Anasayfa / Dosyalar / Genel İş Mevzuatı Dosyalar / İşçinin İzin Hakları – Ücretli ve Ücretsiz İzinler – İzin Verilmesi Zorunlu Durumlar – İzin Süreleri

İşçinin İzin Hakları – Ücretli ve Ücretsiz İzinler – İzin Verilmesi Zorunlu Durumlar – İzin Süreleri

Sponsorlu Bağlantılar

1-Ücretsiz İzin:

İş Kanununda ücretsiz izinle ilgili olarak herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. (Ücretli ve Ücretsiz İzin Nedir ? başlıklı yazıda belirtilen bazı istisnalar hariç.) Ancak işçi – işveren arasında yapılmış yazılı bir iş sözleşmesi veya işyeriyle ilgili olarak yapılmış bir toplu iş sözleşmesi varsa ve bu sözleşmelerde ücretsiz izinle ilgili hükümler yer almışsa uygulamada bu hükümlere riayet edilmesi gerekir. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse, işçinin mazereti halinde ücretsiz izin kullanabilmesi taraflar (işçi – işveren) arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Diğer taraftan işçinin talebi olmadığı halde eğer işveren işçiyi ücretsiz izne ayırmak istiyorsa işçinin onayını alması gerekir. İşveren işçinin onayı olmadığı halde onu ücretsiz izne ayırmak isterse işçi bu durumu hizmet akdinin feshi olarak kabul edip kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklarını işverenden talep edebilecektir.

Ücretsiz izin halinde hizmet akdi sona ermeyip devam etmektedir.

2-Ücretli Yıllık İznin Kullanımı Sırasında Yol İzni:

Yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara, talepte bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile, gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır.

3-Analık (Doğum) Halinde İzin:

Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.

Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.

Gebelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

İsteği halinde kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Yukarıda belirtilen doğumdan önceki 8 haftalık (çoğul gebelik halinde 10 haftalık) ve doğumdan sonraki 8 haftalık izin sürelerinde işverenin işçiye ücret ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır, işveren isterse öder. Ancak gerekli şartlar oluşmuşsa SGK tarafından sigortalıya iş göremezlik ödeneği ve emzirme ödeneği verilir.

4-Hafta Tatili İzni:

4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.

5-Yeni İş Arama İzni:

Süresi belirsiz iş sözleşmesinin feshi halinde, ihbar süreleri içerisinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücreti işçiye öder. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırırsa, işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.

6-Evlenme, Ölüm, Babalık ve Diğer Mazeret İzinleri:

İşçiye; evlenmesi, evlat edinmesi, ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilmesi, yani ücretten izin nedeniyle herhangi bir kesinti yapılmadan izin verilmesi gerekir.

İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli yani ücretten izin nedeniyle herhangi bir kesinti yapılmadan izin verilmesi gerekir.

7-Hastalık İzni:

Hastalık nedeniyle istirahatlı olan işçi istirahat süresince izinli sayılır. Çalışabilir durumda olduğuna dair doktor raporu olmaksızın istirahatlı işçinin çalıştırılması halinde aynı hastalığı sebebiyle yapılması gerekecek tedavi masrafları SSK tarafından işverenden alınır.

8-Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde İzin:

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

17.03.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri şunlardır;

Ulusal Bayram:

• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim saat 13:00’ten itibaren 1,5 gün)

Genel Tatil Günleri:

• 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

• 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

• 30 Ağustos Zafer Bayramı

• Ramazan Bayramı (Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 3,5 gün)

• Kurban Bayramı (Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 gün)

• 1 Ocak yılbaşı tatili

• 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatili (22/4/2009 tarih – 5892 sayılı Kanunla eklenmiştir)

9-Yıllık Ücretli İzin:

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara İş Kanununun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Bir işverenin, İş Kanunu kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde İş Kanunu kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.

Yıllık ücretli izinle ilgili ayrıntılı düzenleme 4857 sayılı İş Kanununun 53 ila 61 arası maddelerinde ve 03.03.2004 tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

9.1-Asgari Yıllık Ücretli İzin Süreleri:

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

• Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

• Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

• Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

az olamaz.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır, yani yukarıdaki sürelere dörder gün eklenir.

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle, elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Belirtilen yıllık izin süreleri asgari olup, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.

Yıllık iznin yukarıda belirtilen süreler içinde işveren tarafından kesintisiz bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak söz konusu izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir.

İşveren tarafından yıl içinde işçiye verilmiş olan diğer (hafta tatili, genel tatil gibi) ücretli ve ücretsiz izinler, dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez, yani işçiye verilecek yıllık ücretli izin sürelerinden düşülmez. Ayrıca yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Yıllık izin süresi iş günü olarak hesap edilir.

9.2-Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller:

İş Kanununun 55 ve 66. maddeleri gereği, aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:

• İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler. (4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin I numaralı bendinin b alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz)

• Kadın işçilerin 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesi gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler.

• İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler. (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz)

• Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü. (İşçinin yeniden işe başlaması şartıyla)

• Kadın işçilerin 4857 sayılı İş Kanununun 66 ıncı maddesinde sözü geçen günlük çalışma süresinden sayılan zamanlar.

• Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.

• 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi Ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler.

• İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara ya da işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.

• İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler.

• İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 4857 sayılı İş Kanununun 65 inci maddesindeki kısa çalışma süreleri.

• 4857 sayılı İş Kanununun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi.

9.3-Yıllık İzin Ücretinin Ödenmesi:

İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin verilen izin gün sayısına göre işçinin normal günlük ücreti üzerinden hesaplanacak ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır. Bu şekilde ödenecek ücretin hesabında 50 nci madde hükmü uygulanır. Yani işçiye ödenen fazla çalışma (fazla mesai) ücretleri, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalıştığı için işçiye ödenen ücretler ve sosyal yardımlar hesaba katılmaz. Çünkü yıllık izin ücreti de işçiye herhangi bir çalışma karşılığı olmaksızın ödendiğinden, sadece normal günlük ücreti üzerinden hesaplama yapılır. Günlük, haftalık veya aylık olarak ücret karşılığı çalışmayıp, akort, komisyon ücreti, kâra katılma ve yüzde usulü ücret gibi belirli olmayan süre ve tutar üzerinden ücret alan işçinin izin süresi için verilecek ücret ise, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin fiili olarak çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır. Son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, izin ücreti işçinin izine çıktığı ayın başı ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde izin ücreti, yüzdelerden toplanan para dışında işveren tarafından ödenir. Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri yıllık ücretli izne dahil olmadığından bunların ücretleri de işçiye ayrıca ödenir.

9.4-İzinde Çalışma Yasağı:

Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.

9.5-Sigorta Primleri.

4857 sayılı İş Kanununun 61. maddesinde; sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur, hükmü yer almaktadır. Buna göre, işçilere yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam edilmekteydi. Ancak, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun Prime Esas Kazançlar başlıklı 80 inci maddesinin c bendinde “Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz.” hükmü yer aldığından, artık yılık ücretli izin süresi için ödenecek ücretlere ait iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası (kısa vadeli sigorta kolları) primlerinin de diğer sigorta primleriyle birlikte ödenmesi gerekmektedir.

9.6-Yıllık İznin Belgelenmesi:

İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin kayıtlarını gösterir örneği Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği ekinde bulunan izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.www.isvesosyalguvenlik.com

125 comments

 1. (parpali) İşyerinin 24 saat açık olması, İş Kanunundaki çalışma şartlarını değiştirmez. Haftada 45 saati aşan çalışmalar, hatta haftalık 45 saat dolmasa bile günlük 11 saati aşan çalışmalar fazla mesai sayılır. Haftalık 45 saatlik çalışma süresini dolduran işçiye en az 24 saat ücretli hafta tatili (haftalık izin) verilmesi gerekir. Ulusal ve dini bayram ile diğer genel tatil günlerinde işçi çalışırsa o gün için iki katı ücret ödenmesi gerekir. Genel tatil günleri yukarıdaki yazıda, Ara dinlenme verilmesi gereken süreler ise linki yer alan yazıda belirtilmiştir.
  Günlük Ara Dinlenme Süreleri Ne Kadardır ?

 2. (parpali) Talep edemezsiniz, çünkü çalıştığınız yerin bu uygulaması masum gibi görünse de sahtekarlık. Çünkü büyük ihtimalle işyeriniz sizi aşçı olarak çalışıyor gibi gösteriyor. Dolayısıyla siz bu sahtekarlık üzerinden herhangi bir hak talep edemezsiniz.

 3. merhaba 24 saat açık olan sosyal tesis kurumunda çalışmaktayım .bayram ve resmi tatillerde izin verilmiyor. herhangibir ücret talep edebilirmiyiz. Sosyal tesis kurumunda çalışma sistemi hakkında bilgi alabilirmiyim..öğle yemek saatimiz yarım saat deniliyor toplam kaç saat çalışmak gerekiyor.

 4. merhaba ben bi kurumda sözleşmeli personel olarak çalışıyorum .fakat ekstradan aşçılık üzerine usta öğreticilik belgemi aldım kurum restorant bölümünde aşçının üstünde kullanıyor .karşılığında bu belgede bi hak taleb edebilirmiyim ..

 5. (SİDOMA) Eğer yıllık ücretli izninizden kullanmayacaksanız, işverenin kendi takdirine bağlı, isterse o 1 gün için ücret ve sigorta kesintisi yapabilir.

 6. merhaba bi kurumda çalışıyorum .sınava girecegim için benden sınav çıkış belgesi ve dilekçe yazmamı istediler .acaba sigortadan düşermi 1 gunluk ucret kesıntı yapılırmı teşekkürler…

 7. (Murat boyacı) İlgili İŞKUR müdürlüğüne yazılı şikayette bulunun.

