini aşmaz.

 26. Pzt/prs günleri 8 30 – 17 30 arası (toplam 80 dakika mola)
  cuma günleri 8 30 – 17 30 arası (toplam 130 dakika mola)
  cts günleri de 8 30 – 17 30 arası (toplam 80 dakika mola)
  Haftalık 45 saatimizi aşmış olmuyor muyuz?
  Cumartesi gunlerimiz öğlene kadar olması gerekmez mi?
  Not: pzt/cuma arası her aksam 3 saat mesai yapmaktayiz.

 27. Başbakanlık BİMER’e şikayette bulunun.

 28. Bi sorum olacak 08. 20. Calisan bi guvenlik gorevlisiyim gece vardiyalarinda kahvalti gibi hic bir istikak vermiyolar karayollarina bagli ozel bi sirkette calismaktayim aylik 12 saat uzerinden 204 saat calismaktayim fazla mesai ve kahvalti gibi istikaklar icin yonetimle lonusmamiza ragmen hic bir duzelme olmuyor neyapmam gerek yardimci olurmusunuz

 29. Aşağıda linki yer alan yazıda belirtildiği üzere size en az 60 dakika ara dinlenmesi verilmesi, ayrıca haftalık 45 saati aşan çalışmalarınız için fazla mesai verilmesi gerekir.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/gunluk-ara-dinlenme-sureleri-ne-kadardir/

 30. merhaba;
  ben gunluk 10 saat calısan bır restorant zincirinde işçiyim.. yani haftada 60 saat calışıyorum, buna istinaden gunde sadece 1 yemek hakkım var oda 30 dk sizce bu normal mı? 10 saatte 30dk istirahat işlerin yoğunlugunu bahane edip cay molası verılmıyor peki benim böyle bir hakkım yok mu??

 31. 7,5’e bölmeniz ve çıkan küsüratı tama iblağ etmeniz yani 6,13 günü 7 gün üzerinden bildirmeniz gerekirdi.

 32. iyi günler bir durumla karşılaştık sizinle paylaşmak istedim. Biz ihaleyle okul taşıma işini aldık günde 2 saat çalışıyor.Hafta sonu tatil oldugu için okullar doğal olarak çalışılmıyor.bize ceza geldi 1 gün eksik bildirimden.şimdi 5 gün çalışılan yerde 7.5 saaat mi sayıcaz /8 mi ?
  46/7.5=6,13 bi rakam biz 6 yyapttık ama 7 ye tamamlancakmış. Eger 46/8 =5.75 bi rakam çıkıyor bunu 6 ya yuvarlarsak cezala ortadan kalkıyor.sizce? şimddiden teşekkürler..

 33. İş Kanununun 68 inci maddesi uyarınca yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde ara dinlenmesi en az bir saat ara dinlenmesi verilmesi gerekir.

 34. Merhaba bir işçi haftada 1 gün 10 saat çalışması yapmak da olup bu 10 saatlik vardiyasinda mola suresi ne olur kanunen

 35. Burada belirleyici olan işe giriş – çıkış saatleri değil, gün içerisindeki toplam çalışma süresidir. http://www.isvesosyalguvenlik.com/haftalik-ve-gunluk-calisma-suresi-kac-saattir/

 36. düzeltme
  04:00 girişi 08:00 çıkışı olacak şekilde tekrar iş başı yapabilir mi?

 37. Merhaba;
  gece 20:00 işe başlayan bir işçi veya memur yine aynı gece 01:00 de çıkış yapıp 03 saat sonra 04:00 da işe geri başlayabilir mi?
  teşekkürler

Yorum yaz

E posta adresiniz yorumda görünmeyecek. Hakaret ve küfür içeren yorumlar yayımlanmayacaktır. YORUMLAR ONAYA TABİ OLUP, ONAYLANDIKTAN SONRA SAYFADA GÖRÜNECEKTİR. Lütfen ihbar ve şikayetlerinizi http://www.alo170.gov.tr/yeni_bildirim/ sayfasından iletin. Zorunlu alanlar işaretlenmiştir. *

*