 8. Merhaba. Ben İŞKUR işçisiyim ama ben bunu İŞKUR u aradım sordum. İzin hakkımız varmı dedim 6ay içinde 5gün rapor ve 12gün izin hakkınız var dediler müdürlerim inanmıyor. Resmî belgelenmiyor iş yerlerine A101’de çalışmaktayım

 9. (turgut) Gerçekten izin kullanmış olsaydınız, izin süresi içerisinde kalan pazar günleri de hesaba katılırdı, bu durumda 30 gün üzerinden ödeme yapılması gerekirdi, çünkü İş Kanunun 57 nci maddesinde, “Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.” hükmü yer alıyor. Ancak siz izin kullanmadan izin süresine ait ücreti alacaksanız, bu durumda tatil günleri hesaba katılmadan, kullanmadığınız izin kaç günlükse o kadar gün üzerinden, yani burada 26 gün üzerinden ücret ödenmesi gerekir. Ayrıca kanuna göre kullanılmayan yılık izin sürelerine ait ücretler iş sözleşmesi sona erdiğinde, yani işçi işten çıktığında veya çıkarıldığında son ücret üzerinden ödenir. Siz halen çalışmaya devam ediyorsanız, işyeri şimdiden bunu ödemek zorunda değil.

 10. iyi günler
  bir iş yerinde çalışmaktayım.Toplam 26 gün yıllık izinim var(pazar lar hariç) toplam 30 gün ben bu 26 günün parasını istediğimde(izin kullanmayıp çalışacağım) bana 26 günün parası verilir denk gelen 4 pazar zaten maaş olarak veriliyor deniyor.
  Örnek maaşım 2000 tl
  2000/30=66,6 tl günlük
  66,6 x 26 mı olması lazım
  yoksa
  66,6 x 30 yani 1 maaş mı olması lazım.

  Bilgilerinizi Rica Ederim.Şimdiden Çok Teşekkür Ederim.İyi Çalışmalar

 11. (barış) aleykum selam. İşbaşı eğitim programı kapsamında çalışanlar da diğer işçiler gibi aynen İş Kanunu hükümlerine tabi olduğundan, bir yıllık çalışma süresi dolduğunda halen çalışmaya devam eden kişi yıllık ücretli izne de hak kazanır. Çünkü bu kapsamda çalışanların İş Kanunu hükümlerine tabi olmayacağına dair herhangi bir kanun hükmü yok.

 12. selamun aleykum ben iskur isbasi programı üzerinden işe başladım ve 1 yılımı doldurdum çalışma süremi yıllık izin hakkim olurmu 6 ay iskur üzerinden çalıştım bi bilgi verirmisinz

 13. (yeşim) 19 Ekim 2016 tarihinde bir yıllım çalışma süresini doldurduğunuz için yıllık ücretli izne hak kazanmışsınız, ancak anladığımız kadarıyla bu iznin bir kısmını kullandırmışlar, bir kısmını kullandırmamışlar. Kullandırılmayan izin sürenize ait ücretin size ödenmesi gerekir. 19 Ekim 2016 tarihinden sonra ise henüz bir yıllık süre dolmadığından, ikinci defa yıllık izne hak kazanamamışsınız, dolayısıyla bunun için herhangi bir izin ücreti ödenmez. Öte yandan, eğer sigorta başlangıç tarihiz 8 Eylül 1999 öncesiyse ve en az 3600 prim gününüz varsa, işten kendi isteğinizle ayrılmış olsanız da kıdem tazminatı alabilirsiniz.

 14. Merhaba 2015 ekim 19 itibariyle işe başlayıp 31 mart 2017 de kendi isteğimle iş yükünün fazla olması yüzünden işden ayrıldım.Benim sorum yıllık iznimi yılda yaz kış bir hafta olmak üzere 2 ye ayırdılar kış iznimi kullandım ve işden ayrıldım.herhangibir tazminat alamayacağım söylendi ve kalan yaz iznimin ücretini alamayacağımı ve bi haftalık kullandığım kışlık iznin ücretini kesmediklerini söylediler bu nekadar doğru ve izin hak esasları nelerdir

 15. (Mesut CAN) Kullanılmayan izinlerin yanması 657’ya tabi memurlar için geçerlidir. Siz ilerde işten ayrıldığınız da (hangi sebeple ayrılırsanız ayrılın farketmez) kullanmadığınız yıllık ücretli izinlerinize ait ücretlerinizi toplu olarak alabilirsiniz.

 16. Uzun zamandan beri çalıştığımız fabrikaya kayyum atandı. Muhasebe kayıtları, Hesaplar, çalışan sigorta durumları gözden geçirildi. Şu an SGK’dan 90 gün izin hakkımız olduğuna dair bir yazı elimize ulaştı. Bu izni tek seferde kullanma şansımız yok malum. Acaba işten ayrılma durumumuz halinde bu izin parasını alabilirmiyiz yoksa kullanmadığımız için bu izinlerimiz yanar mı ? İlgi ve yardımlarınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

 17. (Serdar) O sizin yıllık ücretli izin hakkınız, hepsini birden kullanmış olmanız bir problem teşkil etmez. Zaten İş Kanunu 56 ncı madde uyarınca aslında yıllık iznin tamamının bir defada işçiye kullandırılması gerekiyor. Eğer bir defada izin kullanılması işyeri açısından sorun olacaksa, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabiliyor. Bu nedenle yıllık izninizi bir defada kullanmış olmanızdan dolayı maaşınızdan herhangi bir kesinti yapılamaz.

 18. Ben 14 gün iznimi kullan hepsini bir seferde sınavdan dolayi, bu gunler benim maaşımdan kesilirmi acaba?

 19. (Mustafa E. Azizli) 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca çalışanlara işveren tarafından verilmesi gereken ücretli izinler aşağıda linki yer alan yazıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Bunun dışındaki izinlerde işveren çalışana izin kullandığı gün için ücret ödemek zorunda olmadığı gibi sigorta primini de ödemek zorunda değildir. İsterse izin kullanılan günler için kesinti yapabilir. Ancak ücretinizi aylık maktu olarak alıyorsanız, yani işe girişte bu şekilde anlaştıysanız, bu durumda bahsettiğiniz gibi birer günlük izinlerde herhangi bir kesinti yapılamaması gerekir. Çünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maktu aylıkla çalışmayı; hastalık, izin veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi çalışana aylığın tam olarak ödenmesi olarak tanımlamıştır.
  Ücretli ve Ücretsiz İzin Nedir ?

 20. Mustafa E. Azizli

  Özel Güvenlik görevlisi olarak Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrika şantiyesinde çalışıyorum.
  İş yerinde çalışmaya başlayalı 10 ay oldu. Bu süre içerisinde hanımımın, benim rahatsızlıklarım, servisi kaçırmalarım veya hastaneye muayene olmaya gitmem için vardiya amirimize haber verdiğimde bana 1 günlük “idari izin” düzenleyip gönderiyor. Neticesinde 1 günlük yevmiyem kesilip 1 günlükte ssk noksan yatırılıyor. Ben bilerek özel sektörde idari izin yok. Devlet Memurlarına özgü bir izin şekli ve 2.5 günlük izin süresi olarak okumuştum. Özel sektörde böyle bir uygulama var mı?!
  Bu konuda beni bilgilendirir misiniz?!
  Saygılar.

 21. (Emel) Siz kamu kurumda çalışsanız da 4857 sayılı İş Kanununa tabi olduğunuz için, diğer tüm işçiler hangi haklara sahipse siz de aynı haklara sahipsiniz. Hatta kamu kurumlarında çalışanların haklarına daha çok riayet edilmesi gerekir. Çünkü Devletin kanunları kamu kurumlarında uygulanmayacak da nerede uygulanacak. Dolayısıyla İş Kanunu 63 üncü madde uyarınca haftada 45 saati aşan çalışmalarınız fazla mesaiye girer. Ayrıca Kanunun 68 inci maddesi uyarınca da aşağıda linki verilen yazıda belirtilen süreler kadar size saatlik izin yani ara dinlenmesi verilmesi zorunludur. Gerekirse ALO 170’e veya o kamu kurumunun bağlı olduğu bakanlığa şikayette bulunun.
  Günlük Ara Dinlenme Süreleri Ne Kadardır ?
  Ara Dinlenme Sırasında İşçi Çalışmaya Zorlanabilir mi ?

 22. Merhaba ben bir devlet kurumunda 3 yılını doldurmuş taşeronum. çalıştığım işyerinde haftanın 6 günü 8 saat tam gün mesai yapılıyor. Bu işverenin insiyatifi diye mecburen kabul ettim. Fakat saatlik izin haklarımızın olup olmadığı hakkında net bilgi verilmiyor. Ayrıca bugün itibariyle bu izinler çok kullanıldı gerekçesiyle yasak konuldu. Saatlik izin hakkımiz varmıdır? Varsa ne kadardır ve bununla alakalı resmi yazı nedir? Bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum.

 23. (Onur) Ücretin yevmiye usulü, haftalık veya aylık ödenmesi sonucu değiştirmez. İş Kanununa göre normal haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir. Günde 11 saati aşmamak üzere işveren bunu haftanın günlerine dağıtır. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar için saat başına normal ücretin birbuçuk katı fazla mesai ödenmesi gerekir. İş Kanununda işçinin hafta sonu çalışıp çalışmayacağı yönünde bir hüküm yok. Sadece işverenin haftada en az bir gün (en az 24 saat) işçiye hafta tatili vermesi gerektiği belirtilmiştir. İsterseniz AL0 170’e şikayette bulunabilirsiniz.

 24. Merhaba ben inşaat firmasına yevmiye usulü ile işe başladım firma hafta sonu iznimizin olmadığını söylüyor izin aldığınız zaman yevmiyenizden kesilir diyor. Yevmiye usulü çalışanlarin izin durumu nasıl oluyor. Birde firma hiç bir tazminat veya haber vermeden işten çıkardığı zaman nasıl bir yol izlememiz gerekiyor.

 25. (kadir) Haftalık 45 saatlik normal çalışma süresini hafta içi 5 gün çalışarak doldurduğunuz için çalışmadığınız halde işyeri size Cumartesi – Pazar günü ücretini de ödüyor. Cuma günü çalışmadığınızda haftalık 45 saatlik çalışma süresini tamamlamamış oluyorsunuz, bu nedenle Cumartesi ücretini ödememeleri normal. Ancak eğer yıllık ücretli izninizden kullanıyorsanız bu durumda kesinti yapmamaları gerekir.

 26. ben haftada 5 gün çalışıyorum günlük 9.5 saat çalışıyorum 1.5 saat fazla çalışmamın nedeni ise daha önceden firma ile yapılan anlaşmada cumartesi günü çalışma olmasın diye günlük 1.5 saat fazla çalışıyorum ve haftalık(5)gün içinde 45 saatimi dolduruyorum.sözleşmemde cumartesi ve pazar günü tatil olarak yazmıyor 45 saatimi doldurmam gerektiği yazıyor.fakat ben cuma günü izin aldığım zaman benim cumartesi günümüde kesiyor 2 gün izin kullanmış olursun diyor(cuma_cumartesi)olarak yani.peki böyle bir kesim yapma hakları varmıdır teşekkürler.

 27. merhabalar, acil bilgiye ihtiyacım var. yardımcı olur musunuz?

  bir firmada muhasebede görevliyim. aylık çalışma sisteminden saatlik sisteme geçiş yaptık. molalar hariç günde 9 saat çalışıyoruz. cumartesi pazar çalışmıyoruz. şu durumda 30 çeken ayda kaç saat çalışmış oluyoruz, 31 çeken ayda kaç saat çalışmış oluyoruz. örnek olarak ocak ayını verebilir misiniz? ayrıca çok önemli olan sorun da yıllık izin kaç saatten hesaplanır. 1 gün yıllık izin kullanırsam kaç saat yazılmalıdır? 14 günlük izin hakkımı tek seferde kullanmak istersem nasıl yazılabilir?

 28. (habibe) Yaptıkları sahtekarlık, AL0 170’e şikayet edin, işbaşı eğitim programı ile işverenler ücretsiz iş gücüne sahip oluyor, aslında burada patron İŞKUR, çalışanın ücretini ve primini ödeyen İŞKUR. Şikayete gerek kalmadan da ilgili Çalışma ve İş Kurumu personeli tarafından zaman zaman kontrol ve denetim yapılması gerekiyor. Siz mutlaka şikayet edin, İŞKUR gerekirse o işverenin bu program kapsamında eleman alma ve çalıştırma hakkını da sona erdirebilir.

 29. (Yavuz kavcı) Aşağıda linki yer alan yazıya bakabilirsiniz.
  Onay Verdiği Halde Mesaiye Kalmayan İşçi İşten Çıkarılabilir

 30. Merhaba. Annem isbasi egitim.programindan.iskurdan calismaya basladi bugun. Iskurdaki calisan memur annemin 8 saat haftada toplam.45 saat calisacagini soyledi..annem.bugun ise basladi ve is yerindeki gorevliler annemin 11 saat calisacagini.soylemisler. annem ama.iskurdan 8 saat calisacaksin dediler.demesine.ragmen anneme orasi.iskur burda boyle demisler. Hem maasini.odemiyolar iskur oduyo hem de sigorta pirimi yatmiyor. Genel saglik.sigortasi var. Anneme hicbir ucret odemedikleri.halde fazla calistiriyolar. Kanunda boyle bisey varmi ne.yapmaliyim.lutfen yardimci olurmusunuz.

 31. Merhabalar mesaiye onay veren bir işçi onay verdiği halde mesaiye kalmazsa iş hakkı fes olurmu veya onay vermiş bir işçi yılda kac defa mesaiye gitmezse iş hakkı fes olur

 32. (Banu) Yıllık ücretli izne bir yıllık çalışma süresi dolduktan sonra hak kazanılır. Memurlar gibi 2016 yılına ait izin, 2017 yılına ait izin şeklinde bir uygulama yok. memurlar her yıl 1 Ocak olduğunda o senenin iznine hak kazanır. Ancak işçilerde iznin hangi yıla ait olduğuna değil, 1 yıllık çalışma süresinin ne zaman dolduğuna bakılır. 1 eylül 2009 tarihinde işe başladığınıza göre ilk izin hakkınız 1 eylül 2010 tarihinde doğmuştur. Diğer yıllara ait izin hakkınızın ne zaman doğduğunu buna göre hesaplayabilirsiniz. Yoksa bu konuda uygulamanın değiştiği falan yok, İş Kanununun bu konudaki hükümleri yıllardır aynı. Daha önceleri taşeron işçilerin yıllık izin konusu sorun oluyordu, 6552 sayılı Torba Yasa ile bu konuda güvence getirildi, ihale makamlarına kontrol ve denetim görevi verildi, değişiklik sadece bu konuda oldu.

 33. İyi günler. Bir üniversite hastanesinde taşeron firmada 1 eylül 2009 yılından itibaren çalışmaktayım. 2017 yılına ait yıllık iznime çıkmak istediğimde 1 eylül 2017 den itibaren izin kullanabileceğim söyleniyor. Yani 1 eylül 2016 ile 1 eylül 2017 arasında ancak bu aralığa ait kalan iznim varsa 1 eylül 2017 ye kadar kalan iznimi kullanabileceğim fakat 2017 yılına ait yıllık izinlerimi 1 eylül 2017 ile 1 eylül 2018 tarihleri arasında kullanabileceğim, artık uygulamanın değiştiği söyleniyor. Bu konu hakkında bilgilendirme yaparsanazız sevinirim.

 34. (Dilek) Çalıştığınız işyerinde kanunsuzluk bayağı fazla gibi görünüyor. Birincisi haftalık 45 saati aşan her bir saatlik çalışmanız için yüzde 50 fazlasıyla fazla mesai ödenmesi zorunlu. Bunu yapmıyorlar, ancak izin kullanıp bir saat eksik çalıştığınızda kesinti yapıyorlar. Yani fazla çalışılan süre için ilave ücret yok, eksik çalışılan süre için kesinti var. Bu tuhaf bir durum. Eğer ücretiniz aylık (maktu) olarak ödeniyorsa saatlik izinler için de kesinti yapılmaması gerekir. Yıllık izinde kesilmesi konusuna gelince. Bu konuda İş Kanununun hükümleri gayet açık. Kanunun 56 ncı maddesinde “İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.” hükmü var. Eğer işyeri böyle devam ederse AL0 170’e şikayette bulunabilirsiniz.

 35. (Emine) Firma personeli olarak neyi kastediyorsunuz, yani herhangi bir firmanın İş Kanununa tabi elemanı olarak mı kamu kurumunda çalışıyorsunuz ? Çünkü sorunuzun cevabı için statünüzün 657 sayılı Kanuna mı yoksa 4857 sayılı Kanuna mı tabi olduğunun bilinmesi gerekiyor.

 36. Ben bir şirkette 5 yıldır teknik kadroda çalışıyorum. Haftalık 45 saatin üzerinde çalıştığımda mesai ücreti almıyorum. Günlük izin kullandığım zamanda ücretimden kesilmiyordu. Fakat yeni bir karara göre günlük yada saatlik izin aldığımda ücretimden düşüleceğini yada senelik iznim var ise senelik iznimden kesileceğini öğrendim. Mesai verilmediği için aldığım izinlerin ücretimden kesilemez diye itiraz ettim ama haklı bir kanuni dayanağım var mı?

 37. Merhabalar. Ben bir kamu kurumunda firma personeli olarak avukatlık yapıyorum. Yurtdışında 3 aylık bir dil kursu kazandım. Kurumumdan izin almam mümkün mü. Bu arada henüz beş aydır çalışıyorum. Kurum başkanımızın bilgisi de var bu konuda ve destekliyor bu durumu. Fakat kanunen bu durum ile ilgili ne yapılıp yapılamayacağı konusunda bir hüküm bulamadık. Ücretsiz izin ya da başka bir yol bulunmakta mıdır acaba?

 38. (Yücel Gülçiçek) Sadece Çarşamba günü için izin alacaksanız, nasıl üç gün için izin dilekçesi doldurmanız gerekiyor anlayamadık.

 39. Yücel Gülçiçek

  Gece mesai olarak haftalık çalışmam şu şekildedir.
  Pazartesi 17:00/08:00
  Çarşamba 17:00/08:00
  Cuma 17:00/08:00
  Pazar 20:00/08:00

  Ben çarşamba günü yıllık izin almak istersem, salı, Çarşamba ve perşembe olmak üzere 3 gün izin dilekçesi doldurmam gerekiyor ve hiçbir ek mesai alamıyorum

  Bu yasal mıdır

  Bir günlük izin kaç saatlik mesaiye tekabül etmesi gerekir

 40. (Yusufcan) İş Kanununun “Yıllık ücretli iznin uygulanması” başlıklı 56 ncı maddesinde “Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir.” hükmü yer aldığı gibi, Kanunun 103 üncü maddesinde de yıllık ücretli izni bu Kanunun 56 ncımaddesine aykırı olarak bölen işverene bu durumdaki her işçi için 295 Lira idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir. Bu nedenle işyerinin tek seferde en az 10 gün kullanmanızı şart koşması Kanuna uygundur.

 41. İşyerim 14 gün olan iznimi tek seferde en az 10 gün kullanacaksın diye diretebilir mi? Ben 5 5 4 gün olarak üçe bölmek istiyorum

 42. (Ali) Normalde izin alacağınız varsa işyeri vermek zorunda, izin alacağınız yoksa bir günlük ücretsiz izin verebilir. Çünkü ortada bir mazeret var. Ancak izin vermediler diye mülakatı da kaçıramazsınız. Bu nedenle işyerine yazılı bir dilekçe verip mülakata gidin. En fazla bir günlük ücretinizi kesebilirler. Bu sebeple sizi işten çıkaramazlar. Çünkü 4857/25/II/g maddesi uyarınca; “İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.” işten çıkarılma sebebi. Bir sorun yaşarsanız mülakattan sonra Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü veya AL0 170’e şikayette bulunabilirsiniz.

 43. Merhaba. Ben bir özel şirkette bir yıldır çalışıyorum geçtiğimiz ay deniz kuvvetlerinin sınavına girmek için izin istedim bu arada içeride 12 gün fazla çalışma iznim var. İşletme müdürü son güne kadar zorla izin verdi yazılı sınavı geçtim belli bir para da harcadım şimdi mülakata girmem gerekiyor birgün izin istedim vermedi sınava gideceğimi bildiği halde. Bu durumda ben ne yapmalıyım ?

 44. (Yeliz) İş ayrıldığınızda bir yılı doldurmuş olursanız, kullanmadığınız yıllık ücretli iznine ait ücretin işverence ödenmesi zorunludur. Ayrıca kıdem tazminatı da alabilirsiniz. Ayrıldığınızda bir yıl dolmamış olursa ikisiniz de talep edemezsiniz.

 45. Bir yillik isciyim evlilik nedeniyle isten ayrilicagim ve yillik izin hakkimi kullanmadan ciksam izin parami verirler mi

 46. (Esra) Kastettiğiniz ücretli yıllık izinse işveren size sormadan izne ayırabilir. Çünkü İş Kanununun 53 üncü maddesinde “Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla yıllık izin hem işveren hem işçi için zorunludur. Ayrıca ihale makamlarına taşeron işçilerin yıllık izinlerinin kullandırılıp kullandırılmadığını kontrol etme yükümlülüğü getirilmiştir.

 47. Bir kurumda taseron olarak calismaktayim haberim olmadan izne ayirabilir mi taseron olarak calistigim firma

 48. (Şeriban) İş Kanununa 6645 Torba Kanunla eklenen “Mazeret izni” başlıklı Ek 2 nci madde uyarınca işverenin evlenecek işçiye 3 (üç) gün ücretli (yani kesinti yapmadan) izin vermesi zorunludur. Bunun dışında mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu üç gün izin yetmiyorsa eğer kalan izin ihtiyacınız için yıllık ücretli izninizden kullanmayı işyerine teklif edebilirsiniz.

 49. Şuan evlilik hazırlığı yapıyorum arada izin kullanmam gerekıyor ve firma kesinti yapıyor ama devlet bu konu da evlenecek kişilere bir kolaylık sağlamıyor mu ? Bilmediğim için beni aydınlatmanızı rica ediyorum .

 50. (serkan) İş Kanununda ücretin en geç ayda bir ödeneceği, mücbir bir sebep olmadıkça en fazla 20 gün geciktirilebileceği, iş sözleşmelerinin sona ermesinde işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunlu olduğu belirtilmiştir. Yıllık izin ücretiyle ilgili olarak da (Madde 59) iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir hükmü yer almakta olup, ödeme süresi belirtilmemiştir. Ancak işten çıkarıldığınız gün kullanmadığınız izinlere ait ücretler muaccel hale gelmiş olup, aslında hemen ödenmesi gerekmektedir. 46 gün geçmesine rağmen ödenmediğine göre, İŞKUR’a şikayette bulunabilirsiniz.

 51. Merhabalar öncelikle boyle bir calisma yaptiniz icin tesekkur ederim sorum şu olacakti calismakta oldugum ozel bir firmada çeşitli nedenlerden dolayi ise gitmeme yaptim ve is sozlesmem fes edildi ama icerde alacagim 4 yillik bir izin ucretim var bunu sordum hesapta 1900 tl var diyorlar ama ben baktim oyle bi para bana yatirilmamis istende cikali 46 gun oluyor yillik izin paramin bana 1 – 2 ay icerinde alabilecegimi soylediler yasal olarak bunu kav gun icinde alabilirim bana gore bu sure cok fazlave 46 gun gecmesine ragmen hakim olan yillik ucretim alamadim sizce nezaman

 52. (gokan) İş Kanunu uyarınca işçiye ücretli izin verilmesi gereken durumlar aşağıda linki yer alan yazıda belirtilmiştir. Yazıdan da anlaşılacağı üzere belirttiğiniz konuyla ilgili olarak işverenin ücretli izin verme mecburiyeti yok. Ancak siz keyfi olarak izin istemediğinize göre aslında kullanacağınız bu izin için işverenin ücretinizden kesinti yapmaması daha iyi olur, ancak belirttiğimiz gibi işverenin bu konuda mecburiyeti yok, tamamen insafına bağlı. Ancak mahkemeye işverenle / işyeriyle ilgili bir dava nedeniyle gidiyorsanız, bu durumda kullanacağınız izin için ücretinizden herhangi bir kesinti yapmaması gerekir.
  Ücretli ve Ücretsiz İzin Nedir ?

 53. Ozel guvenlik gorevlisiyim mahkemeden dolayı ise gidemicem ve bu olayi yetkiliye soyledim ucretsiz izin formunu doldurdurmamı istedi adli islemlerde isci ucretlimi izin yapar ucretsizmi

 54. (Ozlem sevim) İş Kanununa göre işveren işçiye servis hizmeti vermek zorunda değil. Öncelikle bunu belirtelim. Ancak işyeri uygulaması gereği işveren çalışanlara bu hizmeti veriyorsa veya işçi işe girerken yapılan iş sözleşmesinde servis hizmeti verileceği belirtilmişse ya da işveren işçiyi işe alırken servis hizmeti olduğunu da belirtmişse ve işçi bu şartlarla işe girmişse bu durumda Kanunda yer almasa bile işveren işçiye servis hizmeti sağlamak zorunda olduğu gibi, bu işçinin de doğal hakkıdır. Eğer işverenle/işyeriyle aranızda böyle bir sözleşme veya anlaşma varsa ve işveren buna uymuyorsa bu durum çalışma şartlarında esaslı değişiklik kapsamına girer ve sizin için haklı fesih sebebi oluşturur. Bu durumda ihbar süresine uymadan iş sözleşmenizi feshedebilir, en az bir yıllık çalışma sürenizi doldurduysanız kıdem tazminatı de isteyebilirsiniz. Ancak bu durumu ispatlamanız gerekebilir. Öte yandan ilk sigorta girişiniz 8/9/1999 öncesine aitse ve 3600 prim gününü doldurduysanız, hiçbir gerekçe aramadan işten ayrılabilir, SGK’dan alacağınız bir yazı ile işverenden kıdem tazminatı isteyebilirsiniz.
  İşveren Çalışanlara Yol ve Yemek Yardımı Yapmak Zorunda mıdır ?
  Çalışma Şartlarında Değişiklik Fesih Nedenidir

 55. Merhaba hamilekken raporluydu dogum iznimi kullandım ve iş başı yaptım şirketin servisi benim bulundugum duraga gelmiyor daha önce başka duraga yönlendiriyor ben bunda arniyet oldugunu düşünüyorum sözşmemi fes edebilirmiyim süt iznimi kulanıyorum

 56. (Mehmet) İş Kanununda öyle bir düzenleme yok. Ancak hafta tatili iznini kullanmayan işçiye çalışılan tatil günü için ilave bir günlük ücret ödenmesi gerekir. Buna karşılık bahsettiğiniz şekilde hafta tatili iznini toplu kullanmanıza bir engel de yok. Eğer işveren/işyeri kabul ederse bu şekilde izninizi toplu kullanabilirsiniz.

 57. Gurbetçi olarak başka bir ilde çalışıyorum.kullanmadığım hafta sonu tatillerimi toplu kullanma hakkım varmı.

 58. (Gökhan Bostancı) Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında, hakkında inceleme veya soruşturma yapılan personelin soruşturmanın selameti açısından açığa alınması (görevden uzaklaştırılması) sık başvurulan bir uygulamadır ve bu süre boyunca personele aylığının üçte ikisi ödenir. Sizin bankanın yaptığı uygulama buna benziyor gibi. Ancak sizinki özel bir banka olduğu için tamamen İş Kanunu hükümlerine tabisiniz. İş Kanununda ise çalışanın açığa alınması / görevden uzaklaştırılması şeklinde bir uygulama olmayıp, bunun yerine haklı sebep veya geçerli sebep varsa çalışanın savunmasını alıp, duruma göre iş sözleşmesini feshetme imkanı verilmiştir. Ancak kanunda her konunun düzenlenmesi mümkün olmadığından, bazı konular çalışan ile işverenin arasında yapılacak iş sözleşmesine bırakılmıştır. Sizin çalıştığınız banka da her ne kadar İş Kanununa tabi bir işyeri olsa da kurumsal kimliği olan, kamu hizmeti gören bir niteliği var. Muhtemelen bankanın sizinle yaptığı iş sözleşmesi dışında size de tebliğ edilen çalışma yönetmeliği, sirküler, talimat, iç emir gibi düzenlemeleri vardır ve yapılan uygulama büyük ihtimalle bunlara dayanıyordur. Burada önemli olan idari izinli olduğunuz süre boyunca hak kaybına uğrayıp uğramadığınız, ücret ve diğer sosyal haklarınızda kesinti yapılıp yapılmadığı. Eğer bu yönüyle bir kaybınız yoksa sürecin tamamlanmasını bekleyebilirsiniz. Eğer hak kaybınız varsa bu durumda bir ihtarname çekip işinize devam etmek istediğinizi belirtebilirsiniz. Çünkü bu durumda en azından savunmanızın alınması, ondan sonra gerekli işlemlerin yapılması yerinde olurdu.

 59. Gökhan Bostancı

  Merhaba ;
  Özel bir bankada 7 yılı aşkındır çalışmaktayım.İç denetim kurulunun özel sağlık sigortamızı kullanmamızda usulsuzluk yaptığımızı soyleyerek bizlerle topalntılar yapıldı.Usulduzluk yaptığını beyan eden kişiler şuan çalışmaya devam etmekte yanlız yapmadığını söyleyen kişilere önce 11 iş günü idari izin sonrasında bir on gündaha idari izin verilerek (idari iznin neden verildiğini açıklaması yok) insanları iş yerinden uzak tutarak işlem yapılmakta.Bu arada sigorta firması tarafından anlaşmalı olamayan bir yerde tedavi olduğumuz için sigorta firmasına gönderilen raporlar ve faturalar kabul edilip kişilerin hesabına ödemelerini yapmıştır.Durum böyle iken bir çalışan olarak ne yapmalıyız?beklemeli mi yoksa bir yerlere müracaat etmelimiyiz.Yardımlarınıız rica ederim.syg

 60. – Bahsettiğiniz konu denkleştirme esasına dayalı çalışma şekli. Bu çalışma şekli İş Kanunun 63 üncü maddesinde “Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz.” şeklinde düzenlenmiş, ayrıca İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde de düzenlemeye yer verilmiştir.
  – Kanunda bu konuya ilişkin ayrıntılı bir düzenleme olmasa da denkleştirme esasına dayalı çalışmalarda işçinin hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma izni kullanmayacağına dair bir düzenleme yok. Sadece Kanunda “denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle birçok hakkınızın ihlal edildiği anlaşılıyor. Bu konuda ALO 170’e şikayette bulunabilir, bilgi isteyebilirsiniz.
  – 10 yıllık hakkınız 5 yıla düşmez. Normalde izin ücretleri de dahil ücret alacakları 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Ancak bu 5 yıl iş sözleşmesi sona erdikten yani işten ayrıldıktan sonra işlemeye başlar.
  – Birçok hakkınızın ihlal edildiği ortada, 4857 sayılı İş Kanununun 24/II. maddesine dayanarak istifa edip işverenden kıdem tazminatı isteyebilirsiniz. Ancak belirttiğiniz haksızlıkları ispatlamanız gerekebilir.

 61. Merhabalar…
  10 yıldır yurtdışında çalışıyorum. Şirketimiz Ankara da ve sgk ya bağlı toplu iş sözleşmemiz var.
  Günlük ücrete taabi olarak çalışıyoruz.
  Çalışma sistemimiz 6 hafta full iş , 2 hafta ücretsiz izin olmak üzere devam edip gidiyor.
  Çalıştığımız 6 hafta boyunca hiçbir şekilde izin yapmıyoruz ( hafta sonu , resmi tatiller vb. )
  Gerekli nedenlerden dolayı istifa edeceğim.
  1 – kendim çıktığım için kıdem tazminatı alabilir miyim ?
  2- resmi tatillerde çalıştığım için 10 yıllık fazla mesai parası hakkım var mıdır ?
  3 – hafta sonları çalıştığım için 10 yıllık hafta sonu mesai ücreti hakkım var mıdır ?
  4 – yıllık izin kullanmadığım için 10 yıllık izni para olarak alma hakkım var mıdır ?
  5 – yıllık izinler , hafta sonları ve resmi tatil ücretleri hesaplanırken sadece son 5 yıllık
  hesaplanıyormuş doğru mudur ? 10 yıllık haklarım 5 yıla mı düşecek ?
  Şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar…

 62. İş Kanununda İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması konusunda düzenleme yer almaktadır. Kanunun 40 ıncı maddesine göre zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir. Hatta bu durumda işçi için haklı fesih sebebi bile doğar, yani işten ayrılıp kıdem tazminatı isteyebilir. Ancak sizin işyerindeki durum bundan farklı gibi görünüyor. Bir haftadan az süren ancak devamlılık arz eden bir durum gibi görünüyor. Burada işçi olarak sizin hatanız yok. İş Kanunun 66 ncı maddesinde; işçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği sürelerin çalışma süresinde sayılacağı belirtilmiş. Burada işverenin sizin ücretinizden herhangi bir kesinti yapmaması, bunun yerine Kanunun 64 üncü maddesinde belirtildiği şekilde çalışamadığınız süreler için telafi çalışması yaptırması gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü bu bir defaya mahsus ortaya çıkan bir durum değil, süreklilik arz ediyor gibi görünüyor. Bu durumda işverenin makine ve cihazlarını yenilemesi, teknolojisini değiştirmesi, sık sık meydana gelen arızaların önüne geçmesi gerekir. Bunun faturasını işçiye çıkaramaz. Eğer bunu yapamıyorsa, kıdem tazminatını ödeyip işçileri işten çıkarma yolunu teklif edebilir. Böylece isteyen gider başka bir iş bulur, mağdur olmaz. Bu konuyla ilgili olarak ALO 170’den görüş sorabilirsiniz.

 63. Merhaba iyi günler ben özel bir iş yerinde çalışmak tayim bazen fabrika miz arıza nedeniyle 1 kaç gün duruyor durduğun da şefleri mizah tarafından bir kaç gün işe gelmeyeceğimiz bilgisi veriliyor ama herhangi bir belge imzalanmıyor gelmediğimiz günleri ya mesai miz den yada mesai miz yoksa maaşımiz dan kesiliyor bu ne kadar doğrudur bilgi verebilir misiniz

 64. İşten ayrılmadan önce bu bahsettiğiniz hususların aynısını içeren bir şikayet dilekçesini işyerinizin bulunduğu yere en yakın İŞKUR müdürlüğüne verebilirsiniz, bu belirttiğiniz hususlar resmi olarak kayda girmiş olur ve daha sonra inkar edemezler. Bu şikayet çözüm olmazsa, çalışma şartları aynen devam ederse; işverene noter kanalıyla, 4857 sayılı İş Kanununun 24/II maddesine istinaden istifa ettiğinizi, kıdem tazminatı, kullanmadığınız hafta sonu ve yıllık izin ücretlerinizin, varsa fazla mesailerinizin banka hesabınıza yatırılmasını istediğinizi, aksi halde yasal yollara başvuracağınızı ve iş mahkemesinde dava açacağınızı belirten bir ihtarname çekebilirsiniz. İşveren alacaklarınızı ödemezse yine İŞKUR’a şikayette bulunabilirsiniz veya doğrudan İş Mahkemesinde dava açabilirsiniz.
  Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan mobbing rehberine aşağıdaki linkten bakabilirsiniz.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/isyerlerinde-psikolojik-taciz-mobbing-bilgilendirme-rehberi/

 65. merhabalar yaklaşık 5 yıldır bir şirkette sekreter olarak çalışıyorum ama 5 yıldır sürekli asgari ücretle çalıştırıldım hiç zam yapılmıyor ayrıca öğle arası 12.30-13.30 yemek saatimi hiç kullanamıyorum 10 dk yemek yeyip masama geçip çalıştırılıyorum ayda yılda bir hastalık ölüm vs vs izin istense yada özel nedenlerden ya verilmiyor yada binbirtürlü bahaneler le insanın moralini bozuyorlar şirkette patronun oğluda çalışan konumunda mesai saatleri içinde porno izliyor sürekli geçmiş kayıtlarından bunların baskısını düzenli alıyoruz ayrıca 3 çalışana patronun oğlu dahil bir kısmı bankaya olmak üzere bir kısmı elden para maaş ödemeleri elden yapılıyor ve benim artık bu kadar adaletsizliğe dayanamıyorum çalışmak zorunnda olduğum için göz yumdum ama tak etti artık. ve bu şirkette haklarımın kalmasını istemiyorum istifa edersem bütün sabrım emeğim hakkım boşa gidecek nasıl ne şekilde haklarımı alabilirim beni yönlendirirseniz sevinirim. dipnot bu arada her olumsuzlukta istifa edebilirsin şeklinde konuşma oluyor tazminat ödememek için mobbing uyguluyorlar yardım lütfen

 66. İş Kanununa 6645 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci madde uyarınca işveren evlenen işçiye 5 gün ücretli izin vermek zorunda. İş Kanununda ücretsiz izin konusunda ise doğum yapan işçiye verilecek ücretsiz izin ve yıllık iznini kullanacak işçiye verilecek ücretsiz yol izni dışında herhangi bir düzenleme yok. Dolayısıyla bu konu işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesine bağlı. Sözleşmede bir hüküm yoksa bu durumda işverenin isteğine bağlı. İkna edip ücretsiz izin alabilirseniz ne ala. Aksi halde ücretsiz izin verme zorunluluğu yok.

 67. merhaba bankada çalışmaya baslayacağım evlilik izni 10 gün geçiyor evlilik öncesi yapılacak diğer işlemler işin içine girdiğinde 10 günlük izin yetersiz kalıyor ücretsiz izin hakkından yararlanıp izin isteme hakkım bulunuyormu ?

 68. Talep edebilirsiniz, ancak zamanaşımına uğradığı için öderler mi bilmiyoruz.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/ucret-alacaklarinda-zamanasimi-suresi-var-midir/

 69. 2009 yilinda emekli oldum tazminatim hesaplanirken kullanilmayan izin gunlerim hesaplanmamis bu ucreti ilgili kamu kurumdan alabilirmiyim.

 70. 6663 sayılı Torba Kanunla bazı kişilere kısmi süreli çalışma hakkı getirildi. Ancak bu kadın işçinin doğum izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar geçerlidir. Dolayısıyla okulda okuyan çocukların yarım günlük çalışması konusunda herhangi bir düzenleme yok. Bu konuda işinize yarayacak tek düzenleme Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Süreleri başlıklı 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri birinci fıkrada belirtilen çalışma sürelerini aşamaz.” şeklindeki düzenlemedir. İlgili Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
  http://dosya.isvesosyalguvenlik.com/mevzuat/m105.pdf

 71. Benim oğlum bu yıl 1.sınıfa başlıyor. İşverenden yarım günlük çalışma talebinde bulunabiliyormuyum.hakkım var ise hemen dilekçe vermeyi düşünüyorum. Teşekkürler

 72. İş Kanununun ek 2 nci maddesi uyarınca babalık izni ücretli izindir. Yani babalık izni kullanan işçinin ücretinden bu nedenle kesinti yapılamaz. Bulunduğunuz yerdeki İŞKUR müdürlüğüne şikayette bulunun.

 73. 5 gün babalik iznin vardı yalnız ay sonunda ayligimi verir ile 5 gunluk kesinti yapıldı ne yapabilirim

 74. Özel bir bankada calışıyorum.
  işveren 2 hafta süreyle benim herhangi bir talebim olmadığı halde 2 hftalık (bu aysonuna kadar) idari izne çıkarıldığımı tebliğ etti. Ancak herhangi bir sebep/açıklama vs belirtmedi ve sorduğumda da bilgi alamıyorum. Bunun ne gibi bir anlamı ve sonucu olabilir? Teşekkür ederim

 75. Eğer aldığınız izin yıllık izninizden kesiliyorsa bu durumda ücret kesintisi yapılmaması gerekir.

 76. Çalıştığım iş yerine haber vermeden işe gitmediğimde 2 günlük ücret kesiliyor bunu kabul ediyorum. Ancak izin aldığımızda yine 2 günlük ücret kesiliyor bu yasal mıdır? Teşekkürler

 77. serminal sancı

  ekderslerin izin hakları konusunda bilgi alabilirmiyim?

 78. Merhaba,

  Ben bankada çalışıyorum. Ramazan bayramı dolayısı ile 9 günlük tatilin sadece bankalarda uygunlanmamasının sebebini düşünüyorum ama cevap bulamıyorum. Takas sistemi çalışması sebebi ile insanları bilgilendirmek ve sistemsel sorunları anlatabilmek, sadece bankaların hizmet vermesi insanları magdur etmektedir. saygılarımla,

 79. 1- İşveren 1.5 ay kapatıp açmış olsa bile, şu an aynı işverene ait işyerinde çalışmaya devam ettiğinize göre artık tazminat talep edemezsiniz. Kapattığı zaman eğer işyerinden ayrıldıysanız o zaman talep edebilirdiniz. Ancak sorun değil, herhangi bir hak kaybınız olmaz, çalışma sürenizin hesabında işyerine ilk girdiğiniz tarih esas alınır, işyeri kapanıp açıldıktan sonra çalışmaya başladığınız tarih değil. Dolayısıyla tazminat almayı hakkedecek şekilde işten çıkmanız veya çıkarılmanız halinde ilk işe girdiğiniz tarihten itibarenki çalıştığınız tüm süreye ait tazminatı alabilirsiniz.
  2- Eğer işyerinde hafta içi 5 günlük çalışmanızla 45 saati dolduruyorsanız (çünkü İş Kanununa göre normal haftalık çalışma süresi 45 saat) bu durumda Cumartesi Pazar çalışmasanız bile işveren ücretinizden veya yıllık izninizden kesinti yapamaz.

 80. Merhaba 2007 yılından beri asgari ücretle sigortalı göründüğüm bir kurumda çalışıyorum is veren devletten istifa etmişti sonra devletten emekli olabilmek adına 2015 yılında çalışanları isten çıkararak dükkanı kapattı 1.5 ay sonra tekrar açtı yanı bizi isten çıkarıp 1.5 ay sonra tekrar iste aldı bunu bize bildirmedi tesadüfi öğrendik isten çıkarıldığımızı.ilk sorum su biz bu durumda tazminat talep edebilir miyiz? İkinci sorum su bu kurumda ctesi günleri yarim gun çalışıyoruz normalde ben formasyon aldığım icin ctesi günleri ise gitmiyor okula gidiyorum bu durumu işveren yıllık iznimden ya da maasimdan kesebilir mi ?

 81. Merhaba ben guvenlik gorevlisi olarak calisiyorum sirket bize servis imkani veriyor yalniz sehir merkezinden 70 80 kilometre uzaklikta toplamda 2 saate mal oluyor . onceden ekstra yol ucreti veriliyordu sonra kestiler ve bunun kesilmesinin yasal oldugunu soyluyor sirket bu yasalmidir bununla ilgili kanunlar nelerdir .

 82. İşyerinde 45 saat olan haftalık çalışma süresini tamamlayan işçinin kanunen hafta tatili izni hakkı doğar, bu izni vermek işverenin keyfine bağlı değildir, iş görüşmesinde belirtilmiş olup olmaması da sonucu değiştirmez. ALO 170’e şikayette bulunabilirsiniz, ancak ne zaman sonuç alırsınız bilemeyiz.

 83. 6.6.2016 da bir restoranda komi olarak işe başladım iş görüşmesinde haftalik izin var dediler ramazan dolayısı ile haftalik izin yok diyorlar şimdi ben kpss hazırlık için dershaneye gitmekteydim şimdi bu haftalik iznimi kullanıp dershaneye gitmek istiyorum bu konuda nasıl bir hakkım var ve ne yapmam gerekir teşekkürler

 84. Başvuru Metni: I- GİRİŞ HAFTA TATİLİ TÜRKİYE’DE 1924 YILINDA ÇIKARILAN HAFTA TATİLİ KANUNU İLE DÜZENLENMİŞTİR. BU KANUN’A GÖRE, “ON BİN VEYA ON BİNDEN FAZLA NÜFUSU BULUNAN ŞEHİRLERDEKİ FABRİKA, İMALATHANE, TEZGAH, DÜKKAN, MAĞAZA, YAZIHANE, TİCARETHANE, SINAİ VE TİCARİ BİLUMUM MÜESSESELERİN …. HAFTADA BİR GÜN TATİL EDİLMELERİ MECBURİDİR.” (394 SAYILI HAFTA TATİLİ KANUNU MD. 1). RESMİ DAİRELER İLE GENEL, ÖZEL, TİCARİ VE SINAİ MÜESSESELERDE İŞÇİLERİN HAFTADA ALTI GÜNDEN ÇOK SÜREYLE ÇALIŞTIRILMASI YASAKLANMIŞTIR (MD. 394-2.). KANUN SADECE SANAYİ DIŞINDA KALAN İŞÇİLERDEN TARIM, AVCILIK, BALIKÇILIK, ORMANCILIK VE BENZERİ İŞLERDEKİ ÇALIŞMALARI KAPSAM DIŞINDA BIRAKMIŞTIR (MD. 394-3). HAFTA TATİLİ KANUNU’NA GÖRE, İŞYERLERİNİN PAZAR GÜNÜ AÇIK OLABİLECEĞİ DÜZENLENMİŞTİR. PAZAR GÜNÜ AÇIK OLAN BİR İŞYERİNDE, HAFTANIN BAŞKA BİR GÜNÜNDE İŞÇİYE İZİN VERİLMESİ KANUN’DA DÜZENLENMİŞTİR. POSTALAR HALİNDE ÇALIŞMA YAPILMASI HALİNDE PAZAR GÜNÜ ÇALIŞAN İŞÇİYE HAFTA İÇİNDE VE 24 SAATTEN AZ OLMAMAK ÜZERE HAFTA TATİLİ VERİLMELİDİR. BUNLAR DIŞINDA, DİNSEL VE TOPLUMSAL GEREKLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK, RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI ARİFESİNE RASTLAYAN PAZAR GÜNLERİNDE İŞYERİNİN KAPALI TUTULMASINA İSTİSNA GETİRİLECEĞİ DE KANUN’DA DÜZENLENMİŞTİR (MD. 394-5). II- HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANMA 4857 SAYILI İŞ YASASI’NIN 46. MADDESİNE GÖRE, “BU KANUN KAPSAMINA GİREN İŞYERLERİNDE, İŞÇİLERE TATİL GÜNÜNDEN ÖNCE YASANIN 63. MADDESİNE GÖRE BELİRLENEN İŞ GÜNLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMALARI KOŞULU İLE YEDİ GÜNLÜK BİR ZAMAN DİLİMİ İÇİNDE KESİNTİSİZ EN AZ 24 SAAT DİNLENME VERİLİR.” HÜKMÜ BULUNMAKTADIR. BUNA GÖRE, HAFTA TATİLİ ÜCRETİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN, İŞ YASASI’NIN UYGULAMA ALANI İÇİNDE OLMAK VE HAFTANIN TATİLDEN ÖNCEKİ İŞ GÜNLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK ŞARTLARI BULUNMAKTADIR. A- İŞ YASASI KAPSAMI İÇİNDE OLMAK HAFTA TATİLİ ÜCRETİNDEN YARARLANABİLMENİN İLK ŞARTI, İŞ YASASI KAPSAMI İÇİNDE OLMAKTIR. BORÇLAR YASASI UYGULAMA ALANI İÇİNDE OLANLAR VE İŞ YASASI’NIN 4. MADDESİNDE BELİRTİLEN İSTİSNALAR İÇİNDE YER ALAN İŞLER VE YERLERDE ÇALIŞANLAR HAFTA TATİLİ HAKKINDAN YARARLANAMAYACAKLARDIR. B- HAFTANIN TATİLDEN ÖNCEKİ İŞ GÜNLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK HAFTA TATİLİ HAKKINDAN YARARLANMANIN İKİNCİ ŞARTI, HAFTANIN TATİLDEN ÖNCEKİ İŞ GÜNLERİNDE İŞ YASASI’NIN 63. MADDESİNDE BELİRLENEN İŞ GÜNLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAKTIR. KANUN, KORUYUCU YAPISI İÇİNDE FİİLEN ÇALIŞILMAYAN BAZI HALLERİ ÇALIŞILMIŞ GİBİ KABUL ETMEKTEDİR. İŞ YASASI’NIN 46. MADDESİNE GÖRE, HAFTA TATİLİNE HAK KAZANMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ SÜRELER ÇALIŞMIŞ GİBİ KABUL EDİLMEKTEDİR__ 1- ÇALIŞMADIĞI HALDE KANUNEN ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN ZAMANLARLA GÜNLÜK ÜCRET ÖDENEN VEYA ÖDENMEYEN KANUNDAN VE SÖZLEŞMEDEN DOĞAN TATİL GÜNLERİ, 2- EVLENMELERDE ÜÇ GÜNE KADAR, ANA VEYA BABANIN, EŞİN, KARDEŞ VEYA ÇOCUKLARIN ÖLÜMÜNDE ÜÇ GÜNE KADAR VERİLMESİ GEREKEN İZİN SÜRELERİ, 3- BİR HAFTALIK SÜRE İÇİNDE KALMAK ÜZERE İŞVEREN TARAFINDAN VERİLEN DİĞER İZİNLERLE HEKİM RAPORUYLA VERİLEN HASTALIK VE DİNLENME İZİNLERİ. İŞYERİNDE ÇALIŞMANIN, ZORLAYICI VE EKONOMİK BİR SEBEP OLMAKSIZIN HAFTANIN BİR VEYA BİRKAÇ GÜNÜNDE TATİL EDİLMESİ HALİNDE HAFTANIN ÇALIŞILMAYAN GÜNLERİ HAFTA TATİLİNE HAK KAZANMAK İÇİN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILACAKTIR. 4857 SAYILI İŞ YASASI’NIN 46. MADDE HÜKÜMLERİ DİKKATE ALINDIĞINDA, ÇALIŞMIŞ GİBİ SAYILAN GÜNLER VE İŞVERENDEN İZİN ALINARAK ÇALIŞILMAYAN GÜNLER DIŞINDA İŞÇİNİN HAFTA İÇİNDE HERHANGİ BİR İŞGÜNÜNDE İŞİNE DEVAM ETMEMESİ DURUMUNDA HAFTA TATİLİNE HAK KAZANAMADIĞI GİBİ, HAFTA TATİLİ ÜCRETİ DE SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR. BU DURUMDAKİ İŞÇİNİN AYLIK TOPLAM ÇALIŞILAN GÜN SAYISI, BİR GÜN İŞE DEVAM ETMEDİĞİ DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE 2 GÜN EKSİK OLACAKTIR. ÇALIŞILAN GÜN SAYISI 30 DEĞİL, 28 GÜN OLARAK GÖSTERİLECEK, 28 GÜN ÜCRET TAHAKKUK VE TEDİYESİ YAPILACAKTIR. İŞÇİLERİN BU DURUM İLE KARŞILAŞMAMALARI İÇİN HAKLI BİR MAZERETLERİ DIŞINDA İŞLERİNE DEVAM ETMELERİ YERİNDE OLACAKTIR. YUKARIDA Kİ AÇIKLAMAYA GÖRE 2016 MAYIS AYI İTİBARİ İLE GÜNCEL BİR CEVAP VERECEK OLURSANIZ. ÇALIŞAN 7 GÜNLÜK ( HAFTALIK 45 SAAT ) ÇALIŞMA KARŞILIĞINDA 1 GÜN ÜCRETLİ İZİN HAKKI BULUNMAKTA __ BUNA KARŞILIK ÇALIŞAN 1 GÜN ÜCRETSİZ İZİN KULLANMIŞ OLDUĞUNDA O HAFTA İÇİNDE 45 SAATİ DOLDURMADIĞINDAN HEM İZİN ALDIĞI GÜN HEMDE PAZAR GÜNÜ TATİLİ OLMAK ÜZERE SGK VE YEVMİYE OLARAK 2 GÜNLÜK YEVMİYESİ Mİ KESİLMESİ GEREKMEKTE YOKSA SADECE GELMEDİĞİ GÜN MÜ KESİLMEKTE. YALNIZ GELMEDİĞİ GÜN KESİLECEK İSE __ HAFTALIK 7 GÜNLÜK ÇALIŞMA 45 SAATİ DOLDURMADIĞI HALDE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ALIYOR. HAFTA TATİLİ KAZANA BİLMEK İÇİN 45 SAATİN DOLMASI ESASI MEVCUT İKEN SAATİ DOLURMADIĞI İÇİN O HAFTA İÇİNDE 2 GÜN YEVMİYE VE SGK KESİLMESİ GEREKMEKTEDİ. BUNLAR HARİCİNDE İŞCİ ŞİMDİ SİZE SORMAK İSTEMİŞ OLDUĞUM DURUM İŞLETMEMİZDE VE BİRÇOK YERDE HATTA TÜRKİYE’DE KULLANILAN ONLİNE VE OFFLİNE TÜM MUHASEBE PROGRAMLARINDA BU YASAL AÇIK MEVCUT BUNU ÖĞRENMEK VE BUNUNLA İLGİLİ GEREKLİ TÜM KURUMLARA DA BİLGİ VERİLMESİ MUHASEBE PROGRAMLARININ BU KAPSAMDA GÜNCELLENMESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMANIN YAPILMASINI İSTEMEKTEYİM.

  Yukarıdaki açıklama bimer e gitmiş halen cevap gelmemiştir.

  Sigorta pirimi 1 gün mü yoksa 45 saati doldurmadığı için 2 gün mü kesilmeli bir cevap beklemekteyim.
  Net 3,000 ₺ alan işçi 1 gün işe gelmez ise sadece Yevmiye 100 ₺ SGK 77 ₺ masraf çıkar
  Eğer kanunen pazar hakkıda yok ise işverenin cebinden fazladan 177 ₺ çıkıyor demek oluyor. Buda 50 işçiye vurunca muazzam bir rakam.

 85. Ücretinizi elden mi alıyorsunuz, bankaya mı yatırılıyor ?

 86. iyiakşamlar size bi sorum olacak bir işçi 10yıldır aynı yerde Çalışıyor ama SSK da 10yıldır asgari ücretli gösteriliyor bu nasıl oluyo devlet bunun denetimini yapmıyormu

 87. İki seçeneğiniz var, ya işyerini ikna edip izin alacaksınız veya rapor alacaksınız. Aksi halde işe gitmezseniz işveren sizi devamsızlık yapmış gösterip tazminatsız işten çıkarabilir.(http://www.isvesosyalguvenlik.com/isten-cikarma-gerekcesi-olarak-iscinin-devamsizligi-nasil-hesaplanir/)

 88. Maalesef İş Kanununda böyle bir düzenleme yok, bu durum sadece fazla mesailer için söz konusudur (http://www.isvesosyalguvenlik.com/fazla-calismada-ucret-yerine-izin-kullanilabilir-mi/) Eğer işveren resmi tatil günlerinde işçiyi çalıştırmışsa o gün için iki günlük ücret ödemesi gerekir. Bu ödemeleri yapmazsa işçi işten ayrıldığında toptan ödemek zorundadır. Ancak Kanunda bir düzenleme olmasa da işveren bunun yerine isterse ekstra izin verebilir.

 89. Merhaba .sorum şu resmi tatilerde çalıştgmz zaman bunun extra parası verlmedgnde extrada izin verilebilrmi teşekürler şimdiden

 90. Bir şirkette 3 AYDIR harita teknikeri olarak çalışıyorum herhangi bir rahatsızlığım yok ama yurt dışından bir arkadaşım gelicek ve bir hafta izin almam gerekicek eğer doğruyu söylersem iş yeri izin vermicek Nasıl bir yol izlemeliyim

 91. Iyi gunler benim ozel sektorde 6. Sezonum mevsimlik olarak calisiyorum isletme beni zorunlu olarak ucretsiz izne gonderebilirmi? Mevsimlik isçi ucretsiz izne istemedigi halde gonderebilirmi

 92. merhaba ev taşıma durumum var taşınma izni diye bir konu varmı acaba.7 yıldır özel sektörde aynı firmada çalışmaktayım.

 93. SLM BEN BİR İŞYERİN DE 20 12 2004 TEN BERİ ÇALIŞIYORUM AMA SİGORTAMI GEÇ YAPILDI SİGORTA TARİHİM 15 06 2005 DEN İTİRABEN BAŞLADI BENİM SORMAK İSTEDİĞİM İŞ YERİM HER SENE KENDİ İSTEKLERİNE GÖRE İZİNE ÇIKARIYOR BÖYLE BİR HAKLARI VAR MI ŞUAN İÇERDE 42 GÜN İZNİM VAR AMA BUNUN SADECE 11 GÜN VERİYORLAR GERİ KALANIN PARASINI ÖDEYECEKLERİNİ SÖYLÜYORLAR

  PEKİ BÖYLE BİR ÖDEME KANUN DA VAR MI VARSA NASIL HESAPLANIR BU ÖDEMENİN İÇİNE SİGORTA VE İKRAMİYE DE HESAPLANIPTA MI VERİLİYOR BANA BİLGİ VERİR MİSİNİZ

 94. Sayın ziyaretçimiz, 31/5/2013 tarihinde Forumumuz hizmete girdiğinden, sorularınızı Forum bölümünden iletirseniz yardımcı oluruz.

 95. slm size sormak istedigim bazı şeyler var ama biraz uzun cevaplarsanız çok sevinirim 7 senedir aynı yerde çalışıyorum zamlarımızı zamanında alamıyoruz raporlu olduğumuz halde maaşımızdan kesiliyor birde müdürümüz bize okutturmadan kâğıt imzalattı onlar istediğinde bütün mesailere kalacakmışız ve il dışına göreve gidecekmişiz istemedigimiz halde ne yapmamız gerekiyor yardımcı olurmusunuz ayrılmak istiyorum çalıstıgım yerden

 96. Yıllık izin ücretine dahil olmayan ödemeler İş Kanununun 50 nci maddesinde sayılmıştır. Burada belirtilenlerin dışında kalanlar yıllık izin ücretine dahildir. Ayrıca geriye dönük olarak kullanmadığınız izni kesme hakları yok. Eski işveren döneminden kalan haklarınızdan yeni işveren de sorumlu. Şikayet başvurusunu nereye yapmanız gerektiği konusunda http://www.isvesosyalguvenlik.com/calisanlar-ihbar-ve-sikayet-basvurularini-nereye-yapmali/#.UaeZVGxrN2E linkteki yazıda bilgi yer almaktadır.

 97. ben bir kamu kuruluşunda güvenlik görevlisiyim 2009 yılında işe başladım. 2013 yılı ocak ayında taşeron şirketimiz değişti. benim 2011,den kalan yıllık iznimi kullanmak istedim ve 10 günlük iznimi kullandım fakat yeni şirketle yapılan anlaşma gereği yıllık izinlerde yol ve yemek kesintisi anlaşması yer almış ve dolayısıyla benim 2011 den kalma iznimin yol ve yemeğini kestiler. Bu konuda bir fikir almak iztedim sizden eskiye yönelik iznimin yemek ve yol ücretinin kesilmesi yasalmıdır ve değilse nereye şikayet edebilirim hakkımı nerede arayabilirim. teşekkürler

 98. Yıllık izin adı üzerinde ücretli yıllık izin. Dolayısıyla işveren İş Kanununun 50 nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında yıllık izinde ücret kesintisi yapamaz. İşten ayrılmanız halinde işveren kullandırmadığı yıllık izin ücretlerini İş Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca size ödemek zorunda.

 99. Gıda sektöründe 2 yıldır sadece hafta da birgün izin kullanmak şartı ile çalışıyorum.Hiç yıllık izin kullanmadım. İşverene izin kullanma talebimi ilettim maaşından keserim dedi. Şimdi ben işten çıksam 2 yıllık izin hakkımı ve tazminat alabilir miyim?

 100. Yıllık ücretli izne hak kazanmak için doldurulması şart olan bir yılın hesabında, işçi çalımadığı halde çalışılmış gibi sayılan haller yukarıdaki yazının 9.2-Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller: başlıklı bölümünde belirtilmiştir. Burada belirtilenler dışında, işçinin çalışmadığı süreler bir yıllık sürenin hesabına dahil edilmez.

 101. Son bir yıllık prim sayısı mı hesaba katılır yoksa, 1 senedir çalışıyorum ama prim sayım 315 su an..

 102. Yıllık izin haketmek için, o yıl içinde işverenin teklif ettiği ücretsiz izin dahil edilir mi? Örneğin 1 Mayıs 2012 de işe başlayan biri 1 Mayıs 2013te hakeder mi 30 günlük ücretsiz izini olsa bile?

 103. Eğer idare size izin verdiği süre içerisinde işverenden yerinize başka birini görevlendrimesini istemiyorsa, idare size verdiği izin süresi için işverene ödediği istihkaktan (hakedişten) herhangi bir kesinti yapmıyorsa, iszin kullandığınız izinle ilgili olarak işverene olumsuz herhangi bir tepki göstermiyorsa, bu durumda işverenin de kulandığınız bu izinler için ücretinizden kesinti yapmasını haklı gösterir bir sebep söz konusu deildir. Bu durumu çalıştığınız idareye bildirebilirsiniz. Öte yandan, yukarıda yer alan yazıda işçinin izin hakları ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, yazı da belirtilenler dışında İş Kanununda mazeret izni düzenlenmemiştir. Bu işveren ile işçi arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Ayrıca işçinin günlük çalışma saatleri arasındaki ara dinlenme hakkı http://www.isvesosyalguvenlik.com/calisma-sureleri-sekilleri-gunluk-ve-haftalik-calisma-sureleri-fazla-calisma/#.UZu7jGxrOFk başlıklı yazıda, taşeron işçilerinin yıllık izin hakkı ise http://www.isvesosyalguvenlik.com/hizmet-alim-ihaleleri-kapsaminda-calisan-iscilerin-yillik-izin-haklari/#.UZu9AGxrOFk başlıklı yazıda belirtilmiştir.

 104. İşçinin yasal izin hakları yazıda da belirtildiği üzere İş Kanununda açıkça düzenlenmiştir. İşverenin; işe giriş sırasında işçiden bu hakları kullanmayacağı, bu haklardan feragat ettiği yönünde bir söz veya taahhüt alması gibi uygulama söz konusu olamaz. Hatta iş sözleşmesine yazılsa dahi bir hüküm ifade etmez. Bu konuda şikayette bulunmak isterseniz http://www.isvesosyalguvenlik.com/calisanlar-ihbar-ve-sikayet-basvurularini-nereye-yapmali/#.UZuk6WxrOFk başlıklı yazıyı okuyabilirsiniz.

 105. dilek çınaklı

  Merhaba ben özel bir şirkette çalışıyorum bizde remi ve ulusal bayramlarda mesai veya izin olarak bir şey verilmiyor işe alınırken kabul ettiniz diyorlar ama böyle bir konuşma olmadı deyip geçiştiriyorlar bu konuda nasıl davranmamız gerekir bilgi alabilirse çok seviniriz.Tşk.

 106. özlem akdoğan

  Merhaba,

  Kamu kuruluşunda taşeron işçi olarak çalışmaktayım, aldığımız saatlik iznler yada idarenin verdiği izinleri işveren maaşdan kesebilir mi ? böyle bir yetkisi varmı dır? 1 yılını doldurmamış ancak izin alması gerektiği durumlarda ne yapmalıdır? mazaret izni gibi bir hak varmıdır?

  iyi günler.

 107. Abiniz, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 4857 sayılı İş Kanunundan hangisine bağlı olarak çalışıyorsa, durum ona göre değişir. Siz yazınızda bunu belirtmediğiniz için bir değerlendirme yapamayacağız.

 108. 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, işçilere evlenmelerde, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar izin verilmesi gerekmektedir. Babaanne bunlar arasında sayılmamıştır. Dolayısıyla işverenin takdirine bağlıdır.

 109. Esimin babaannesi oldu ve kac gun iznim olmali sigortali olarak

 110. merhabalar benim sorum şu:abim bir kamu kuruluşunda 17 yıldan beri çalışırken 4 aylık bir hapis cezasına uğradı.işten atılır mı?işyeri 8 hafta içinde gelmezse işten atacağını bildirdi bu durumda ne yapabiliriz?teşekkürler.

 111. merhaba admin. taşeron işçiyim ve kamu kurumunda çalışıyorum. evlilik iznim için başvurduğumda nikah günümü sordular bende pazar günü olduğunu söyledim ve 3 gün olan evlilik iznimin pazar gününden başlayacağını söylediler. sizce doğrumu. yoksa pazar günü resmi tatil olarak geçmiyomu.

 112. Aşağıda belirtildiği şekilde işçi çalışmadığı halde ücret ödenmesi gereken ulusal bayram ve genel tatil günleri için, işçinin sigorta priminin de yatırılması gerekir.

  10-Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti:

  4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak ödenir. Eğer işçiler tatil yapmayarak çalışırlarsa çalışma karşılığı o gün için ödenen normal ücretin yanında ayrıca çalışılan her gün için fazladan bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde de işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

  17.03.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri şunlardır;

  Ulusal Bayram:

  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim saat 13:00’ten itibaren 1,5 gün)

  Genel Tatil Günleri:

  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

  • 30 Ağustos Zafer Bayramı

  • Ramazan Bayramı (Arefe günü saat 13.00′ten itibaren 3,5 gün)

  • Kurban Bayramı (Arefe günü saat 13.00′ten itibaren 4,5 gün)

  • 1 Ocak yılbaşı tatili

  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatili (22/4/2009 tarih – 5892 sayılı Kanunla eklenmiştir)

  http://www.isvesosyalguvenlik.com/ucret-ucretin-zamaninda-odenmemesi-ucret-kesme-cezasi-fazla-calisma-ve-tatil-ucretleri/#.UYDYtWxrO00

 113. Birde resmi tatillerde çalıştığımızda mesai ücreti yerine 1 gün e bir gün veriyorlar. ben 1 güne 2 gün diye biliyorum doğrumudur. Çalışma olucağını söylediler ama biz 4 arkadaş 1 mayıs ta işe gitmedik hakkımızı alamadığımıza inandığımız için. Şimdi bizi işten çıkarma hakkı var mıdır. Yok ise çıkarmaları halinde ne gibi önlemler almalıyız.

 114. Bize işyerinden söylenen bir açıklamada resmi tatillerde 1 mayıs gibi diyelim. sigorta primini ödemek zorunda değillermiş. yani 1 mayısı tatilde geçirdiğimiz için 29 gün prim ödemesi yapacaklarmış. Bu ne kadar doğru veya yasaldır. Yardımcı olabilirmisiniz

 115. işçilere ve okullara bir mayıs işçi bayramı tatildir.

 116. işçilere ,okullara tatil merak etmeyin

 117. kadır koç ben 7 yıl bir işyerindeyim cıkış halinde haklarım nelerdr

 118. ben özel diş kliniginde çalışıyorum ve bana biz 1 mayısta çalışacagız dedi doktorlar benim o gun çalışmama gibi bi yasal hakkım var mı?

 119. Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan işçinin, İş Kanununda yer alan haklar bakımından (izin, kıdem tazminatı gibi) diğer işçilerden hiç bir farkı yoktur.

 120. Desdek primi ödeyerek çalışan bir işçi normal işçi gibi mi izin kullanır

Yorum yaz

E posta adresiniz yorumda görünmeyecek. Hakaret ve küfür içeren yorumlar yayımlanmayacaktır. YORUMLAR ONAYA TABİ OLUP, ONAYLANDIKTAN SONRA SAYFADA GÖRÜNECEKTİR. Sorularınız en geç iki-üç gün içinde cevaplanacaktır. Lütfen ihbar ve şikayetlerinizi http://www.alo170.gov.tr/yeni_bildirim/ sayfasından iletin. Zorunlu alanlar işaretlenmiştir. *

*